Kto jako pełnomocnik może reprezentować podatnika w postępowaniu podatkowym

Mateusz Kaczmarek doradca podatkowy

Doradca podatkowy udzielił pełnomocnictwa substytucyjnego księgowej klienta. Miała ona udać się do US w celu sfotografowania akt toczącego się postępowania podatkowego. US odmówił jej dostępu do akt sprawy, argumentując, że pełnomocnictwo zostało udzielone niezgodnie z prawem. Udostępnił akta dopiero, gdy zarząd klienta udzielił księgowej pełnomocnictwa bezpośrednio, jako swojemu pracownikowi. Przy okazji pouczył ją, że nawet prokurent klienta nie mógłby zostać uznany za uprawnionego, tylko ew. na mocy pełnomocnictwa wydanego w trybie przewidzianym w przepisach podatkowych, a nie jedynie na podstawie faktu bycia prokurentem.
Czy US miał rację?

Reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych, celnych i egzekucyjnych stanowi czynność doradztwa podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 4 w zw. z pkt 1 ustawy z 5.07.1996 o doradztwie podatkowym, DzU z 2019 poz. 283, dalej uodp).

Pełnomocnictwo zawodowe

  • US – urząd skarbowy
  • Op – Ordynacja podatkowa
  • Kc – Kodeks cywilny
  • Kpc – Kodeks postępowania cywilnego
  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

Nie wszystkie czynności doradztwa podatkowego są zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów uprawnionych, ale te wymienione powyżej do takich właśnie należą (art. 2 ust. 2 uodp). Podmiotami uprawnionymi do ich zawodowego wykonywania są wyłącznie osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych oraz adwokaci i radcowie prawni (art. 2 ust. 3 uodp).

Reprezentacja podatnika w postępowaniu podatkowym następuje na podstawie umocowania. Pełnomocnikiem podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe „może być również doradca podatkowy”. Taki pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu doradcy podatkowemu, adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 41 ust. 1 i 5 uodp).

Reasumując: zawodowym pełnomocnikiem w postępowaniu podatkowym może być tylko doradca podatkowy, radca prawny lub adwokat, przy czym ten pierwszy może udzielić pełnomocnictwa substytucyjnego, ale tylko osobie posiadającej jeden z wymienionych tytułów zawodowych.

Pełnomocnictwo wg Op

Sprawę pełnomocnictw uregulowano także szczegółowo w Op. Interesują nas te zapisy, które znalazły się w jej Dziale IV, regulującym postępowania podatkowe. Zgodnie z nimi pełnomocnikiem strony postępowania podatkowego może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych (art. 138b § 1) i poza tym podstawowym warunkiem nie przewidziano zasadniczo żadnego innego.

Co więcej, wiele przepisów szczególnych sugeruje, że pełnomocnictwa można udzielić nie tylko doradcy podatkowemu, radcy prawnemu czy adwokatowi. Mogą oni sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie (art. 138a § 4), co oznacza, że inni pełnomocnicy nie mają takich uprawnień, a więc że inni pełnomocnicy są dopuszczalni. Ponadto, w kwestiach mniejszej wagi, wynikających w toku postępowania, organ podatkowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do występowania w imieniu strony (art. 138b § 3).

Jedynie w odniesieniu do tymczasowych pełnomocników szczególnych, tj. wyznaczanych w przypadku braku ustawowych organów podatnika lub braku możliwości kontaktu z nimi, co uniemożliwia organowi podatkowemu wszczęcie lub prowadzenie postępowania, Op wskazuje expressis verbis, że funkcję tę mogą pełnić wyłącznie przedstawiciele trzech ww. profesji (art. 138m § 1–2).

Nawiasem mówiąc, choć omawiane przepisy umieszczono w Dziale IV Op zatytułowanym „Postępowanie podatkowe”, co sugerowałoby, że regulują kwestie pełnomocnictw udzielanych do tego właśnie rodzaju spraw, to jednak zakres niektórych ustanowionych w nich norm zdecydowanie poza postępowania wykracza. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych (art. 138d § 1), natomiast pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego (art. 138e § 1).

