Kto i na jakich zasadach może otrzymać zaświadczenie z urzędu skarbowego

Marek Barowicz

US – na wniosek przedsiębiorcy lub jego kontrahenta – może wydawać zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, o wysokości zaległości podatkowych zbywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o wielkości dochodu lub obrotu danego podmiotu (podatnika), a także o kondycji podatkowej kontrahenta/potencjalnego kredytobiorcy. Poniżej opisujemy zasady ich wydawania.

Zgodnie z art. 306a § 1 Op organ podatkowy (naczelnik właściwego US) – właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych – wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o nie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

 • MF – Minister Finansów
 • US – urząd skarbowy
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Op – Ordynacja podatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o jego wydanie (względnie oświadczenia podatnika wyrażającego zgodę na wydanie zaświadczenia na żądanie osób trzecich).

Na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie może być wydane na przedłożonym przez niego formularzu, pod warunkiem jednak, że jest możliwe zamieszczenie na nim przez organ podatkowy adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej.

Zaświadczenie może być doręczone przez organ za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie dokumentu elektronicznego. Wówczas jest uwierzytelniane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (§ 7 rozporządzenia MF z 29.12.2015 w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe, DzU poz. 2355). Można je również odebrać w US (centrum obsługi) osobiście lub przez pełnomocnika (korzystając z usług pełnomocnika, trzeba pamiętać, że złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie o niezaleganiu przez przedsiębiorcę (podatnika) w podatkach lub stwierdzające stan jego zaległości podatkowych wydawane jest na formularzach ZAS-W, ZAS-P, ZAS-Z, ZAS-SC, zarówno na wniosek podatnika, jak i – za jego zgodą wyrażoną na piśmie, z podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym albo w formie dokumentu elektronicznego – także na żądanie:

 • kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą,
 • wspólników spółek osobowych (cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub ska),
 • nabywców przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Na wniosek samego podatnika w ww. zaświadczeniu podaje się również informacje w zakresie:

 • prowadzenia w stosunku do niego postępowania:
  • mającego na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,
  • egzekucyjnego w administracji (także w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy),
  • w sprawach o przestępstwa lub o wykroczenia skarbowe,
 • okresów, z których pochodzą zaległości i ich tytułów,
 • podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.

Zaświadczenia o wysokości dochodu lub obrotu i o kondycji podatkowej

W zaświadczeniu dotyczącym wysokości dochodu lub obrotu danego podmiotu (podatnika), wydawanym na druku ZAS-DF (osoby fizyczne) lub ZAS-DP (osoby prawne) na wniosek tego podmiotu US stwierdza, czy wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem VAT, podatku akcyzowego oraz podatku dochodowego (we wszystkich formach opodatkowania), a także podaje wysokość dochodu/obrotu.

Zaświadczenie dotyczące kondycji podatkowej kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą wydawane jest na druku ZAS-KP, na wniosek jego partnera biznesowego. Obejmuje informacje nt.:

 • złożenia lub niezłożenia przez podatnika deklaracji (względnie innego dokumentu), do którego złożenia był zobowiązany na podstawie przepisów podatkowych,
 • ujęcia lub nieujęcia przez podatnika w złożonej deklaracji (ew. innym dokumencie) zdarzeń, do których ujęcia był zobligowany w oparciu o przepisy podatkowe,
 • zalegania lub niezalegania przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu, składanych na podstawie przepisów podatkowych.

Organ podatkowy na wniosek banku zamierzającego udzielić podatnikowi kredytu za pisemną zgodą tego podatnika wydaje zaświadczenia dotyczące jego wskazanych spraw podatkowych, w tym:

 • deklaracji wykazujących zwrot podatku,
 • o kwotach i terminach dokonywanych zwrotów,
 • o zajęciach egzekucyjnych wierzytelności z tytułu zwrotu podatku.

Opłata skarbowa

Wydane przez organ podatkowy na wniosek zainteresowanego (podatnika, osoby trzeciej) zaświadczenie podlega opłacie skarbowej (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 16.11.2006 o opłacie skarbowej, DzU z 2019 poz. 1000). Obowiązek jej zapłaty ciąży na osobach (fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej) składających wniosek o wydanie zaświadczenia i powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Zapłaty dokonuje się na rzecz prezydenta miasta, właściwego z uwagi na siedzibę naczelnika US wydającego zaświadczenie (w formie gotówkowej, w kasie urzędu miasta lub przelewem na rachunek bankowy tego urzędu). Opłata skarbowa może być również pobrana w drodze inkasa, przez wyznaczonych przez radę gminy inkasentów (np. US, urzędy pocztowe). Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości podlega opłacie w wysokości 21 zł/egz. Od pozostałych zaświadczeń opłata wynosi 17 zł.

