Księgowi na „Złotym szlaku”

Wiesława Moczydłowska certyfikowany Ekspert Usług Księgowych
Wywiad z Pelagią Żejmo, biegłym rewidentem, Prezesem Oddziału Okręgowego w Szczecinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce otacza szczególną opieką i zainteresowaniem księgowych prowadzących lub zamierzających prowadzić biura rachunkowe. Chciałoby im pomóc w uzyskaniu wysokich kwalifikacji i dobrej organizacji świadczonych usług, a dzięki temu w umocnieniu ich pozycji na rynku. Stąd najnowsze przedsięwzięcie SKwP – wprowadzenie zawodowego tytułu „Certyfikowany ekspert usług księgowych”.

Wiem, że przy Oddziale w Szczecinie działa Klub Biur Rachunkowych. Jaką ofertę ma Oddział dla księgowych z biur rachunkowych, działających w Waszym regionie?

Nasz Klub Biur Rachunkowych działa prężnie, a jego członkowie spotykają się regularnie w naszej siedzibie. Na spotkania te przygotowywane są odczyty na tematy wskazane wcześniej przez członków Klubu. Przekazujemy też informacje organizacyjne, dotyczące np. naszej oferty szkoleniowej. Przy okazji spotkań uczestnicy wymieniają się doświadczeniami zawodowymi, co pozwala wypracować wspólne podejście do danego tematu. To cenna inicjatywa, pomocna osobom prowadzącym biura rachunkowe. Problemów w pracy zawodowej osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe przecież nie brakuje, zwłaszcza gdy ciągle zmieniają się przepisy lub ich interpretacje, a rynek w tej branży jest niełatwy.

Czy osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić biura rachunkowe mają możliwość uzyskania u Was tytułu „Certyfikowanego eksperta usług księgowych”?

Zapoznaliśmy członków Koła Biur Rachunkowych z możliwością uzyskania certyfikatu eksperta usług księgowych, zamieściliśmy również stosowną ofertę na naszej stronie internetowej i w lokalnej prasie. Jak na razie jednak propozycja nie cieszy się większym zainteresowaniem. Sądzę, że trzeba trochę czasu, żeby księgowi dostrzegli korzyści, jakie ten certyfikat przynosi.

Formalnie nie jest obecnie potrzebne spełnianie jakichkolwiek wymogów kwalifikacyjnych lub organizacyjnych, aby prowadzić biuro rachunkowe. Myślę jednak, że właściciele biur wnet zorientują się, że dobremu wizerunkowi biura sprzyjają poświadczające jego poziom certyfikaty, wydane przez wiarygodne, obiektywne, cieszące się autorytetem instytucje, a taką jest SKwP.

Komu, Pani zdaniem, certyfikat może przynieść większe korzyści? Księgowym prowadzącym biura rachunkowe czy przedsiębiorcom korzystającym z ich usług?

Oczywiste jest, że korzyści powinny być i będą obopólne. Księgowi uzyskując certyfikat eksperta usług księgowych, udowodnili, że posiadają umiejętności niezbędne do prowadzenia biura rachunkowego i zobowiązali się bieżąco uaktualniać swoją wiedzę. Z kolei przedsiębiorcy, wiedząc, że właściciel biura posiada certyfikat, będą czuli się pewniej i bezpieczniej, zwłaszcza gdy po raz pierwszy chcą skorzystać z usług biura.

W jakich formach działa Wasz Oddział?

Działamy głównie przez specjalizowane gremia i prowadzimy szkolenia. Najaktywniejsze jest, wspomniane już, Koło Biur Rachunkowych. W Oddziale działają też: komisja szkoleniowa, integracyjna, ds. współpracy z uczelniami, szkołami i innymi organizacjami oraz komisja ds. promocji.

Jakie rodzaje działalności prowadzicie?

Realizujemy przede wszystkim zadania zapisane w statucie SKwP. Są to głównie działania edukacyjne i integracyjne. Kładziemy duży nacisk na umacnianie pozycji naszej organizacji zawodowej – SKwP w otoczeniu, jak również na podnoszenie rangi zawodu księgowego i zawodów pokrewnych.

Służą temu przede wszystkim różnego rodzaju kursy, które przynoszą, pogłębiają lub aktualizują wiedzę. Równie ważne są przedsięwzięcia integracyjne, w których koleżanki i koledzy – księgowi chętnie uczestniczą, ponieważ dają one możliwość poznania nowych ludzi i nawiązania z nimi kontaktów zawodowych.

Jak zatem przebiega działalność szkoleniowa?

Od momentu wprowadzenia w SKwP czterostopniowej ścieżki edukacyjnej przeszkoliliśmy 500 księgowych, 260 specjalistów ds. rachunkowości oraz 80 głównych księgowych. Wielu naszych absolwentów nadal utrzymuje z nami kontakt, biorąc udział w krótkoterminowych aktualizujących wiedzę kursach. I tak np. w 2013 r. na kursach poświęconych zmianom w VAT przeszkoliliśmy 400 osób, a w pierwszej połowie 2014 r. z tego tematu szkoliło się u nas 300 osób.

