Koszty pracownicze w górę, stawka PIT w dół

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Od 1.10.2019 przy obliczaniu zaliczek na PIT od osób zatrudnionych trzeba uwzględnić zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją updof. Kolejne modyfikacje listy płac nastąpią od 1.01.2020, po zakończeniu 3-miesięcznego okresu przejściowego obowiązującego do końca 2019.

Wynikają one z ustawy z 30.08.2019 nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU poz. 1835, dalej nowelizacja).

Wyższe zryczałtowane koszty uzyskania

 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Kp – Kodeks pracy

Docelowo (począwszy od dochodów uzyskanych od 1.01.2020) zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego oraz pracy nakładczej wzrastają do (zmieniony art. 22 ust. 2 updof):

 • podstawowe:
  • 250 zł miesięcznie (dotychczas 111,25 zł) dla pracownika, którego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania znajduje się w tej samej miejscowości, co zakład pracy (tzw. pracownik miejscowy) oraz
  • 3000 zł za rok podatkowy – gdy taki pracownik uzyskiwał przychody z jednego z ww. stosunków zatrudnienia,
  • 4500 zł za rok podatkowy – gdy taki pracownik uzyskiwał równocześnie przychody z więcej niż jednego z ww. stosunków zatrudnienia,
 • podwyższone:
  • 300 zł miesięcznie (dotychczas 139,06 zł) dla pracownika, którego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania leży poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie dostaje dodatku za rozłąkę (tzw. pracownik dojeżdżający) oraz
  • 3600 zł za rok podatkowy – gdy pracownik osiąga przychody z jednego z ww. stosunków zatrudnienia,
  • 5400 zł za rok podatkowy – gdy pracownik uzyskuje przychody z więcej niż jednego stosunku zatrudnienia.

Przez pracownika rozumie się pracownika w rozumieniu Kp, przedstawiciela służb mundurowych i chałupnika.

W okresie przejściowym (od 1.10.2019 do 31.12.2019) do dochodów pracowniczych należy stosować co miesiąc koszty w wysokości (art. 3 nowelizacji):

 • 250 zł – u pracowników miejscowych,
 • 300 zł – u pracowników dojeżdżających.

W rozliczeniu za 2019 koszty nie mogą natomiast przewyższyć w skali roku kalendarzowego u pracowników:

 • miejscowych – jednoetatowych 1751,25 zł i wieloetatowych 2626,54 zł,
 • dojeżdżających – jednoetatowych 2151,54 zł i wieloetatowych 3226,92 zł.

W konsekwencji wzrosły również koszty uzyskania przychodów osób wymienionych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 updof, czyli:

 • pełniących obowiązki społeczne lub obywatelskie, bez względu na sposób ich powoływania, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek,
 • należących do zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, niezależnie od sposobu ich powoływania,
 • wykonujących umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakty menedżerskie lub umowy o podobnym charakterze, w tym umowy zawarte w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Korzystają oni (art. 22 ust. 9 pkt 5 updof) z kosztów w wysokości podstawowych kosztów uzyskania przychodów z pracy, czyli 250 zł miesięcznie oraz rocznie:

 • za 2019 – maksymalnie 1751,25 zł, a jeśli uzyskują te przychody od kilku podmiotów albo od jednego, ale w ramach kilku stosunków prawnych – 2626,54 zł,
 • począwszy od 2020 – odpowiednio maksymalnie 3000 zł oraz 4500 zł.

