Księgowe ujęcie podatku od przychodów z budynków

Tadeusz Waślicki biegły rewident

Jak ujmować w księgach rachunkowych tzw. podatek minimalny (od nieruchomości komercyjnych)?
Spółka z o.o., której księgi prowadzę, ma kilka nieruchomości o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł. Moja wątpliwość wynika z tego, że muszę w księgach ująć zarówno zaliczkę na CIT, jak i podatek wynikający z posiadania nieruchomości.

Od 1.01.2018 obowiązuje art. 24b updop, który wprowadził podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środków trwałych (budynków – patrz ramka) położnych na terytorium Polski, o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł (zwany też podatkiem minimalnym lub od nieruchomości komercyjnych).

 • US – urząd skarbowy
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Przepis ten został zmieniony w wyniku nowelizacji updop z 15.06.2018 (DzU poz. 1291), która wprowadziła też nową nazwę „podatek od przychodów z budynków” (będziemy jej używać w artykule). Część zmian weszła w życie z mocą wsteczną od początku roku.

Nieruchomości objęte podatkiem minimalnym w 2018

 • budynki handlowo-usługowe sklasyfikowane w KŚT jako:
  • centrum handlowe,
  • dom towarowy,
  • samodzielny sklep i butik,
  • –pozostały budynek handlowo-usługowy,
 • budynki biurowe sklasyfikowane w KŚT jako budynek biurowy.

W skutek nowelizacji opodatkowaniu podlegają – od 1.01.2018 – tylko te budynki, które zostały oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. (art. 6 ustawy zmieniającej). Postanowiono też, że w przypadku gdy budynek został oddany do używania w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej budynku.

Nie są opodatkowane budynki wykorzystywane wyłącznie albo w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika (art. 7 nowelizacji) – bez względu na ich rodzaj (pierwotnie ustawa przewidywała wyłączenie z opodatkowania tylko budynków biurowych spełniających ten warunek).

Zmiana (od 19.07.2018) przepisów regulujących rozliczanie podatku minimalnego wymaga uwzględnienia na bieżąco, a także w odniesieniu do ew. zaszłości, które nastąpiły w I półroczu 2018, w zeznaniu za ten rok podatkowy.

Przepisy te zmienią się po raz kolejny od 1.01.2019, jednak ponieważ pytanie dotyczy roku 2018, nie będziemy omawiać tych zmian.

Podstawa opodatkowania i zapłata podatku

Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej budynku ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca (a więc powiększonej o ew. przyjęte do używania ulepszenia; nie koryguje się wartości początkowej o amortyzację), wynikającej z ewidencji środków trwałych i wnip, pomniejszonej o 10 mln zł.

Podatek wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc, tzn. jest liczony od nadwyżki wartości początkowej budynku w danym miesiącu kalendarzowym ponad 10 mln zł.

W celu ustalenia podstawy opodatkowania w 2018 ustala się więc wartość każdego budynku z osobna, pomniejsza o 10 mln zł, a następnie sumuje te wartości.

Obliczony od tej podstawy podatek minimalny podlega wpłacie na rachunek US w terminie do 20. dnia miesiąca następnego po miesiącu, za który jest płacony.

Kwota obliczonego (i jak wskazało Ministerstwo Finansów w komunikacie z 15.12.2017 – zapłaconego) za dany miesiąc podatku może być odliczona od zaliczki na CIT za dany miesiąc. Odliczenia tego nie dokonuje się w rachunku narastającym, tzn. nadwyżka podatku minimalnego za dany miesiąc ponad kwotę zaliczki za dany miesiąc nie „przechodzi” do odliczenia na miesiąc następny. Może być odliczona dopiero w zeznaniu rocznym (o czym mowa dalej).

Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące danego kwartału (art. 24b ust. 8 i 9 updop).

Podatnik może też nie wpłacać podatku minimalnego, jeżeli jest on niższy od zaliczki na CIT za dany miesiąc (art. 24b ust. 10 updop).

Podatek od przychodów z budynków jest podatkiem dochodowym i nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Sposób ujęcia w księgach rachunkowych

Biorąc pod uwagę omówione zasady rozliczania podatku minimalnego, podatnicy ujmujący zaliczki na CIT na koncie 87 „Podatek dochodowy od osób prawnych” powinni, moim zdaniem, wyodrębnić w analityce do tego konta:

  • konto 87-0 „Podatek dochodowy – bieżący”,
  • konto 87-1 „Podatek dochodowy – od przychodów z budynków”.

Zasady księgowania podatku minimalnego zostaną przedstawione na przykładach liczbowych.

