Księgi i ewidencje - Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów

Nieodpłatnie uzyskane od małżonka towary mogą być kosztem, jednak trzeba je ująć w remanencie

Krzysztof Hałub
2020-06-04
Towary handlowe przekazane żonie przez męża w ramach darowizny przedsiębiorstwa mogą stanowić dla niej koszty uzyskania przychodów. Obdarowana ma obowiązek ujęcia ich w pkpir w wartości spisu z natury na dzień rozpoczęcia działalności.
Księga przychodów i rozchodów

Korekta kosztów po przeniesieniu przedsiębiorstwa spółki cywilnej do indywidualnej działalności

2019-10-08
Likwidacja spółki cywilnej małżonków oraz przekazanie materiałów i towarów handlowych do działalności gospodarczej jednego z nich wymaga odpowiednich zapisów w księdze przychodów i rozchodów.
Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie zakupu od ludności zużytych części samochodowych

Krzysztof Hałub
2019-09-10
Zakup zużytych felg, opon i części samochodowych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej można ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodu wewnętrznego.
Księga przychodów i rozchodów

Materiały zużyte przy świadczeniu usług weterynaryjnych – ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
2019-07-02
Leki, opatrunki, ubranka pooperacyjne, strzykawki i inne środki medyczne, a także karma dla zwierząt po operacji stanowią materiały podstawowe bądź pomocnicze i powinny być objęte spisem z natury.
Księga przychodów i rozchodów

Zapłata dostawcom za otrzymane w spadku towary handlowe – czy jest kosztem podatkowym

Tomasz Krywan
2019-05-09
W marcu 2019 zmarła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Towary handlowe należące do jej firmy przejął w spadku syn. Za część z nich zmarły nie zapłacił, w związku z czym syn poniósł ten koszt.
Czy może go uznać za swój koszt uzyskania przychodów?
Księga przychodów i rozchodów

Wydatki na samochody u przedsiębiorcy prowadzącego autohandel – ujęcie w księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
2019-04-03
Firma prowadzi działalność w zakresie handlu używanymi samochodami osobowymi, które skupuje w Polsce i innych krajach UE.
W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy wpisać następujące wydatki: na remonty i naprawę zakupionych pojazdów (towarów handlowych), w tym zakup usług i części (np. filtry paliwa i oleju, łożyska, rozpuszczalniki, podkłady, klocki hamulcowe, żarówki, płyn do chłodnic, klamki, świece, cewki, lampy, dywaniki), kosmetyki samochodowe, a także przeglądy techniczne, opłaty za platformę usług elektronicznych (za pośrednictwem której są kupowane pojazdy z krajów UE), tablice rejestracyjne, polisy ubezpieczeniowe (OC), podatek akcyzowy?
Księga przychodów i rozchodów

Remont lokalu mieszkalnego przeznaczonego do odsprzedaży – ujęcie w księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
2018-12-13
Wydatki na zakup usług budowlanych dotyczących remontu mieszkania będącego towarem handlowym należy ująć w kolumnie 10 pkpir.
Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie wydatków na zakup metali formularzem przyjęcia odpadów

Tomasz Krywan
2018-11-16
Podatnik prowadzi skup złomu. Czy jego zakup od osób fizycznych może dokumentować – w celu ujęcia w pkpir – za pomocą formularza przyjęcia odpadów metali?
Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów przedmiotów kolekcjonerskich nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Tomasz Krywan
2018-10-10
Osoba fizyczna od ponad 20 lat kolekcjonuje monety. Zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, w ramach której będzie sprzedawać je przez internet.
Czy nabyte wcześniej monety może ująć w remanencie początkowym, skoro nie ma dokumentów ich zakupu? Jeżeli tak, to czy będzie dopuszczalna wycena tych monet we własnym zakresie na podstawie aktualnych cen rynkowych?
Księga przychodów i rozchodów

Kwity autostradowe jako dowody księgowe

Tomasz Krywan
2018-09-11
Przedsiębiorca odbywa podróże służbowe samochodem osobowym stanowiącym środek trwały w prowadzonej działalności. Ponosi m.in. koszty przejazdów płatnymi polskimi autostradami, udokumentowane kwitami autostradowymi. Czy na podstawie tych kwitów może ujmować koszty w pkpir?
Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie kosztów zakupu złota i srebra w celu ujęcia w pkpir

