Kto i na jakich zasadach może otrzymać zaświadczenie z urzędu skarbowego

Marek Barowicz

US – na wniosek przedsiębiorcy lub jego kontrahenta – może wydawać zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, o wysokości zaległości podatkowych zbywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o wielkości dochodu lub obrotu danego podmiotu (podatnika), a także o kondycji podatkowej kontrahenta/potencjalnego kredytobiorcy. Poniżej opisujemy zasady ich wydawania.

Zgodnie z art. 306a § 1 Op organ podatkowy (naczelnik właściwego US) – właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych – wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o nie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

 • MF – Minister Finansów
 • US – urząd skarbowy
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Op – Ordynacja podatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o jego wydanie (względnie oświadczenia podatnika wyrażającego zgodę na wydanie zaświadczenia na żądanie osób trzecich).

Na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie może być wydane na przedłożonym przez niego formularzu, pod warunkiem jednak, że jest możliwe zamieszczenie na nim przez organ podatkowy adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej.

Zaświadczenie może być doręczone przez organ za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie dokumentu elektronicznego. Wówczas jest uwierzytelniane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (§ 7 rozporządzenia MF z 29.12.2015 w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe, DzU poz. 2355). Można je również odebrać w US (centrum obsługi) osobiście lub przez pełnomocnika (korzystając z usług pełnomocnika, trzeba pamiętać, że złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie o niezaleganiu przez przedsiębiorcę (podatnika) w podatkach lub stwierdzające stan jego zaległości podatkowych wydawane jest na formularzach ZAS-W, ZAS-P, ZAS-Z, ZAS-SC, zarówno na wniosek podatnika, jak i – za jego zgodą wyrażoną na piśmie, z podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym albo w formie dokumentu elektronicznego – także na żądanie:

 • kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą,
 • wspólników spółek osobowych (cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub ska),
 • nabywców przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Na wniosek samego podatnika w ww. zaświadczeniu podaje się również informacje w zakresie:

 • prowadzenia w stosunku do niego postępowania:
  • mającego na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,
  • egzekucyjnego w administracji (także w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy),
  • w sprawach o przestępstwa lub o wykroczenia skarbowe,
 • okresów, z których pochodzą zaległości i ich tytułów,
 • podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.

Zaświadczenia o wysokości dochodu lub obrotu i o kondycji podatkowej

W zaświadczeniu dotyczącym wysokości dochodu lub obrotu danego podmiotu (podatnika), wydawanym na druku ZAS-DF (osoby fizyczne) lub ZAS-DP (osoby prawne) na wniosek tego podmiotu US stwierdza, czy wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem VAT, podatku akcyzowego oraz podatku dochodowego (we wszystkich formach opodatkowania), a także podaje wysokość dochodu/obrotu.

Zaświadczenie dotyczące kondycji podatkowej kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą wydawane jest na druku ZAS-KP, na wniosek jego partnera biznesowego. Obejmuje informacje nt.:

 • złożenia lub niezłożenia przez podatnika deklaracji (względnie innego dokumentu), do którego złożenia był zobowiązany na podstawie przepisów podatkowych,
 • ujęcia lub nieujęcia przez podatnika w złożonej deklaracji (ew. innym dokumencie) zdarzeń, do których ujęcia był zobligowany w oparciu o przepisy podatkowe,
 • zalegania lub niezalegania przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu, składanych na podstawie przepisów podatkowych.

Organ podatkowy na wniosek banku zamierzającego udzielić podatnikowi kredytu za pisemną zgodą tego podatnika wydaje zaświadczenia dotyczące jego wskazanych spraw podatkowych, w tym:

 • deklaracji wykazujących zwrot podatku,
 • o kwotach i terminach dokonywanych zwrotów,
 • o zajęciach egzekucyjnych wierzytelności z tytułu zwrotu podatku.

Opłata skarbowa

Wydane przez organ podatkowy na wniosek zainteresowanego (podatnika, osoby trzeciej) zaświadczenie podlega opłacie skarbowej (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 16.11.2006 o opłacie skarbowej, DzU z 2019 poz. 1000). Obowiązek jej zapłaty ciąży na osobach (fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej) składających wniosek o wydanie zaświadczenia i powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Zapłaty dokonuje się na rzecz prezydenta miasta, właściwego z uwagi na siedzibę naczelnika US wydającego zaświadczenie (w formie gotówkowej, w kasie urzędu miasta lub przelewem na rachunek bankowy tego urzędu). Opłata skarbowa może być również pobrana w drodze inkasa, przez wyznaczonych przez radę gminy inkasentów (np. US, urzędy pocztowe). Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości podlega opłacie w wysokości 21 zł/egz. Od pozostałych zaświadczeń opłata wynosi 17 zł.