Podatek minimalny niższy od zaliczki na CIT, zapłata tylko pełnej zaliczki

W spółce z o.o. ABC obliczono podatek minimalny za wrzesień 2018 od 2 budynków.

Budynek 1

  • wartość początkowa na początek miesiąca: 14,2 mln zł,
  • podatek minimalny za wrzesień 1470 zł [(14,2 mln zł – 10 mln zł) × 0,035%].

Budynek 2

  • wartość początkowa na początek miesiąca: 18,4 mln zł,
  • podatek minimalny za wrzesień 2940 zł [(18,4 mln zł – 10 mln zł) × 0,035%].

Razem podatek minimalny za wrzesień wyniósł 4410 zł, natomiast zaliczka na CIT – 8500 zł.

Spółka ABC nie zapłaciła podatku minimalnego, zapłaciła natomiast zaliczkę na CIT w pełnej kwocie, czyli 8500 zł.

Dekretacja i księgowania

1. PK – podatek od przychodów z budynków

Wn konto 87-1 „Podatek dochodowy – od przychodów z budynków”: 4410 zł

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 4410 zł

2. PK – zaliczka na CIT

Wn konto 87-0 „Podatek dochodowy – bieżący”: 8500 zł

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 8500 zł

3. PK – potrącenie podatku od przychodów z budynków od zaliczki na CIT

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 4410 zł

Ma konto 87-1 „Podatek dochodowy – od przychodów z budynków”: 4410 zł

4. WB – wpłata zaliczki na CIT

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 8500 zł

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”: 8500 zł.

Podatek minimalny niższy od zaliczki na CIT, zapłata podatku i odliczenie go od zaliczki

Dane jak w pierwszym przykładzie. Spółka ABC z o.o. zapłaciła podatek od przychodów z budynków za wrzesień 2018 (4410 zł) i odliczyła go przy obliczaniu zaliczki na CIT (8500 zł). Wpłaca więc tylko część tej zaliczki.

Dekretacja i księgowania

1. PK – podatek od przychodów z budynków

Wn konto 87-1 „Podatek dochodowy – od przychodów z budynków”: 4410 zł

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 4410 zł

2. WB – zapłata podatku od przychodów z budynków

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce ­– podatek dochodowy: 4410 zł

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”: 4410 zł

3. PK – zaliczka na CIT

Wn konto 87-0 „Podatek dochodowy – bieżący”: 8500 zł

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 8500 zł

4. PK – potrącenie podatku od przychodów z budynków od zaliczki na CIT

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 4410 zł

Ma konto 87-0 „Podatek dochodowy – bieżący”: 4410 zł

5. WB – wpłata zaliczki na CIT

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 4090 zł

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”: 4090 zł.

Moim zdaniem wariant ten (drugi przykład) powinien być wykorzystywany przy rozliczeniu kwartalnym, gdy zaliczka jest ustalana i wpłacana co kwartał, natomiast podatek minimalny co miesiąc – również za miesiące, w których nie następuje zapłata zaliczki na CIT.

Oczywiście księgowanie nr 3 zaliczki kwartalnej nie będzie występować w każdym miesiącu, tylko po miesiącu kończącym kwartał, podobnie jak rozliczenie z podatkiem minimalnym, płaconym za miesiące kwartału.

Przy rozliczaniu miesięcznym sposób księgowania jak w pierwszym przykładzie wydaje się natomiast bardziej funkcjonalny.

Podatek minimalny wyższy od zaliczki na CIT

W spółce ABC podatek minimalny za wrzesień 2018 wyniósł 4410 zł (jak w poprzednich przykładach), natomiast zaliczka na CIT – jedynie 2500 zł. Spółka zapłaciła podatek minimalny, a ponieważ jest on wyższy od zaliczki na CIT, nie płaciła tej zaliczki.

Dekretacja i księgowania

1. PK – podatek od przychodów z budynków

Wn konto 87-1 „Podatek dochodowy – od przychodów z budynków”: 4410 zł

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 4410 zł

2. PK – ewidencja zaliczki na CIT

Wn konto 87-0 „Podatek dochodowy – bieżący”: 2500 zł

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 2500 zł

3. WB – zapłata podatku od przychodów z budynków

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 4410 zł

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”: 4410 zł

4. PK – wyksięgowanie zaliczki na CIT, która nie wymaga zapłaty

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 2500 zł

Ma konto 87-0 „Podatek dochodowy – bieżący”: 2500 zł.

