Księgi i ewidencje - Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe

Nieodpłatne świadczenia – ujęcie w księgach rachunkowych

Zbigniew Wilkosz
2020-10-05
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń otrzymanych przez spółkę z o.o.?

Ewidencja w kasie fiskalnej sprzedaży produktów własnej działalności rolniczej

Krzysztof Hałub
2020-09-08
Nie ma przeszkód, by w kasie rejestrującej ewidencjonować jednocześnie sprzedaż, która podlega ewidencjonowaniu, jak i taką, która jest z ewidencji zwolniona.
Księgi rachunkowe

Sprawozdanie finansowe za 2019 trzeba zatwierdzić najpóźniej z końcem września

Krzysztof Hałub
2020-09-08
30.09.2020 minie ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za ubiegły rok.
Księgi rachunkowe

E-sprawozdania finansowego spółki cywilnej nie trzeba przesyłać do organu podatkowego

Krzysztof Hałub
2020-08-05
Spółek cywilnych prowadzących księgi rachunkowe ani ich wspólników nie dotyczy obowiązek przekazania sprawozdania finansowego do Szefa KAS.
Księgi rachunkowe

Jakie księgi podatkowe przy prowadzeniu kilku firm

Anna Koleśnik
2020-07-02
Czy osoba fizyczna, która w poprzednim roku podatkowym prowadziła indywidualną działalność gospodarczą (przychody przekraczały równowartość 2 mln euro) i księgi rachunkowe, może w kolejnym roku, po przekształceniu tej działalności w spółkę z o.o., zarejestrować w CEIDG drugą firmę i prowadzić dla niej podatkową księgę przychodów i rozchodów?
Księgi rachunkowe

Księgowanie dopłat z FGŚP do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem

Zbigniew Wilkosz
2020-05-13
Spółka wystąpiła o dofinansowanie – ze środków FGŚP – wynagrodzeń pracowników objętych przestojem i ograniczonym wymiarem czasu pracy.
Jak ująć te świadczenia w księgach rachunkowych?
Księgi rachunkowe

Zakup i używanie roweru – rozliczenie podatkowe i ujęcie w księgach

Aneta Szwęch
2020-04-17
Spółka z o.o. planuje zakup rowerów elektrycznych dla pracowników. Taki środek transportu umożliwi sprawne poruszanie się po mieście, ułatwiając dojazd do klientów z ominięciem utrudnień komunikacyjnych. Przemawiają za tym też względy ekonomiczne – utrzymanie roweru jest z pewnością tańsze niż eksploatacja motocykla czy samochodu.
Jakie będą skutki podatkowe i księgowe takiej operacji?
Księgi rachunkowe

Zakup i używanie motocykla – rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe

Aneta Szwęch
2020-03-11
Spółka chce dla swoich pracowników kupić motocykle, które będą wykorzystywane do celów służbowych. Ze względu na krótki czas przejazdu, niskie koszty eksploatacji oraz łatwość parkowania dojazd pracowników spółki do klientów będzie bardziej ekonomiczny niż jazda samochodem.
Jak taki zakup rozliczyć podatkowo i bilansowo?
Księgi rachunkowe

Opłata wstępna w rozliczeniach międzyokresowych czynnych – skutki bilansowe i podatkowe

Aneta Szwęch
2020-02-06
Firma zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest maszyna produkcyjna. Ze względu na uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości umowa jest uznawana także dla celów bilansowych za leasing operacyjny. Na podstawie obowiązujących w firmie zasad (polityki) rachunkowości opłata wstępna jest rozliczana za pośrednictwem konta rozliczeń międzyokresowych czynnych.
Czy wobec takiego sposobu księgowego rozliczania opłaty wstępnej firma w tym samym czasie powinna kwalifikować miesięczne odpisy do kosztów podatkowych? Jak ująć opłatę wstępną w księgach rachunkowych i rozliczyć dla celów podatku dochodowego?
Księgi rachunkowe

Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
2020-01-15
Spółka zamierza kupić spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Niewykluczone, że następnie – po dokonaniu nakładów na adaptację – lokal zostanie przez nią wynajęty.
Jak ująć takie operacje w księgach rachunkowych? Spółka korzysta z uproszczenia polegającego na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 32 ust. 7 uor).
Księgi rachunkowe

Sprzedaż towaru w promocji – podatki i ewidencja księgowa

Aneta Szwęch
2019-12-10
Sprzedaż towarów po promocyjnej cenie (niższej od regularnej ceny stosowanej przez sprzedawcę, ceny rynkowej lub ceny zakupu) bądź wręcz za symboliczną złotówkę jest często stosowanym narzędziem marketingowym służącym pozyskaniu nowych klientów oraz zatrzymaniu dotychczasowych.
Przyjrzyjmy się, w jaki sposób rozliczyć ją dla celów VAT oraz podatku dochodowego, i jak ująć w księgach rachunkowych.
Księgi rachunkowe

