Kto spełnia warunki do korzystania z 9% stawki CIT

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Od 2019 obowiązuje obniżona do 9% stawka podatku dochodowego od osób prawnych, która ma zastosowanie do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Zastąpiła dotychczasową 15% stawkę. Prawo do niej mają wyłącznie podmioty rozpoczynające działalność, a także tzw. mali podatnicy.

Podatnik ma status małego, jeśli jego przychody z roku ubiegłego (2018) nie przekraczają limitu 1,2 mln euro. Prawo do 9% stawki jest też jednak uzależnione od przychodów roku bieżącego (2019). Również nie mogą one przekraczać równowartości 1,2 mln euro. Co istotne, choć limit w euro jest identyczny dla obu lat, chodzi o różne kwoty w złotych, a dodatkowo pod uwagę należy brać 2 inaczej ustalane przychody.

Limit w euro ten sam, ale dwa różne kursy

Przeliczenie kwot w euro na złote dla celów ustalenia statusu małego podatnika następuje wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1 tys. zł (art. 4a pkt 10 updop).

 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Tak więc od 2019 stawka CIT 9% może być stosowana przez podatnika kontynuującego działalność, którego przychody w poprzednim roku podatkowym (2018 – jeśli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) nie przekroczyły 5 135 000 zł (kurs średni euro z 1.10.2018 to 4,2795 zł).

Ponadto przychody takiego podatnika (a także rozpoczynającego działalność) osiągnięte w roku podatkowym (2019) nie mogą przekroczyć równowartości 1,2 mln euro przeliczonej wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł (art. 19 ust. 1 pkt 2 updop), a zatem muszą zmieścić się w limicie 5 162 000 zł (kurs średni euro z 2.01.2019 to 4,3016 zł).

Dwa różne przychody

Dla celów ustalenia statusu małego podatnika bierze się pod uwagę ubiegłoroczne „przychody ze sprzedaży wraz z należnym VAT” (a więc w kwocie brutto). Updop nie definiuje pojęcia „przychodów ze sprzedaży”, a jego interpretacja budzi spore wątpliwości. Z wyjaśnień organów podatkowych wynika m.in., że nie są w tej kwocie uwzględniane otrzymane dywidendy ani przychody ze zbycia udziałów w spółce z o.o., a u podatników, których sprzedaż objęta jest odwrotnym obciążeniem VAT, do przychodów należy doliczyć VAT rozliczany przez kontrahenta (zob. interpretacje KIS z 20.09.2018, 0114-KDIP2-2.4010.332.2018.1.AG, 19.09.2018, 0114-KDIP2-2.4010.287.2018.1.AG, i 21.06.2018, 0114-KDIP3-1.4011.168.2018.2.ES).

Z kolei licząc, czy w trakcie 2019 nie został przekroczony limit 1,2 mln euro (5 162 000 zł) – zarówno mały podatnik, jak i rozpoczynający działalność – bierze pod uwagę „przychody osiągnięte w roku podatkowym”, a więc wszelkie przychody w rozumieniu updop, w kwocie netto (bez VAT, który podlega odliczeniu).

Jak potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Redakcji „RiP”, mimo że 9% stawka dotyczy wyłącznie przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, w celu ustalenia, czy bieżące przychody mieszczą się w limicie 1,2 mln euro, bierze się pod uwagę wszystkie przychody podatnika w roku podatkowym, bez wyłączenia przychodów z zysków kapitałowych (uwzględnia się więc także dywidendy i przychody ze zbycia udziałów).

Nie wszystkie nowe firmy objęte ulgowym CIT

Z preferencyjnej 9% stawki nie może korzystać podatnik utworzony w wyniku wskazanych w updop działań restrukturyzacyjnych (w danym roku podatkowym i bezpośrednio po nim następującym), m.in. przekształceń (z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę), połączeń, podziałów, wniesienia aportem przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części (zcp) lub składników majątku przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie co najmniej 10 tys. euro (wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1 tys. zł). Takie ograniczenia obowiązywały także podatników chcących skorzystać z 15% stawki CIT. Oprócz nich wprowadzono kilka nowych.

