Krótkotrwały wynajem uzasadnia objęcie lokalu wyższym podatkiem od nieruchomości

Aleksander Woźniak

Mieszkanie wynajmowane krótkoterminowo turystom jest opodatkowane według najwyższej stawki, właściwej dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Tak orzekł NSA w wyroku z 4.02.2020 (II FSK 716/18).

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Spór dotyczył wysokości podatku od nieruchomości od lokalu mieszkalnego oddawanego przez skarżących w najem krótkoterminowy na cele noclegowe dla turystów. W odniesieniu do tego lokalu organ zastosował stawki właściwe dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Skarżący uważali, że długo- lub krótkoterminowy wynajem nie zmienia charakteru nieruchomości, która ich zdaniem zachowuje charakter mieszkalny i nie powinna być opodatkowana według stawek przewidzianych dla budynków związanych z działalnością gospodarczą. Lokal nadal bowiem pełni funkcję mieszkalną, skoro jest wykorzystywany na realizację celu mieszkaniowego (wynajem turystom).

Sąd uznał, że rozstrzygające znaczenie ma cel, na jaki wykorzystywany był lokal należący do skarżących: Skarżący są przedsiębiorcami wpisanymi do CEIDG. Nawet jeśli przeważająca działalność gospodarcza skarżącego obejmuje sprzedaż hurtową artykułów użytku domowego, z kolei skarżącej – doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, to należy zwrócić uwagę na to, że skarżąca wykonuje również działalność gospodarczą w innym zakresie, m.in. w zakresie zapewnienia obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

Jak sami skarżący zadeklarowali w złożonej informacji o nieruchomościach (…), przedmiotowy lokal od lipca 2016 jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. Co więcej, w odwołaniu podkreślili, że wynajem krótkoterminowy lokali mieszkalnych na cele noclegowe dla turystów jest działalnością dodatkową, a posiadane przez nich nieruchomości nie są miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, a jedynie jej przedmiotem.

Słusznie zatem sąd I instancji przyznał rację organom podatkowym, które stwierdziły, że lokal skarżących, będący lokalem mieszkalnym, został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. (…) Słusznie uznał, iż działalność skarżącej w zakresie zapewnienia obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania spełnia cechy działalności gospodarczej.

NSA stwierdził, że nawet jeżeli wynajem lokali na cele noclegowe dla turystów nie stanowił działalności głównej, a jedynie dodatkową, to działalność ta była nakierowana na osiągniecie zysku. Dlatego należało uznać, że lokal mieszkalny został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie – jak twierdzili skarżący – na cele mieszkaniowe. Lokal ten nie był bowiem wykorzystywany do realizacji niegospodarczych, osobistych celów skarżących. Służył celom komercyjnym, a nie zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych skarżących lub członków ich rodziny.

Temat: „Podatek od nieruchomości”
Podatek od nieruchomości

Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości po rozbudowie budynku

W lipcu 2020 spółka z o.o. zakończyła rozbudowę budynku użytkowego.
Czy obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od rozbudowanej części powstanie 1.08.2020, czy 1.01.2021?

Zasady, na jakich powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, określa art. 6 upol.

Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczami antykryzysowymi 2.0 i 3.0

Odwieszenie zawieszonych wcześniej terminów na złożenie odwołania do organu II instancji i skargi do sądu administracyjnego, nowe zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania to tylko niektóre zmiany wprowadzone w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii koronawirusa.

Wynikają one z dwóch ustaw z:

  • 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695), dalej tarcza 2.0,
  • 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875), dalej tarcza 3.0.
Podatek od nieruchomości

Czy garaż, który ma filary zamiast ściany, jest objęty podatkiem od nieruchomości

Spółka jest właścicielem budynku handlowo-usługowego, w którym na najniższej kondygnacji znajduje się parking. Ze względu na zalecenia przeciwpożarowe podjęto decyzję, że zamiast montażu instalacji wentylacyjnej jedna ze ścian garażu zostanie zastąpiona słupami konstrukcyjnymi (filarami).
Czy przerwy w ciągłości zabudowy ścian garażu powodują, że nie można ustalić jego powierzchni użytkowej i w związku z tym spółka ma prawo przyjąć – jako podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości – powierzchnię użytkową budynku liczoną bez garażu?
Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż nieruchomości z rozpoczętą inwestycją – rozliczenie PIT i VAT

W 2009 r. wspólnicy spółki cywilnej (prowadzącej księgi rachunkowe) nabyli nieruchomość za łączną cenę 840 tys. zł (bez uwzględnienia VAT), na którą składała się cena budynku (700 tys. zł) oraz gruntu (140 tys. zł). Następnie nieruchomość była wykorzystywana do działalności gospodarczej spółki. Od 2017 r. spółka rozbudowuje budynek, a wydatki na ten cel (680 tys. zł netto, bez VAT) zostały zaksięgowane na koncie „Środki trwałe w budowie” (rozbudowa jeszcze trwa). W trakcie użytkowania budynku spółka dokonywała odpisów amortyzacyjnych, które łącznie wyniosły 150 tys. zł. Zarówno nabycie nieruchomości, jak i rozbudowa były finansowane kredytami we frankach szwajcarskich. Ostatnio wspólnicy podjęli decyzję o sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem rozbudowy.
Jakie będą tego skutki w PIT i VAT?
Podatki i prawo gospodarcze