Dowód uregulowania opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia bądź dostarczyć do US w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku zapłaty opłaty (tj. od daty złożenia wniosku). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (§ 3 ust. 1 rozporządzenia MF z 28.09.2007 w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, DzU nr 187 poz. 1330). Naczelnik US, wydając wnioskodawcy zaświadczenie, dokonuje na nim adnotacji potwierdzającej zapłatę opłaty skarbowej.

Opłata z tytułu wydania zaświadczenia podlega zwrotowi, jeżeli pomimo jej zapłacenia nie wydano zaświadczenia. Zwrot opłaty następuje na wniosek podmiotu, który ją uiścił na rzecz urzędu miasta – w gotówce lub na rachunek bankowy wnioskodawcy, po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość tego zwrotu.

Opłaty za wydane przez organ podatkowy zaświadczenia stanowią dla wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów. Wiążą się bowiem z prowadzeniem działalności gospodarczej. A zgodnie z art. 22 ust. 1 updof i art. 15 ust. 1 updop kosztami podatkowymi są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Opłaty te nie zostały również wymienione w katalogu wydatków nieuznanych za koszty podatkowe.

Ujęcie w księgach rachunkowych opłaty skarbowej od zaświadczeń podatkowych

Uregulowanie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia

Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (podatki i opłaty) lub konto 55 „Koszty zarządu”

Ma konto 10 „Kasa” lub konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”.

Zwrot zapłaconej opłaty skarbowej wobec niewydania przez organ podatkowy zaświadczenia

Wn konto 10 „Kasa” lub konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”

Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Kontakty z urzędami”
Kontakty z urzędem

Inspektor PIP może pozwać tylko o istnienie stosunku pracy

Składając pozew w imieniu pracownika, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy nie może żądać ustalenia treści stosunku pracy ani sposobu jego ustania.

Tak uznał SN w uchwale 3 sędziów Izby Pracy z 24.09.2020 (III PZP 1/20). Stwierdził, że na podstawie art. 631 Kpc inspektor pracy może wytaczać w imieniu zatrudnionych jedynie sprawy o istnienie stosunku pracy. Tego uprawnienia nie można natomiast rozszerzać na możliwość pozywania pracodawcy o ustalenie treści tego stosunku, m.in. stanowiska, wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia czy sposobu zakończenia zatrudnienia.

PFRON ma 5 lat na żądanie zwrotu dopłat do pensji

NSA uznał, że okres, w którym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może dochodzić od pracodawcy zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, wynosi 5, a nie 10 lat.

Tej drugiej wersji od lat trzymał się PFRON, choć nie miał do tego podstawy prawnej. Wyrok NSA z 10.09.2020 (I GSK 829/20) powinien zakończyć ten spór o okres przedawnienia.

Kontakty z urzędem

Kara dla doradcy za uporczywą odmowę okazania dokumentacji i unikanie kontaktu z organem podatkowym

Doradca podatkowy nie może ignorować wezwań organu do przedstawienia dokumentacji klienta i stawiennictwa w celu złożenia wyjaśnień, zwłaszcza gdy wie o toczącym się postępowaniu kontrolnym.

Doradca był pełnomocnikiem spółki, która zmieniła siedzibę w czasie, gdy prowadzono wobec niej kontrolę podatkową. W związku z tym naczelnik urzędu prowadzącego kontrolę zwrócił się do naczelnika drugiego urzędu (właściwego według nowej siedziby spółki) z prośbą o zebranie materiału dowodowego niezbędnego do przeprowadzenia kontroli.

CIT i PIT

Spór o ważność starych zezwoleń na działalność w SSE – in dubio pro tributario

W latach 2016 i 2017 straciły ważność zezwolenia strefowe wydane przed 2001, najczęściej na 15–20 lat. W konsekwencji tzw. starzy przedsiębiorcy strefowi w większości nie wykorzystali przysługującego im zwolnienia podatkowego. Walczą o prawo skorzystania z przedawnionego zwolnienia w sądach, a te coraz częściej przyznają im rację.

Przykładem jest nieprawomocny wyrok WSA w Rzeszowie z 2.06.2020 (I SA/Rz 233/20), w którym sąd wydał wyrok nie na podstawie analizy przepisów strefowych (stwierdzając, że rodzą duże trudności interpretacyjne), ale bazując na ogólnej zasadzie podatkowej wyrażonej w art. 2a Op: in dubio pro tributario.