Przelew z rachunku VAT na rachunek US w celu zapłaty zaliczki na CIT – sposób księgowania

Aneta Szwęch
2019-11-18
Spółka oprócz rachunku rozliczeniowego w banku ma także rachunek VAT. Dotychczas dość często się zdarzało, że na rachunku VAT znajdowało się więcej środków niż na rachunku rozliczeniowym, ale spółka nie mogła ich rozchodować na cele inne niż związane z VAT.
Podobno pojawiła się możliwość regulowania z rachunku VAT zobowiązań publicznoprawnych innych niż VAT. Jak w takim razie będzie przebiegała np. zapłata zaliczki CIT z tego rachunku?
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?
Księgi rachunkowe

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności od dłużnika – ujęcie księgowe i podatkowe

2019-10-08
Przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe ma kilku kontrahentów, którzy uporczywie, mimo monitów, zwlekają z zapłatą za kupione towary i usługi. Zastanawia się nad obciążeniem ich – poza odsetkami za zwłokę – dodatkową rekompensatą o równowartości 40 euro za koszty odzyskiwania należności.
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?
Księgi rachunkowe

Korekta kosztów podatkowych po otrzymaniu i zwrocie dotacji

Krzysztof Hałub
2019-09-10
Otrzymanie dotacji/refundacji wolnej od podatku dochodowego bądź niezaliczanej do przychodów podatkowych powoduje obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych części wydatków pokrytych tą dotacją (albo odpisów amortyzacyjnych, jeżeli jest ona przeznaczona na pokrycie ceny zakupu środków trwałych i wnip).
Księgi rachunkowe

Trwałe odłączenie komponentów środka trwałego – ujęcie w księgach

Marek Barowicz
2019-08-07
Często zdarza się, że komponenty środka trwałego są wymieniane, dołączane do niego lub odłączane i następnie likwidowane bądź sprzedawane. Przyjrzyjmy się księgowym skutkom takich operacji.
Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów składek ZUS osoby współpracującej

Tomasz Krywan
2019-08-07
Właściciel firmy (indywidualna działalność gospodarcza) zatrudnił na umowę o pracę swojego ojca. Obaj mają ten sam adres zamieszkania, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Składki ZUS w takim przypadku w całości pokrywa pracodawca.
Czy poprawne będzie ujęcie w kosztach działalności gospodarczej całości składek ZUS w kolumnie 13 pkpir?
Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować fakturę na dostawę z transportem, gdy nabywca towarów na Allegro korzysta z pakietu Smart

Agnieszka Baklarz
2019-07-02
Wykupiliśmy na portalu Allegro pakiet Smart (pakiet przesyłek do wykorzystania). Kupujemy tam towary do firmy. Na fakturze od sprzedawcy został wyszczególniony towar oraz usługa transportowa, której kosztów nie ponieśliśmy w związku z posiadanym pakietem Smart.
Jak zaksięgować taką fakturę? Czy koszty transportu netto przy usłudze Allegro Smart będą kosztem podatkowym, a jednocześnie „rabat” w kwocie brutto udzielony na usługę transportową będzie przychodem podatkowym? Czy zaksięgować tylko towar, a pominąć koszty transportu wykazane na fakturze?
Księgi rachunkowe

Jak złożyć w KRS sprawozdanie finansowe przekształconej spółki

Agnieszka Baklarz
2019-07-02
Nasza spółka z o.o. 16.03.2019 została przekształcona w spółkę komandytową. Sporządziliśmy e-sprawozdanie finansowe spółki przekształconej, jednak nie wiemy, w jaki sposób (technicznie) złożyć je w repozytorium dokumentów finansowych KRS. Próbowaliśmy korzystać z opcji bezpłatnego zgłaszania, lecz wyświetlił się komunikat „Nie znaleziono KRS”.
Co robić w takim przypadku?
Księgi rachunkowe

Zmienione struktury logiczne e-sprawozdań finansowych

2019-06-05
Począwszy od 1.09.2019, sprawozdania finansowe (sf) przedsiębiorców trzeba będzie sporządzać zgodnie ze strukturami logicznymi – w nowej, poprawionej wersji (1-2) – opublikowanymi na stronie internetowej resortu finansów (www.podatki.gov.pl).
Księgi rachunkowe

Deputaty pracownicze – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
2019-06-05
Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?
Księgi rachunkowe

Zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę – rozliczenie PIT i ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
2019-05-09
Na 30.11.2018 stan zatrudnienia w spółce z o.o. przekroczył 20 pracowników, więc w 2019 stała się ona płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego. W maju spółka będzie po raz pierwszy wypłacać zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą chorobą jednego z zatrudnionych.
Jakie obowiązki ciążą na niej jako płatniku i jak ujmować wypłaty zasiłków w księgach rachunkowych?
Księgi rachunkowe

