Księgowanie depozytu gwarancyjnego z tytułu umowy leasingu

Marek Barowicz

Zgodnie z zawartą umową leasingu operacyjnego firma zobowiązała się wnieść depozyt gwarancyjny, który ma służyć zabezpieczeniu ew. roszczeń leasingodawcy związanych z nienależytym wykonywaniem umowy. Będzie on płatny w częściach, wraz z kolejnymi ratami czynszu.
Jak ująć taki depozyt w księgach rachunkowych?

Depozyt (kaucja) gwarancyjna to kwota pieniężna wnoszona przez korzystającego (leasingobiorcę) na rzecz finansującego (leasingodawcy) w celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie leasingu.

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Celem depozytu gwarancyjnego może być m.in. ochrona udostępnionego przedmiotu leasingu przed uszkodzeniem spowodowanym np. użytkowaniem niezgodnym z postanowieniami umowy leasingowej, nienależytą eksploatacją, niedokonywaniem wymaganych konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu leasingu w stanie niepogorszonym (z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania) czy zabezpieczenie płatności przyszłych rat leasingowych.

Depozyt może mieć charakter:

  • zwrotny (podlega wtedy zwrotowi korzystającemu, jeżeli finansujący nie ma wobec niego żadnych roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy),
  • bezzwrotny (jest wówczas rozliczany na poczet opłat leasingowych – zwykle pod koniec umowy leasingowej, na poczet ostatnich rat – por. pkt III.8 Krajowego Standardu Rachunkowości 5 Leasing, najem i dzierżawa, albo ­– gdy leasingobiorca korzysta z prawa wykupu przedmiotu leasingu ­– na poczet ceny jego nabycia).

Oczywiście w przypadku zaspokojenia roszczeń leasingodawcy z depozytu gwarancyjnego również nie podlega on zwrotowi, lecz zaliczeniu na poczet należnych, a nieuiszczonych opłat leasingowych czy na pokrycie powstałej szkody (np. w razie zniszczenia przedmiotu leasingu).

Depozyt gwarancyjny z reguły nie podlega oprocentowaniu. Gdyby jednak w umowie leasingowej zastrzeżono oprocentowanie depozytu (zwrotnego), wówczas jego zwrot powinien nastąpić wraz z odsetkami (umownymi lub ustawowymi).

Operacje związane z wniesieniem depozytu gwarancyjnego korzystający ewidencjonuje w swoich księgach rachunkowych następująco:

1. Wpłata na rzecz finansującego kwoty depozytu gwarancyjnego (w dacie wpłaty depozytu)

Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce – rozrachunki z tytułu depozytu gwarancyjnego)

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”

2. Depozyt gwarancyjny rozliczany na poczet opłat leasingowych (w dacie zaliczenia depozytu na poczet spłaty zobowiązania leasingowego)

Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce – rozrachunki bieżące z finansującym)

Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce – rozrachunki z tytułu depozytu gwarancyjnego)

3. Zwrot depozytu gwarancyjnego korzystającemu (w dacie otrzymania depozytu)

Wn konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”

Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce – rozrachunki z tytułu depozytu gwarancyjnego).

Depozyt gwarancyjny o charakterze bezzwrotnym stanowi koszt podatkowy korzystającego. Z kolei kaucja zwrotna – zgodnie z art. 23j ust. 3 updof oraz art. 17j ust. 3 updop – nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów korzystającego.

Depozyt gwarancyjny w księgach leasingodawcy

1. Ujęcie depozytu gwarancyjnego w księgach finansującego:

Wpłata kwoty depozytu gwarancyjnego przez korzystającego (w dacie wpłaty depozytu)

Wn konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”

Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce – rozrachunki z tytułu depozytu gwarancyjnego)

2. Depozyt gwarancyjny rozliczany na poczet opłat leasingowych (w dacie zaliczenia depozytu na poczet spłaty zobowiązania leasingowego)

Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce – rozrachunki z tytułu depozytu gwarancyjnego)

Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce – rozrachunki bieżące z korzystającym)

3. Zwrot depozytu gwarancyjnego korzystającemu (w dacie zwrotu depozytu)

Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce – rozrachunki z tytułu depozytu gwarancyjnego)

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”.

Depozyt gwarancyjny o charakterze bezzwrotnym stanowi przychód podatkowy korzystającego. Z kolei kaucja zwrotna nie zalicza się do przychodów.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....