Kwotę zapłaconego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku minimalnego odlicza się w zeznaniu rocznym (art. 24b ust. 11 updop). Wykazuje się też w nim środki trwałe, których wartość stanowiła podstawę opodatkowania, kwotę należnego i uiszczonego podatku oraz kwotę dokonanych odliczeń (art. 27 ust. 1d updop).

Jeżeli od stycznia 2018 do 19.07.2018 spółka naliczała podatek minimalny od budynków, które zgodnie z art. 6 nowelizacji zostały zwolnione z tej daniny, to moim zdaniem nadpłata ta powinna zostać rozliczona w zeznaniu rocznym, przy ustalaniu CIT za rok podatkowy rozpoczynający się od lub po 1.01.2018.

Co istotne, nowelizacja wprowadziła też możliwość uzyskania zwrotu podatku minimalnego na wniosek podatnika, jeżeli organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości w wysokości zobowiązania podatkowego lub straty w złożonym zeznaniu podatkowym oraz w podatku od przychodów z budynków, w szczególności, jeżeli koszty finansowania dłużnego poniesione w związku z nabyciem lub wytworzeniem budynku, jak również inne przychody i koszty ustalone zostały na warunkach rynkowych (art. 24b ust. 15 i 16 updop). Na tej podstawie można starać się o zwrot części zapłaconego w 2018 podatku, która nie zostanie rozliczona w zeznaniu podatkowym.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Księgi rachunkowe”
Księgi rachunkowe

Deputaty pracownicze – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Mamy tu do czynienia z przekazaniem pracownikom świadczenia w naturze (wytwarzanych w firmie produktów) – tzw. deputatu – które jest elementem wynagrodzenia za pracę.


Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?

Od 1.01.2018 r. updop i updof wprowadziły – odpowiednio – w art. 24b i art. 30g regulacje dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zostały zmodyfikowane od 1.01.2019 r.


Rachunkowość

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym urzędu gminy

Jesteśmy urzędem gminy. Prosimy o wskazanie właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Księgi rachunkowe

Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia za pracę – ujęcie podatkowe i księgowe

Marek Barowicz
W związku z nadzwyczajną sytuacją pracownik zwrócił się do pracodawcy o zaliczkową wypłatę wynagrodzenia.
Jakie są skutki (podatkowe i księgowe) wypłacenia mu takiej zaliczki?

Na wniosek pracownika pracodawca może przekazać mu zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenie zaliczkowe) za dany okres (miesiąc). Wypłacona zaliczka pomniejsza przyszłe wynagrodzenie za dany miesiąc. Stanowi częściowe spełnienie przez pracodawcę świadczenia przed terminem jego wymagalności. Wypłacone pracownikom kwoty podlegają zarachowaniu na poczet wynagrodzenia należnego za okres obrachunkowy, a zasady ich rozliczeń powinny wynikać z zawartych z nimi umów o pracę (wyrok SN z 24.07.2001, I PKN 552/00).

Dla pracownika wynagrodzenie zaliczkowe jest przychodem ze stosunku pracy w dacie jego wypłaty lub postawienia do dyspozycji (art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 updof). Na pracodawcy ciąży – zgodnie z art. 31 updof – obowiązek pobrania od niego zaliczki na PIT (otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe, jak otrzymane wynagrodzenie – zob. interpretacja KIS z 17.05.2017, 0111-KDIB2-2.4011.33.2017.1.IN). Ponadto od wypłaconej pracownikowi zaliczki na poczet wynagrodzenia należy odprowadzić do ZUS składkę zdrowotną oraz składki społeczne (w myśl art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej oraz art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 usus).


Nowe uproszczenia w rachunkowości

Od 1.01.2019 r. weszły w życie kolejne uproszczenia dotyczące ustawy o rachunkowości. Nie mogą być one jednak stosowane przy sporządzaniu w 2019 r. sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczęty w 2018 r.

Wprowadza je art. 9 ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Główne udogodnienia obejmują:

1. Podwyższenie progów pozwalających uznać jednostkę za małą. Wzrosły one o 50%: z 17 mln do 25,5 mln zł – w przypadku sumy bilansowej na koniec roku obrotowego, oraz z 34 mln do 51 mln zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów w roku obrotowym (bez mian pozostał próg przeciętnego zatrudnienia – 50 osób).


Księgi rachunkowe

Nowe uproszczenia w rachunkowości od 2019

Krzysztof Hałub
Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.

Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.

To jedna ze zmian w ramach pakietu uproszczeń dla przedsiębiorców, wprowadzanego ustawą z 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244). Ustawa ta zawiera także zmiany w uor.

Wśród nich jest właśnie skrócenie okresu przechowywania zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych. Należy je przechowywać co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zostały zatwierdzone.