Dowód uregulowania opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia bądź dostarczyć do US w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku zapłaty opłaty (tj. od daty złożenia wniosku). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (§ 3 ust. 1 rozporządzenia MF z 28.09.2007 w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, DzU nr 187 poz. 1330). Naczelnik US, wydając wnioskodawcy zaświadczenie, dokonuje na nim adnotacji potwierdzającej zapłatę opłaty skarbowej.

Opłata z tytułu wydania zaświadczenia podlega zwrotowi, jeżeli pomimo jej zapłacenia nie wydano zaświadczenia. Zwrot opłaty następuje na wniosek podmiotu, który ją uiścił na rzecz urzędu miasta – w gotówce lub na rachunek bankowy wnioskodawcy, po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość tego zwrotu.

Opłaty za wydane przez organ podatkowy zaświadczenia stanowią dla wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów. Wiążą się bowiem z prowadzeniem działalności gospodarczej. A zgodnie z art. 22 ust. 1 updof i art. 15 ust. 1 updop kosztami podatkowymi są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Opłaty te nie zostały również wymienione w katalogu wydatków nieuznanych za koszty podatkowe.

Ujęcie w księgach rachunkowych opłaty skarbowej od zaświadczeń podatkowych

Uregulowanie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia

Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (podatki i opłaty) lub konto 55 „Koszty zarządu”

Ma konto 10 „Kasa” lub konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”.

Zwrot zapłaconej opłaty skarbowej wobec niewydania przez organ podatkowy zaświadczenia

Wn konto 10 „Kasa” lub konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”

Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Kontakty z urzędami”

Wysyłanie pełnomocnictwa do złożenia ORD-IN – pocztą czy przez ePUAP

Mateusz Kaczmarek
Prowadzę biuro rachunkowe. Jestem księgową, ale mam uprawnienia doradcy podatkowego. Klient poprosił mnie o wystąpienie w jego imieniu o interpretację indywidualną. Udzielił mi stosownego pełnomocnictwa w formie tradycyjnej, tj. papierowej z odręcznym podpisem.
Czy do wniosku ORD-IN, który złożę przez platformę ePUAP, mogę dołączyć skan tego pełnomocnictwa, czy też muszę oryginał wysłać pocztą do dyrektora KIS?

Można zeskanować pełnomocnictwo, podpisać skan profilem zaufanym i dołączyć do elektronicznie składanego wniosku ORD-IN.

Zgodnie z art. 3 pkt 13 Op dokumentem elektronicznym jest dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU z 2019 poz. 700 i 730, dalej ustawa o informatyzacji), tj. stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych.


Organ podatkowy nie wypowie się wiążąco na temat przechowywania dowodów księgowych

Aleksander Woźniak
We wniosku o interpretację przepisów podatkowych nie należy pytać o sposób archiwizowania dokumentów, choćby miało to służyć dokumentowaniu wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Przechowywanie dowodów księgowych to domena prawa bilansowego, a nie podatkowego.

Kontakty z urzędem

Interpretacja indywidualna nie da odpowiedzi na pytanie o prawidłowe stosowanie przepisów MDR

Patrycja Kubiesa
Mimo niejasnych regulacji prawnych dotyczących raportowania schematów podatkowych KIS odmawia wydania interpretacji w tych sprawach. Trudno jednak zgodzić się z argumentacją przywoływaną przez ten organ.

Od 1.01.2019 niektóre podmioty (tzw. promotorzy, wspomagający i korzystający), wśród których są doradcy podatkowi, biura rachunkowe, a także przedsiębiorcy korzystający z szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej, zostały zobowiązane do przekazywania do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych tzw. MDR (Mandatory Disclosure Rules).

Niestety, przepisy Op regulujące tę kwestię nie należą do prostych i zrozumiałych, o czym świadczy choćby wydanie przez MF ponad 100-stronicowych objaśnień do nich (objaśnienia podatkowe z 31.01.2019). Stąd wiele podmiotów stanęło przed problemem, czy zawierane przez nie transakcje podlegają raportowaniu.


Kontakty z urzędem

Oprocentowanie zwrotu VAT, gdy złożono autokorektę deklaracji po kontroli US

Aleksander Kliszewski
US wszczął kontrolę podatkową zadeklarowanego zwrotu VAT i jednocześnie przedłużył termin zwrotu. Kontrola wykazała błędy powodujące nieznaczne zmniejszenie kwoty zwrotu.
Czy jeśli po otrzymaniu protokołu kontroli podatnik złoży autokorektę deklaracji, będzie mu przysługiwało oprocentowanie zwrotu VAT dokonanego przez US po terminie wynikającym z deklaracji pierwotnej, czy może w ogóle oprocentowanie nie przysługuje?

