Który organ rozpatrzy wniosek o stwierdzenie nadpłaty po wszczęciu kontroli celno-skarbowej

Aleksander Kliszewski

Po złożeniu przez firmę do naczelnika US wniosku o stwierdzenie nadpłaty w VAT naczelnik UCS wszczął kontrolę celno-skarbową.
Czy to on rozpatrzy wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Nie. Wniosek ten zostanie załatwiony przez naczelnika US.

  • US – urząd skarbowy
  • Op – Ordynacja podatkowa
  • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
  • UCS – Urząd Celno-Skarbowy

Zgodnie z art. 79 § 1 Op postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie może zostać wszczęte w czasie trwania postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej – w zakresie zobowiązań podatkowych, których dotyczy postępowanie lub kontrola. W razie wszczęcia z urzędu postępowania podatkowego w sprawie, w której został złożony wniosek o stwierdzenie nadpłaty, żądanie zawarte we wniosku podlega rozpatrzeniu w tym postępowaniu.

W pytaniu jest mowa o wszczęciu kontroli celno-skarbowej w zakresie VAT. Taka kontrola po jej zakończeniu, na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy KAS, może zostać przekształcona w postępowanie podatkowe, jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości w VAT za kontrolowany okres rozliczeniowy, a podatnik nie złożył korekty deklaracji VAT lub złożona korekta nie została uwzględniona przez organ.

Istotne jest, że po zakończeniu kontroli celno-skarbowej nie jest wszczynane postępowanie podatkowe. Zakończona kontrola może jedynie zostać przekształcona w postępowanie podatkowe, przy czym na mocy art. 83 ust. 4 ustawy KAS wyłącznie naczelnik UCS, który sporządził wynik kontroli celno-skarbowej, jest właściwy do przeprowadzenia postępowania podatkowego i wydania decyzji.

Oznacza to, że w zakresie zakończonej kontroli celno-skarbowej naczelnik US nie jest upoważniony do wszczęcia postępowania podatkowego ani wydania decyzji.

Skoro po zakończeniu kontroli celno-skarbowej nie jest wszczynane postępowanie podatkowe – a co najwyżej kontrola celno-skarbowa może zostać przekształcona w postępowanie podatkowe – to do takich postępowań podatkowych prowadzonych po przekształceniu w nie kontroli celno-skarbowych nie ma zastosowania art. 79 § 1 Op, gdyż w tym przepisie mowa jest wyłącznie o wszczęciu postępowania podatkowego, a więc m.in. postępowania podatkowego w zakresie VAT wszczynanego przez naczelnika US.

Gdyby zamiarem ustawodawcy było, aby naczelnik UCS załatwiał też wnioski o stwierdzenie nadpłaty, to art. 79 § 1 Op przewidywałby, że nie tylko w razie wszczęcia z urzędu postępowania podatkowego w sprawie, ale także w razie przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe w sprawie, w której został złożony wniosek o stwierdzenie nadpłaty, żądanie zawarte we wniosku podlegałoby rozpatrzeniu w tym postępowaniu.

Z oczywistych względów (choćby obowiązków ciążących na naczelniku UCS na podstawie art. 33 ustawy KAS) organ ten nie zajmuje się załatwianiem wniosków o stwierdzenie nadpłaty. To zadanie należy do innych organów podatkowych.

Tak więc w sytuacji opisanej w pytaniu, pomimo że po złożeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty naczelnik UCS wszczął kontrolę celno-skarbową, wniosek ten zostanie załatwiony przez naczelnika US, tyle że z uwzględnieniem ustaleń kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego przeprowadzonego przez naczelnika UCS.

Więcej na temat: „Kontakty z urzędami”
Kontakty z urzędem

Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne

Aleksander Kliszewski
Czy zajęcie zabezpieczające zmieni się w egzekucyjne, jeśli po uchyleniu decyzji o zabezpieczeniu przez 6 mies. nie wydano nowej, wydano jednak decyzję określającą zobowiązanie podatkowe?

Kontakty z urzędem

Blokada STIR a wyrejestrowanie podatnika VAT

Aleksander Kliszewski
Czy zablokowanie rachunku bankowego w ramach STIR oznacza automatyczne wyrejestrowanie firmy jako podatnika VAT?