Nie ulega wątpliwości, że termin „sprawa podatkowa” wykracza poza „postępowanie podatkowe”. Innymi słowy w dziale dotyczącym postępowań uregulowano kwestie pełnomocnictw udzielanych także w innych sprawach.

Jedno drugiego nie wyklucza

Przejdźmy do próby całościowej interpretacji przepisów regulujących pełnomocnictwa w postępowaniach podatkowych, tj. tych zawartych w uodp i Op. Kluczowe wydaje się być pojęcie „zawodowe wykonywanie”, użyte w uodp w zwrocie „podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania”. Ustawodawca nie napisał „wykonywanie”, lecz „zawodowe wykonywanie”, czyli wykonywanie w ramach zdobytych kwalifikacji, w celach zarobkowych, w sposób względnie stały.

Pełnomocnikiem w postępowaniu podatkowym może więc być osoba inna niż doradca podatkowy, radca prawny lub adwokat, pod warunkiem że nie czyni tego profesjonalnie, w sposób powtarzalny, dla wielu podmiotów, lecz incydentalnie i nieodpłatnie. Takie spojrzenie pozwala na usunięcie pozornej sprzeczności pomiędzy Op i uodp – ten drugi akt prawny ogranicza krąg zawodowych pełnomocników do trzech profesji, podczas gdy pierwszy nadaje prawo bycia pełnomocnikiem niemal każdemu. W istocie zakres tych regulacji nie jest sprzeczny, gdyż uodp odnosi się tylko do zawodowych pełnomocników, podczas gdy Op do wszystkich.

Kto może być pełnomocnikiem

Kto zatem może być pełnomocnikiem wykonującym w imieniu podatnika czynności w ramach postępowania podatkowego? Zawsze może nim być doradca podatkowy, radca prawny i adwokat. Funkcję tę może pełnić także każda inna osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednak tylko pod warunkiem, że prowadzeniem postępowań nie zajmuje się zawodowo, profesjonalnie, co w praktyce może oznaczać np. pracownika podatnika, członka rodziny, znajomego działającego grzecznościowo.

Wydaje się natomiast, że funkcji pełnomocnika podatnika w postępowaniu podatkowym nie mógłby pełnić nieposiadający odpowiedniego tytułu zawodowego pracownik biura rachunkowego lub innej firmy zewnętrznej wobec podatnika, gdyż w takim wypadku trudno byłoby mówić o działaniu niezawodowym.

Trzeba przyznać, że w opisanej na wstępie sytuacji US miał w dużej części rację, tj.

  • doradca podatkowy nie może udzielić pełnomocnictwa substytucyjnego do wykonania choćby niemerytorycznej (technicznej) czynności w ramach postępowania podatkowego, gdyż zabrania mu tego, a contrario, art. 41 ust. 5 uodp (odrębną kwestią pozostaje, czy organ miał prawo odmówić uhonorowania pełnomocnictwa udzielonego niezgodnie z tym przepisem),
  • pracownik klienta mógł zostać umocowany przez samego klienta do wykonania tej czynności, pomimo braku tytułu doradcy podatkowego, radcy prawnego czy adwokata, gdyż prowadzeniem postępowań podatkowych nie zajmuje się zawodowo.

Nie mogę się jednak zgodzić z twierdzeniem, że dostępu do akt postępowania podatkowego nie ma prokurent (generalnie). W sprawach nieuregulowanych w zakresie pełnomocnictw do postępowań podatkowych zastosowanie znajdują bowiem przepisy Kc raz Kpc (art. 138o Op), a te wyraźnie stanowią, że prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, które prokury udzieliło. Organy podatkowe nie powinny więc wymagać od prokurenta żadnych dokumentów umocowujących, z wyjątkiem okazania uchwały o powołaniu lub odpisu z CEIDG lub KRS.