Tomasz Krywan
2018-08-10
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu i sprzedaży wyrobów ze złota i srebra. Ewidencjonuje przychody i koszty w pkpir.
Czy zakupy tych metali od ludności mogą być dokumentowane dowodami wewnętrznymi?
Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów zakupu „zielonych certyfikatów”

Tomasz Krywan
2018-08-10
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł oraz obrotu tzw. zielonymi certyfikatami.
W jakiej kolumnie pkpir należy księgować zakupy zielonych certyfikatów w celu odsprzedaży?
Księga przychodów i rozchodów

Akcyza od samochodu na sprzedaż sprowadzonego z zagranicy – ujęcie w pkpir

Tomasz Krywan
2018-07-03
Przedsiębiorca, który ma autokomis, zamierza sprowadzić samochód osobowy z Niemiec w celu odsprzedaży. Przed sprzedażą zostanie zapłacona akcyza.
W której kolumnie pkpir ująć koszt akcyzy?
Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie na potrzeby pkpir zakupu aluminiowych puszek

Tomasz Krywan
2018-07-03
Firma prowadzi skup złomu oraz puszek aluminiowych.
Czy koszty zakupu puszek od osób prywatnych można księgować w pkpir na podstawie dowodów wewnętrznych?
Księga przychodów i rozchodów

Remanent w zakładzie fryzjerskim – jak wycenić częściowo zużyte kosmetyki

Tomasz Krywan
2018-06-04
Naczelnik US zarządził sporządzenie remanentu przez osobę fizyczną prowadzącą zakład fryzjerski (na pkpir).
Na jakich zasadach sporządza się taki spis? Czy trzeba w nim ująć otwarte materiały, np. żele, szampony, odżywki (nieprzeznaczone do odsprzedaży)? Jeżeli tak, jaką ich wartość przyjąć?
Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w pkpir duplikatu faktury, która nie wpłynęła do firmy

Tomasz Krywan
2018-05-14
Pod koniec kwietnia 2018 przedsiębiorca otrzymał duplikat faktury za usługę transportową, wystawionej 28.11.2017. Jej oryginał nie dotarł do przedsiębiorcy (zaginął).
Jak ująć otrzymany duplikat w pkpir i ewidencji VAT?
Księga przychodów i rozchodów

Księgowanie w pkpir kosztów paliwa dotyczących konkretnych zleceń

Tomasz Krywan
2018-05-14
Przedsiębiorca prowadzi firmę budowlaną. W wielu przypadkach może przypisać koszty zużytego paliwa do poszczególnych zleceń.
Koszty te powinny być księgowane w kolumnie 10 czy 13 pkpir? Czy paliwo należy wykazywać w remanencie?
Księga przychodów i rozchodów

Remanent w trakcie roku a zaliczka na PIT

Aleksander Woźniak
2018-04-13
Przedsiębiorca prowadzi pkpir. W ubiegłym roku kupił towar, a wydatek zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Towaru jednak nie sprzedał i na koniec roku, wskutek przeprowadzonego remanentu, musiał wykluczyć ten wydatek z kosztów. Towar sprzedał w bieżącym roku. Nie chciałby czekać z remanentem na koniec roku, tylko zrobić go już teraz, żeby móc ponownie zaliczyć wydatek do kosztów i uwzględnić go w bieżącej zaliczce na PIT.
Czy może tak postąpić, a jeśli tak, to czy musi powiadomić US o remanencie?
Księga przychodów i rozchodów

Towary handlowe otrzymane nieodpłatnie – czy są kosztem uzyskania przychodów

Tomasz Krywan
2018-02-13
Ojciec osoby fizycznej ma zamiar przekazać jej prowadzone przedsiębiorstwo. W ramach tej darowizny osoba fizyczna otrzyma m.in. towary handlowe.
Czy prowadząc pkpir, będzie mogła ująć je w remanencie początkowym i uwzględnić ich wartość przy ustaleniu dochodu rocznego?
Księga przychodów i rozchodów

Wprowadzenie kupionej „prywatnie” kryptowaluty do pkpir

Tomasz Krywan
2018-02-13
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w ostatnich 2 latach kupowała kryptowaluty (m.in. Bitcoin).
Czy po założeniu firmy może wprowadzić do niej nabyte kryptowaluty, a następnie sprzedać je w ramach działalności gospodarczej, dla której prowadzona będzie pkpir? Jeżeli tak, w jaki sposób to zrobić?
Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie pkpir przez przedsiębiorcę i biuro rachunkowe bez zawiadamiania US