Koszty pracownicze w okresie przejściowym i od 2020 (w zł)

Okres Dotychczasowe do 30.09.2019 Za 2019 Od 01.01.2020
Miesięczne (jednoetatowi, miejscowi) 111,25 250
(od 1.10.2019 do 31.12.2019)
250
Miesięczne (jednoetatowi, dojeżdżający) 139,06 300
(od 1.10.2019 do 31.12.2019)
300
Roczne (jednoetatowi, miejscowi) 1335,00 1751,25 3000
Roczne (jednoetatowi, dojeżdżający) 1668,72 2151,54 3600
Roczne (wieloetatowi, miejscowi) 2002,05 2626,54 4500
Roczne (wieloetatowi, dojeżdżający) 2502,56 3226,92 5400

Niższa stawka podatkowa

Nowelizacja obniżyła najniższą stawkę PIT ustalanego według skali – z 18% do 17%, począwszy od dochodów uzyskanych od 1.10.2019. Przysługuje ona wszystkim podatnikom, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, również emerytom i rencistom, a także przedsiębiorcom, którzy do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zmiana ta wymusiła korektę kwot zmniejszających podatek oraz skali podatkowej. Wyższa stawka nadal wynosi 32%.

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
ponad do
85 528 zł 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł 15 181,22 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Lista płac w okresie przejściowym

Ustalając zaliczki na PIT od dochodów pracobiorców (m.in. pracowników, chałupników, zleceniobiorców, menedżerów), uzyskanych od 1.10.2019 do 31.12.2019, stosuje się:

 • co do zasady zamiast stawki podatkowej 18% stawkę 17%, a na wniosek wskazanych osób stawkę 17,75%; wniosek taki może być skierowany do pracodawców, zleceniodawców, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, organów rentowych oraz innych płatników, wymienionych w art. 35 updof (m.in. uczelnie, instytuty badawcze, organy zatrudnienia); zainteresowane jego złożeniem będą głównie osoby nowo zatrudnione,
 • kwotę zmniejszającą podatek 525,12 zł (zamiast dotychczasowej 556,02 zł), a więc tzw. ulgę miesięczną w kwocie 43,76 zł (525,12 zł : 12) – do zaliczek na PIT m.in. pracowników, którzy poprawnie złożyli PIT-2, emerytów i rencistów, oraz od zasiłków; dotychczasowa ulga miesięczna wynosiła 46,33 zł.

Przykładowe listy płac (w zł) w okresie przejściowym (od 1.10.2019 do 31.12.2019) – za pracobiorców[*], którzy uzyskali przychód w kwocie minimalnej płacy i złożyli wniosek o stosowanie stawki podatkowej 17,75%

Wyszczególnienie Pracownik[**] Zleceniobiorca – ubezpieczenia społeczne (bez składki chorobowej) Zleceniobiorca – tylko ubezpieczenie zdrowotne
Przychód 2250
Podstawa wymiaru składek ZUS[***] 2250
Składki ZUS[***] 219,60 + 33,75 + 55,13 = 308,48 219,60 + 33,75 = 253,35
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2250 – 308,48 = 1941,52 2250 – 253,35 = 1996,65 2250
Składka zdrowotna 9% 174,74 179,70 202,50
Składka zdrowotna 7,75% 150,47 154,74 174,38
Koszty uzyskania przychodów 250 (2250 – 253,35) × 20% = 399,33 (2250 – 0) × 20% = 450
Podstawa opodatkowania 2250 – 308,48 – 250 = 1691,52, w zaokrągleniu 1692 2250 – 253,35 – 399,33 = 1597,32, w zaokrągleniu 1597 2250 – 0 – 450 = 1800
Zaliczka na PIT (po odjęciu ew. ulgi miesięcznej) 1692 × 17,75% – 43,7 = 256,57 1597 × 17,75% = 283,47 1800 × 17,75% = 319,50
Składka zdrowotna obniżona do zaliczki
Zaliczka na PIT do US 256,57 – 150,47 = 106,10, w zaokrągleniu 106 283,47 – 154,74 = 128,73, w zaokrągleniu 129 319,50 – 174,38 = 145,12, w zaokrągleniu 145
Przychód netto 2250 – 308,48 – 174,74 – 106 = 1660,78 2250 – 253,35 – 179,70 – 129 = 1687,95 2250 – 0 – 202,50 – 145 = 1902,50

[*] Po ukończeniu 26 roku życia (niekorzystających z ulgi „zerowy PIT”).

[**] PIT-2, podstawowe koszty uzyskania przychodów.

