Kto spełnia warunki do korzystania z 9% stawki CIT

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Od 2019 obowiązuje obniżona do 9% stawka podatku dochodowego od osób prawnych, która ma zastosowanie do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Zastąpiła dotychczasową 15% stawkę. Prawo do niej mają wyłącznie podmioty rozpoczynające działalność, a także tzw. mali podatnicy.

Podatnik ma status małego, jeśli jego przychody z roku ubiegłego (2018) nie przekraczają limitu 1,2 mln euro. Prawo do 9% stawki jest też jednak uzależnione od przychodów roku bieżącego (2019). Również nie mogą one przekraczać równowartości 1,2 mln euro. Co istotne, choć limit w euro jest identyczny dla obu lat, chodzi o różne kwoty w złotych, a dodatkowo pod uwagę należy brać 2 inaczej ustalane przychody.

Limit w euro ten sam, ale dwa różne kursy

Przeliczenie kwot w euro na złote dla celów ustalenia statusu małego podatnika następuje wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1 tys. zł (art. 4a pkt 10 updop).

 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Tak więc od 2019 stawka CIT 9% może być stosowana przez podatnika kontynuującego działalność, którego przychody w poprzednim roku podatkowym (2018 – jeśli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) nie przekroczyły 5 135 000 zł (kurs średni euro z 1.10.2018 to 4,2795 zł).

Ponadto przychody takiego podatnika (a także rozpoczynającego działalność) osiągnięte w roku podatkowym (2019) nie mogą przekroczyć równowartości 1,2 mln euro przeliczonej wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł (art. 19 ust. 1 pkt 2 updop), a zatem muszą zmieścić się w limicie 5 162 000 zł (kurs średni euro z 2.01.2019 to 4,3016 zł).

Dwa różne przychody

Dla celów ustalenia statusu małego podatnika bierze się pod uwagę ubiegłoroczne „przychody ze sprzedaży wraz z należnym VAT” (a więc w kwocie brutto). Updop nie definiuje pojęcia „przychodów ze sprzedaży”, a jego interpretacja budzi spore wątpliwości. Z wyjaśnień organów podatkowych wynika m.in., że nie są w tej kwocie uwzględniane otrzymane dywidendy ani przychody ze zbycia udziałów w spółce z o.o., a u podatników, których sprzedaż objęta jest odwrotnym obciążeniem VAT, do przychodów należy doliczyć VAT rozliczany przez kontrahenta (zob. interpretacje KIS z 20.09.2018, 0114-KDIP2-2.4010.332.2018.1.AG, 19.09.2018, 0114-KDIP2-2.4010.287.2018.1.AG, i 21.06.2018, 0114-KDIP3-1.4011.168.2018.2.ES).

Z kolei licząc, czy w trakcie 2019 nie został przekroczony limit 1,2 mln euro (5 162 000 zł) – zarówno mały podatnik, jak i rozpoczynający działalność – bierze pod uwagę „przychody osiągnięte w roku podatkowym”, a więc wszelkie przychody w rozumieniu updop, w kwocie netto (bez VAT, który podlega odliczeniu).

Jak potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Redakcji „RiP”, mimo że 9% stawka dotyczy wyłącznie przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, w celu ustalenia, czy bieżące przychody mieszczą się w limicie 1,2 mln euro, bierze się pod uwagę wszystkie przychody podatnika w roku podatkowym, bez wyłączenia przychodów z zysków kapitałowych (uwzględnia się więc także dywidendy i przychody ze zbycia udziałów).

Nie wszystkie nowe firmy objęte ulgowym CIT

Z preferencyjnej 9% stawki nie może korzystać podatnik utworzony w wyniku wskazanych w updop działań restrukturyzacyjnych (w danym roku podatkowym i bezpośrednio po nim następującym), m.in. przekształceń (z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę), połączeń, podziałów, wniesienia aportem przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części (zcp) lub składników majątku przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie co najmniej 10 tys. euro (wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1 tys. zł). Takie ograniczenia obowiązywały także podatników chcących skorzystać z 15% stawki CIT. Oprócz nich wprowadzono kilka nowych.

Stawki CIT obowiązujące w 2019

W 2019 w updop obowiązują 2 „ogólne” stawki CIT w wysokości 9 i 19% (art. 19 ust. 1), a także stawki zryczałtowane i dla niektórych kategorii dochodów w wysokości:

 • 19% uzyskanego przychodu (dochodu) od przychodów z dywidend oraz innych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP (art. 22),
 • 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc – z tytułu podatku od przychodów z niektórych budynków (tzw. podatek minimalny – art. 24b),
 • 19% dla dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax – art. 24f),
 • 19% podstawy opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej (art. 24a),
 • 5% dla kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box – art. 24d),
 • 20% od uzyskanych na terytorium RP przychodów nierezydentów z odsetek, należności licencyjnych i niektórych usług niematerialnych (art. 21),
 • 10% od uzyskanych na terytorium RP niektórych przychodów zagranicznych przedsiębiorstw morskiej żeglugi handlowej i żeglugi powietrznej (art. 21).