Krzysztof Hałub
2017-11-14
Od 1.01.2018 podatnicy nie będą już musieli zgłaszać prowadzenia pkpir oraz powierzenia tej czynności biuru rachunkowemu – ani bezpośrednio w US, ani za pośrednictwem CEIDG.
Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie zakupów warzyw od rolników

Tomasz Krywan
2017-10-11
Podatnik prowadzi sklep spożywczy. Kupuje warzywa m.in. od rolników na bazarze. Wystawia wówczas dowód wewnętrzny i wprowadza je do pkpir jako zakup towarów handlowych.
Czy postępuje prawidłowo? Czy tak udokumentowane zakupy stanowią koszty uzyskania przychodów?
Księga przychodów i rozchodów

Sankcje za prowadzenie pkpir zamiast ksiąg rachunkowych

Aleksander Kliszewski
2017-10-11
Jakie mogą być konsekwencje prowadzenia przez osobę fizyczną pkpir pomimo obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych?
Księga przychodów i rozchodów

Księgowanie w pkpir zakupu importowanych towarów objętych procedurą uproszczoną

Tomasz Krywan
2017-09-11
Jak zaksięgować w pkpir import towarów handlowych objętych procedurą uproszczoną i jaki w tym przypadku zastosować kurs przeliczeniowy?
Mam PZC z agencji celnej z wyliczoną podstawą opodatkowania i VAT, fakturę zagraniczną w euro od kontrahenta i fakturę od agencji celnej z wyliczonym cłem. Faktura w euro została przeliczona na złote po kursie z dnia roboczego poprzedzającego dzień jej wystawienia.
Księga przychodów i rozchodów

Księgowanie w pkpir przychodów ze świadczenia usług przewozu osób za pośrednictwem Ubera

Tomasz Krywan
2017-08-04
Nasz klient prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług przewozu osób przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej Uber.
Jak rozliczać jego przychody w pkpir? Czy trzeba księgować wszystkie faktury, które Uber wystawia w jego imieniu za każdy przejazd, czy też można księgować przychód na podstawie zestawienia, które otrzymuje on od Ubera?
Księga przychodów i rozchodów

Koszty usług podwykonawców w pkpir

Tomasz Krywan
2017-07-17
Podatnik prowadzi firmę budowlaną i przy wykonywaniu niektórych zleceń korzysta z usług podwykonawców.
Czy koszty usług podwykonawców należy księgować w kolumnie 10, czy 13 pkpir?
Księga przychodów i rozchodów

Księgowanie w pkpir kosztu pierwszej opłaty rocznej z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego

Tomasz Krywan
2017-06-12
Spółka jawna zawarła z gminą umowę w formie aktu notarialnego o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Zapłaciła pierwszą opłatę w wysokości 50 000 zł netto + VAT, a w kolejnych latach będzie płacić 6000 zł netto + VAT.
Czy pierwsza opłata roczna stanowi wartość początkową prawa wieczystego użytkowania jako wnip? Czy też może zostać w pkpir zaliczona bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?
Księga przychodów i rozchodów

Data ujęcia w pkpir faktury prognozowej za prąd

2017-05-10
Otrzymałam fakturę prognozową wystawioną 23.03.2017, dotyczącą częściowo kwietnia i częściowo maja 2017.
W jakim miesiącu należy ująć tę fakturę po stronie kosztów w pkpir?
Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie zakupu prenumeraty w pkpir

Tomasz Krywan
2017-04-19
Kiedy w pkpir prowadzonej metodą uproszczoną (tzw. kasową) należy ujmować koszty zakupu prenumerat? Czy w dacie faktury (będącej w istocie fakturą zaliczkową), czy też z datą 1 stycznia roku, w którym rozpoczyna się prenumerata?
Podobne wątpliwości mamy przy zakupie licencji i abonamentów do korzystania z programów narzędziowych on-line w okresach rocznych, gdy najpierw dokonuje się przedpłaty, a następnie dostawca wystawia fakturę, natomiast dostęp do programu jest możliwy dopiero od 1 stycznia następnego roku.
Księga przychodów i rozchodów