Kontakty z urzędem

Pełnomocnik musi mieć adres elektroniczny, ale niekoniecznie ePUAP

Organ podatkowy nie może pozostawić odwołania bez rozpatrzenia tylko z tego powodu, że pełnomocnik podał w druku pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 swój adres e-mail, a nie adres ePUAP.

Zdaniem sądu MF nie był upoważniony, by we wzorze pełnomocnictwa PPS-1 wymagać od profesjonalnych pełnomocników podawania adresu elektronicznego w systemie teleinformatycznym organu podatkowego (np. ePUAP). To wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego i nie jest wiążące dla sądu – stwierdził NSA.

Kontakty z urzędem

Zapłata PIT wspólników z rachunku VAT spółki jawnej

Spółka jawna ma na rachunku VAT dość dużą kwotę. Czy z tego rachunku mogą zostać opłacone zaliczki na podatek dochodowy wspólników spółki, jeżeli przekraczają 1000 zł?

Co do zasady podatek może zapłacić wyłącznie podatnik. Istnieją jednak trzy wyjątki określone w art. 62b § 1 Op. Z przepisów tych wynika, że podatek może być zapłacony także przez:

Kontakty z urzędem

Nie można odwołać się od niedoręczonej decyzji

Pełnomocnik nie może domagać się przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, jeżeli twierdzi zarazem, że decyzja nie została skutecznie doręczona.

Trzeba się zdecydować: albo decyzja została doręczona i chodzi tylko o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, albo nie znalazła się w ogóle w obrocie prawnym, a wtedy nie ma się od czego odwoływać. To wniosek z wyroku NSA z 27.02.2020 (I FSK 2241/19).

Wysyłanie pełnomocnictwa do złożenia ORD-IN – pocztą czy przez ePUAP

Prowadzę biuro rachunkowe. Jestem księgową, ale mam uprawnienia doradcy podatkowego. Klient poprosił mnie o wystąpienie w jego imieniu o interpretację indywidualną. Udzielił mi stosownego pełnomocnictwa w formie tradycyjnej, tj. papierowej z odręcznym podpisem.
Czy do wniosku ORD-IN, który złożę przez platformę ePUAP, mogę dołączyć skan tego pełnomocnictwa, czy też muszę oryginał wysłać pocztą do dyrektora KIS?

Można zeskanować pełnomocnictwo, podpisać skan profilem zaufanym i dołączyć do elektronicznie składanego wniosku ORD-IN.

Zgodnie z art. 3 pkt 13 Op dokumentem elektronicznym jest dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU z 2019 poz. 700 i 730, dalej ustawa o informatyzacji), tj. stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych.

Organ podatkowy nie wypowie się wiążąco na temat przechowywania dowodów księgowych

We wniosku o interpretację przepisów podatkowych nie należy pytać o sposób archiwizowania dokumentów, choćby miało to służyć dokumentowaniu wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Przechowywanie dowodów księgowych to domena prawa bilansowego, a nie podatkowego.
Kontakty z urzędem

Interpretacja indywidualna nie da odpowiedzi na pytanie o prawidłowe stosowanie przepisów MDR

Mimo niejasnych regulacji prawnych dotyczących raportowania schematów podatkowych KIS odmawia wydania interpretacji w tych sprawach. Trudno jednak zgodzić się z argumentacją przywoływaną przez ten organ.

Od 1.01.2019 niektóre podmioty (tzw. promotorzy, wspomagający i korzystający), wśród których są doradcy podatkowi, biura rachunkowe, a także przedsiębiorcy korzystający z szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej, zostały zobowiązane do przekazywania do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych tzw. MDR (Mandatory Disclosure Rules).

Niestety, przepisy Op regulujące tę kwestię nie należą do prostych i zrozumiałych, o czym świadczy choćby wydanie przez MF ponad 100-stronicowych objaśnień do nich (objaśnienia podatkowe z 31.01.2019). Stąd wiele podmiotów stanęło przed problemem, czy zawierane przez nie transakcje podlegają raportowaniu.

Kontakty z urzędem

Oprocentowanie zwrotu VAT, gdy złożono autokorektę deklaracji po kontroli US

US wszczął kontrolę podatkową zadeklarowanego zwrotu VAT i jednocześnie przedłużył termin zwrotu. Kontrola wykazała błędy powodujące nieznaczne zmniejszenie kwoty zwrotu.
Czy jeśli po otrzymaniu protokołu kontroli podatnik złoży autokorektę deklaracji, będzie mu przysługiwało oprocentowanie zwrotu VAT dokonanego przez US po terminie wynikającym z deklaracji pierwotnej, czy może w ogóle oprocentowanie nie przysługuje?