[***] W części finansowanej przez ubezpieczonego.

Kwota zmniejszająca podatek za 2019, odliczana w rocznym zeznaniu podatnika lub w rocznym obliczeniu podatku sporządzanym przez organy rentowe, wynosi dla podstawy obliczenia podatku (art. 5 nowelizacji):

 • nieprzekraczającej 8000 zł – 1420 zł,
 • powyżej 8000 zł do 13 000 zł – 1420 zł, pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) : 5000 zł,
 • powyżej 13 000 zł do 85 528 zł – 548,30 zł,
 • powyżej 85 528 zł do 127 000 zł – 548,30 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) : 41 472 zł.

Skala podatkowa w 2020 (dla dochodów uzyskanych od 1.01.2020)

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
ponad do
85 528 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł 14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Lista płac w 2020

Od 1.01.2020 płatnicy będą obliczać zaliczki na PIT, stosując obniżoną stawkę 17%. Miesięczna ulga, pomniejszająca zaliczki od dochodów z pracy czy z zasiłków wyniesie 43,76 zł (525,12 zł : 12), czyli jak w ostatnich 3 mies. 2019. Nastąpi jednak ważna zmiana w samym mechanizmie poboru zaliczek. Za okres od stycznia do grudnia wyniosą one (zmodyfikowany art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 updof):

 • za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w danym zakładzie pracy nie przekroczył 85 528 zł – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
 • za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył 85 528 zł – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki.

Dotychczas w miesiącu, w którym przychód pracownika liczony narastająco od początku roku przewyższył 85 528 zł, pracodawca odprowadzał zaliczkę według niższej stawki PIT (18%) od całości dochodu z tego miesiąca.

Kwota zmniejszająca podatek w 2020 wyniesie dla podstawy obliczenia podatku:

 • nieprzekraczającej 8000 zł – 1360 zł,
 • powyżej 8000 zł do 13 000 zł – 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) : 5000 zł,
 • powyżej 13 000 zł do 85 528 zł – 525,12 zł,
 • powyżej 85 528 zł do 127 000 zł – 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) : 41 472 zł.

Drobne zlecenia z ryczałtem 17%

Już od 1.10.2019 zryczałtowany PIT od drobnych zleceń zawartych z osobami niebędącymi pracownikami płatnika, jeśli kwota należności określona w umowie zlecenia nie przekracza 200 zł, wynosi 17% (zamiast 18%) przychodu (zmieniony art. 30 ust. 1 pkt 5a updof). Przypomnijmy, że drobne zlecenia zawiera się z osobami niebędącymi pracownikami płatnika, osiągającymi przychody m.in. z tytułu:

 • osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej,
 • pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek,
 • przynależności do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, bez względu na sposób powoływania,
 • wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia zawartej z firmą,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym z umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przykładowe listy płac (w zł) w 2020 za pracobiorców[*], którzy uzyskali przychód w kwocie minimalnej płacy (2600 zł, rozporządzenie RM z 10.09.2019, DzU poz. 1778)

Wyszczególnienie Pracownik[**] Zleceniobiorca – ubezpieczenia społeczne (bez składki chorobowej) Zleceniobiorca – tylko ubezpieczenie zdrowotne
Przychód 2600
Podstawa wymiaru składek ZUS[***] 2600
Składki ZUS[***] 253,76 + 39 + 63,70 = 356,46 253,76 + 39 = 292,76
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2600 – 356,46 = 2243,54 2600 – 292,76 = 2307,24 2600
Składka zdrowotna 9% 201,92 207,65 234
Składka zdrowotna 7,75% 173,87 178,81 201,50
Koszty uzyskania przychodów 250 (2600 – 292,76) × 20% = 461,45 (2600 – 0) × 20% = 520
Podstawa opodatkowania 2600 – 356,46 – 250 = 1993,54, w zaokrągleniu 1994 2600 – 292,76 – 461,45 = 1845,79, w zaokrągleniu 1846 2600 – 0 – 520 = 2080
Zaliczka na PIT po odjęciu ulgi miesięcznej 1994 × 17% – 43,76 = 295,22 1846 × 17% = 313,82 2080 × 17% = 353,60
Składka zdrowotna obniżona do zaliczki
Zaliczka na PIT do US 295,22 – 173,87 = 121,35, w zaokrągleniu 121 313,82 – 178,81 = 135,01, w zaokrągleniu 135 353,60 – 201,50 = 152,10, w zaokrągleniu 152
Przychód netto 2600 – 356,46 – 201,92 – 121 = 1920,62 2600 – 292,76 – 207,65 – 135 = 1964,59 2600 – 0 – 234 – 152 = 2214