Zapłata akcyzy samochodowej – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
2019-04-03
W jaki sposób w księgach rachunkowych ująć operacje gospodarcze związane z rozliczeniem podatku akcyzowego od samochodów osobowych zakupionych za granicą w celu ich dalszej odsprzedaży?
Księgi rachunkowe

Oddanie środka trwałego do użytkowania kooperantowi na podstawie umowy toolingu – ujęcie podatkowe i księgowe

Marek Barowicz
2019-03-06
Zdarza się, że przedsiębiorcy przekazują własne składniki aktywów do użytkowania innym przedsiębiorcom w ramach zawieranych z kooperantami (np. producentami, podwykonawcami, dostawcami, odbiorcami) odpłatnych umów o współpracę (tzw. umów toolingu).
Przyjrzyjmy się, jakie są tego skutki w podatku dochodowym, VAT i księgach rachunkowych.
Nowe stanowisko fiskusa

Wstępna opłata leasingowa – moment ujęcia kosztów pośrednich

Anna Koleśnik
2019-03-01
Wstępna opłata leasingowa może być zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku, mimo że dla celów bilansowych jest rozliczana w czasie.
Sprawozdanie finansowe

Czy sprawozdanie finansowe spółki jawnej trzeba przekazać Szefowi KAS

Anna Koleśnik
2019-03-01
Czy spółka jawna jest zobowiązana składać sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej do KAS bądź do US?
Reprezentuję spółkę jawną prowadzącą pełne księgi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS. Z podatku dochodowego rozliczają się wspólnicy (osoby fizyczne). Spółka od 20 lat składała sprawozdania finansowe do US. W ubiegłym roku otrzymała wezwanie, z którego wynikało, że nie dokonano czynności prawno-skarbowych, bo sprawozdanie nie zostało dostarczone (chociaż je złożono, tylko zaginęło w US).
Księgi rachunkowe

Podatkowe i bilansowe skutki kradzieży przedmiotu leasingu

Marek Barowicz
2019-02-12
Spółce skradziono przenośny aparat o cechach środka trwałego, stanowiący przedmiot leasingu.
Jak ująć w księgach rachunkowych to zdarzenie losowe i jakie będą jego skutki podatkowe?
Księgi rachunkowe

Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia za pracę – ujęcie podatkowe i księgowe

Marek Barowicz
2019-01-11
W związku z nadzwyczajną sytuacją pracownik zwrócił się do pracodawcy o zaliczkową wypłatę wynagrodzenia.
Jakie są skutki (podatkowe i księgowe) wypłacenia mu takiej zaliczki?
Księgi rachunkowe

Nowe uproszczenia w rachunkowości od 2019

Krzysztof Hałub
2018-12-13
Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.
Księgi rachunkowe

e-sprawozdanie finansowe – czy podaje się kwoty w groszach

2018-12-13
Czy w ustrukturyzowanym sprawozdaniu finansowym (wg struktury logicznej i formatu określonego przez Ministerstwo Finansów w BIP) w wariancie „w złotych” należy podawać kwoty w złotych i groszach, czy w zaokrągleniu do pełnych złotych?
Księgi rachunkowe

Jaka forma sprawozdania finansowego, gdy dzień bilansowy przypadł przed 1.10.2018

Anna Koleśnik
2018-11-16
Rok obrotowy spółki z o.o. zakończył się 30.09.2018. Czy ma ona obowiązek sporządz enia sprawozdania finansowego (sf) w formie elektronicznej w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF?
Księgi rachunkowe

Odsetki od udziału kapitałowego wypłacane wspólnikom osobowych spółek handlowych – ujęcie księgowe

Marek Barowicz
2018-11-16
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych wypłatę odsetek od udziału kapitałowego przysługujących wspólnikowi spółki jawnej?
Księgi rachunkowe

Opłaty klimatyczne w księgach rachunkowych

2018-10-10
W jaki sposób powinny być ujęte w księgach rachunkowych opłaty klimatyczne pobierane przez hotel na rzecz gminy?
Księgi rachunkowe

Księgowanie depozytu gwarancyjnego z tytułu umowy leasingu

Marek Barowicz
2018-10-10
Zgodnie z zawartą umową leasingu operacyjnego firma zobowiązała się wnieść depozyt gwarancyjny, który ma służyć zabezpieczeniu ew. roszczeń leasingodawcy związanych z nienależytym wykonywaniem umowy. Będzie on płatny w częściach, wraz z kolejnymi ratami czynszu.
Jak ująć taki depozyt w księgach rachunkowych?
Księgi rachunkowe

Księgowe ujęcie podatku od przychodów z budynków

Tadeusz Waślicki
2018-09-11
Jak ujmować w księgach rachunkowych tzw. podatek minimalny (od nieruchomości komercyjnych)?
Spółka z o.o., której księgi prowadzę, ma kilka nieruchomości o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł. Moja wątpliwość wynika z tego, że muszę w księgach ująć zarówno zaliczkę na CIT, jak i podatek wynikający z posiadania nieruchomości.
Księgi rachunkowe

