Księgowe ujęcie podatku od przychodów z budynków

Tadeusz Waślicki biegły rewident

Jak ujmować w księgach rachunkowych tzw. podatek minimalny (od nieruchomości komercyjnych)?
Spółka z o.o., której księgi prowadzę, ma kilka nieruchomości o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł. Moja wątpliwość wynika z tego, że muszę w księgach ująć zarówno zaliczkę na CIT, jak i podatek wynikający z posiadania nieruchomości.

Od 1.01.2018 obowiązuje art. 24b updop, który wprowadził podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środków trwałych (budynków – patrz ramka) położnych na terytorium Polski, o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł (zwany też podatkiem minimalnym lub od nieruchomości komercyjnych).

 • US – urząd skarbowy
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Przepis ten został zmieniony w wyniku nowelizacji updop z 15.06.2018 (DzU poz. 1291), która wprowadziła też nową nazwę „podatek od przychodów z budynków” (będziemy jej używać w artykule). Część zmian weszła w życie z mocą wsteczną od początku roku.

Nieruchomości objęte podatkiem minimalnym w 2018

 • budynki handlowo-usługowe sklasyfikowane w KŚT jako:
  • centrum handlowe,
  • dom towarowy,
  • samodzielny sklep i butik,
  • –pozostały budynek handlowo-usługowy,
 • budynki biurowe sklasyfikowane w KŚT jako budynek biurowy.

W skutek nowelizacji opodatkowaniu podlegają – od 1.01.2018 – tylko te budynki, które zostały oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. (art. 6 ustawy zmieniającej). Postanowiono też, że w przypadku gdy budynek został oddany do używania w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej budynku.

Nie są opodatkowane budynki wykorzystywane wyłącznie albo w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika (art. 7 nowelizacji) – bez względu na ich rodzaj (pierwotnie ustawa przewidywała wyłączenie z opodatkowania tylko budynków biurowych spełniających ten warunek).

Zmiana (od 19.07.2018) przepisów regulujących rozliczanie podatku minimalnego wymaga uwzględnienia na bieżąco, a także w odniesieniu do ew. zaszłości, które nastąpiły w I półroczu 2018, w zeznaniu za ten rok podatkowy.

Przepisy te zmienią się po raz kolejny od 1.01.2019, jednak ponieważ pytanie dotyczy roku 2018, nie będziemy omawiać tych zmian.

Podstawa opodatkowania i zapłata podatku

Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej budynku ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca (a więc powiększonej o ew. przyjęte do używania ulepszenia; nie koryguje się wartości początkowej o amortyzację), wynikającej z ewidencji środków trwałych i wnip, pomniejszonej o 10 mln zł.

Podatek wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc, tzn. jest liczony od nadwyżki wartości początkowej budynku w danym miesiącu kalendarzowym ponad 10 mln zł.

W celu ustalenia podstawy opodatkowania w 2018 ustala się więc wartość każdego budynku z osobna, pomniejsza o 10 mln zł, a następnie sumuje te wartości.

Obliczony od tej podstawy podatek minimalny podlega wpłacie na rachunek US w terminie do 20. dnia miesiąca następnego po miesiącu, za który jest płacony.

Kwota obliczonego (i jak wskazało Ministerstwo Finansów w komunikacie z 15.12.2017 – zapłaconego) za dany miesiąc podatku może być odliczona od zaliczki na CIT za dany miesiąc. Odliczenia tego nie dokonuje się w rachunku narastającym, tzn. nadwyżka podatku minimalnego za dany miesiąc ponad kwotę zaliczki za dany miesiąc nie „przechodzi” do odliczenia na miesiąc następny. Może być odliczona dopiero w zeznaniu rocznym (o czym mowa dalej).

Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące danego kwartału (art. 24b ust. 8 i 9 updop).

Podatnik może też nie wpłacać podatku minimalnego, jeżeli jest on niższy od zaliczki na CIT za dany miesiąc (art. 24b ust. 10 updop).

