Koszty finansowania dłużnego a różnice kursowe

Edyta Głębicka doradca podatkowy

W 2015 r. otrzymaliśmy kredyt bankowy w euro, który wykorzystujemy na cele działalności gospodarczej. Kapitał jest spłacany w terminach określonych w umowie. Odsetki są płacone 2 razy w roku. Oczywiste jest, że na dzień spłaty kwoty kapitału kredytu w walucie obcej wartość waluty w przeliczeniu na złote może być inna niż jej wartość w momencie otrzymania kredytu. W związku z tym powstają różnice kursowe – dodatnie i ujemne, które ustalamy metodą podatkową, zgodnie z zasadami określonymi w art. 15a updop.
Czy powinniśmy te różnice kursowe od kapitału spłacanego kredytu w walucie obcej uwzględniać przy kalkulacji nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym jednolicie przez KIS takie różnice kursowe należy od początku 2018 r. uwzględniać przy kalkulowaniu tzw. nadwyżki kosztów finansowania dłużnego (KFD), która może podlegać wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15c updop. W świetle interpretacji KIS w praktyce polega to na tym, że zrealizowane ujemne różnice kursowe zwiększają kwotę KFD, a zrealizowane dodatnie różnice kursowe zmniejszają kwotę KFD.

Przypomnijmy, że różnice kursowe:

  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
  • dodatnie – powstają, gdy kurs waluty obcej w momencie spłaty kapitału kredytu jest niższy niż kurs waluty obcej w chwili uzyskania kwoty kredytu,
  • ujemne – powstają, gdy kurs waluty obcej w momencie spłaty kapitału kredytu jest wyższy niż kurs waluty obcej w chwili uzyskania kwoty kredytu.

W szczególności podatkowe różnice kursowe powstają w kwocie wynikającej z różnicy między wartością kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania a wartością tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Zgodnie z art. 15c ust. 12 updop przez KFD rozumie się wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, także od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych oraz z korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, w tym skapitalizowane bądź ujęte w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, opłaty i prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały poniesione.

Nadwyżka KFD to kwota, o jaką poniesione przez podatnika KFD, podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, przewyższają uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym, podlegające opodatkowaniu przychody o charakterze odsetkowym. I ta nadwyżka może w części podlegać wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.

Ustawodawca nie odniósł się więc wprost do zagadnienia uwzględniania różnic kursowych przy wyliczaniu ew. nadwyżki KFD. Niezależnie od tego należy uznać, że różnice kursowe wykazywane w zakresie realizacji zobowiązań, wynikających z pozyskania finansowania dłużnego oraz korzystania z niego, powinny być brane pod uwagę przy kalkulacji nadwyżki KFD. Stanowią bowiem urealnienie – do wartości rzeczywistej – ponoszonych przez podatników kosztów lub osiąganych przychodów. Uzyskanie finansowania zewnętrznego w walucie obcej powoduje zatem pojawienie się po stronie podatnika ryzyka zmiany wartości tej waluty w czasie.

Gdy na moment spłaty kapitału wartość waluty obcej, w której uzyskane zostało finansowanie, wzrosła w porównaniu z wartością w chwili pozyskania finansowania, podatnik oddaje w przeliczeniu na złote wyższą kwotę, niż otrzymał. Należy więc uznać, że taki wzrost złotowej wartości oddawanego kapitału stanowi dodatkowy koszt podatnika korzystającego z pozyskanego finansowania dłużnego. W sytuacji odwrotnej, kiedy w chwili spłacania pożyczonego kapitału cena waluty obcej jest niższa niż w chwili jego otrzymania, całość kosztów poniesionych z tytułu zwrotu uzyskanego finansowania w przeliczeniu na złote jest odpowiednio niższa. Trudno więc zaprzeczać wpływowi różnic kursowych na koszty finansowania. Powinno się je zatem uwzględniać przy kalkulacji nadwyżki KFD.

Pozostaje odpowiedź na pytanie, jak to robić. Zgodnie z updop ujemne różnice kursowe stanowią – co do zasady – koszty podatkowe, natomiast dodatnie różnice kursowe to przychody podatkowe. Czy może zatem ujemne różnice powinny być KFD, a dodatnie – przychodami o charakterze odsetkowym?

Okazuje się, że nie. Przyjęło się stanowisko, że różnice kursowe od kredytów (pożyczek) w walucie obcej są powiązane z zaciągniętym przez podatnika zobowiązaniem (kosztem), a nie z jego przychodami, i stanowią z perspektywy ekonomicznej korektę wartości zobowiązania ustalonej w walucie polskiej (przeliczonej na złote). Mając więc na uwadze, że zarówno dodatnie, jak i ujemne różnice stanowią w praktyce korektę ponoszonych KFD, prawidłową metodą ich ujęcia w kalkulacji nadwyżki KFD wydaje się skorygowanie KFD o wartość tych różnic.