Nie można stosować starego wzoru pkpir

Tomasz Krywan
2017-04-19
Jeżeli podatnik nie korzysta z ulgi B+R, to czy trzeba stosować wzór pkpir z kolumną dotyczącą kosztów działalności badawczo-rozwojowej, czy też można drukować księgę bez tej kolumny?
Księga przychodów i rozchodów

Koszty ubezpieczeń lekarza w pkpir

Dominika Gałka
2017-03-16
Lekarz prowadzący prywatną praktykę ubezpiecza budynek przychodni (będący jego własnością) oraz znajdujące się w nim sprzęty m.in. od kradzieży, pożaru, powodzi i innych wypadków losowych. Korzysta też z ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz na życie.
Jak rozliczyć wydatki na ten cel w kosztach uzyskania przychodów (pkpir prowadzona jest metodą kasową)?
Księga przychodów i rozchodów

Zaliczka za grudzień u podatnika prowadzącego pkpir – stanowisko Ministerstwa Finansów

Anna Koleśnik
2017-02-14
Z wyroku NSA opisanego w „RiP” nr 1/2017 wynika, że przedsiębiorca prowadzący pkpir przy obliczeniu zaliczki za grudzień/IV kwartał może uwzględnić różnice remanentowe (z remanentu za grudzień), nawet jeśli nie sporządzał remanentu w trakcie roku co miesiąc i nie zawiadamiał naczelnika US o jego sporządzaniu.
Czy jest to jego dobre prawo, czy też obowiązek?
Księga przychodów i rozchodów

Księgowanie przez weterynarza kosztów zakupu materiałów w pkpir

Tomasz Krywan
2017-02-14
Podatnik prowadzi gabinet weterynaryjny.
Czy koszty zakupu takich materiałów jak bandaże, igły i strzykawki powinny być księgowane w kolumnie 10, czy 13 pkpir?
Księga przychodów i rozchodów

Zaliczka na PIT u podatnika prowadzącego pkpir

Edward Kosakowski Krzysztof Hałub
2017-01-18
Czy obliczając zaliczkę na PIT za grudzień (lub IV kwartał roku), podatnik prowadzący pkpir może uwzględnić różnice remanentowe?
Skoro zaliczka jest płatna do 20 stycznia, znana jest już kwota remanentu sporządzonego na 31 grudnia.
Księga przychodów i rozchodów

Jak udokumentować zakup zużytych części samochodowych

Krzysztof Hałub
2016-12-15
Zakup zużytych felg od ludności może być potwierdzony dowodem wewnętrznym, pod warunkiem że nie będą one przeznaczone na złom.
Księga przychodów i rozchodów

Spółka osobowa i wspólnik mogą stosować różne metody ustalania różnic kursowych

Anna Koleśnik
2016-11-15
Podatnik jest wspólnikiem w spółce komandytowej, która w 2017 zamierza wybrać rachunkową metodę ustalania różnic kursowych. Jednocześnie prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, ewidencjonując przychody i koszty tej działalności w pkpir.
Czy możliwe jest ustalanie przez spółkę różnic kursowych metodą rachunkową, skoro do różnic kursowych z działalności indywidualnej będzie stosowana metoda podatkowa?
Księga przychodów i rozchodów

Jak zaksięgować koszty obróbki towarów

Anna Koleśnik
2016-10-14
Jeżeli zakupione materiały są poddawane przed sprzedażą dalszej obróbce, to koszty usług zewnętrznych (wytworzenia wyrobu gotowego do sprzedaży) powinny być ewidencjonowane w kolumnie 10 pkpir.
Księga przychodów i rozchodów

Przychodów i kosztów spółki nie ujmuje się w księdze indywidualnego przedsiębiorcy

Anna Koleśnik
2016-08-15
Osoba fizyczna, która wykonuje jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie jest wspólnikiem w spółce osobowej, w prowadzonej pkpir uwzględnia tylko przychody i koszty własnej działalności.
Księga przychodów i rozchodów

Dotacje dla szkoły niepublicznej poza pkpir

Anna Koleśnik
2016-07-13
Podatnik prowadzi szkołę niepubliczną.
Czy dotację na ten cel otrzymaną z budżetu powiatu powinien ujmować w pkpir?
Księga przychodów i rozchodów