Podatek od przychodów z budynków jest podatkiem dochodowym i nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Sposób ujęcia w księgach rachunkowych

Biorąc pod uwagę omówione zasady rozliczania podatku minimalnego, podatnicy ujmujący zaliczki na CIT na koncie 87 „Podatek dochodowy od osób prawnych” powinni, moim zdaniem, wyodrębnić w analityce do tego konta:

  • konto 87-0 „Podatek dochodowy – bieżący”,
  • konto 87-1 „Podatek dochodowy – od przychodów z budynków”.

Zasady księgowania podatku minimalnego zostaną przedstawione na przykładach liczbowych.

Podatek minimalny niższy od zaliczki na CIT, zapłata tylko pełnej zaliczki

W spółce z o.o. ABC obliczono podatek minimalny za wrzesień 2018 od 2 budynków.

Budynek 1

  • wartość początkowa na początek miesiąca: 14,2 mln zł,
  • podatek minimalny za wrzesień 1470 zł [(14,2 mln zł – 10 mln zł) × 0,035%].

Budynek 2

  • wartość początkowa na początek miesiąca: 18,4 mln zł,
  • podatek minimalny za wrzesień 2940 zł [(18,4 mln zł – 10 mln zł) × 0,035%].

Razem podatek minimalny za wrzesień wyniósł 4410 zł, natomiast zaliczka na CIT – 8500 zł.

Spółka ABC nie zapłaciła podatku minimalnego, zapłaciła natomiast zaliczkę na CIT w pełnej kwocie, czyli 8500 zł.

Dekretacja i księgowania

1. PK – podatek od przychodów z budynków

Wn konto 87-1 „Podatek dochodowy – od przychodów z budynków”: 4410 zł

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 4410 zł

2. PK – zaliczka na CIT

Wn konto 87-0 „Podatek dochodowy – bieżący”: 8500 zł

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 8500 zł

3. PK – potrącenie podatku od przychodów z budynków od zaliczki na CIT

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 4410 zł

Ma konto 87-1 „Podatek dochodowy – od przychodów z budynków”: 4410 zł

4. WB – wpłata zaliczki na CIT

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 8500 zł

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”: 8500 zł.

Podatek minimalny niższy od zaliczki na CIT, zapłata podatku i odliczenie go od zaliczki

Dane jak w pierwszym przykładzie. Spółka ABC z o.o. zapłaciła podatek od przychodów z budynków za wrzesień 2018 (4410 zł) i odliczyła go przy obliczaniu zaliczki na CIT (8500 zł). Wpłaca więc tylko część tej zaliczki.

Dekretacja i księgowania

1. PK – podatek od przychodów z budynków

Wn konto 87-1 „Podatek dochodowy – od przychodów z budynków”: 4410 zł

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 4410 zł

2. WB – zapłata podatku od przychodów z budynków

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce ­– podatek dochodowy: 4410 zł

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”: 4410 zł

3. PK – zaliczka na CIT

Wn konto 87-0 „Podatek dochodowy – bieżący”: 8500 zł

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 8500 zł

4. PK – potrącenie podatku od przychodów z budynków od zaliczki na CIT

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 4410 zł

Ma konto 87-0 „Podatek dochodowy – bieżący”: 4410 zł

5. WB – wpłata zaliczki na CIT

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 4090 zł

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”: 4090 zł.

Moim zdaniem wariant ten (drugi przykład) powinien być wykorzystywany przy rozliczeniu kwartalnym, gdy zaliczka jest ustalana i wpłacana co kwartał, natomiast podatek minimalny co miesiąc – również za miesiące, w których nie następuje zapłata zaliczki na CIT.

Oczywiście księgowanie nr 3 zaliczki kwartalnej nie będzie występować w każdym miesiącu, tylko po miesiącu kończącym kwartał, podobnie jak rozliczenie z podatkiem minimalnym, płaconym za miesiące kwartału.