Pozostają wątpliwości

Omówiony temat rodzi dalsze ważkie pytania. Czy organy podatkowe mają prawo lub obowiązek weryfikowania poprawności udzielonych pełnomocnictw w świetle uodp? Czy pełnomocnictwo udzielone osobie nieuprawnionej w rozumieniu uodp, ale zgodne z Op, jest ważne i czy ważne są wykonane na jego podstawie czynności procesowe w postępowaniu podatkowym?

Uodp zdaje się sugerować, że odpowiedź na pierwsze pytanie jest przecząca, a na drugie twierdząca, ponieważ – w myśl art. 81 ust. 1 – kto, nie będąc uprawniony, zawodowo wykonuje wskazane czynności doradztwa podatkowego (m.in. reprezentuje podatnika w postępowaniu podatkowym), podlega grzywnie do 50 tys. zł. To sugeruje, że wykonywanie takich czynności jest możliwe, a nie byłoby, gdyby pełnomocnictwo osoby nieuprawnionej było nieważne.

Rozstrzygnięcie tych kwestii mogłoby być jednak przedmiotem odrębnej analizy.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Kontakty z urzędami”
Kontakty z urzędem

Inspektor PIP może pozwać tylko o istnienie stosunku pracy

Składając pozew w imieniu pracownika, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy nie może żądać ustalenia treści stosunku pracy ani sposobu jego ustania.

Tak uznał SN w uchwale 3 sędziów Izby Pracy z 24.09.2020 (III PZP 1/20). Stwierdził, że na podstawie art. 631 Kpc inspektor pracy może wytaczać w imieniu zatrudnionych jedynie sprawy o istnienie stosunku pracy. Tego uprawnienia nie można natomiast rozszerzać na możliwość pozywania pracodawcy o ustalenie treści tego stosunku, m.in. stanowiska, wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia czy sposobu zakończenia zatrudnienia.

PFRON ma 5 lat na żądanie zwrotu dopłat do pensji

NSA uznał, że okres, w którym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może dochodzić od pracodawcy zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, wynosi 5, a nie 10 lat.

Tej drugiej wersji od lat trzymał się PFRON, choć nie miał do tego podstawy prawnej. Wyrok NSA z 10.09.2020 (I GSK 829/20) powinien zakończyć ten spór o okres przedawnienia.

Kontakty z urzędem

Kara dla doradcy za uporczywą odmowę okazania dokumentacji i unikanie kontaktu z organem podatkowym

Doradca podatkowy nie może ignorować wezwań organu do przedstawienia dokumentacji klienta i stawiennictwa w celu złożenia wyjaśnień, zwłaszcza gdy wie o toczącym się postępowaniu kontrolnym.

Doradca był pełnomocnikiem spółki, która zmieniła siedzibę w czasie, gdy prowadzono wobec niej kontrolę podatkową. W związku z tym naczelnik urzędu prowadzącego kontrolę zwrócił się do naczelnika drugiego urzędu (właściwego według nowej siedziby spółki) z prośbą o zebranie materiału dowodowego niezbędnego do przeprowadzenia kontroli.

CIT i PIT

Spór o ważność starych zezwoleń na działalność w SSE – in dubio pro tributario

W latach 2016 i 2017 straciły ważność zezwolenia strefowe wydane przed 2001, najczęściej na 15–20 lat. W konsekwencji tzw. starzy przedsiębiorcy strefowi w większości nie wykorzystali przysługującego im zwolnienia podatkowego. Walczą o prawo skorzystania z przedawnionego zwolnienia w sądach, a te coraz częściej przyznają im rację.

Przykładem jest nieprawomocny wyrok WSA w Rzeszowie z 2.06.2020 (I SA/Rz 233/20), w którym sąd wydał wyrok nie na podstawie analizy przepisów strefowych (stwierdzając, że rodzą duże trudności interpretacyjne), ale bazując na ogólnej zasadzie podatkowej wyrażonej w art. 2a Op: in dubio pro tributario.