Stawki CIT obowiązujące w 2019

W 2019 w updop obowiązują 2 „ogólne” stawki CIT w wysokości 9 i 19% (art. 19 ust. 1), a także stawki zryczałtowane i dla niektórych kategorii dochodów w wysokości:

 • 19% uzyskanego przychodu (dochodu) od przychodów z dywidend oraz innych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP (art. 22),
 • 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc – z tytułu podatku od przychodów z niektórych budynków (tzw. podatek minimalny – art. 24b),
 • 19% dla dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax – art. 24f),
 • 19% podstawy opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej (art. 24a),
 • 5% dla kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box – art. 24d),
 • 20% od uzyskanych na terytorium RP przychodów nierezydentów z odsetek, należności licencyjnych i niektórych usług niematerialnych (art. 21),
 • 10% od uzyskanych na terytorium RP niektórych przychodów zagranicznych przedsiębiorstw morskiej żeglugi handlowej i żeglugi powietrznej (art. 21).

Ponadto niektórzy podatnicy mogą jeszcze korzystać ze stawki ogólnej (obniżonej) obowiązującej do końca 2018, w wysokości 15% podstawy opodatkowania, będącej sumą dochodów z zysków kapitałowych i innych źródeł przychodów.

W roku podatkowym rozpoczęcia działalności oraz następnym stawki 9% nie zastosują podatnicy, do których na poczet kapitału (już po ich utworzeniu – w roku utworzenia lub następnym) wniesiono uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zcp albo składniki majątku przedsiębiorstwa o wartości rynkowej łącznie ponad 10 tys. euro (art. 19 ust. 1a pkt 5 updop).

Do niższego CIT nie mają też prawa (nowy art. 19 ust. 1c updop):

 • spółki dzielone,
 • podatnicy, którzy wnieśli ww. wkład (przedsiębiorstwo, zcp lub składniki majątku) do innego podmiotu, albo składniki majątku uzyskane w wyniku likwidacji innych podatników, w których posiadali udziały lub akcje – w roku podatkowym, w którym nastąpił podział albo wniesiono wkład, oraz w roku następnym.

Obniżona do 9% stawka nie obejmuje także podatników, którzy zostali utworzeni po 19.11.2018 w wyniku wskazanych w ustawie działań restrukturyzacyjnych, a także ci, którzy po tej dacie podjęli ww. działania restrukturyzacyjne (dokonali podziału, wnieśli wkład do innego podmiotu). Z przepisów przejściowych (art. 11 i art. 12 ustawy z 23.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 2159) wynika, że w roku podatkowym rozpoczętym po 31.12.2018 stosuje się do nich przepisy dotyczące stawek CIT w brzmieniu dotychczasowym (obowiązującym do końca 2018).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Dokumentację cen transferowych za 2018 można sporządzić według nowych zasad

Krzysztof Hałub
Od 1.01.2019 znacząco zmieniły się zasady sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji między podmiotami powiązanymi. Nowe przepisy mogą (ale nie muszą) być stosowane także do transakcji z roku ubiegłego. Resort finansów wyjaśnił, jak wywiązać się z obowiązków sprawozdawczych w tym zakresie za 2018.

CIT i PIT

Opłata recyklingowa za 2018 kosztem w 2019

Krzysztof Hałub
Do 15.03.2019 przedsiębiorcy po raz pierwszy wpłacą do budżetu nałożoną w ubiegłym roku opłatę recyklingową (od toreb foliowych). Stanowiła ona ich przychód w 2018, ale koszt podatkowy z tego tytułu powinni wykazać w bieżącym roku.

Zeznanie roczne

Spóźniony PIT małżonków nie udaremni wspólnego rozliczenia

Krzysztof Hałub
Od 2019 zniknął jeden z warunków preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci – złożenie zeznania rocznego w ustawowym terminie (30 kwietnia).

CIT i PIT

Zwrot zaliczki – czy powstają podatkowe różnice kursowe

Anna Koleśnik
Spółka otrzymała od kontrahenta zaliczkę w euro na poczet przyszłej dostawy towarów. Niestety, dostawa z przyczyn obiektywnych nie mogła zostać zrealizowana i spółka zwróciła zaliczkę.
Zdarza się też, że spółka otrzymuje zwrot wpłaconych przez siebie zaliczek w walutach obcych na poczet przyszłych dostaw.
Czy w związku z tym powstają podatkowe różnice kursowe?