Rozliczenie usług w toku w jednostce prowadzącej konta kosztów według rodzaju wyłącznie w zespole 4

Tadeusz Waślicki
2018-07-03
Spółka z o.o. świadczy trwające nie dłużej niż 6 mies. usługi budowlane (nie są one zaliczane do usług długoterminowych). Prowadzi także w niewielkim zakresie nieskomplikowaną produkcję, która często na dzień bilansowy nie jest zakończona. Niezakończone usługi budowlane – wycenione w odpowiednim procencie umówionej ceny, pomniejszonej o przeciętny zysk – księguje na dzień bilansowy zapisem: Wn konto 60, Ma konto 49. Podobnie ujmuje w księgach – wycenione wg cen sprzedaży netto pomniejszonych o przeciętny zysk – wyroby oraz produkcję w toku. Na dzień bilansowy saldo konta 49 przenoszone jest na wynik finansowy.
Czy w następnym roku obrotowym spółka powinna przenieść wartość usług niezakończonych z poprzedniego roku ponownie na konto 49? Jak rozliczyć i zaewidencjonować produkcję w toku na koniec okresu sprawozdawczego? Jak ustalić zmianę stanu produktów?
Spółka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie w zespole 4 „Koszty według rodzajów” oraz stosuje rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować wpłaty w systemie PayU dokonywane przez klientów

Tadeusz Waślicki
2018-06-04
Spółka z o.o. zamierza w bieżącym roku uruchomić dodatkową sprzedaż przez sklep internetowy. Klienci będą płacić za zakupiony towar przez PayU i otrzymają go dopiero po dokonaniu zapłaty.
Jak księgować takie wpłaty?
Kiedy ujmować przychód ze sprzedaży i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?
Księgi rachunkowe

Czy jednostka stosująca bilansową metodę rozliczania różnic kursowych składa w US sprawozdanie z badania

Anna Koleśnik
2018-05-14
Czy spółka z o.o., która dobrowolnie poddała badaniu biegłego rewidenta swoje sprawozdanie finansowe (sf) za 2017, ma obowiązek składania do US sprawozdania z badania?
Czy taki obowiązek ciąży także na spółce (podatniku CIT), która musi poddać sf badaniu jedynie z uwagi na wybraną metodę ustalania różnic kursowych?
Księgi rachunkowe

Roczna korekta VAT – zasady obliczania proporcji i księgowania

Tadeusz Waślicki
2018-04-13
Chciałabym prosić o informacje nt. rocznej korekty VAT naliczonego w spółce z o.o. wykonującej czynności opodatkowane i zwolnione z VAT, a także o zilustrowanie wyników takiej korekty przykładem liczbowym oraz sposobem zaksięgowania.
Jak taka korekta wpływa na wynik finansowy i podatek dochodowy?
Księgi rachunkowe

Zmiany w zakresie sporządzania i zgłaszania sprawozdań finansowych

Anna Koleśnik
2018-03-13
Od października 2018 wejdą w życie przepisy nakładające obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Już od połowy marca sprawozdania te i dokumenty towarzyszące należy składać do KRS wyłącznie drogą elektroniczną.
Księgi rachunkowe

Kompensata rozrachunków w walutach obcych

Tadeusz Waślicki
2018-02-13
Spółka z o.o. posiada należności i zobowiązania w walucie obcej w rozrachunkach z kontrahentem niemieckim. Prawie wszystkie są wyrażone w euro, ponieważ w tej walucie strony fakturowały wzajemną sprzedaż. Niemiecka spółka wystawiła jednak polskiej spółce również 2 faktury w dolarach. Zgodnie z zawartą umową wzajemne należności obu spółek mają zostać skompensowane na ostatni dzień lutego 2018 – bez dokonywania faktycznej zapłaty.
Proszę o wyjaśnienie – najlepiej na przykładzie liczbowym – jak dokonać wzajemnych potrąceń wierzytelności polskiego i niemieckiego kontrahenta. Po jakim kursie należy rozliczyć kompensatę oraz czy jest możliwe potrącenie należności w euro z zobowiązaniami w dolarach? Jakie warunki należy spełnić, żeby powstałe różnice kursowe były honorowane przez updop?
Księgi rachunkowe

Księgowe skutki jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowego środka trwałego

Tadeusz Waślicki
2017-11-14
Spółka z o.o. wpłaciła dużą zaliczkę na zakup fabrycznie nowego środka trwałego, który zostanie jednorazowo zamortyzowany. Proszę o przedstawienie skutków rachunkowych jednorazowej amortyzacji.
Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować koszty marketingu

Marek Barowicz
2017-10-11
Jak rozróżnić i prawidłowo ująć w księgach rachunkowych wydatki na marketing, obejmujące koszty promocji, reprezentacji i reklamy?
Księgi rachunkowe

Użyczenie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
2017-09-11
Spółka z o.o. użyczyła własny środek trwały na 3 miesiące.
Jak ująć to zdarzenie w jej księgach rachunkowych?
Księgi rachunkowe

Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży pracownika, któremu nie wypłacono zaliczki

Anna Koleśnik
2017-08-04
Jaki kurs waluty należy zastosować do wyceny kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników i jak ująć w księgach rachunkowych powstałe różnice kursowe na rozrachunkach z pracownikami?
Pracownikom nie wypłacamy zaliczek w walucie obcej na pokrycie wydatków poniesionych w czasie podróży.
Księgi rachunkowe

Przedpłata na poczet sprzedaży wyrobów za granicę

Marek Barowicz
2017-07-17
Jak zaksięgować przedpłatę w walucie obcej otrzymaną na poczet sprzedaży wyrobów za granicę?
Czy otrzymanie przedpłaty wymaga naliczenia i odprowadzenia VAT należnego?
Księgi rachunkowe

Przecena towarów – ujęcie w księgach rachunkowych

Łukasz Walkiewicz
2017-06-12
Spółka prowadzi sprzedaż hurtową (ewidencję ilościowo-wartościową) towarów w cenach zakupu (nabycia). Zdarza się, że obniża ceny sprzedaży towarów w ramach posezonowej wyprzedaży, a także z uwagi na upływający termin przydatności, uszkodzenie itp.
Jak prawidłowo zaewidencjonować skutki takiej obniżki w księgach rachunkowych?
Księgi rachunkowe

Podział zysku w spółce z o.o. – księgowania

Wioletta Schmidt
2017-05-10
Spółka z o.o. osiągnęła zysk za 2016. Wspólnicy chcą go przeznaczyć na wypłatę dywidendy.
Kiedy można dokonać podziału wyniku? Jakie obowiązki ewidencyjne i rozliczeniowe ciążą w związku z tym na spółce?
Księgi rachunkowe

Krajowe podróże służbowe – ewidencja księgowa

Marek Barowicz
2017-04-19
Jak ująć w księgach rachunkowych i rozliczeniu podatkowym koszty krajowej podróży służbowej pracownika? W miesiącu, w którym odbył podróż, w którym nastąpiło rozliczenie jej kosztów, czy może w miesiącu wypłaty należności z tytułu podróży?
Księgi rachunkowe

Przewłaszczenie na zabezpieczenie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
2017-03-16
Jednym z zabezpieczeń udzielanych pożyczek i kredytów jest instytucja przewłaszczenia (przelewu) na zabezpieczenie. Poniżej przedstawiamy jej skutki księgowe.
Księgi rachunkowe

Ewidencja opłaty produktowej w księgach rachunkowych

Anna Koleśnik
2017-02-14
Czy opłatę produktową za 2016 należy ująć w księgach rachunkowych jako koszt w 2016, czy dopiero w 2017, z chwilą jej zapłaty?
Księgi rachunkowe

Amortyzacja ulepszonego środka trwałego metodą degresywną

Wioletta Schmidt
2017-01-18
W maju 2015 spółka kupiła środek trwały (maszynę). Jej wartość początkową ustalono na 300 tys. zł. Od czerwca 2015 rozpoczęto amortyzację metodą degresywną z zastosowaniem współczynnika 2,0. W październiku 2016 ulepszono maszynę kosztem 30 tys. zł.
Jak dla celów bilansowych i podatkowych ustalić moment rozpoczęcia odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego środka trwałego?
Księgi rachunkowe

Wniesienie części przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki komandytowej – ujęcie księgowe

Tadeusz Waślicki
2017-01-10
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (pełna rachunkowość) postanowiła wnieść do spółki komandytowej (sp.k.) zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zcp), wydzieloną ze swojego majątku produkcyjnego. Umowa sp.k. została zawarta pod koniec listopada 2017. Wyszczególnia ona składniki majątkowe wchodzące w skład zcp w wartości księgowej na dzień zawarcia tej umowy. Powstanie sp.k. (wpis do KRS) przewidywane jest dopiero na początku nowego roku obrotowego (styczeń, luty). Ze względu na trwającą produkcję i sprzedaż wyrobów, amortyzację środków trwałych i wnip, spłatę należności i zobowiązań itp., na dzień wpisu do rejestru sp.k. zaistnieją pewne rozbieżności ilościowe i wartościowe pomiędzy składnikami zcp wniesionymi faktycznie do spółki a wykazanymi w umowie.
Jak rozliczyć tę różnicę? Jak zaksięgować wniesienie zcp do sp.k.?
Księgi rachunkowe

Zakup prenumeraty – ujęcie w księgach rachunkowych, rozliczenie podatkowe

Wioletta Schmidt
2016-12-15
Spółka wykupiła w tym samym wydawnictwie dostęp do internetowego serwisu podatkowego na okres od 1.10.2016 do 30.09.2017 oraz papierową prenumeratę czasopisma podatkowego na okres od 1.01.2017 do 31.12.2017. Zobowiązanie uregulowała (na podstawie specyfikacji) 30.09.2016, a fakturę otrzymała 10.10.2016.
Kiedy może odliczyć VAT od tych zakupów i kiedy stanowią one koszt podatkowy? Jak ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych?
Nabycie dostępu do serwisu internetowego stanowi usługę, natomiast prasy papierowej – dostawę towarów.
Księgi rachunkowe