Przy rozliczaniu miesięcznym sposób księgowania jak w pierwszym przykładzie wydaje się natomiast bardziej funkcjonalny.

Podatek minimalny wyższy od zaliczki na CIT

W spółce ABC podatek minimalny za wrzesień 2018 wyniósł 4410 zł (jak w poprzednich przykładach), natomiast zaliczka na CIT – jedynie 2500 zł. Spółka zapłaciła podatek minimalny, a ponieważ jest on wyższy od zaliczki na CIT, nie płaciła tej zaliczki.

Dekretacja i księgowania

1. PK – podatek od przychodów z budynków

Wn konto 87-1 „Podatek dochodowy – od przychodów z budynków”: 4410 zł

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 4410 zł

2. PK – ewidencja zaliczki na CIT

Wn konto 87-0 „Podatek dochodowy – bieżący”: 2500 zł

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 2500 zł

3. WB – zapłata podatku od przychodów z budynków

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 4410 zł

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”: 4410 zł

4. PK – wyksięgowanie zaliczki na CIT, która nie wymaga zapłaty

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, w analityce – podatek dochodowy: 2500 zł

Ma konto 87-0 „Podatek dochodowy – bieżący”: 2500 zł.

Kwotę zapłaconego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku minimalnego odlicza się w zeznaniu rocznym (art. 24b ust. 11 updop). Wykazuje się też w nim środki trwałe, których wartość stanowiła podstawę opodatkowania, kwotę należnego i uiszczonego podatku oraz kwotę dokonanych odliczeń (art. 27 ust. 1d updop).

Jeżeli od stycznia 2018 do 19.07.2018 spółka naliczała podatek minimalny od budynków, które zgodnie z art. 6 nowelizacji zostały zwolnione z tej daniny, to moim zdaniem nadpłata ta powinna zostać rozliczona w zeznaniu rocznym, przy ustalaniu CIT za rok podatkowy rozpoczynający się od lub po 1.01.2018.

Co istotne, nowelizacja wprowadziła też możliwość uzyskania zwrotu podatku minimalnego na wniosek podatnika, jeżeli organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości w wysokości zobowiązania podatkowego lub straty w złożonym zeznaniu podatkowym oraz w podatku od przychodów z budynków, w szczególności, jeżeli koszty finansowania dłużnego poniesione w związku z nabyciem lub wytworzeniem budynku, jak również inne przychody i koszty ustalone zostały na warunkach rynkowych (art. 24b ust. 15 i 16 updop). Na tej podstawie można starać się o zwrot części zapłaconego w 2018 podatku, która nie zostanie rozliczona w zeznaniu podatkowym.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Księgi rachunkowe”
Rachunkowość

Nieodpłatne przekazanie żywności organizacji pozarządowej w księgach przedsiębiorstwa handlowego

Jesteśmy przedsiębiorstwem handlowym podlegającym obowiązkowi nieodpłatnego przekazywania organizacjom pozarządowym żywności nieprzeznaczonej do sprzedaży, wynikającemu z ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności[1]. Podpisaliśmy z organizacją pozarządową stosowną umowę, na podstawie której przekazujemy jej część żywności (np. kasze, makarony) nadającej się jeszcze do spożycia – termin ważności nie upłynął, ale jest bardzo krótki, ew. opakowania uległy uszkodzeniu, co uniemożliwia jej sprzedaż.
Jednocześnie – na podstawie ustawy (art. 5) – jesteśmy zobowiązani do naliczenia i uiszczenia opłaty od marnowanej żywności, tj. niszczonej wobec nieprzydatności.
Jak ująć w naszej ewidencji nieodpłatnie przekazywaną organizacji pozarządowej żywność, a także naliczenie opłaty za marnowanie żywności?