Kontakty z urzędem

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego po zmianie siedziby fundacji

Mariusz Sobkowiak
Pod koniec 2018 zmieniliśmy nazwę oraz siedzibę naszej fundacji (co do końca roku zostało ujawnione w KRS), w związku z czym zmienił się też US, któremu podlegamy.
Czy w deklaracji CIT-8 za 2018 (składanej pod koniec marca 2019) powinniśmy podać nową nazwę i aktualny adres, czy też dotychczasowe dane? Do którego US należy złożyć CIT-8?

Kontakty z urzędem

Jak ZUS powinien skorygować oczywisty błąd w decyzji

Ewa Markiewicz
Przedsiębiorca zatrudniający pracowników przez kilka miesięcy nie odprowadzał składek na ubezpieczenia społeczne (z powodu nakładów finansowych na modernizację firmy, które nadwyrężyły fundusze). Otrzymał z ZUS decyzję o zadłużeniu, które musi spłacić wraz z odsetkami. Występuje w niej jednak błąd w nazwie firmy, a właściwie w nazwisku przedsiębiorcy – dodano jedną literę. Jego zdaniem decyzja zawierająca taki błąd jest nieważna, o czym powiadomił ZUS. Ten wprawdzie przyznał się do błędu, ale zamiast nowej decyzji wydał postanowienie, w którym skorygował nazwisko. Przedsiębiorca chciał się odwołać, jednak w postanowieniu ZUS zaznaczył, że nie przysługuje mu odwołanie do sądu. Przedsiębiorca uważa, że jest to istotny błąd w dokumencie i dopóki ZUS nie wyda decyzji z poprawnym nazwiskiem adresata, nie jest zobowiązany do spłaty zadłużenia.
Czy ma rację? Jak wpłynąć na zmianę stanowiska ZUS, skoro nie można się odwołać?

Jeżeli w decyzji ZUS występuje błąd polegający na dodaniu jednej litery w nazwisku adresata decyzji, należy go potraktować jako oczywistą omyłkę. Zgodnie z art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kpa), jeżeli w decyzji wydanej przez organ administracji publicznej znalazły się błędy pisarskie i rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, organ ten może je skorygować na żądanie strony lub z urzędu.

Nieprawidłowość musi być tzw. błędem oczywistym. Tylko taki błąd ZUS może usunąć w drodze sprostowania. Dlatego należy w pierwszej kolejności ustalić, czy opisany błąd można potraktować jako oczywisty. Można tak uznać np. gdy w pozostałej części decyzji nazwa firmy, a jednocześnie inne jej dane, jak NIP, REGON i adres, są podane prawidłowo.


Zmiany w obowiązkach płatników PIT w 2019 i 2020 r.

Aleksander Woźniak
Od 2019 r. wszyscy płatnicy PIT będą przesyłać informacje PIT-11 i PIT-8C do US do końca stycznia, czyli o miesiąc wcześniej niż dotychczas, i wyłącznie elektronicznie. Tylko elektroniczną postać będzie też mieć informacja IFT-1R składana do końca lutego, a także deklaracje zbiorcze PIT-4R i PIT-8AR, sporządzane do końca stycznia.

Kontakty z urzędem

Ile czasu ma organ podatkowy na wydanie decyzji określającej stratę

Piotr Kaim
Spółka z o.o. wykazała stratę w CIT za rok podatkowy 2012 (rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy). Strata została rozliczona przez odliczenie od dochodu osiągniętego w latach 2013 i 2014.
Czy po zakończeniu 2018 organy podatkowe będą uprawnione do wydania decyzji korygującej wysokość straty za 2012 i spółka będzie nadal zobowiązana do przechowywania ksiąg rachunkowych za 2012?

Dołączenie pliku XAdES warunkiem złożenia skutecznego podpisu elektronicznego

Aleksander Kliszewski
Przesłałem do US pismo podpisane elektronicznie, jednak urząd stwierdził, że brakuje podpisu, gdyż nie załączyłem do niego pliku z rozszerzeniem XAdES.
Czy zarzut US jest słuszny?