Amortyzacja przedmiotu leasingu finansowego

Łukasz Bielecki
2016-11-15
Spółka, która prowadzi księgi w oparciu o uor, zawarła umowę leasingu środka trwałego. Spełnia ona warunki leasingu finansowego. Po jej zakończeniu środek trwały przejdzie na własność korzystającego.
Czy spółka może amortyzować przedmiot leasingu zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności, jeżeli jest on dłuższy niż okres, na jaki zawarto umowę? Jeżeli tak, to co z nieumorzoną wartością środka trwałego na dzień zakończenia umowy?
Księgi rachunkowe

Potwierdzanie sald należności

Wioletta Schmidt
2016-10-14
W jakim terminie wysłać do kontrahenta prośbę/wezwanie o potwierdzenie salda należności i kto je podpisuje? Czy wysyłać również prośby o potwierdzenie salda zerowego lub o nieznacznej wysokości?
Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Księgi rachunkowe

Dzierżawa i sprzedaż udziałów w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
2016-09-15
Udziały w spółce kapitałowej mogą być przedmiotem obrotu (różnego typu czynności rozporządzających, takich jak sprzedaż czy darowizna). Udziały można również wydzierżawić. Poniżej przedstawiamy skutki podatkowe i księgowe takiej operacji.
Księgi rachunkowe

Księgowanie rozliczenia strat bilansowej i podatkowej

Tadeusz Waślicki
2016-08-15
Jak należy ująć w księgach rachunkowych spółki z o.o. rozliczenie straty bilansowej wykazanej w rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy, a w jaki sposób straty podatkowej wynikającej z zeznania CIT-8 za 2015?
Księgi rachunkowe

Powierniczy przelew wierzytelności w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
2016-07-13
Przedsiębiorca zlecił windykację należności z przeniesieniem na firmę windykacyjną praw przysługujących wierzycielowi.
Jakie będą tego skutki księgowe?
Księgi rachunkowe

Kurs waluty stosowany do rozliczenia zagranicznej podróży służbowej

Wioletta Schmidt
2016-06-06
Spółka delegowała pracownika w zagraniczną podróż służbową. W tym celu zakupiono w kantorze odpowiednią ilość waluty obcej (euro) na zaliczkę. Pracownik rozliczył się z zaliczki, przedstawiając rachunki.
Jaki kurs należy zastosować do wyceny zaliczki i kosztów zagranicznej podróży służbowej?
Księgi rachunkowe

Zaliczenie składnika majątku do środków trwałych po roku używania

Jan Szary
2016-05-08
Spółka zakupiła składnik majątku o wartości ponad 3500 zł, którego ze względu na przewidywany okres użytkowania nieprzekraczający 1 roku – mimo spełniania innych kryteriów środka trwałego – nie ujęła w ewidencji środków trwałych, a wydatki na jego zakup zaliczyła bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Teraz, po upływie ponad roku od przyjęcia do używania, chce „ujawnić” ten środek trwały (nadal jest on używany) i skorygować koszty.
Jak przeprowadzić taką operację? Jak ująć te zdarzenia w księgach rachunkowych?
Księgi rachunkowe

Korekta przychodów ze sprzedaży w księgach rachunkowych

Wioletta Chaczykowska
2016-04-15
W marcu spółka wystawiła faktury korygujące sprzedaż, która miała miejsce w 2015, spowodowane zarówno udzielonymi rabatami, jak i pomyłkami w fakturze pierwotnej (zawyżenie ceny). Na skutek tego zmniejszeniu uległa wysokość przychodu.
Jak ująć w ewidencji księgowej te zdarzenia? Należy je rozliczyć wstecz czy na bieżąco?
Księgi rachunkowe

Jak rozliczyć niedobory i nadwyżki w magazynie towarów

Wioletta Chaczykowska
2016-03-15
Hurtownia prowadzi ilościowo-wartościową ewidencję towarów, wyceniając je w cenach zakupu. W wyniku przeprowadzonej w magazynie inwentaryzacji stwierdzono zarówno nadwyżki, jak i niedobory towarów. Decyzją kierownika jednostki, na wniosek komisji inwentaryzacyjnej, część niedoborów uznano za zawinione przez magazyniera (osobę odpowiedzialną materialnie). Pozostałe niedobory uznano za powstałe z przyczyn niezależnych od niego. Stwierdzono też nadwyżki towarów.
Czy możemy skompensować nadwyżki z niedoborami? Jak ująć w księgach rachunkowych te zdarzenia? Czy dla celów podatku dochodowego niedobory można uznać za koszt uzyskania przychodów?
Księgi rachunkowe

