Kto spełnia warunki do korzystania z 9% stawki CIT

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Od 2019 obowiązuje obniżona do 9% stawka podatku dochodowego od osób prawnych, która ma zastosowanie do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Zastąpiła dotychczasową 15% stawkę. Prawo do niej mają wyłącznie podmioty rozpoczynające działalność, a także tzw. mali podatnicy.

Podatnik ma status małego, jeśli jego przychody z roku ubiegłego (2018) nie przekraczają limitu 1,2 mln euro. Prawo do 9% stawki jest też jednak uzależnione od przychodów roku bieżącego (2019). Również nie mogą one przekraczać równowartości 1,2 mln euro. Co istotne, choć limit w euro jest identyczny dla obu lat, chodzi o różne kwoty w złotych, a dodatkowo pod uwagę należy brać 2 inaczej ustalane przychody.

Limit w euro ten sam, ale dwa różne kursy

Przeliczenie kwot w euro na złote dla celów ustalenia statusu małego podatnika następuje wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1 tys. zł (art. 4a pkt 10 updop).

 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Tak więc od 2019 stawka CIT 9% może być stosowana przez podatnika kontynuującego działalność, którego przychody w poprzednim roku podatkowym (2018 – jeśli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) nie przekroczyły 5 135 000 zł (kurs średni euro z 1.10.2018 to 4,2795 zł).

Ponadto przychody takiego podatnika (a także rozpoczynającego działalność) osiągnięte w roku podatkowym (2019) nie mogą przekroczyć równowartości 1,2 mln euro przeliczonej wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł (art. 19 ust. 1 pkt 2 updop), a zatem muszą zmieścić się w limicie 5 162 000 zł (kurs średni euro z 2.01.2019 to 4,3016 zł).

Dwa różne przychody

Dla celów ustalenia statusu małego podatnika bierze się pod uwagę ubiegłoroczne „przychody ze sprzedaży wraz z należnym VAT” (a więc w kwocie brutto). Updop nie definiuje pojęcia „przychodów ze sprzedaży”, a jego interpretacja budzi spore wątpliwości. Z wyjaśnień organów podatkowych wynika m.in., że nie są w tej kwocie uwzględniane otrzymane dywidendy ani przychody ze zbycia udziałów w spółce z o.o., a u podatników, których sprzedaż objęta jest odwrotnym obciążeniem VAT, do przychodów należy doliczyć VAT rozliczany przez kontrahenta (zob. interpretacje KIS z 20.09.2018, 0114-KDIP2-2.4010.332.2018.1.AG, 19.09.2018, 0114-KDIP2-2.4010.287.2018.1.AG, i 21.06.2018, 0114-KDIP3-1.4011.168.2018.2.ES).

Z kolei licząc, czy w trakcie 2019 nie został przekroczony limit 1,2 mln euro (5 162 000 zł) – zarówno mały podatnik, jak i rozpoczynający działalność – bierze pod uwagę „przychody osiągnięte w roku podatkowym”, a więc wszelkie przychody w rozumieniu updop, w kwocie netto (bez VAT, który podlega odliczeniu).

Jak potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Redakcji „RiP”, mimo że 9% stawka dotyczy wyłącznie przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, w celu ustalenia, czy bieżące przychody mieszczą się w limicie 1,2 mln euro, bierze się pod uwagę wszystkie przychody podatnika w roku podatkowym, bez wyłączenia przychodów z zysków kapitałowych (uwzględnia się więc także dywidendy i przychody ze zbycia udziałów).

Nie wszystkie nowe firmy objęte ulgowym CIT

Z preferencyjnej 9% stawki nie może korzystać podatnik utworzony w wyniku wskazanych w updop działań restrukturyzacyjnych (w danym roku podatkowym i bezpośrednio po nim następującym), m.in. przekształceń (z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę), połączeń, podziałów, wniesienia aportem przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części (zcp) lub składników majątku przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie co najmniej 10 tys. euro (wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1 tys. zł). Takie ograniczenia obowiązywały także podatników chcących skorzystać z 15% stawki CIT. Oprócz nich wprowadzono kilka nowych.

Stawki CIT obowiązujące w 2019

W 2019 w updop obowiązują 2 „ogólne” stawki CIT w wysokości 9 i 19% (art. 19 ust. 1), a także stawki zryczałtowane i dla niektórych kategorii dochodów w wysokości:

 • 19% uzyskanego przychodu (dochodu) od przychodów z dywidend oraz innych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP (art. 22),
 • 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc – z tytułu podatku od przychodów z niektórych budynków (tzw. podatek minimalny – art. 24b),
 • 19% dla dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax – art. 24f),
 • 19% podstawy opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej (art. 24a),
 • 5% dla kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box – art. 24d),
 • 20% od uzyskanych na terytorium RP przychodów nierezydentów z odsetek, należności licencyjnych i niektórych usług niematerialnych (art. 21),
 • 10% od uzyskanych na terytorium RP niektórych przychodów zagranicznych przedsiębiorstw morskiej żeglugi handlowej i żeglugi powietrznej (art. 21).

Ponadto niektórzy podatnicy mogą jeszcze korzystać ze stawki ogólnej (obniżonej) obowiązującej do końca 2018, w wysokości 15% podstawy opodatkowania, będącej sumą dochodów z zysków kapitałowych i innych źródeł przychodów.

W roku podatkowym rozpoczęcia działalności oraz następnym stawki 9% nie zastosują podatnicy, do których na poczet kapitału (już po ich utworzeniu – w roku utworzenia lub następnym) wniesiono uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zcp albo składniki majątku przedsiębiorstwa o wartości rynkowej łącznie ponad 10 tys. euro (art. 19 ust. 1a pkt 5 updop).

Do niższego CIT nie mają też prawa (nowy art. 19 ust. 1c updop):

 • spółki dzielone,
 • podatnicy, którzy wnieśli ww. wkład (przedsiębiorstwo, zcp lub składniki majątku) do innego podmiotu, albo składniki majątku uzyskane w wyniku likwidacji innych podatników, w których posiadali udziały lub akcje – w roku podatkowym, w którym nastąpił podział albo wniesiono wkład, oraz w roku następnym.

Obniżona do 9% stawka nie obejmuje także podatników, którzy zostali utworzeni po 19.11.2018 w wyniku wskazanych w ustawie działań restrukturyzacyjnych, a także ci, którzy po tej dacie podjęli ww. działania restrukturyzacyjne (dokonali podziału, wnieśli wkład do innego podmiotu). Z przepisów przejściowych (art. 11 i art. 12 ustawy z 23.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 2159) wynika, że w roku podatkowym rozpoczętym po 31.12.2018 stosuje się do nich przepisy dotyczące stawek CIT w brzmieniu dotychczasowym (obowiązującym do końca 2018).

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....