[*] Po ukończeniu 26. roku życia (niekorzystających z ulgi „zerowy PIT”).

[**] PIT-2, podstawowe koszty uzyskania przychodów.

[***] W części finansowanej przez ubezpieczonego.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Wynagrodzenia pracowników”
Koronawirus

Co się mieści w pojęciu „wynagrodzenia” objętego antykryzysowymi dopłatami z FP i FGŚP

Jadwiga Sztabińska
Jak ustalać wynagrodzenie pracownika przy ubieganiu się o dopłatę z FGŚP lub z FP, w przypadku gdy pracownicy są wynagradzani akordowo bądź prowizyjnie, otrzymują stałe dodatki lub premie regulaminowe, bądź nagrody i premie uznaniowe?

Pracodawca, którego sytuacja finansowa pogorszyła się z powodu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii koronawirusa, może wystąpić o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (osoby w stosunkach pracy, nakładcy, zleceniobiorcy i zatrudnieni na umowach o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jeżeli z tego tytułu obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym). Ma do wyboru złożenie wniosku o dopłatę ze środków:


Rachunkowość

Księgowa ewidencja wynagrodzeń

Wypłaty wynagrodzenia księgujemy na podstawie łącznego zestawienia listy płac. Zbiorcze kwoty są księgowane na poszczególne konta pomocnicze podbudowujące konto 23 „Rozrachunki z pracownikami”, a obejmujące zaliczkę na PIT, składki ZUS, składkę zdrowotną, rozrachunki z tytułu wynagrodzenia, pozostałe rozrachunki dotyczące potrąceń z wynagrodzenia.
Nie prowadzimy dla każdego pracownika imiennego konta księgowego, które zawierałoby m.in. informację o saldzie rozrachunków z pracownikiem. Natomiast w ramach programu płacowego prowadzimy dla każdego pracownika imienne karty wynagrodzenia z podziałem na każdy wypłacony mu składnik wynagrodzenia (stawka zasadnicza, godziny nocne, godziny nadliczbowe, za czas usprawiedliwionej nieobecności) oraz potrącenia z wynagrodzenia (m.in. składki ZUS, zaliczki na PIT).
Czy tego rodzaju ewidencja spełnia wymogi uor?

W myśl uor:

 • konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej; prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system kont, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodnionych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej (art. 16 ust. 1),

Wynagrodzenia

Jak w praktyce stosować nowe kwoty wolne od potrąceń, podwyższone o 25%

Izabela Nowacka
Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła zmiany w kwotach wolnych, stosowanych przy potrąceniach z wynagrodzenia na podstawie Kp. Kwoty te ulegają podwyższeniu, jeśli pracownik stracił na wynagrodzeniu z powodu koronawirusa albo członek jego rodziny został pozbawiony źródła dochodu. W konsekwencji w kieszeni dłużnika zostanie więcej pieniędzy kosztem wierzyciela.

Wynika to z art. 52 ustawy z 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się̨ wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875, tzw. tarcza 3.0).


Koronawirus

Dofinansowanie z FP lub z FGŚP do wynagrodzeń – czy wpływa na listę płac

Izabela Nowacka
Czy otrzymanie z FP lub z FGŚP dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS, na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej, ma wpływ na obliczanie pensji i sporządzanie list płac?