Mówiąc o naszej działalności szkoleniowej należy koniecznie wspomnieć o corocznej akcji edukacyjnej „Bilans”. W naszym Oddziale jest już tradycją, że proponujemy dwie formy tego szkolenia – na miejscu i wyjazdowe. W ciągu ostatnich kilku lat szkolenie wyjazdowe „Bilans” organizujemy wspólnie z Oddziałami SKwP w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze.

A na czym polegają działania integracyjne?

W ostatnich kilku latach główną okazją do integracji środowiska na płaszczyźnie towarzyskiej są obchody Dnia Księgowego. Świętujemy je w różny sposób, ale najczęściej jest to zabawa na świeżym powietrzu, w gronie znajomych i rodziny. W poprzednim roku zorganizowaliśmy jednak – podczas imprezy – pogadanki na temat racjonalnego odżywiania i walki ze stresem. Pokazaliśmy też, jakie ćwiczenia fizyczne są wskazane dla osób pracujących za biurkiem. Uczestnikom bardzo podobało się też uzupełnienie obchodów o smaczny poczęstunek.

Ostatnio sporym zainteresowaniem cieszą się sobotnie spacery „nordic walking”, w czasie których zdarza się, że księgowe kijkami na piasku rysują schematy księgowe. Wcześniej były bale księgowego, organizowane w karnawale, oraz wyjazdowe inauguracje roku szkoleniowego w formie konferencji „Rachunkowość w plenerze”.

Co jeszcze oferuje Oddział swoim członkom?

Organizujemy cotygodniowe nieodpłatne konsultacje z zakresu rachunkowości i podatków, a członkowie Koła Biur Rachunkowych mogą uczestniczyć w nieodpłatnych odczytach. Na niektóre szkolenia członkowie naszej organizacji mają bonifikatę. Osoby z nami związane zapraszamy też do udziału w spotkaniach integracyjnych, o których była już mowa.

Ilu członków liczy Oddział?

Z danych na 31.08.2014 r. wynika, że mamy 649 członków zwyczajnych i 49 członków wspierających. Zarząd liczy 7 osób, a Oddział obsługuje biuro liczące dwóch stałych pracowników.

Powiedzmy jeszcze, gdzie mieści się siedziba Oddziału i czy wystarcza na jego potrzeby? Może trafią do Was księgowi, którzy jeszcze Was nie znają?

Mamy siedzibę w centrum Szczecina, przy Al. Papieża Jana Pawła II nr 11. Jest położona na „Złotym szlaku” – najciekawszej trasie turystyczno-spacerowej miasta. Lokal, który wynajmujemy od miasta, ma powierzchnię 150 m2 i w znacznym stopniu spełnia nasze potrzeby. Oczywiście mogłoby być lepiej – odczuwamy np. brak parkingu (w naszym rejonie jest najdroższa strefa parkowania, na co często narzekają odwiedzający nas). W soboty musimy wynajmować sale wykładowe w szkole (z którą współpracujemy już od kilkunastu lat), bo wtedy mamy najwięcej zajęć i potrzebnych jest kilka pomieszczeń.

Rozwiązanie takie jest jednak racjonalne, bo w dni robocze wystarcza nam jedna sala, którą mamy na miejscu, a koszty utrzymania większych powierzchni, wykorzystywanych tylko raz w tygodniu, byłyby zbyt wysokie.

Korzystając z okazji, że Oddział gości na łamach „Rachunkowości” – może nieco informacji o jego historii?

Oddział powstał w 1957 r. i pierwszym jego celem były odrodzenie Stowarzyszenia Księgowych na terenie Zachodniego Pomorza. Prowadzenie i rozwój działalności Oddziału było możliwe dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu grupy osób reprezentujących zarówno środowisko zawodowe, jak i naukowe rachunkowości. Ich wkład pozwolił na wielokierunkowy rozwój aktywności Oddziału, polegającej na przyciąganiu księgowych naszego regionu i prowadzeniu na ich rzecz szkoleń zawodowych, odczytów, konferencji naukowych.

Oddział przez ponad 30 lat organizował ogólnopolskie konferencje z zakresu rachunkowości, finansów i podatków – pod kierunkiem prof. Kazimierza Sawickiego i przez 25 lat konferencje „Informatyka w rachunkowości – Infra” – pod kierownictwem prof. Ignacego Dziedziczaka.

Przypomnijmy też, że prezesami Oddziału byli: prof. Eufemiusz Terebucha (1957–1964), dr Władysław Szuszkowski (1964–1974), prof. Ignacy Dziedziczak (1974–1995) i znamienity mój poprzednik prof. Kazimierz Sawicki (1995–2007). Ja jestem prezesem od maja 2007 r.