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT naczelnik US może przedłużyć termin zwrotu VAT, jeżeli jego zasadność wymaga dodatkowego zweryfikowania. Jeśli przeprowadzona weryfikacja wykaże zasadność zwrotu, US wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.


Kontakty z urzędem

We wniosku o interpretację przepisów podatkowych trzeba pytać o konkrety

Aleksander Woźniak
Wnioskując o wydanie interpretacji indywidualnej, należy ograniczyć się do opisania konkretnego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), a nie przedstawiać wiele różnych jego wariantów.

Kontakty z urzędem

Pożyczka transgraniczna a MDR – czy powstaje obowiązek raportowania schematu podatkowego

Mateusz Kaczmarek
Spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech (DE) udzieliła spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (PL) pożyczki w wysokości 100 tys. euro z przeznaczeniem na bieżące wydatki biznesowe pożyczkobiorcy. Pożyczka jest niezabezpieczona i oprocentowana 2% rocznie. Oprocentowanie zostanie dopisane do kwoty pożyczki w dniu zapłaty lub wypłacone pożyczkodawcy. Umowa może zostać wypowiedziana przez pożyczkodawcę m.in. z ważnych powodów lub powodów ustawowych. DE ma w kapitale PL 100% udziałów.
Czy mamy do czynienia ze schematem podatkowym (MDR)?

Kontakty z urzędem

Naczelnik UCS nie może ponownie rozpatrywać swojej decyzji, którą uchylił w wyniku odwołania

Aleksander Kliszewski
Czy naczelnik UCS – jako organ odwoławczy od własnej decyzji – mógł ją uchylić i przekazać sobie do ponownego rozpatrzenia?

Nie, ponieważ organ podatkowy nie może sam sobie przekazać sprawy, którą już się zajmuje. Przekazać sprawę można tylko innemu organowi.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej ustawa KAS) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Op, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe.


Zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych

Mateusz Kaczmarek
W wyniku nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zaszły istotne zmiany w przepisach regulujących tzw. raportowanie według krajów (country by country reporting, CbCR).

Kto jako pełnomocnik może reprezentować podatnika w postępowaniu podatkowym

Mateusz Kaczmarek
Doradca podatkowy udzielił pełnomocnictwa substytucyjnego księgowej klienta. Miała ona udać się do US w celu sfotografowania akt toczącego się postępowania podatkowego. US odmówił jej dostępu do akt sprawy, argumentując, że pełnomocnictwo zostało udzielone niezgodnie z prawem. Udostępnił akta dopiero, gdy zarząd klienta udzielił księgowej pełnomocnictwa bezpośrednio, jako swojemu pracownikowi. Przy okazji pouczył ją, że nawet prokurent klienta nie mógłby zostać uznany za uprawnionego, tylko ew. na mocy pełnomocnictwa wydanego w trybie przewidzianym w przepisach podatkowych, a nie jedynie na podstawie faktu bycia prokurentem.
Czy US miał rację?

Reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych, celnych i egzekucyjnych stanowi czynność doradztwa podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 4 w zw. z pkt 1 ustawy z 5.07.1996 o doradztwie podatkowym, DzU z 2019 poz. 283, dalej uodp).

Nie wszystkie czynności doradztwa podatkowego są zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów uprawnionych, ale te wymienione powyżej do takich właśnie należą (art. 2 ust. 2 uodp). Podmiotami uprawnionymi do ich zawodowego wykonywania są wyłącznie osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych oraz adwokaci i radcowie prawni (art. 2 ust. 3 uodp).


Kontakty z urzędem

Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne

Aleksander Kliszewski
Czy zajęcie zabezpieczające zmieni się w egzekucyjne, jeśli po uchyleniu decyzji o zabezpieczeniu przez 6 mies. nie wydano nowej, wydano jednak decyzję określającą zobowiązanie podatkowe?

Kontakty z urzędem

Blokada STIR a wyrejestrowanie podatnika VAT

Aleksander Kliszewski
Czy zablokowanie rachunku bankowego w ramach STIR oznacza automatyczne wyrejestrowanie firmy jako podatnika VAT?

Kontakty z urzędem

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego po zmianie siedziby fundacji

Mariusz Sobkowiak
Pod koniec 2018 zmieniliśmy nazwę oraz siedzibę naszej fundacji (co do końca roku zostało ujawnione w KRS), w związku z czym zmienił się też US, któremu podlegamy.
Czy w deklaracji CIT-8 za 2018 (składanej pod koniec marca 2019) powinniśmy podać nową nazwę i aktualny adres, czy też dotychczasowe dane? Do którego US należy złożyć CIT-8?