Nieodpłatne przekazanie – przez jednostkę zajmującą się handlem hurtowym lub detalicznym – nadających się do spożycia towarów spożywczych organizacjom pozarządowym, w których sprzedaż żywności stanowi co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży towarów, należałoby ująć w księgach rachunkowych następująco:

Rachunkowość

Jednostka mała a zasada ostrożności

Jesteśmy spółką komandytową, która w świetle uor jest jednostką małą, spełniającą warunki określone art. 7 ust. 2b. Tym samym jesteśmy uprawnieni do rezygnacji z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty i skutki innych zdarzeń.
Czy w zakres tego uprawnienia wchodzą wszystkie przewidziane w uor wymogi ostrożnej wyceny, czy tylko niektóre z nich? Nadmieniamy, że nie jesteśmy jednostką, o której mowa w art. 7 ust. 2c uor.
Rachunkowość

Ewidencja opłat od napojów zawierających dodatek substancji słodzących, kofeiny lub tauryny

Jakie jednostki są zobowiązane do naliczenia i uiszczania opłaty od słodzonych napojów – wytwórcy czy sprzedawcy? Jak ją zaksięgować?

Mocą art. 7 ustawy z 14.02.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów do ustawy o zdrowiu publicznym (dalej uzp) wprowadzono rozdz. 3a „Opłata od środków spożywczych”.

Rachunkowość

Wycena zapasu produktów

Zgodnie z art. 28 ust. 3 uor, jeżeli nie można ustalić kosztu wytworzenia produktu, wycenia się go według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, a w przypadku produktów w toku – także z uwzględnieniem stopnia ich przetworzenia.
Czy od dokonanej w powyższy sposób wyceny należy odjąć koszty:
1) będące konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych?
2) ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny?
3) magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów (o ile poniesienie tych kosztów nie jest niezbędne w procesie produkcji)?
4) sprzedaży produktów?
Rachunkowość

Dostawy niefakturowane – ujęcie w kosztach

Kupujemy części do naprawy samochodów na potrzeby własne. Przyjmujemy je do magazynu na podstawie dokumentu PZ oraz wydajemy do zużycia na podsta‑ wie dokumentu RW. Zdarza się, że faktura za zakup części nie dociera do nas i musimy się o nią upomnieć albo dociera z opóźnieniem, w następnym miesiącu lub jeszcze później. Cenę tych części znamy, gdyż sprzedawca wraz z dostawą wystawia dokument WZ, który ją zawiera.
Czy możemy ująć koszt zużycia części na podstawie RW, mimo że faktura zakupu dotrze i zostanie zaksięgowana w następnym miesiącu albo później?
Przyjmujemy też towary handlowe do magazynu na podstawie PZ i wydajemy do sprzedaży na podstawie WZ. Faktura zakupu tego towaru dociera z opóźnieniem. Czy możemy ująć koszt sprzedanych towarów w miesiącu ich sprzedaży?
Umowa o budowę

Oczekiwana strata na długotrwałej umowie budowlanej

W artykule omówiono zasady ustalania wyniku na niezakończonych długotrwałych umowach budowlanych oraz tworzenia rezerwy na oczekiwaną stratę, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19.

Osiągnięcie przez przedsiębiorstwo budowlano-montażowe (wykonawcę) oczekiwanego zysku na realizowanych przez siebie długotrwałych umowach (kontraktach) budowlanych jest obarczone istotnym ryzykiem.

Rachunkowość fundacji i stowrzyszeń

Ewidencja kosztów fundacji i stowarzyszeń

Przystępując do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności (tzw. merytorycznego) fundacje i stowarzyszenia muszą rozliczyć koszty między poszczególne działalności. Podział kosztów, zwłaszcza pośrednich, wpływa zarazem na kwalifikację działalności (statutowa odpłatna lub gospodarcza), z czym wiąże się opodatkowanie lub nieopodatkowanie jej wyniku.