Warto też podkreślić ogromny, codzienny trud, jaki wkładają wykładowcy, prowadzący zajęcia na kursach długoterminowych, w ramach naszej ścieżki edukacyjnej. Ich wiedza, umiejętności pedagogiczne i zapał współkształtują wizerunek i rangę Oddziału.

Jak widzi Pani swój Oddział na tle innych?

Jesteśmy jednym z 26 oddziałów SKwP i prowadzimy działalność ukierunkowaną przez uchwały Walnych Zjazdów Stowarzyszenia. Działamy zgodnie ze statutem SKwP, prowadzimy szkolenia w ramach jednolitej ścieżki edukacyjnej, promujemy Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości itp.

Są jednak elementy, które różnią nas od innych Oddziałów. Nasz Oddział jest jednym z mniejszych i mamy bliżej do Berlina, Kopenhagi czy nawet Pragi aniżeli do Warszawy. Uczestniczymy jednak aktywnie w działalności całego Stowarzyszenia – mamy swojego przedstawiciela w Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównym Sądzie Koleżeńskim, a 7 przedstawicieli zasiada w Radzie Naukowej SKwP i kolejnych 3 w komisjach Rady Naukowej. Jesteśmy też dumni z naszych dwóch członków honorowych: prof. Kazimierza Sawickiego oraz prof. Ignacego Dziedziczaka.

Nasze położenie geograficzne sprzyja organizowaniu konferencji na morzu, w czasie rejsów i chętnie korzystamy z takich możliwości, łącząc pożyteczne z przyjemnym.

Jak kształtuje się współpraca z przedsiębiorcami? Czy wiedzą o istnieniu Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości?

Niestety, współpraca z przedsiębiorcami nie układa się tak dobrze, jak z księgowymi. Wielu przedsiębiorców w niewystarczającym stopniu interesuje się księgowością swoich firm i często księgowy firmy sam musi godzić oczekiwania pracodawców z możliwościami, jakie dają przepisy prawa. Kilkakrotne próby przybliżenia tematyki rachunkowości i analizy członkom zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw nie powiodły się.

Obecnie mamy 31 sygnatariuszy zbiorowych i 4 indywidualnych Kodeksu etyki. Jednak liczba sygnatariuszy jest niewspółmiernie mała w stosunku do działań, jakie podejmujemy, promując Kodeks etyki. Dlatego usilnie, przy każdej nadarzającej się okazji, staramy się zwiększyć zainteresowanie etyką zawodową i korzyściami, jakie daje jej stosowanie. W naszej ocenie pozytywny jest fakt, że większość sygnatariuszy to biura rachunkowe.

Jak układa się współpraca ze środowiskiem akademickim?

Od początku Oddział ściśle współpracuje ze środowiskiem akademickim. Świadczą o tym funkcje moich poprzedników.

Współpraca ta następuje na różne sposoby. Przede wszystkim przez powiązania personalne – aktywnymi członkami Stowarzyszenia i jego władz, wykładowcami podczas szkoleń byli i są pracownicy uczelni. Razem z kołem naukowym rachunkowości „Storno”, działającym przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, corocznie organizujemy konkurs rachunkowości dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Sprawujemy nad nimi patronat i fundujemy nagrody w formie książek oraz bonów szkoleniowych. Nasi członkowie, mający jednocześnie tytuł biegłego rewidenta, prowadzą zajęcia praktyczne dla studentów koła naukowego. Organizujemy wspólnie tzw. „Forum rachunkowości”.

Zasady, zakres i warunki współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim utrwala umowa z 1. sierpnia 2008 r., a z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie – z października 2012 r.

Jakie macie relacje z regionalnym Oddziałem KIBR?

Bardzo dobre. Organizujemy wspólne przedsięwzięcia, a m.in. spotkania świąteczno-noworoczne, które integrują środowisko. Istnieją też, podobnie jak w innych Oddziałach, powiązania personalne z KIBR.

Jak Oddział radzi sobie finansowo?

Nie mamy kłopotów finansowych. Według przyjętych przez nasze Stowarzyszenie kryteriów działalność Oddziału nie jest zagrożona. Oczywiście utrzymanie takiego stanu wymaga ciągłej pracy, stałej analizy danych oraz poszukiwania nowych tematów kursów i nowych zainteresowanych tą tematyką w celu osiągania co najmniej stałych przychodów.

Jakie są Pani, jako Prezesa Oddziału, plany na przyszłość i czego życzy Pani członkom swojej organizacji i wszystkim księgowym?

Życzę przede wszystkim zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz – oczywiście – satysfakcji z wykonywanej pracy. Myśląc o przyszłości, mam na uwadze zbliżający się koniec kadencji obecnych władz SKwP wszystkich szczebli. Dlatego członkom naszej organizacji życzę trafnych wyborów, służących dalszemu rozwojowi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....