Kontakty z urzędem

Jak ZUS powinien skorygować oczywisty błąd w decyzji

Ewa Markiewicz
Przedsiębiorca zatrudniający pracowników przez kilka miesięcy nie odprowadzał składek na ubezpieczenia społeczne (z powodu nakładów finansowych na modernizację firmy, które nadwyrężyły fundusze). Otrzymał z ZUS decyzję o zadłużeniu, które musi spłacić wraz z odsetkami. Występuje w niej jednak błąd w nazwie firmy, a właściwie w nazwisku przedsiębiorcy – dodano jedną literę. Jego zdaniem decyzja zawierająca taki błąd jest nieważna, o czym powiadomił ZUS. Ten wprawdzie przyznał się do błędu, ale zamiast nowej decyzji wydał postanowienie, w którym skorygował nazwisko. Przedsiębiorca chciał się odwołać, jednak w postanowieniu ZUS zaznaczył, że nie przysługuje mu odwołanie do sądu. Przedsiębiorca uważa, że jest to istotny błąd w dokumencie i dopóki ZUS nie wyda decyzji z poprawnym nazwiskiem adresata, nie jest zobowiązany do spłaty zadłużenia.
Czy ma rację? Jak wpłynąć na zmianę stanowiska ZUS, skoro nie można się odwołać?

Jeżeli w decyzji ZUS występuje błąd polegający na dodaniu jednej litery w nazwisku adresata decyzji, należy go potraktować jako oczywistą omyłkę. Zgodnie z art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kpa), jeżeli w decyzji wydanej przez organ administracji publicznej znalazły się błędy pisarskie i rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, organ ten może je skorygować na żądanie strony lub z urzędu.

Nieprawidłowość musi być tzw. błędem oczywistym. Tylko taki błąd ZUS może usunąć w drodze sprostowania. Dlatego należy w pierwszej kolejności ustalić, czy opisany błąd można potraktować jako oczywisty. Można tak uznać np. gdy w pozostałej części decyzji nazwa firmy, a jednocześnie inne jej dane, jak NIP, REGON i adres, są podane prawidłowo.


Zmiany w obowiązkach płatników PIT w 2019 i 2020 r.

Aleksander Woźniak
Od 2019 r. wszyscy płatnicy PIT będą przesyłać informacje PIT-11 i PIT-8C do US do końca stycznia, czyli o miesiąc wcześniej niż dotychczas, i wyłącznie elektronicznie. Tylko elektroniczną postać będzie też mieć informacja IFT-1R składana do końca lutego, a także deklaracje zbiorcze PIT-4R i PIT-8AR, sporządzane do końca stycznia.

Kontakty z urzędem

Ile czasu ma organ podatkowy na wydanie decyzji określającej stratę

Piotr Kaim
Spółka z o.o. wykazała stratę w CIT za rok podatkowy 2012 (rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy). Strata została rozliczona przez odliczenie od dochodu osiągniętego w latach 2013 i 2014.
Czy po zakończeniu 2018 organy podatkowe będą uprawnione do wydania decyzji korygującej wysokość straty za 2012 i spółka będzie nadal zobowiązana do przechowywania ksiąg rachunkowych za 2012?

Który organ rozpatrzy wniosek o stwierdzenie nadpłaty po wszczęciu kontroli celno-skarbowej

Aleksander Kliszewski
Po złożeniu przez firmę do naczelnika US wniosku o stwierdzenie nadpłaty w VAT naczelnik UCS wszczął kontrolę celno-skarbową.
Czy to on rozpatrzy wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Dołączenie pliku XAdES warunkiem złożenia skutecznego podpisu elektronicznego

Aleksander Kliszewski
Przesłałem do US pismo podpisane elektronicznie, jednak urząd stwierdził, że brakuje podpisu, gdyż nie załączyłem do niego pliku z rozszerzeniem XAdES.
Czy zarzut US jest słuszny?

Kontakty z urzędem

Kontrola skarbowa czy celno-skarbowa po kolejnej korekcie rozliczenia

Aleksander Kliszewski
Kontrola skarbowa (prowadzona przez UKS) zakończyła się przed 1.03.2017. Firma złożyła korektę deklaracji VAT, w całości uwzględniając nieprawidłowości. W 2018 złożyła kolejną korektę deklaracji, „anulującą” poprzednią korektę.
Czy prawidłowe było podjęcie zakończonego postępowania kontrolnego? Czy powinna to być kontrola celno-skarbowa? Jakie są skutki zastosowania błędnego trybu?

Kontakty z urzędem

Blokada środków na rachunku VAT

Krzysztof Hałub
Blokada przez organy podatkowe rachunku rozliczeniowego podatnika uniemożliwi w praktyce także korzystanie z rachunku VAT, na który trafiają środki odpowiadające kwocie należnego podatku za sprzedane towary i usługi, na skutek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....