[1] Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z 12.07.2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (DzUrz UE L 193 z 19.07.2016 r.).

Poniekąd potwierdzeniem stosowania takiej metody jest dyrektywa UE[1], której wdrożenie skutkowało pojawieniem się w updop KFD. Otóż wskazuje się w niej wprost, że w ramach kosztów finansowania zewnętrznego należy ująć również „zyski i straty z tytułu różnic kursowych wynikające z zaciągniętych pożyczek”.

Zdecydowanie zaś konieczność uwzględniania różnic kursowych w KFD, przez ich korygowanie, wynika z licznych interpretacji KIS, np. z 24.04.2018 r. (0114-KDIP2-2.4010.54.2018.1.AM), 6.06.2018 r. (0111-KDIB1-1.4010.84.2018.1.BK), i 6.09.2018 r. (0114-KDIP2-2.4010.319.2018.1.AG). W interpretacji z 19.04. 2018 r. (0111-KDIB1-2.4010.43.2018.1.BG) wskazano, że powinno się uwzględniać saldo ujemnych oraz dodatnich różnic kursowych związanych z finansowaniem dłużnym.

Więcej na temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
PIT

Świadczenie przez lekarza usług na rzecz szpitala-pracodawcy a podatek liniowy

Iwona Czauderna
Lekarz zatrudniony na stanowisku starszego asystenta oddziału w szpitalu specjalistycznym świadczy w tym samym szpitalu, w ramach działalności gospodarczej, usługi polegające na sprawowaniu dyżurów lekarskich kontraktowych.
Czy może opodatkowywać swoją działalność podatkiem liniowym?

PIT

Koszty wynagrodzenia dyrektora przedszkola pokryte dotacją

Ryszard Kubacki
Osoba fizyczna prowadzi (jako właściciel i dyrektor) niepubliczne przedszkole, którego działalność jest finansowana z opłat czesnego oraz dotacji z budżetu miasta.
Skoro jej wynagrodzenie jest pokryte z dotacji, to czy stanowi koszt podatkowy?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na naprawę drogi stanowiącej własność gminy – moment potrącenia kosztu

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zajmuje się wydobywaniem kruszyw. Na mocy porozumienia z gminą rozpoczęła remont odcinka drogi gminnej łączącego się z wewnętrzną drogą na wyrobisku (kopalni), które eksploatuje. Remont polega na utwardzeniu nawierzchni materiałem kamiennym. Remontowana droga stanowi jedyny dojazd do kopalni. Jest dostępna także dla pozostałych użytkowników, a spółka nie ma żadnego tytułu prawnego na jej użytkowanie. Koszty remontu są – dla celów rachunkowych – rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, przez okres otrzymanej koncesji na wydobycie, tj. do 2029 r.
Czy dla celów podatkowych będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy użyczając nieruchomości, uczelnia jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków

Piotr Kaim
Uczelnia publiczna (uniwersytet medyczny) jest właścicielem budynków, które wykorzystuje przede wszystkim na własne potrzeby, czyli na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej. Jednocześnie udostępnia te budynki nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – szpitalom klinicznym (dla których jest organem założycielskim) do działalności leczniczej. Studenci uczelni odbywają w nich praktyki.
Czy od tych budynków uczelnia powinna uiszczać podatek, o którym mowa w art. 24b updop (od przychodów z budynków)?

Zeznanie roczne

Dłuższy termin na złożenie CIT-8 dla podatników ze skróconym rokiem podatkowym

Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się i zakończył w I połowie br., mają czas na złożenie zeznania rocznego (CIT-8 lub CIT-8AB) do końca października 2019.

CIT i PIT

Wierzytelność otrzymana w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki osobowej – czy jest przychodem

Ryszard Kubacki
Czy otrzymanie wierzytelności, w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki jawnej, będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego u byłego wspólnika (osoby fizycznej)? Może przychód ten powstanie w momencie spłaty wierzytelności?

CIT i PIT

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje w razie budowy budynku

Krzysztof Hałub
Tylko już istniejące, a nie dopiero wznoszone budynki mieszkalne objęte są ulgą termomodernizacyjną.

CIT i PIT

Odliczenie wydatków na termomodernizację, finansowanych pożyczką z WFOŚiGW

W ramach programu „Czyste Powietrze” osoba fizyczna otrzymała od wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska dotację oraz pożyczkę na wydatki związane z termomodernizacją, niepokryte dotacją.
Czy wydatki sfinansowane z pożyczki mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Podatki i prawo gospodarcze

Likwidacja nie w pełni umorzonych wartości niematerialnych i prawnych

Piotr Kaim
Pod koniec 2018 r. spółka z o.o. zakończyła prace rozwojowe, mające na celu produkcję i wprowadzenie na rynek nowego rodzaju zabawek dla dzieci. Uznała, że prace zakończyły się sukcesem, więc wydatki na ten cel zaliczono do wartości niematerialnych i prawnych (wnip). Już po uruchomieniu produkcji nowych zabawek spółka uznała, że ten projekt nie przyniesie spodziewanych korzyści, i postanowiła go zamknąć. W konsekwencji wykreśliła koszty prac rozwojowych z ewidencji środków trwałych i wnip.
Czy dopuszczalne jest zaliczenie niezamortyzowanej części kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych?