Ponadto niektórzy podatnicy mogą jeszcze korzystać ze stawki ogólnej (obniżonej) obowiązującej do końca 2018, w wysokości 15% podstawy opodatkowania, będącej sumą dochodów z zysków kapitałowych i innych źródeł przychodów.

W roku podatkowym rozpoczęcia działalności oraz następnym stawki 9% nie zastosują podatnicy, do których na poczet kapitału (już po ich utworzeniu – w roku utworzenia lub następnym) wniesiono uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zcp albo składniki majątku przedsiębiorstwa o wartości rynkowej łącznie ponad 10 tys. euro (art. 19 ust. 1a pkt 5 updop).

Do niższego CIT nie mają też prawa (nowy art. 19 ust. 1c updop):

 • spółki dzielone,
 • podatnicy, którzy wnieśli ww. wkład (przedsiębiorstwo, zcp lub składniki majątku) do innego podmiotu, albo składniki majątku uzyskane w wyniku likwidacji innych podatników, w których posiadali udziały lub akcje – w roku podatkowym, w którym nastąpił podział albo wniesiono wkład, oraz w roku następnym.

Obniżona do 9% stawka nie obejmuje także podatników, którzy zostali utworzeni po 19.11.2018 w wyniku wskazanych w ustawie działań restrukturyzacyjnych, a także ci, którzy po tej dacie podjęli ww. działania restrukturyzacyjne (dokonali podziału, wnieśli wkład do innego podmiotu). Z przepisów przejściowych (art. 11 i art. 12 ustawy z 23.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 2159) wynika, że w roku podatkowym rozpoczętym po 31.12.2018 stosuje się do nich przepisy dotyczące stawek CIT w brzmieniu dotychczasowym (obowiązującym do końca 2018).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
PIT

Świadczenie przez lekarza usług na rzecz szpitala-pracodawcy a podatek liniowy

Iwona Czauderna
Lekarz zatrudniony na stanowisku starszego asystenta oddziału w szpitalu specjalistycznym świadczy w tym samym szpitalu, w ramach działalności gospodarczej, usługi polegające na sprawowaniu dyżurów lekarskich kontraktowych.
Czy może opodatkowywać swoją działalność podatkiem liniowym?

PIT

Koszty wynagrodzenia dyrektora przedszkola pokryte dotacją

Ryszard Kubacki
Osoba fizyczna prowadzi (jako właściciel i dyrektor) niepubliczne przedszkole, którego działalność jest finansowana z opłat czesnego oraz dotacji z budżetu miasta.
Skoro jej wynagrodzenie jest pokryte z dotacji, to czy stanowi koszt podatkowy?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na naprawę drogi stanowiącej własność gminy – moment potrącenia kosztu

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zajmuje się wydobywaniem kruszyw. Na mocy porozumienia z gminą rozpoczęła remont odcinka drogi gminnej łączącego się z wewnętrzną drogą na wyrobisku (kopalni), które eksploatuje. Remont polega na utwardzeniu nawierzchni materiałem kamiennym. Remontowana droga stanowi jedyny dojazd do kopalni. Jest dostępna także dla pozostałych użytkowników, a spółka nie ma żadnego tytułu prawnego na jej użytkowanie. Koszty remontu są – dla celów rachunkowych – rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, przez okres otrzymanej koncesji na wydobycie, tj. do 2029 r.
Czy dla celów podatkowych będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy użyczając nieruchomości, uczelnia jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków

Piotr Kaim
Uczelnia publiczna (uniwersytet medyczny) jest właścicielem budynków, które wykorzystuje przede wszystkim na własne potrzeby, czyli na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej. Jednocześnie udostępnia te budynki nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – szpitalom klinicznym (dla których jest organem założycielskim) do działalności leczniczej. Studenci uczelni odbywają w nich praktyki.
Czy od tych budynków uczelnia powinna uiszczać podatek, o którym mowa w art. 24b updop (od przychodów z budynków)?

Zeznanie roczne

Dłuższy termin na złożenie CIT-8 dla podatników ze skróconym rokiem podatkowym

Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się i zakończył w I połowie br., mają czas na złożenie zeznania rocznego (CIT-8 lub CIT-8AB) do końca października 2019.

CIT i PIT

Wierzytelność otrzymana w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki osobowej – czy jest przychodem

Ryszard Kubacki
Czy otrzymanie wierzytelności, w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki jawnej, będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego u byłego wspólnika (osoby fizycznej)? Może przychód ten powstanie w momencie spłaty wierzytelności?

CIT i PIT

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje w razie budowy budynku

Krzysztof Hałub
Tylko już istniejące, a nie dopiero wznoszone budynki mieszkalne objęte są ulgą termomodernizacyjną.