CIT

Koszty noclegów osób zatrudnionych na umowy zlecenia

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych na terenie całej Polski. Pracowników zatrudnia m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia). Pokrywa im koszty noclegów w obiektach hotelowych lub zakwaterowania w najmowanych mieszkaniach. Z umów zlecenia jednoznacznie wynika obowiązek pokrywania przez spółkę tych wydatków. Są one udokumentowane fakturami wystawianymi na spółkę lub zawartymi przez nią umowami najmu. Nie obciążają zleceniobiorców.
Czy stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów?

Rachunkowość

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania CIT a wynikiem brutto

Pozycja 2.6 dodatkowych informacji i objaśnień wg zał. nr 1 do uor „Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (od osób prawnych – przyp. red.) a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto” jest – jak wiadomo – jedynym elementem informacji dodatkowej, którego postać została ujednolicona (ustrukturyzowana).
Czy wszystkie jej pola wymagają wypełnienia?

Nie. Tę pozycję dodatkowych informacji i objaśnień wypełniają tylko podatnicy CIT. Jak obrazuje tabela, pola:

 • „Rok bieżący – wartość z zysków kapitałowych” i „Rok bieżący – wartość z innych źródeł przychodów”,
 • „Rok poprzedni”,

mają charakter opcjonalny, czyli nie są obowiązkowe. Od decyzji jednostki zależy, czy wypełni te pozycje, czy nie. Obowiązkowe jest tylko wypełnienie pól „Rok bieżący – wartość łączna” oraz „Rok bieżący – podstawa prawna”, jeśli dotyczą przychodów lub kosztów roku bieżącego opiewających na kwotę 20 tys. zł lub więcej. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania dotyczące sporządzania e-sprawozdań finansowych, zamieszczonych na stronie internetowej www.mf.gov.pl.


Rachunkowość

Rozliczenie przez jednostki małe różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto

Jesteśmy spółką z o.o. zaliczoną do małych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS. Sporządzamy sprawozdanie finansowe (sf) zgodnie z zał. nr 5 do uor. Wykaz dodatkowych informacji i objaśnień zawartych w tym załączniku nie zobowiązuje nas do rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto. Natomiast dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów struktura logiczna sf, a ściślej dodatkowych informacji i objaśnień, przewiduje w odniesieniu do jednostek małych przedstawianie w ustrukturyzowanej formie rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto.
Czy mamy zatem obowiązek przedstawiania tej informacji, a jeżeli tak – jaka jest tego podstawa prawna?

Istotnie, struktura logiczna sf sporządzanego zgodnie z zał. nr 5 do uor, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, przewiduje możliwość przedstawienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto. Obowiązek taki dotyczy jednak tylko jednostek sporządzających sf zgodnie z zakresem informacyjnym określonym w zał. nr 1 do uor (poz. 2.6).


Podatki i prawo gospodarcze

Jak ustalić przychód z częściowo wynajmowanego budynku

Piotr Kaim
Spółka z o.o., której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jest właścicielem budynku biurowego o wartości początkowej 14,7 mln zł, który wynajmuje w 80%. Nabyła go przed 2018 r. Od 2018 r. ma obowiązek obliczania tzw. podatku minimalnego z tytułu własności budynku (po zmianach, które weszły w życie od 1.01.2019 r. – podatku od przychodów z budynków).
Jak obliczyć przychód będący podstawą opodatkowania tym podatkiem, w przypadku gdy budynek jest wynajmowany w części? Na ile zasady obowiązujące w 2019 r. różnią się od tych, które obowiązywały w 2018 r.?

Podatek od przychodów z budynków (takiej nazwy będziemy używać niezależnie od różnic terminologicznych, wynikających ze zmian stanu prawnego) – zarówno w 2018, jak i w 2019 r. – to podatek miesięczny uiszczany w wysokości 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc (art. 24b ust. 1 updop). Podstawę tę stanowi przychód przypisany podatnikowi, ustalony wg wartości początkowej budynków, stanowiących środki trwałe.

Stan prawny obowiązujący w 2019 r. został uchwalony ustawą z 15.06.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej nowelizacja), przy czym niektóre jej przepisy weszły w życie z mocą wsteczną i dotyczą całego 2018 r. Zmiany objęły m.in. zakres przedmiotowy i sposób obliczania podatku. Jednak w odniesieniu do tej pierwszej kwestii nie są istotne dla spółki, bo wynajmowany budynek biurowy był od 1.01.2018 r. i nadal jest objęty podatkiem od przychodów z budynków, niezależnie od późniejszych zmian stanu prawnego.


Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na organizację spotkań działowych jako koszty uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. organizuje po godzinach pracy spotkania pracowników poszczególnych działów (tzw. spotkania działowe). Wiążą się z tym wydatki na posiłki, alkohol i dodatkowe atrakcje (np. kręgielnia). Celem spotkań jest zwiększenie motywacji do pracy, integracja pracowników, poprawa atmosfery pracy i komunikacji interpersonalnej, a przez to zwiększenie efektywności pracy i zaangażowania pracowników, co powinno się przełożyć na wzrost przychodów spółki.
Czy tego typu wydatki są kosztami uzyskania przychodów?

Preferencje w CIT i PIT

Nowe odliczenia od dochodu do opodatkowania

Aleksander Woźniak
W podatkach dochodowych pojawiły się nowe możliwości odliczeń od podstawy opodatkowania. Jedna z nich dotyczy darowizn rzeczowych na szkoły zawodowe, druga – kosztów przyłączenia aptek i punktów aptecznych do e-systemu.

Z drugiej ulgi można korzystać tylko w rozliczeniu za 2018, z pierwszej – począwszy od rozliczenia za 2019. Obie preferencje przewidziano zarówno dla podatników PIT, jak i CIT.

Darowizny dla publicznych placówek kształcenia zawodowego: Prawo do odliczania darowizn dla publicznych placówek prowadzących kształcenie zawodowe wprowadziła ustawa z 22.11.2018 o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2245).


Zwolnienia

Odszkodowania za zniszczenie składnika majątku firmy bez PIT i CIT

Anna Koleśnik
Wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkody w niebędącym samochodem osobowym środku trwałym od 1.01.2019 są przychodem wolnym od podatku, o ile zostaną przeznaczone na remont lub zastąpienie utraconego składnika nowym.

Zmianę taką wprowadziła nowelizacja updof i updop z 9.11.2018 (DzU poz. 2244).

Zwolnienie ma zastosowanie do odszkodowań za szkody powstałe po 31.12.2018, również w odniesieniu do podatników CIT, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym (art. 39 ustawy nowelizującej). A zatem odszkodowania wypłacone w 2019 za szkody powstałe w 2018 nie są nim objęte.


PKWiU 2008 wciąż obowiązuje w podatkach

Do końca 2019 wydłużono stosowanie „starej” PKWiU 2008 do celów opodatkowania: VAT, PIT, CIT, zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.


Exit tax

Więcej czasu na zapłatę podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków

Termin złożenia deklaracji na tzw. exit tax należny za miesiące od stycznia do maja 2019 został przedłużony do 7.07.2019. Najpóźniej tego dnia trzeba też będzie zapłacić podatek (PIT lub CIT) za te okresy.

Tak wynika z rozporządzenia MF z 31.01.2019 w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (DzU poz. 197).


CIT i PIT

Użyczenie nieruchomości spółce jawnej przez wspólnika – czy powstaje przychód

Anna Koleśnik
Wspólnikami spółki jawnej są dwie spokrewnione ze sobą osoby (ojciec i syn).
Jakie skutki w PIT będzie miało użyczenie spółce nieruchomości (lokal użytkowy) stanowiącej prywatną własność ojca?
Czy po stronie wspólników powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń do opodatkowania?

Do przychodów podatkowych zalicza się – na mocy art. 14 ust. 2 pkt 8 updof – wartość otrzymanych przez podatników PIT rzeczy lub praw, a także innych świadczeń:

 • w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie,
 • nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych.

Wycenia się je zgodnie z art. 11 ust. 2 i 2a updof.


PIT

Wynagrodzenie byłego wspólnika z tytułu zakazu konkurencji jako koszt podatkowy

Marcin Sądej
Wypłaty dla byłej wspólniczki na podstawie umowy o zakazie konkurencji to koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów.

Taki wniosek wynika z interpretacji KIS z 8.05.2018 (0114-KDIP3-1.4011.71.2018.1.KS1).

Podatnik podpisał umowę o zakazie konkurencji z byłą wspólniczką, w której zobowiązała się ona – przez 11 lat – nie prowadzić na terenie powiatu działalności konkurencyjnej, w tym nie świadczyć żadnych usług konkurencyjnych, oraz nie pełnić żadnych funkcji w konkurencyjnych przedsiębiorstwach. Nabrał wątpliwości, czy wynagrodzenie wypłacane byłej wspólniczce w ramach tej umowy może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....