Zestawienie faktur zakupu jako dowód księgowy

Tomasz Krywan
2016-06-06
Czy podstawą zapisów w pkpir może być zestawienie faktur zakupu za dany miesiąc (rejestr VAT)?
Uważamy, że tak, skoro art. 20 ust. 1 uor dopuszcza taką możliwość w przypadku ksiąg rachunkowych.
Księga przychodów i rozchodów

Jak udokumentować zakupy na targowisku

Dominika Gałka
2016-05-08
Podatnik ma zamiar prowadzić latem tzw. małą gastronomię i serwować m.in. gofry z dodatkami, w tym z owocami sezonowymi (jagody, maliny, borówki amerykańskie, truskawki). Z powodu konkurencyjnych cen owoce chciałby kupować na targu, od lokalnych hodowców i dostawców.
W jaki sposób udokumentować taki zakup w pkpir, jeśli otrzymanie od sprzedawcy faktury czy rachunku nie będzie możliwe?
Księga przychodów i rozchodów

Specyfikacja zawartości przesyłki jako podstawa zaksięgowania kosztu w pkpir

Dominika Gałka
2016-05-08
Podatnik prowadzi działalność w zakresie internetowego handlu drobnym sprzętem elektronicznym. Oferta obejmuje m.in. aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3 i MP4, konsole do gier itp. Chciałby rozpocząć handel (również przez internet) rzeczami używanymi, skupowanymi od osób prywatnych.
Czy jest możliwe kwalifikowanie takich zakupów do kosztów w pkpir inaczej niż na podstawie umowy kupna-sprzedaży?
Księga przychodów i rozchodów

Odpisy na nieściągalne należności w pkpir

Anna Koleśnik
2016-04-15
Czy przedsiębiorca prowadzący pkpir ma możliwość ujęcia w tej księdze odpisu aktualizującego wartość nieściągalnej należności?
Podatnik w 2015 wykonał usługi, za które nie otrzymał zapłaty. Obecnie powziął informację, że jego kontrahent został wykreślony z CEIDG (zlikwidował działalność gospodarczą).
Księga przychodów i rozchodów

Skutki ujęcia fikcyjnych faktur zakupu towaru w pkpir

Aleksander Woźniak
2016-03-16
Organ podatkowy nie szacuje kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy brak jest dowodów potwierdzających poniesienie kosztów odpłatnego nabycia określonych towarów, a pozostałe zapisy w księdze dotyczące przychodów i kosztów są prawidłowe.
Księga przychodów i rozchodów

Sposób numerowania dokumentacji w pkpir

Grzegorz Gębka
2016-03-15
Czy numeracja dowodów księgowych na potrzeby prowadzenia pkpir musi być ciągła dla danego roku, czy może być miesięczna?
Księga przychodów i rozchodów

Sposób udokumentowania zakupów on-line księgowanych w pkpir

Anna Koleśnik
2016-02-18
Nabycie towarów handlowych od osób fizycznych na aukcji internetowej nie musi być potwierdzone umową opatrzoną podpisami stron. Można je wpisać do pkpir także na podstawie innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku, mimo że nie zawierają podpisu sprzedawcy.
Księga przychodów i rozchodów

Zaniżenie przychodów w pkpir a stwierdzenie jej nierzetelności

Aleksander Woźniak
2016-01-15
Nieprawidłowości we wpisach za poszczególne miesiące powodują, że pkpir może być uznana za nierzetelną za cały rok.
Księga przychodów i rozchodów

Przejście z ksiąg rachunkowych na pkpir mimo uchybienia terminowi poinformowania US

Anna Koleśnik
2016-01-15
Niedotrzymanie terminu zawiadomienia o zaprowadzeniu pkpir przez przedsiębiorcę, który w poprzednim roku prowadził księgi rachunkowe i nie przekroczył limitu 1,2 mln euro, nie pozbawia go prawa do rozliczania się z PIT na podstawie pkpir.
Księga przychodów i rozchodów

Faktura z roku poprzedniego - czy można ją ująć w pkpir

Tomasz Krywan
2015-12-15
Rozliczany przeze mnie podatnik (prowadzący pkpir) znalazł fakturę za usługę remontową wystawioną w grudniu 2014 r.
Czy można zaliczyć wynikający z niej koszt do kosztów uzyskania przychodów 2015 r.? Czy pomogłoby uzyskanie duplikatu tej faktury?
Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie kantoru a remanent walut na koniec miesiąca