Nie. Należności z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy są wynagrodzeniami niezależnie od źródła pochodzenia środków na nie. Jak wynika choćby z załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy (z wyjątkami, o których mowa w rozdz. VIII), niezależnie od źródeł ich finansowania (ze środków własnych lub refundowanych) oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy uczestnika PPK

Renata Majewska
Spółka ma obowiązek tworzyć PPK (od lipca 2019 r.). Na początku maja 2020 r. dostała zajęcie wierzytelności z umowy zlecenia i zasiłków tytułem niespłaconego kredytu osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz jednocześnie przynależy do PPK. Pod koniec maja wypłacono jej 2900 zł brutto wynagrodzenia oraz 799 zł brutto zasiłku chorobowego za 9 dni niezdolności do pracy.
Jak należało dokonać w tym przypadku potrąceń? Czy kwotę wolną ustala się zleceniobiorcy identycznie jak pracownikowi? Zleceniobiorca został zatrudniony na okres od 1.10.2019 do 30.11.2020 r. za wynagrodzeniem 2900 zł brutto miesięcznie. Liczba godzin pracy wyznaczona w umowie to 100 godz./mies.; zgłosił się on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a spółka odprowadza do PPK – za siebie i zleceniobiorcę – tylko wpłaty podstawowe.

Tarcza antykryzysowa 2.0

Antykryzysowe dopłaty do pensji zatrudnionych – z uwzględnieniem tarczy 2.0

Renata Majewska
Większa dostępność dopłat i zakaz zwalniania obowiązujący tylko przez 3 mies. – to najnowsze zmiany w systemie dofinansowań do pensji, oferowanych pracodawcom mierzącym się wskutek pandemii ze spadkiem obrotów.

Przewiduje je jedna z pozycji rządowej tarczy antykryzysowej – ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568; większość jej przepisów weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli 31.03.2020).


Wynagrodzenia

Potrącenia z trzynastej pensji i wynagrodzenia w razie zbiegu różnych zajęć egzekucyjnych

Izabela Nowacka
Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i nie złożył oświadczenia PIT-2. Jego wynagrodzenie netto miesięcznie wynosi 1584,90 zł i jest płatne na koniec każdego miesiąca. 31 marca było wypłacane wynagrodzenie oraz trzynasta pensja za 2019. Pracownik nabył do niej prawo w wysokości 1228,90 zł netto. Ma zajęcie komornicze alimentacyjne na sumę 1085 zł (końcowa kwota zadłużenia) oraz zajęcie z tytułu niespłaconego kredytu – 15 000 zł.
W jaki sposób prawidłowo dokonać potrącenia z tzw. trzynastki i wynagrodzenia w razie zbiegu różnych zajęć egzekucyjnych?

Wynagrodzenia

Wyrównanie do płacy minimalnej pracownika otrzymującego wynagrodzenie akordowe

Izabela Nowacka
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne akordowe oraz dodatek stażowy 350 zł zmniejszany proporcjonalnie za okresy niezdolności do pracy. W marcu 2020 był 3 dni na urlopie wypoczynkowym (24 godz., kwota 370,08 zł) oraz 5 dni roboczych na zwolnieniu lekarskim (wynagrodzenie chorobowe 339,41 zł). Przez resztę miesiąca pracował, w tym 8 godz. w ramach godzin dobowych nadliczbowych (za pracę w tym czasie zarobił 164 zł).
Jak rozliczyć marzec, w tym wynagrodzenie za nadgodziny? Czy pracownikowi przysługuje wyrównanie do płacy minimalnej, jeżeli za czas przepracowany zarobił 1691,20 zł?

Koronawirus

Jak w dobie pandemii sporządzać listę płac

Renata Majewska
Abolicja składkowa dla firm zatrudniających poniżej 10 osób, zwiększenie limitów zwolnień z podatku dla świadczeń socjalnych i przesunięcie terminu zapłaty PIT za pracowników to rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej, na które powinny zwrócić uwagę służby kadrowo-płacowe firm.