Kontakty z urzędem

Pełnomocnik musi mieć adres elektroniczny, ale niekoniecznie ePUAP

Organ podatkowy nie może pozostawić odwołania bez rozpatrzenia tylko z tego powodu, że pełnomocnik podał w druku pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 swój adres e-mail, a nie adres ePUAP.

Zdaniem sądu MF nie był upoważniony, by we wzorze pełnomocnictwa PPS-1 wymagać od profesjonalnych pełnomocników podawania adresu elektronicznego w systemie teleinformatycznym organu podatkowego (np. ePUAP). To wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego i nie jest wiążące dla sądu – stwierdził NSA.

Kontakty z urzędem

Zapłata PIT wspólników z rachunku VAT spółki jawnej

Spółka jawna ma na rachunku VAT dość dużą kwotę. Czy z tego rachunku mogą zostać opłacone zaliczki na podatek dochodowy wspólników spółki, jeżeli przekraczają 1000 zł?

Co do zasady podatek może zapłacić wyłącznie podatnik. Istnieją jednak trzy wyjątki określone w art. 62b § 1 Op. Z przepisów tych wynika, że podatek może być zapłacony także przez:

Kontakty z urzędem

Nie można odwołać się od niedoręczonej decyzji

Pełnomocnik nie może domagać się przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, jeżeli twierdzi zarazem, że decyzja nie została skutecznie doręczona.

Trzeba się zdecydować: albo decyzja została doręczona i chodzi tylko o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, albo nie znalazła się w ogóle w obrocie prawnym, a wtedy nie ma się od czego odwoływać. To wniosek z wyroku NSA z 27.02.2020 (I FSK 2241/19).

Wysyłanie pełnomocnictwa do złożenia ORD-IN – pocztą czy przez ePUAP

Prowadzę biuro rachunkowe. Jestem księgową, ale mam uprawnienia doradcy podatkowego. Klient poprosił mnie o wystąpienie w jego imieniu o interpretację indywidualną. Udzielił mi stosownego pełnomocnictwa w formie tradycyjnej, tj. papierowej z odręcznym podpisem.
Czy do wniosku ORD-IN, który złożę przez platformę ePUAP, mogę dołączyć skan tego pełnomocnictwa, czy też muszę oryginał wysłać pocztą do dyrektora KIS?

Można zeskanować pełnomocnictwo, podpisać skan profilem zaufanym i dołączyć do elektronicznie składanego wniosku ORD-IN.

Zgodnie z art. 3 pkt 13 Op dokumentem elektronicznym jest dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU z 2019 poz. 700 i 730, dalej ustawa o informatyzacji), tj. stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych.

Organ podatkowy nie wypowie się wiążąco na temat przechowywania dowodów księgowych

We wniosku o interpretację przepisów podatkowych nie należy pytać o sposób archiwizowania dokumentów, choćby miało to służyć dokumentowaniu wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Przechowywanie dowodów księgowych to domena prawa bilansowego, a nie podatkowego.

Kto i na jakich zasadach może otrzymać zaświadczenie z urzędu skarbowego

US – na wniosek przedsiębiorcy lub jego kontrahenta – może wydawać zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, o wysokości zaległości podatkowych zbywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o wielkości dochodu lub obrotu danego podmiotu (podatnika), a także o kondycji podatkowej kontrahenta/potencjalnego kredytobiorcy. Poniżej opisujemy zasady ich wydawania.
Kontakty z urzędem

Interpretacja indywidualna nie da odpowiedzi na pytanie o prawidłowe stosowanie przepisów MDR

Mimo niejasnych regulacji prawnych dotyczących raportowania schematów podatkowych KIS odmawia wydania interpretacji w tych sprawach. Trudno jednak zgodzić się z argumentacją przywoływaną przez ten organ.

Od 1.01.2019 niektóre podmioty (tzw. promotorzy, wspomagający i korzystający), wśród których są doradcy podatkowi, biura rachunkowe, a także przedsiębiorcy korzystający z szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej, zostały zobowiązane do przekazywania do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych tzw. MDR (Mandatory Disclosure Rules).