Tomasz Krywan
2015-12-15
Podatnik prowadzi kantor i rozlicza się na podstawie pkpir.
Czy na koniec każdego miesiąca ma obowiązek sporządzać remanent walut i obliczać dochód z uwzględnieniem różnicy remanentowej?
Księga przychodów i rozchodów

Księgowanie w pkpir kosztów druku ulotek przez podatnika świadczącego usługi reklamowe

Tomasz Krywan
2015-11-15
Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie reklamy. Kontrahenci zlecają mu wykonywanie np. ulotek, wizytówek, banerów,a on zleca ich druk firmom zewnętrznym i obciąża kontrahentów poniesionymi kosztami wydruku oraz swoją marżą.
W jakiej kolumnie pkpir należy księgować koszty druku?
Księga przychodów i rozchodów

Data sporządzenia spisu z natury w razie zmiany wspólnika

Tomasz Krywan
2015-11-15
Do spółki jawnej wstępuje nowy wspólnik.
Na jaki dzień należy sporządzić i wpisać do pkpir spis z natury? Na dzień podpisania umowy o wejściu nowego wspólnika czy wpisu zmiany do KRS?
Księga przychodów i rozchodów

Które przychody uwzględniać przy obliczaniu limitu 1 200 000 euro

Anna Koleśnik
2015-10-15
Jakie przychody należy brać pod uwagę, sprawdzając, czy nie osiągnęły progu - obligującego do przejścia z pkpir na księgi rachunkowe - w rozumieniu updof czy uor?
Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w pkpir wydatku na nabycie praw autorskich do programu komputerowego

Tomasz Krywan
2015-09-15
Podatnik - osoba fizyczna prowadząca pkpir - zamówił napisanie programu komputerowego (na umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, zawartą z osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą). Dzieło zostało wykonane w sierpniu. Począwszy od września podatnik chce sprzedawać - innym przedsiębiorcom - licencję na korzystanie z tego programu.
Jak ująć w pkpir wydatki na nabycie praw autorskich do programu?
Księga przychodów i rozchodów

VAT należny od importu usług u podatnika zwolnionego jest kosztem podatkowym

Zofia Ruwnicka
2015-08-15
Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT z uwagi na niewielkie obroty kupił usługę doradczą u podmiotu zagranicznego. W wyniku kontroli podatkowej US naliczył VAT od importu usług.
Czy podatek ten można ująć jako koszt w pkpir?
Księga przychodów i rozchodów

Ujmowanie sprzedaży w pkpir za cały miesiąc jednym dokumentem

Ryszard Kubacki
2015-07-15
Pozyskaliśmy klienta prowadzącego jednoosobowe przedsiębiorstwo. Dotąd samodzielnie zajmował się swoją księgowością. Przejmując pkpir i dokumenty księgowe, stwierdziliśmy, że księgował przychody na podstawie jednego dokumentu księgowego - wydruku z systemu, w którym wystawiał faktury (wskazane są tam globalnie kwoty netto i brutto). Dopisywał do niego sprzedaż ewidencjonowaną w kasie rejestrującej.
Czy było to prawidłowe?
Księga przychodów i rozchodów

Jak ewidencjonować przychody i koszty wspólnego przedsięwzięcia

Anna Koleśnik
2015-07-15
Jeśli działalność gospodarcza ma być prowadzona wspólnie, przez dwie lub więcej osoby fizyczne bez formalnego zawiązywania przez nie spółki cywilnej, to każda z nich powinna założyć własne księgi podatkowe.
Księga przychodów i rozchodów

Wprowadzenie do sprzedaży własnych produktów rolnych

Tomasz Krywan
2015-06-15
Podatnik będący rolnikiem prowadzi działalność gospodarczą - sklep spożywczy.
W jaki sposób w pkpir może wprowadzić do sprzedaży własne produkty rolne?
Księga przychodów i rozchodów

Zakup paliwa i doładowań do telefonu udokumentowany zagranicznym paragonem

Anna Koleśnik
2015-05-15
Przedsiębiorca prowadzący pkpir świadczy usługi budowlane (remontowe). Ostatnio wykonywał remont domu we Francji. Do dokumentacji księgowej dołączył paragony fiskalne (bez NIP) na zakup za granicą paliwa do samochodu ciężarowego i doładowań telefonu komórkowego. Czy wskazane wydatki można na tej podstawie ująć w księdze?
Księga przychodów i rozchodów