Księgi rachunkowe

Jaka forma sprawozdania finansowego, gdy dzień bilansowy przypadł przed 1.10.2018

Anna Koleśnik
Rok obrotowy spółki z o.o. zakończył się 30.09.2018. Czy ma ona obowiązek sporządz enia sprawozdania finansowego (sf) w formie elektronicznej w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF?

Rok obrotowy spółki z o.o. zakończył się 30.09.2018. Czy ma ona obowiązek sporządz enia sprawozdania finansowego (sf) w formie elektronicznej w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF?

1.10.2018 weszły w życie przepisy nakładające obowiązek sporządzania sf w postaci elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców (wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, a także będących osobami fizycznymi prowadzącymi księgi rachunkowe) – w kwalifikowanej formie określonej przez MF.


Księgi rachunkowe

Odsetki od udziału kapitałowego wypłacane wspólnikom osobowych spółek handlowych – ujęcie księgowe

Marek Barowicz
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych wypłatę odsetek od udziału kapitałowego przysługujących wspólnikowi spółki jawnej?

Rachunkowość

Inwentaryzacja należności spornych i wątpliwych

W art. 26 ust. 1 pkt 3 uor, poświęconym inwentaryzacji, wskazano, że należności sporne i wątpliwe inwentaryzuje się drogą porównania danych (weryfikacji). Uor nie wyjaśnia, co to są należności sporne i wątpliwe. W art. 35b uor, dotyczącym odpisów aktualizujących należności, jest mowa m.in. o odpisach na należności: kwestionowane przez dłużników, od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz w stosunku do których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub układowe, od dłużników, których wniosek o ogłoszenie upadłości sąd oddalił z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania oraz z zapłatą których dłużnik zalega, a wg oceny jednostki ich spłata w umownej kwocie nie jest prawdopodobna.
Z przepisów o podatku dochodowym wynika z kolei, że nieściągalność należności uznaje się w szczególności za uprawdopodobnioną, gdy:
dłużnik zmarł, został wykreślony z CEIDG, postawiony w stan likwidacji lub upadłości,
zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, układowe lub ugodowe,
należność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,
należność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego (art. 16 ust. 2 updop oraz art. 23 ust. 3 updof).
Co zatem rozumie się w uor przez należności sporne i wątpliwe? Czy dokonanie odpisu aktualizującego zwalnia od uzgodnienia należności z kontrahentami?

Rachunkowość

Zakup licencji w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej

Państwowa jednostka budżetowa prosi o wyjaśnienie, czy zakupione na okres roku licencje (np. na publikacje elektroniczne, programy antywirusowe) kwalifikować w księgach rachunkowych do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli w następnym roku, od tych samych kontrahentów, ponownie kupuje roczną licencję na aktualizację programów dotyczących publikacji i antywirusowych.

Księgi rachunkowe

Opłaty klimatyczne w księgach rachunkowych

W jaki sposób powinny być ujęte w księgach rachunkowych opłaty klimatyczne pobierane przez hotel na rzecz gminy?

Rachunkowość

Ewidencja cła

Jak zaksięgować cło pobrane od importowanych materiałów? Materiały wyceniamy w cenach zakupu.
Czy cło wchodzi w zakres ceny zakupu, czy ceny nabycia?

Księgi rachunkowe

Rozliczenie usług w toku w jednostce prowadzącej konta kosztów według rodzaju wyłącznie w zespole 4

Tadeusz Waślicki
Spółka z o.o. świadczy trwające nie dłużej niż 6 mies. usługi budowlane (nie są one zaliczane do usług długoterminowych). Prowadzi także w niewielkim zakresie nieskomplikowaną produkcję, która często na dzień bilansowy nie jest zakończona. Niezakończone usługi budowlane – wycenione w odpowiednim procencie umówionej ceny, pomniejszonej o przeciętny zysk – księguje na dzień bilansowy zapisem: Wn konto 60, Ma konto 49. Podobnie ujmuje w księgach – wycenione wg cen sprzedaży netto pomniejszonych o przeciętny zysk – wyroby oraz produkcję w toku. Na dzień bilansowy saldo konta 49 przenoszone jest na wynik finansowy.
Czy w następnym roku obrotowym spółka powinna przenieść wartość usług niezakończonych z poprzedniego roku ponownie na konto 49? Jak rozliczyć i zaewidencjonować produkcję w toku na koniec okresu sprawozdawczego? Jak ustalić zmianę stanu produktów?
Spółka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie w zespole 4 „Koszty według rodzajów” oraz stosuje rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....