Niestety, przepisy Op regulujące tę kwestię nie należą do prostych i zrozumiałych, o czym świadczy choćby wydanie przez MF ponad 100-stronicowych objaśnień do nich (objaśnienia podatkowe z 31.01.2019). Stąd wiele podmiotów stanęło przed problemem, czy zawierane przez nie transakcje podlegają raportowaniu.

Kontakty z urzędem

Oprocentowanie zwrotu VAT, gdy złożono autokorektę deklaracji po kontroli US

US wszczął kontrolę podatkową zadeklarowanego zwrotu VAT i jednocześnie przedłużył termin zwrotu. Kontrola wykazała błędy powodujące nieznaczne zmniejszenie kwoty zwrotu.
Czy jeśli po otrzymaniu protokołu kontroli podatnik złoży autokorektę deklaracji, będzie mu przysługiwało oprocentowanie zwrotu VAT dokonanego przez US po terminie wynikającym z deklaracji pierwotnej, czy może w ogóle oprocentowanie nie przysługuje?

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT naczelnik US może przedłużyć termin zwrotu VAT, jeżeli jego zasadność wymaga dodatkowego zweryfikowania. Jeśli przeprowadzona weryfikacja wykaże zasadność zwrotu, US wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Kontakty z urzędem

We wniosku o interpretację przepisów podatkowych trzeba pytać o konkrety

Wnioskując o wydanie interpretacji indywidualnej, należy ograniczyć się do opisania konkretnego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), a nie przedstawiać wiele różnych jego wariantów.
Kontakty z urzędem

Pożyczka transgraniczna a MDR – czy powstaje obowiązek raportowania schematu podatkowego

Spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech (DE) udzieliła spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (PL) pożyczki w wysokości 100 tys. euro z przeznaczeniem na bieżące wydatki biznesowe pożyczkobiorcy. Pożyczka jest niezabezpieczona i oprocentowana 2% rocznie. Oprocentowanie zostanie dopisane do kwoty pożyczki w dniu zapłaty lub wypłacone pożyczkodawcy. Umowa może zostać wypowiedziana przez pożyczkodawcę m.in. z ważnych powodów lub powodów ustawowych. DE ma w kapitale PL 100% udziałów.
Czy mamy do czynienia ze schematem podatkowym (MDR)?
Kontakty z urzędem

Naczelnik UCS nie może ponownie rozpatrywać swojej decyzji, którą uchylił w wyniku odwołania

Czy naczelnik UCS – jako organ odwoławczy od własnej decyzji – mógł ją uchylić i przekazać sobie do ponownego rozpatrzenia?

Nie, ponieważ organ podatkowy nie może sam sobie przekazać sprawy, którą już się zajmuje. Przekazać sprawę można tylko innemu organowi.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej ustawa KAS) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Op, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe.

Zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych

W wyniku nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zaszły istotne zmiany w przepisach regulujących tzw. raportowanie według krajów (country by country reporting, CbCR).
Kontakty z urzędem

Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne

Czy zajęcie zabezpieczające zmieni się w egzekucyjne, jeśli po uchyleniu decyzji o zabezpieczeniu przez 6 mies. nie wydano nowej, wydano jednak decyzję określającą zobowiązanie podatkowe?
Kontakty z urzędem

Blokada STIR a wyrejestrowanie podatnika VAT

Czy zablokowanie rachunku bankowego w ramach STIR oznacza automatyczne wyrejestrowanie firmy jako podatnika VAT?
Kontakty z urzędem

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego po zmianie siedziby fundacji

Pod koniec 2018 zmieniliśmy nazwę oraz siedzibę naszej fundacji (co do końca roku zostało ujawnione w KRS), w związku z czym zmienił się też US, któremu podlegamy.
Czy w deklaracji CIT-8 za 2018 (składanej pod koniec marca 2019) powinniśmy podać nową nazwę i aktualny adres, czy też dotychczasowe dane? Do którego US należy złożyć CIT-8?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....