Straty z likwidacji towarów nieprzedstawiających wartości rynkowej

Tomasz Krywan
2015-04-15
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą stwierdziła, że część towarów na stanie magazynowym, ze względu na upływ czasu, nie przedstawia wartości rynkowej. Zamierza te towary zlikwidować.
Jak stratę z tego tytułu ująć w pkpir?
Księga przychodów i rozchodów

Niefakturowane wydatki na przejazdy komunikacją miejską i parkingi

2015-04-15
Czy na podstawie jednorazowych biletów komunikacji miejskiej oraz biletów parkingowych można księgować koszty w pkpir?
Księga przychodów i rozchodów

Koszty utrzymania lokalu udokumentowane fakturami wystawionymi na małżonka

Tomasz Krywan
2015-03-15
Na potrzeby działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje lokal stanowiący wspólność majątkową jego i żony. Część umów dotyczących tego lokalu została zawarta przez żonę podatnika i to na nią wystawiane są faktury dokumentujące niektóre koszty utrzymania lokalu.
Czy koszty udokumentowane takimi fakturami można księgować w pkpir męża?
Księga przychodów i rozchodów

Księgowanie zakupu towarów otrzymanych długo po wystawieniu faktury sprzedaży

Tomasz Krywan
2015-03-15
Firma kupuje towary handlowe w Chinach. Otrzymuje je razem z fakturą długo po dacie wystawienia faktury.
Z jaką datą księgować koszty zakupu tych towarów w pkpir?
Księga przychodów i rozchodów

Koszt zakupu wyposażenia potwierdzonego fakturą wystawioną przed jego dostawą

Tomasz Krywan
2015-02-15
Od niemieckiego sprzedawcy firma nabyła urządzenie za 400 euro (jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). Urządzenie otrzymano 3.02.2015 r. razem z fakturą wystawioną 28.01.2015 r.
Z jaką datą ująć zakup w pkpir i ewidencji wyposażenia oraz jaki kurs przeliczeniowy zastosować?
Księga przychodów i rozchodów

Przychody z nieodpłatnych świadczeń ‒ dokumentowanie i ujęcie

Tomasz Krywan
2015-02-15
W biurze osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą miał miejsce pożar. Na czas remontu biura kontrahent tej osoby nieodpłatnie użyczył jej lokal na tymczasowe biuro.Jak dokumentować i wykazywać w pkpir przychody z tego tytułu?
Księga przychodów i rozchodów

Jak udokumentować zakup kwiatów od działkowców

Tomasz Krywan
2015-02-15
Prowadzę pkpir dla kwiaciarni, która skupuje kwiaty m.in. od właścicieli ogródków działkowych, którzy je wyhodowali.
Czy koszty ich zakupu można dokumentować dowodami wewnętrznymi?
Księga przychodów i rozchodów

Jakie księgi dla cudzoziemca

Anna Koleśnik
2015-01-15
Zgłosiła się do nas osoba, która ma białoruskie obywatelstwo, ale posiada kartę pobytu i miejsce zameldowania oraz zamieszkania w Polsce. Zakłada tu działalność gospodarczą i chce powierzyć nam swoje rozliczenia.
Czy możemy dla niej prowadzić księgę przychodów i rozchodów, czy też konieczne będzie prowadzenie ksiąg rachunkowych?
Księga przychodów i rozchodów

Księgi rachunkowe dla spółki, księga podatkowa dla wspólnika

Anna Koleśnik
2015-01-15
Osoba fizyczna jest wspólnikiem w spółce cywilnej, zobowiązanej do prowadzenia w 2015 r. ksiąg rachunkowych (ze względu na osiągnięcie progu 1 200 000 euro). W 2015 r. zamierza dodatkowo rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą.
Czy przychody i koszty tej działalności można ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, czy też należy zaprowadzić dla niej księgi rachunkowe?
Księga przychodów i rozchodów

Jak zaewidencjonować sprzedaż środka trwałego

Zofia Ruwnicka
2015-01-15
Podatnik sprzedał środek trwały (naczepę) do Rumunii. W jaki sposób rozliczyć to w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....