Tak. Przypomnijmy, że koszty prac rozwojowych to koszty działań zmierzających do stworzenia nowych produktów lub technologii. Tego typu koszty są zaliczane do wnip, o ile odnoszą się do prac zakończonych pozytywnym wynikiem. Szczegółowe warunki uznania ich za składniki wnip wskazano w art. 16b ust. 2 pkt 3 updop. Przyjmujemy, że spółka je spełniła.


Podatki i prawo gospodarcze

Sprzęt komputerowy wynajmowany od niemieckiej spółki – czy jest urządzeniem przemysłowym

Iwona Czauderna
Polska spółka wynajmuje od spółki niemieckiej sprzęt komputerowy, który służy do pracy biurowej.
Czy mamy tu do czynienia z urządzeniem przemysłowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop w zw. z art. 12 ust. 3 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (upo), a w konsekwencji czy polska spółka powinna pobrać od wynagrodzenia za najem podatek u źródła?

CIT i PIT

Opłata recyklingowa za 2018 kosztem w 2019

Krzysztof Hałub
Do 15.03.2019 przedsiębiorcy po raz pierwszy wpłacą do budżetu nałożoną w ubiegłym roku opłatę recyklingową (od toreb foliowych). Stanowiła ona ich przychód w 2018, ale koszt podatkowy z tego tytułu powinni wykazać w bieżącym roku.

Zeznanie roczne

Spóźniony PIT małżonków nie udaremni wspólnego rozliczenia

Krzysztof Hałub
Od 2019 zniknął jeden z warunków preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci – złożenie zeznania rocznego w ustawowym terminie (30 kwietnia).

CIT

Koszty noclegów osób zatrudnionych na umowy zlecenia

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych na terenie całej Polski. Pracowników zatrudnia m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia). Pokrywa im koszty noclegów w obiektach hotelowych lub zakwaterowania w najmowanych mieszkaniach. Z umów zlecenia jednoznacznie wynika obowiązek pokrywania przez spółkę tych wydatków. Są one udokumentowane fakturami wystawianymi na spółkę lub zawartymi przez nią umowami najmu. Nie obciążają zleceniobiorców.
Czy stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów?

CIT i PIT

Czy PCC pobrany przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową jest kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
W lutym podjęto uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową na podstawie art. 551 § 1 w zw. z art. 563 oraz art. 581 Ksh. Zawarto także umowę spółki komandytowej będącej następcą prawnym przekształcanej spółki. Wspólnikami będą te same osoby – osoba fizyczna (przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe) i spółka z o.o. Notariusz pobrał PCC, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f w zw. z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o PCC od wartości wkładów (rozumianych jako aktywa spółki) do spółki przekształconej, w części, która nie była uprzednio opodatkowana PCC. Podatek ten został wpłacony z rachunku spółki jawnej.
Czy stanowi on dla wspólników (proporcjonalnie do udziałów w zyskach spółki jawnej) koszt uzyskania przychodu?

Rachunkowość

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania CIT a wynikiem brutto

Pozycja 2.6 dodatkowych informacji i objaśnień wg zał. nr 1 do uor „Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (od osób prawnych – przyp. red.) a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto” jest – jak wiadomo – jedynym elementem informacji dodatkowej, którego postać została ujednolicona (ustrukturyzowana).
Czy wszystkie jej pola wymagają wypełnienia?

Nie. Tę pozycję dodatkowych informacji i objaśnień wypełniają tylko podatnicy CIT. Jak obrazuje tabela, pola:

  • „Rok bieżący – wartość z zysków kapitałowych” i „Rok bieżący – wartość z innych źródeł przychodów”,
  • „Rok poprzedni”,

mają charakter opcjonalny, czyli nie są obowiązkowe. Od decyzji jednostki zależy, czy wypełni te pozycje, czy nie. Obowiązkowe jest tylko wypełnienie pól „Rok bieżący – wartość łączna” oraz „Rok bieżący – podstawa prawna”, jeśli dotyczą przychodów lub kosztów roku bieżącego opiewających na kwotę 20 tys. zł lub więcej. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania dotyczące sporządzania e-sprawozdań finansowych, zamieszczonych na stronie internetowej www.mf.gov.pl.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....