W ciągu ostatnich 15 lat rachunkowość organizacji pozarządowych, którymi są głównie fundacje i stowarzyszenia, podlegała różnym regulacjom zawartym w uor, ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dalej udpp) oraz w rozporządzeniu MF, które zostało uchylone.

Restrukturyzacja

Postępowania restrukturyzacyjne przedsiębiorców

Artykuł przedstawia możliwości restrukturyzacji przedsiębiorstw zgodnie z polskim porządkiem prawnym, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przepisami antykryzysowymi, zagadnienia związane z odzwierciedleniem postępowań restrukturyzacyjnych w księgach rachunkowych dłużnika oraz konsekwencje podatkowe ich otwarcia.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa ma za zadanie wspomóc przezwyciężenie trudności, których skutkiem jest brak środków do zapłaty wymagalnych zobowiązań i deficytowość, poprzez zastosowanie rozwiązań dopuszczonych prawem. Mowa przede wszystkim o restrukturyzacji naprawczej, której przedmiotem są przedsiębiorstwa odnotowujące słabe wyniki ekonomiczne, często zagrożone utratą płynności finansowej, prowadzącą do bankructwa.

Rachunkowość

Hipotetyczne koszty pozyskania kapitału – ujęcie w księgach rachunkowych

Nasza spółka z o.o., ustalając za lipiec 2020 r. zaliczkę na poczet CIT, skorzystała z uprawnienia zawartego w art. 15cb updop i zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów oprocentowanie części zysku netto za 2019 r., który w myśl uchwały zgromadzenia wspólników zasilił kapitał rezerwowy.
Jak zaksięgować to oprocentowanie?

Zgodnie z art. 15cb updop spółki kapitałowe i ska mogą uznać za koszt uzyskania przychodów hipotetyczne oprocentowanie:

Rachunkowość

Moment zaliczenia drogi dojazdowej do środków trwałych

Czy ujęcie środka trwałego w księgach rachunkowych na podstawie dokumentu OT, a nawet rozpoczęcie amortyzacji może nastąpić przed otrzymaniem (faktycznym wpływem do firmy) faktury zakupu tego środka trwałego?
Nasza firmia zleciła wykonanie drogi dojazdowej. W czerwcu podpisano protokół odbioru i rozpoczęto jej użytkowanie. Faktura wykonawcy wpłynęła na początku kolejnego miesiąca i została ujęta w rejestrze zakupu w lipcu.
Czy w księgach czerwca można ująć przyjęcie środka trwałego? Czy można dokonać odpisu amortyzacyjnego już w czerwcu?

Bazująca na uor definicja środka trwałego zawarta w pkt 3.1 KSR 11 Środki trwałe brzmi w skrócie następująco:

Rachunkowość

Księgowe ujęcie kontraktu terminowego

Spółka z o.o. 26.09.2019 r. zawarła z bankiem kontrakt forward[1] opiewający na 100 tys. euro z terminem realizacji 7.01.2020 r. po kursie wymiany 4,4070 PLN/EUR (spółka ma zamiar sprzedać 100 tys. euro). Wyciąg bankowy z 26.09.2019 r. nie zawiera zapisów nt. tej transakcji. Spółka zamieniła jednak kontrakt forward na swap[2] (opisany w wyciągu jako transakcja swap) i 22.10.2019 r. rozliczyła 100 tys. euro po kursie 4,3762 PLN/EUR. Na wyciągu walutowym z 22.10.2019 r. widnieje operacja KW 100 tys. euro przeliczona po kursie 4,3762 PLN/EUR, a na wyciągu złotówkowym z tą samą datą – KP 437 620 zł.
7.01.2020 r., tj. pod datą pierwotnie umówionego rozliczenia kontraktu forward, na wyciągach bankowych widnieją operacje na rachunku:
- walutowym – KP 100 tys. euro z opisem „waluta sprzedana forward 20191022 kurs 4,4070” (w opisie numer swap z 22.10.2019 r.) i odpowiednio
- złotówkowym – KW 440 700 zł KW 100 tys. euro z opisem „waluta zakupiona forward 20191022 kurs 4,4070” (w opisie numer forward z 26.09.2019 r.).
Spółka stosuje podatkową metodę wyceny różnic kursowych.
Jak ująć te transakcje w księgach rachunkowych? W którym momencie powstał koszt/przychód z tych transakcji? Czy już w październiku 2019 r., na dzień bilansowy 2019 r., czy dopiero w styczniu 2020 r.? Jak ustalić wysokość tego kosztu/przychodu? Czy – wobec skrócenia terminu kontraktu forward i wymiany waluty w październiku – kontrakt powinien być wykazany i wyceniony na koniec 2019 r. w bilansie? Czy rozliczając różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, uwzględnić oba kontrakty? Jeśli tak, to po jakim kursie?