Wprowadziła je nowelizacja z 31.03.2020 r. wielu ustaw, w tym tzw. specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która w przeważającej mierze weszła w życie z tą datą.


Wskaźniki i świadczenia

Refundacje i minimalna płaca młodocianych poszły w górę

Renata Majewska
Od 1.06.2020 pracodawcy otrzymują większe dopłaty do szkoleń pracowników podczas kryzysu oraz za zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wzrosło również minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

To konsekwencje podniesienia o prawie 267 zł przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2019 – do 5198,58 zł (komunikat Prezesa GUS z 11.02.2020, MP poz. 171) w porównaniu do analogicznego wskaźnika z III kwartału 2019 (4931,59 zł). Zyskają m.in. pracodawcy otrzymujący maksymalne refundacje przewidziane w tzw. ustawie antykryzysowej (art. 20 ust. 2 ustawy z 11.10.2013 o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, DzU z 2019 poz. 669).


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Potrącenia egzekucyjne z pensji pracownika uczestnika PPK

Renata Majewska
Od grudnia 2019 r. nasza spółka zatrudniająca ponad 250 osób odprowadza za nie składki (tylko podstawowe) do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Na początku stycznia 2020 r. otrzymaliśmy z US zajęcie wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych wierzytelności pracownika, który należy do PPK – tytułem zaległych składek społecznych na kwotę 32 tys. zł.
Jak w tym przypadku ustalić podstawę dokonania potrącenia i kwotę wolną od potrąceń?

Podstawę dokonania potrącenia (PDP) należy pomniejszyć dodatkowo o kwotę zaliczki na PIT pochodzącej z wpłaty podstawowej finansowanej przez pracodawcę oraz o kwotę całej wpłaty podstawowej pokrywanej przez pracownika. Kwota wolna (minimalne wynagrodzenie netto) również podlega zmniejszeniu o te kwoty, ale naliczone od płacy minimalnej.

Grudzień 2019 r. i styczeń 2020 r. to pierwsze miesiące dokonywania wpłat do PPK przez największe podmioty zatrudniające (250+) z sektora prywatnego. Wpłaty te dzielą się na:

 • obligatoryjne (podstawowe) – finansowane przez podmiot zatrudniający – w wysokości 1,5% podstawy, i przez uczestnika – 2% podstawy,
 • dobrowolne (dodatkowe) – odpowiednio do 2,5 i 2% podstawy.

Wynagrodzenia

Jak sporządzić listę płac za pracowników w 2020

Renata Majewska
Przedstawiamy schemat rozliczania na liście płac pracowników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zmiany podatkowe wpływające na sposób sporządzania listy płac obowiązują już od 2019 („zerowy PIT” od sierpnia, a wyższe koszty pracownicze i niższa stawka PIT od października). Jednak od 2020 obowiązki pracodawców uległy pewnej modyfikacji. Przykładowo zwolnienie podatkowe dla osób do 26. roku życia płatnik od 1.01.2020 stosuje „z automatu” do przychodów młodego pracownika, bez konieczności składania przez niego pisemnego oświadczenia, a pracownik nie może już wnioskować o objęcie go stawką PIT 17,75%. Inaczej też nalicza się zaliczkę na PIT w miesiącu, w którym dochody zatrudnionego przekroczyły 85 528 zł. Poniżej przedstawiamy obowiązujące zasady.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak ustalić ekwiwalent urlopowy przy wypłatach wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca i przy długiej chorobie pracownika

Jadwiga Sztabińska
W związku z rozwiązaniem umowy o pracę 10.02.2020 r., spółka musi wypłacić pracownikowi ekwiwalent za 8 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Jest on zatrudniony na cały etat, a jego wynagrodzenie obejmuje płacę zasadniczą 2500 zł oraz prowizje.
Z których miesięcy należy przyjąć do podstawy ekwiwalentu prowizje, jeśli pracownik choruje od początku października, a wypłaty są dokonywane do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni?

