Księgowa działalność nieewidencjonowana

Paweł Ziółkowski
Anna Koleśnik doradca podatkowy

Jestem księgową i pracuję na etacie. Chcę rozpocząć po godzinach własną działalność – biuro rachunkowe.
Czy w początkowej fazie działalność taka może być prowadzone w ramach działalności nieewidencjonowanej? Czy PKD 69.20Z wyklucza prowadzenie działalności nieewidencjonowanej?

Na mocy art. 76a uor usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu PP. Tym samym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych ma zastosowanie definicja art. 3 PP, zgodnie z którą działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

  • uor – ustawa o rachunkowości
  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Jednocześnie w art. 5 PP czytamy, że nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 jest to 1050 zł) i która w okresie ostatnich 60 mies. nie wykonywała działalności gospodarczej.

Innymi słowy działalność nieewidencjonowaną może prowadzić każda osoba fizyczna (działalność taka jest „zarezerwowana” wyłącznie dla osób fizycznych – nie może być wykonywana w ramach spółki), która:

  • wykonuje działalność zarobkową,
  • uzyskuje przychód z tej działalności w wysokości do 1050 zł miesięcznie (w 2019 kwota będzie inna),
  • nie wykonywała w okresie ostatnich 60  mies. działalności gospodarczej.

Wyjątkowo – na mocy przepisów przejściowych – działalność nierejestrowaną mogą prowadzić również osoby, które przez ostatnie 12 mies. przed wejściem PP w życie (czyli przed 30.04.2018) nie były wpisane do CEIDG lub których wpis został wykreślony z tej ewidencji.

Przepisy nie uzależniają prawa do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej od rodzaju wykonywanej działalności. Literalne brzmienie art. 76 a ust. 1 i 3 uor wskazuje jednak wyraźnie, że działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych mogą wykonywać wyłącznie przedsiębiorcy, w ramach działalności gospodarczej. Biuro rachunkowe nie może więc być prowadzone w ramach działalności nieewidencjonowanej, chyba że księgowa będzie prowadziła jedynie uproszczone ewidencje (pkpir, ewidencję przychodów ryczałtowca) czy rozliczenia VAT albo będzie się zajmować prowadzeniem kadr. Żaden przepis nie nakazuje prowadzenia tych ewidencji podatkowych przez przedsiębiorcę, wyłącznie w ramach działalności gospodarczej. Mówiąc inaczej, biuro rachunkowe może być prowadzone w ramach działalności nieewidencjonowanej, pod warunkiem że w ramach biura nie będą prowadzone księgi rachunkowe.

Trzeba wówczas wziąć pod uwagę, że przychody z działalności nieewidencjonowanej zaliczane są do innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1ba–1bc updof, tym samym są one zawsze opodatkowane wg skali podatkowej, co może nie być korzystne.

Opodatkowanie działalności nieewidencjonowanej

PIT z działalności nieewidencjonowanej jest rozliczany dopiero w zeznaniu rocznym (nie trzeba płacić zaliczek w trakcie roku). Przychód z innych źródeł może być pomniejszony o koszty jego uzyskania, należy jednak zgromadzić dowody poniesienia wydatków (np. faktury zakupu materiałów biurowych, sprzętu komputerowego). Przychodów tych i kosztów nie trzeba wpisywać do pkpir ani żadnej innej ewidencji – nie prowadzi się takiej dla celów PIT. Dochód będący podstawą opodatkowania łączy się z innymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu wg skali podatkowej. Powstałą stratę można odliczyć wyłącznie od dochodu uzyskanego z tego źródła. Szerzej na ten temat była mowa w „RiP” nr 4/2018 i 5/2018.

Działalność nieewidencjonowana jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Mają też do niej zastosowanie ogólne zwolnienia z tego podatku, w tym tzw. zwolnienie podmiotowe z uwagi na nieprzekroczenie limitu sprzedaży.

Prowadzący działalność nieewidencjonowaną co do zasady nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnym. Z uwagi jednak na stanowisko ZUS świadczenie w jej ramach usług na rzecz przedsiębiorców może być obarczone sporym ryzykiem.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....