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT naczelnik US może przedłużyć termin zwrotu VAT, jeżeli jego zasadność wymaga dodatkowego zweryfikowania. Jeśli przeprowadzona weryfikacja wykaże zasadność zwrotu, US wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Kontakty z urzędem

We wniosku o interpretację przepisów podatkowych trzeba pytać o konkrety

Wnioskując o wydanie interpretacji indywidualnej, należy ograniczyć się do opisania konkretnego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), a nie przedstawiać wiele różnych jego wariantów.
Kontakty z urzędem

Pożyczka transgraniczna a MDR – czy powstaje obowiązek raportowania schematu podatkowego

Spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech (DE) udzieliła spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (PL) pożyczki w wysokości 100 tys. euro z przeznaczeniem na bieżące wydatki biznesowe pożyczkobiorcy. Pożyczka jest niezabezpieczona i oprocentowana 2% rocznie. Oprocentowanie zostanie dopisane do kwoty pożyczki w dniu zapłaty lub wypłacone pożyczkodawcy. Umowa może zostać wypowiedziana przez pożyczkodawcę m.in. z ważnych powodów lub powodów ustawowych. DE ma w kapitale PL 100% udziałów.
Czy mamy do czynienia ze schematem podatkowym (MDR)?
Kontakty z urzędem

Naczelnik UCS nie może ponownie rozpatrywać swojej decyzji, którą uchylił w wyniku odwołania

Czy naczelnik UCS – jako organ odwoławczy od własnej decyzji – mógł ją uchylić i przekazać sobie do ponownego rozpatrzenia?

Nie, ponieważ organ podatkowy nie może sam sobie przekazać sprawy, którą już się zajmuje. Przekazać sprawę można tylko innemu organowi.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej ustawa KAS) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Op, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe.

Zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych

W wyniku nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zaszły istotne zmiany w przepisach regulujących tzw. raportowanie według krajów (country by country reporting, CbCR).

Kto jako pełnomocnik może reprezentować podatnika w postępowaniu podatkowym

Doradca podatkowy udzielił pełnomocnictwa substytucyjnego księgowej klienta. Miała ona udać się do US w celu sfotografowania akt toczącego się postępowania podatkowego. US odmówił jej dostępu do akt sprawy, argumentując, że pełnomocnictwo zostało udzielone niezgodnie z prawem. Udostępnił akta dopiero, gdy zarząd klienta udzielił księgowej pełnomocnictwa bezpośrednio, jako swojemu pracownikowi. Przy okazji pouczył ją, że nawet prokurent klienta nie mógłby zostać uznany za uprawnionego, tylko ew. na mocy pełnomocnictwa wydanego w trybie przewidzianym w przepisach podatkowych, a nie jedynie na podstawie faktu bycia prokurentem.
Czy US miał rację?

Reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych, celnych i egzekucyjnych stanowi czynność doradztwa podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 4 w zw. z pkt 1 ustawy z 5.07.1996 o doradztwie podatkowym, DzU z 2019 poz. 283, dalej uodp).

Nie wszystkie czynności doradztwa podatkowego są zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów uprawnionych, ale te wymienione powyżej do takich właśnie należą (art. 2 ust. 2 uodp). Podmiotami uprawnionymi do ich zawodowego wykonywania są wyłącznie osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych oraz adwokaci i radcowie prawni (art. 2 ust. 3 uodp).

Kontakty z urzędem

Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne

Czy zajęcie zabezpieczające zmieni się w egzekucyjne, jeśli po uchyleniu decyzji o zabezpieczeniu przez 6 mies. nie wydano nowej, wydano jednak decyzję określającą zobowiązanie podatkowe?
Kontakty z urzędem

Blokada STIR a wyrejestrowanie podatnika VAT

Czy zablokowanie rachunku bankowego w ramach STIR oznacza automatyczne wyrejestrowanie firmy jako podatnika VAT?
Kontakty z urzędem

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego po zmianie siedziby fundacji

Pod koniec 2018 zmieniliśmy nazwę oraz siedzibę naszej fundacji (co do końca roku zostało ujawnione w KRS), w związku z czym zmienił się też US, któremu podlegamy.
Czy w deklaracji CIT-8 za 2018 (składanej pod koniec marca 2019) powinniśmy podać nową nazwę i aktualny adres, czy też dotychczasowe dane? Do którego US należy złożyć CIT-8?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....