Kontakty z urzędem

Kontrola skarbowa czy celno-skarbowa po kolejnej korekcie rozliczenia

Aleksander Kliszewski
Kontrola skarbowa (prowadzona przez UKS) zakończyła się przed 1.03.2017. Firma złożyła korektę deklaracji VAT, w całości uwzględniając nieprawidłowości. W 2018 złożyła kolejną korektę deklaracji, „anulującą” poprzednią korektę.
Czy prawidłowe było podjęcie zakończonego postępowania kontrolnego? Czy powinna to być kontrola celno-skarbowa? Jakie są skutki zastosowania błędnego trybu?

Kontakty z urzędem

Blokada środków na rachunku VAT

Krzysztof Hałub
Blokada przez organy podatkowe rachunku rozliczeniowego podatnika uniemożliwi w praktyce także korzystanie z rachunku VAT, na który trafiają środki odpowiadające kwocie należnego podatku za sprzedane towary i usługi, na skutek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Kontakty z urzędem

Kontrola celno-skarbowa stwierdzająca wystawienie fikcyjnych faktur – czy może być przekształcona w postępowanie podatkowe

Aleksander Kliszewski
Kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepisów VAT została zakończona wynikiem kontroli stwierdzającym, że firma wystawiała fikcyjne faktury. Dodatkowo stwierdzono, że zaniżyła ona kwotę zobowiązania podatkowego w deklaracji. Firma w całości zgodziła się z ustaleniami kontroli i złożyła korektę deklaracji VAT, zmniejszając podstawy opodatkowania VAT i kwoty podatku należnego o wartości wynikające z zakwestionowanych faktur oraz zwiększając zobowiązanie podatkowe z innych tytułów.
Czy kontrola celno-skarbowa może zostać przekształcona w postępowanie podatkowe:
– z tego powodu, że firma nie zapłaciła VAT na podstawie art. 108 ustawy o VAT, chociaż korekta deklaracji została przyjęta przez organ?
– w celu ustalenia 20% dodatkowego zobowiązania podatkowego?

Kontakty z urzędem

Nadpłatą w CIT nie można uregulować zobowiązania w podatku od nieruchomości

Anna Koleśnik
W zeznaniu CIT-8 za 2017 spółka z o.o. wykazała nadpłatę podatku. Do zeznania dołączyła wniosek o przekazanie tej nadpłaty na rachunek urzędu gminy na poczet podatku od nieruchomości. US odmówił.
Czy miał rację?

Kontakty z urzędem

Wpłata na poczet decyzji określającej dług celny – naliczanie odsetek za zwłokę

Na poczet przyszłej decyzji określającej dług celny, przed zakończeniem kontroli, spółka wpłaciła zaniżoną przez nią kwotę cła. Czy zwolni ją to od naliczenia odsetek za zwłokę za okres od dokonania wpłaty?

Kontakty z urzędem

Kontrola paliwa na stacji benzynowej – właściwość organów

Aleksander Kliszewski
Funkcjonariusze KAS pobrali próbki paliwa ze zbiornika na prowadzonej przez przedsiębiorcę stacji paliw. Stwierdzili nieprawidłowości, a kontrolę zakończyli wynikiem kontroli celno-skarbowej.
Czy taka kontrola może zostać przekształcona w postępowanie podatkowe w zakresie akcyzy, jeśli przedsiębiorca nie zgodzi się z jej ustaleniami?
Jaki organ będzie właściwy do prowadzenia postępowania?

Kontakty z urzędem

Zaświadczenia o sytuacji podatkowej kontrahenta

Aleksander Kliszewski
Od 25.12.2017 kontrahenci podatnika prowadzącego działalność gospodarczą mogą występować o wydanie zaświadczenia o jego sytuacji podatkowej.

Na mocy art. 306ia Op organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, wydaje zaświadczenie w zakresie informacji, o których mowa w art. 293 § 3 Op. Jeżeli wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik ich nie złożył, organ odmówi wydania zaświadczenia.

Z kolei art. 293 § 3 Op stanowi o wyłączeniu z tajemnicy skarbowej udostępnianych kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....