Ustalenie zmiany stanu produktów dla potrzeb sporządzenia porównawczego rachunku zysków i strat

Katarzyna Kobiela-Pionnier
2016-02-18
Zamknięcie roku obrotowego w jednostkach stosujących porównawczy rachunek zysków i strat (rzis) nieodłącznie wiąże się z ustaleniem pozycji sprawozdawczej „Zmiana stanu produktów”. W praktyce jest z tym sporo problemów.
Księgi rachunkowe

Uproszczona ewidencja leasingu, podatku odroczonego oraz instrumentów finansowych w nowej spółce

Ewelina Kwiecińska
2016-01-15
Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która rozpoczyna działalność w 2016, może stosować uproszczenia przewidziane w uor dla jednostek małych?
Księgi rachunkowe

Uproszczona ewidencja dla małych fundacji i stowarzyszeń

Anna Koleśnik
2015-12-15
Od 1.01.2016 r. tzw. małe organizacje pozarządowe (ngo) nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych. Rozporządzenie Ministra Finansów określa zasady prowadzenia przez nie uproszczonej ewidencji, podobnej do księgi przychodów i rozchodów.
Księgi rachunkowe

Czy można sporządzić „mieszane” sprawozdanie finansowe

Zbigniew Wilkosz
2015-11-15
Spółka spełnia warunki przewidziane w uor dla jednostek mikro.
Czy może sporządzić sprawozdanie finansowe częściowo według wzoru przewidzianego w nowym załączniku nr 5 do uor dla jednostek małych (rachunek zysków i strat), a częściowo zgodnie z załącznikiem nr 4 dla jednostek mikro (bilans)?
Księgi rachunkowe

Przekwalifikowanie inwestycji w nieruchomości do środków trwałych lub towarów

Tadeusz Waślicki
2015-10-15
Spółka (przedsiębiorstwo budowlane) ma 2 nieruchomości zaliczone do inwestycji. Pierwsza to budynek gospodarczy wraz z przyległym terenem, który był wynajmowany. Druga to grunt budowlany, utrzymywany ze względu na spodziewany wzrost cen. Spółka nie przedłużyła umowy najmu budynku gospodarczego, ponieważ zostanie on przeznaczony na własne cele produkcyjne. Grunt przeznaczono pod budowę kilku domów jednorodzinnych, które następnie zostaną przez spółkę sprzedane.
Czy powinnam przekwalifikować obie nieruchomości z inwestycji do środków trwałych? Jak to zrobić?
Księgi rachunkowe

Refundacja z NFZ

Wioletta Chaczykowska
2015-09-15
Apteka otrzymuje z NFZ dopłaty (refundacje) do ceny sprzedawanych leków.
Jak ujmować w księgach rachunkowych przychody z ich sprzedaży i otrzymane dopłaty?
Księgi rachunkowe

Ewidencja ulgi na zakup kasy w księgach rachunkowych

Zbigniew Wilkosz
2015-08-15
Firma korzysta z ulgi na zakup kas fiskalnych, odliczając pełną kwotę ulgi (700 zł) w deklaracji VAT. W jaki sposób ująć ją w księgach rachunkowych?
Księgi rachunkowe

Samochód służbowy używany przez pracownika do celów prywatnych - ewidencja księgowa

Wioletta Chaczykowska
2015-08-15
Pracownicy spółki z o.o. korzystają ze służbowych samochodów w celach prywatnych.
Jak obliczyć i zaewidencjonować podatek dochodowy i składki ZUS ustalone od przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
Księgi rachunkowe

Korekta zawyżenia przychodów ujawnionego po sporządzeniu sprawozdania finansowego

Wioletta Chaczykowska
2015-07-15
W spółce z o.o. przez pomyłkę zaliczono do przychodów 2014 r. dotację na zakup środka trwałego otrzymaną w grudniu. Błąd zauważono niedawno.Jak ująć w księgach rachunkowych skutki takiej pomyłki? Rok obrotowy spółki pokrywa się z kalendarzowym i sprawozdanie finansowe zostało już sporządzone. W rezultacie błędu wynik finansowy został znacznie podwyższony. Wpłynął on również na wysokość dochodu podatkowego za 2014 r.
Księgi rachunkowe

Klasyfikacja działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w spółdzielniach mieszkaniowych

Zbigniew Wilkosz
2015-06-15
Do którego wyniku finansowego spółdzielni mieszkaniowej:
● z zarządzania nieruchomości czy
● z własnej działalności gospodarczej,
zaliczyć koszty i przychody prowadzonej przez spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej?
Księgi rachunkowe

Rozliczanie w czasie straty z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości przez spółdzielnię

Zbigniew Wilkosz
2015-06-15
W 2014 r. w spółdzielni mieszkaniowej powstała znaczna nadwyżka kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości nad opłatami. Aby nie zwiększać drastycznie opłat za lokale, spółdzielnia chciałaby nadwyżkę tę, figurującą na koncie 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe", odnieść na rachunek zysków i strat stopniowo przez trzy lata.
Czy jest to możliwe?
Księgi rachunkowe