Jednym z ryzyk działalności gospodarczej są niekorzystne zmiany kursu walutowego, co dotyczy np. spłaty zobowiązań wyrażonych w walucie obcej. Sposobem na neutralizację ryzyka może być zawarcie kontraktów terminowych zaliczanych do instrumentów finansowych. Szczegółowe zasady ewidencji instrumentów finansowych określa rozporządzenie MF. Jednostki małe niewymienione w art. 3 ust. 1e pkt 1–6 uor nie muszą jednak stosować jego przepisów.

Księgi rachunkowe

Nieodpłatne świadczenia – ujęcie w księgach rachunkowych

W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń otrzymanych przez spółkę z o.o.?

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 updop do przychodów osoby prawnej zalicza się m.in. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, oraz wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w nieodpłatny zarząd lub w używanie).

Inwestycje

Wycena nieruchomości zaliczanych do inwestycji

Artykuł stanowi kolejny głos w dyskusji nt. pojęcia, zakresu, wyceny i prezentacji nieruchomości wyodrębnianych ze względu na ich inwestycyjny charakter.

Zabierając głos w dyskusji nt. nieruchomości zaliczanych do inwestycji (inwestycji w nieruchomości), chcielibyśmy się skupić na problematyce ich wyceny.

Przed tym jednak wskazane wydaje się przypomnienie wiążących przepisów dotyczących inwestycji w nieruchomości, a następnie określenie przypuszczalnego (brak bowiem oficjalnego wskazania) celu ich wyodrębniania w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych (sf). Od tego zależy preferowany sposób wyceny inwestycji w nieruchomości.

Rachunkowość

Ujęcie darowizny w księgach darczyńcy

Spółka komandytowa (sp.k.) przekazała nieodpłatnie Klubowi Sportowemu będącemu stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS, ale nie organizacją pożytku publicznego, wyprodukowane przez siebie krzesła.
Jak w księgach sp.k. ująć tę darowiznę? Czy wartość materiałów zużytych do wyprodukowania krzeseł stanowi koszt uzyskania przychodów dla komandytariuszy (osoby fizyczne) i komplementariusza (spółka z o.o.)? Czy sp.k. może odliczyć VAT od zakupu materiałów zużytych do wyprodukowania krzeseł? Czy darowizna podlega VAT? Jeśli tak, to jak powinien on być zaewidencjonowany w księgach sp.k.? Czy VAT należny od darowizny stanowi koszt uzyskania przychodów?

Biorąc pod uwagę, że uor (art. 24 ust. 4 pkt 2) nakazuje, aby sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych zapewniał m.in. sporządzenie deklaracji (obliczeń) podatkowych, celowe wydaje się wyjaśnienie na wstępie, że w myśl przepisów:

 • wartość darowizny podlega VAT,
 • wartość darowizny, której przedmiotem są wyroby gotowe, wycenia się po koszcie ich wytworzenia (art. 28 ust. 1 pkt 6 uor), a nie wsadu materiałowego; w razie niemożności ustalenia rzeczywistego kosztu wytworzenia, wycena może nastąpić:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....