Podatek od przychodów z budynków służących działalności socjalnej

Uczelnia wyższa jest właścicielem ośrodków wypoczynkowych, w których mieszczą się domki zaliczane do grupowania 109 KŚT. Korzystają z nich pracownicy uczelni wraz z rodzinami, w ramach letnich turnusów wypoczynkowych. Podstawę udostępnienia stanowi przydział, na wniosek pracownika. Korzystanie z domku jest odpłatne, a wniesiona przez pracownika opłata zasila zfśs.
Czy od tych domków należy płacić podatek od przychodów z budynków na podstawie art. 24b ust. 1 updop?
Podatek od nieruchomości

Przerwa w wynajmie a stawka podatku od nieruchomości

Jeden ze spadkobierców administruje nieruchomością zabudowaną dwoma budynkami z początku XX w. Oficyna o powierzchni 2000 m2 nie nadaje się do eksploatacji, natomiast w budynku frontowym o powierzchni 550 m2 są lokale na wynajem. Zgodnie z uchwałą rady gminy podatek od oficyny płaci według stawki dla budynków pozostałych (7,75 zł/m2), a od budynku frontowego – według stawki właściwej dla budynków związanych z działalnością gospodarczą (23,13 zł/m2). Od ponad roku, w związku ze słabą koniunkturą, w budynku frontowym wynajęto tylko 200 m2, a dochód z najmu nie pokrywa kosztów utrzymania nieruchomości.
Czy i w jaki sposób da się zmniejszyć podatek od nieruchomości od tego budynku?

Podatek od nieruchomości pod lupą Trybunału Konstytucyjnego

W dwóch wyrokach z grudnia 2017 TK zakwestionował praktykę organów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości przedsiębiorców. Wskazał, że sam fakt, iż nieruchomość jest we władaniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, nie wystarczy do objęcia jej wyższą stawką i że nie jest możliwe opodatkowanie budynku jako budowli.

Pierwsze z tych orzeczeń – z 12.12.2017 (SK 13/15, opublikowane w DzU z 20.12.2017 poz. 2372) – zapadło ws. współmałżonków, z których jeden był przedsiębiorcą. Nabyli oni grunt i choć nigdy nie wykorzystywali go na cele działalności gospodarczej, to gmina zażądała od nich podatku od nieruchomości wg stawki przewidzianej dla gruntów związanych z prowadzeniem takiej działalności.

Opodatkowanie nieruchomości

Zmiana zasad opodatkowania nieruchomości od 1.01.2016 w zakresie części wspólnej

Przedsiębiorca jest właścicielem odrębnego lokalu użytkowego w spółdzielni mieszkaniowej. Dostał niedawno od niej pismo informujące o łącznej powierzchni użytkowej części wspólnej przypadającej na jego lokal i konieczności korekty podatku od nieruchomości za lata 2016 i 2017.
Z czego wynika taki obowiązek?

Od 1.01.2016 ustawą z 25.06.2015 o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 poz. 1045) modyfikacji uległ art. 3 ust. 5 upol, określający opodatkowanie podatkiem od nieruchomości części wspólnych, w przypadku gdy w nieruchomości spółdzielni wyodrębniono własność lokali.

Daniny

Ograniczenie solidarnej odpowiedzialności za podatki od nieruchomości

Jeżeli jednego lub kilku współwłaścicieli nieruchomości odpowiadających solidarnie za zobowiązania w podatkach od nieruchomości, rolnym lub leśnym obejmuje zwolnienie z tych podatków, pozostali zapłacą daninę tylko w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.
Opodatkowanie nieruchomości

Tylko wspólnik spółki cywilnej może być właścicielem nieruchomości

Nie spółka cywilna, lecz jej wspólnicy są podatnikami podatku od nieruchomości, której własność została wniesiona jako wkład do spółki lub która została nabyta w ramach działalności gospodarczej, a zatem to oni powinni zadeklarować w gminie istnienie obowiązku podatkowego.
Opodatkowanie nieruchomości

Stawka podatku dla miejsc parkingowych przeznaczonych dla klientów

Przedsiębiorca wybudował budynek handlowo-usługowy z parkingiem podziemnym dla klientów.
Według jakiej stawki podatku od nieruchomości należy opodatkować miejsca parkingowe?
Opodatkowanie nieruchomości

Jaka danina od gruntów rolnych i leśnych posiadanych przez przedsiębiorcę

W majątku spółki znajduje się wiele działek rolnych oraz leśnych, które zostały kupione przed laty jako lokata kapitału, ale nie były i nie są wykorzystywane do prowadzenia na nich jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
Czy należy od nich płacić podatek od nieruchomości, czy może jednak podatek rolny/leśny?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....