Paczki na Dzień Dziecka sfinansowane ze środków obrotowych firmy

Wioletta Chaczykowska
2015-05-15
Ze środków obrotowych spółki zakupiono paczki dla dzieci pracowników na Dzień Dziecka.
Czy odprowadzić od nich składki ZUS oraz PIT? Czy wydatki na paczki są kosztem podatkowym spółki? Jak zaewidencjonować ten zakup oraz rozliczenia podatkowe w księgach rachunkowych?
Księgi rachunkowe

Paczki na Dzień Dziecka z zfśs - skutki podatkowe, ujęcie w księgach rachunkowych

Wioletta Chaczykowska
2015-05-15
Z okazji Dnia Dziecka spółka chce przekazać paczki dzieciom pracowników. Zakup paczek będzie w całości sfinansowany ze środków zfśs.
Jak to ująć w księgach rachunkowych?
Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować podatek u źródła potrącony we Włoszech

Wioletta Chaczykowska
2015-04-15
Polska spółka z o.o. uzyskała we Włoszech przychód z tytułu należności licencyjnych, w wysokości (po przeliczeniu na złote) 30 000 zł. Zgodnie z włoskim prawem podatkowym i umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zagraniczny kontrahent przy zapłacie potrącił 10% zryczałtowany podatek dochodowy.
Jak ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych spółki?
Księgi rachunkowe

Jak rozliczyć skonto

Zbigniew Wilkosz
2015-04-15
Czy skonto uzyskane za wcześniejszą zapłatę dostawy towarów zmniejsza cenę ich nabycia, czy stanowi przychód finansowy?
Księgi rachunkowe

Ujęcie spóźnionej faktury

Zbigniew Wilkosz
2015-04-15
Czy księgowanie zewnętrznego obcego dowodu księgowego w miesiącu jego faktycznego otrzymania a nie wystawienia (np. potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym wykonanie usług zafakturowano 28 lutego, natomiast jednostka fakturę otrzymała dopiero 16 marca) narusza zasady prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych?
Jeśli tak, to jak rozwiązać ten problem, gdy jednostka sporządziła już zestawienie obrotów i sald za luty?
Księgi rachunkowe

Odpis aktualizujący od należności dochodzonej na drodze sądowej

Wioletta Chaczykowska
2015-03-15
Jeden z kontrahentów spółki zalega ze spłatą należności z tytułu dostaw. Należność ta jest bezsporna, nie jest jeszcze przedawniona. W związku z tym skierowano sprawę do sądu.
Jak ująć w księgach rachunkowych to zdarzenie? Czy należy dokonać odpisu aktualizującego?
Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować zwrot towarów sprzedanych w grudniu

Wioletta Chaczykowska
2015-03-15
W lutym 2015 r., w związku ze zwrotem przez kontrahenta części towarów zakupionych w grudniu 2014 r., spółka wystawiła fakturę korygującą.
W księgach którego roku ująć kwotę zmniejszającą przychód?
Księgi rachunkowe

Spółka z o.o. udziałowcem spółki jawnej

Joanna Gawrońska
2015-02-15
Spółka z o.o. jest wspólnikiem spółki jawnej. Jaki wpływ wywiera to na ewidencję księgową spółki z o.o.?
Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować fakturę za telefon za zeszły rok

Wioletta Chaczykowska
2015-02-15
Spółka otrzymała w lutym fakturę za usługi telekomunikacyjne wykonane na przełomie lat obrotowych 2014/2015. Obejmuje ona rozmowy za grudzień 2014 r. i styczeń 2015 r. oraz abonament za styczeń i luty 2015 r.
Jak ująć w księgach rachunkowych tę fakturę?
Księgi rachunkowe

Czy skan rachunku hotelowego jest dowodem księgowym

2015-01-15
Czy wydrukowany skan rachunku (chodzi o pobyt w hotelu podczas delegacji zagranicznej) może być podstawą do uznania wydatku poniesionego przez pracownika, który zagubił oryginał i zaksięgowania jako koszt?
Księgi rachunkowe

Przekazanie towarów na potrzeby przedsiębiorstwa

2015-01-15
Jednostka rejestruje detaliczną sprzedaż towarów za pomocą kas fiskalnych. W ciągu roku z własnych sklepów są pobierane towary zużywane na cele ogólnogospodarcze (utrzymanie czystości). Ewidencję towarów w sklepach prowadzi się wartościowo, w cenach sprzedaży brutto. Koszty ujmowane są tylko na kontach zesp. 5.
Jak udokumentować wydanie towarów oraz jak księgować te operacje? Czy ujmować je w kasie fiskalnej?
Księgi rachunkowe

Odsetki od przeterminowanej należności

2015-01-15
Czy naliczyć i jak księgować odsetki od przeterminowanej należności objętej odpisem aktualizującym?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....