Wynagrodzenia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2020 – skutki dla pracodawców

Od nowego roku pensja minimalna brutto wzrosła aż o 350 zł. Powoduje to podwyżkę wielu świadczeń ze stosunku pracy i wskaźników potrzebnych do sporządzenia listy płac.

W 2020 minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2600 zł brutto (rozporządzenie RM z 11.09.2019 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020, DzU poz. 1778). Za pracę w grudniu 2019 osoby zatrudnione na pełnym etacie, opłacane według najniższej stawki, powinny jednak otrzymać „starą” kwotę, czyli przynajmniej 2250 zł brutto – nawet jeśli pobory za grudzień otrzymały w styczniu.


Wynagrodzenia

Kwoty wolne od potrąceń z pensji w 2020

Renata Majewska
W wyniku wzrostu minimalnej pensji (do 2600 zł) w 2020 wzrosły także kwoty wolne od obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Są one różne w zależności od tego, czy pracownik-dłużnik płaci PIT, korzysta ze zwolnienia „zerowy PIT”, czy uczestniczy w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Kwoty wolne to minimum, jakie pracodawca musi zostawić pracownikowi, z którego poborów dokonuje potrąceń. Stanowią one odpowiedni odsetek płacy minimalnej netto, wynosząc z tytułu potrąceń obowiązkowych:

 • świadczeń niealimentacyjnych – 100% tej płacy,
 • zaliczek pieniężnych – 75% tej płacy,
 • kar pieniężnych – 90% tej płacy.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dodatek za staż poza płacą minimalną

Renata Majewska
Od 2020 r. pracownicy otrzymujący dodatek stażowy do pensji muszą oprócz niego dostać co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2600 zł brutto).

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Pobór zaliczki na PIT od wynagrodzeń za pracę wykonywaną we Włoszech

Marcin Szymankiewicz
Spółka jest firmą produkcyjną z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym. Od lipca 2019 r. jej pracownicy odbywają podróże służbowe do Włoch, do firmy powiązanej kapitałowo.
Spółka nie prowadzi działalności na terytorium Włoch, nie ma tam zakładu ani stałej placówki. Pracownicy spędzają w tym kraju mniej niż 183 dni w roku kalendarzowym, pozostając pod nadzorem i kontrolą spółki, która ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z wynikami ich pracy, a także zapewnia im niezbędne narzędzia i materiały. Włoski kontrahent zapewnia jedynie miejsce wykonywania pracy. Pracownicy są rezydentami podatkowymi w Polsce.
Czy spółka jako płatnik powinna pobierać zaliczkę na PIT od ich wynagrodzeń z tytułu pracy wykonywanej we Włoszech?

Dokumentacja pracownicza

Minimalna pensja w 2020

Najniższe wynagrodzenie za pracę osoby zatrudnionej na pełnym etacie wyniesie w przyszłym roku 2600 zł, czyli o 350 zł więcej niż w 2019. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa osób świadczących pracę na umowy cywilnoprawne – z 14,70 do 17 zł.


Podatki i prawo gospodarcze

Ulga socjalna z tytułu „wczasów pod gruszą” a limit „zerowego PIT”

Renata Majewska
Firma zatrudnia ponad 80 osób, prowadzi zfśs. W połowie sierpnia pracownik i zleceniobiorca (ten ostatni nie ma statusu ucznia ani studenta), obaj poniżej 26 lat i otrzymujący wynagrodzenie 2500 brutto miesięcznie, złożyli oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca 2019 r. (firma uwzględnia je od września). We wrześniu oprócz wynagrodzenia obaj dostali „wczasy pod gruszą” z zfśs, w kwocie po 1500 zł brutto. Świadczenie to uszczupli limit „zerowego PIT” pracownika o 500 zł.
Co z limitem tego zwolnienia przypisanym do zleceniobiorcy? Czy trzeba go pomniejszyć? Jak należało sporządzić za obu zatrudnionych listę płac za wrzesień? Pensje są wypłacane do 28. dnia miesiąca, a żaden z nich w 2019 r. nie uzyskał jeszcze od firmy wsparcia socjalnego.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....