CIT i PIT

Odliczenie wydatków na termomodernizację, finansowanych pożyczką z WFOŚiGW

W ramach programu „Czyste Powietrze” osoba fizyczna otrzymała od wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska dotację oraz pożyczkę na wydatki związane z termomodernizacją, niepokryte dotacją.
Czy wydatki sfinansowane z pożyczki mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Podatki i prawo gospodarcze

Likwidacja nie w pełni umorzonych wartości niematerialnych i prawnych

Piotr Kaim
Pod koniec 2018 r. spółka z o.o. zakończyła prace rozwojowe, mające na celu produkcję i wprowadzenie na rynek nowego rodzaju zabawek dla dzieci. Uznała, że prace zakończyły się sukcesem, więc wydatki na ten cel zaliczono do wartości niematerialnych i prawnych (wnip). Już po uruchomieniu produkcji nowych zabawek spółka uznała, że ten projekt nie przyniesie spodziewanych korzyści, i postanowiła go zamknąć. W konsekwencji wykreśliła koszty prac rozwojowych z ewidencji środków trwałych i wnip.
Czy dopuszczalne jest zaliczenie niezamortyzowanej części kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych?

Tak. Przypomnijmy, że koszty prac rozwojowych to koszty działań zmierzających do stworzenia nowych produktów lub technologii. Tego typu koszty są zaliczane do wnip, o ile odnoszą się do prac zakończonych pozytywnym wynikiem. Szczegółowe warunki uznania ich za składniki wnip wskazano w art. 16b ust. 2 pkt 3 updop. Przyjmujemy, że spółka je spełniła.


Podatki i prawo gospodarcze

Sprzęt komputerowy wynajmowany od niemieckiej spółki – czy jest urządzeniem przemysłowym

Iwona Czauderna
Polska spółka wynajmuje od spółki niemieckiej sprzęt komputerowy, który służy do pracy biurowej.
Czy mamy tu do czynienia z urządzeniem przemysłowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop w zw. z art. 12 ust. 3 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (upo), a w konsekwencji czy polska spółka powinna pobrać od wynagrodzenia za najem podatek u źródła?

CIT i PIT

Opłata recyklingowa za 2018 kosztem w 2019

Krzysztof Hałub
Do 15.03.2019 przedsiębiorcy po raz pierwszy wpłacą do budżetu nałożoną w ubiegłym roku opłatę recyklingową (od toreb foliowych). Stanowiła ona ich przychód w 2018, ale koszt podatkowy z tego tytułu powinni wykazać w bieżącym roku.

Zeznanie roczne

Spóźniony PIT małżonków nie udaremni wspólnego rozliczenia

Krzysztof Hałub
Od 2019 zniknął jeden z warunków preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci – złożenie zeznania rocznego w ustawowym terminie (30 kwietnia).

CIT

Koszty noclegów osób zatrudnionych na umowy zlecenia

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych na terenie całej Polski. Pracowników zatrudnia m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia). Pokrywa im koszty noclegów w obiektach hotelowych lub zakwaterowania w najmowanych mieszkaniach. Z umów zlecenia jednoznacznie wynika obowiązek pokrywania przez spółkę tych wydatków. Są one udokumentowane fakturami wystawianymi na spółkę lub zawartymi przez nią umowami najmu. Nie obciążają zleceniobiorców.
Czy stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów?

CIT i PIT

Czy PCC pobrany przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową jest kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
W lutym podjęto uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową na podstawie art. 551 § 1 w zw. z art. 563 oraz art. 581 Ksh. Zawarto także umowę spółki komandytowej będącej następcą prawnym przekształcanej spółki. Wspólnikami będą te same osoby – osoba fizyczna (przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe) i spółka z o.o. Notariusz pobrał PCC, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f w zw. z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o PCC od wartości wkładów (rozumianych jako aktywa spółki) do spółki przekształconej, w części, która nie była uprzednio opodatkowana PCC. Podatek ten został wpłacony z rachunku spółki jawnej.
Czy stanowi on dla wspólników (proporcjonalnie do udziałów w zyskach spółki jawnej) koszt uzyskania przychodu?

Rachunkowość

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania CIT a wynikiem brutto

Pozycja 2.6 dodatkowych informacji i objaśnień wg zał. nr 1 do uor „Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (od osób prawnych – przyp. red.) a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto” jest – jak wiadomo – jedynym elementem informacji dodatkowej, którego postać została ujednolicona (ustrukturyzowana).
Czy wszystkie jej pola wymagają wypełnienia?

Nie. Tę pozycję dodatkowych informacji i objaśnień wypełniają tylko podatnicy CIT. Jak obrazuje tabela, pola:

 • „Rok bieżący – wartość z zysków kapitałowych” i „Rok bieżący – wartość z innych źródeł przychodów”,
 • „Rok poprzedni”,

mają charakter opcjonalny, czyli nie są obowiązkowe. Od decyzji jednostki zależy, czy wypełni te pozycje, czy nie. Obowiązkowe jest tylko wypełnienie pól „Rok bieżący – wartość łączna” oraz „Rok bieżący – podstawa prawna”, jeśli dotyczą przychodów lub kosztów roku bieżącego opiewających na kwotę 20 tys. zł lub więcej. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania dotyczące sporządzania e-sprawozdań finansowych, zamieszczonych na stronie internetowej www.mf.gov.pl.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....