Korekta zawyżenia przychodów ujawnionego po sporządzeniu sprawozdania finansowego

Wioletta Chaczykowska

W spółce z o.o. przez pomyłkę zaliczono do przychodów 2014 r. dotację na zakup środka trwałego otrzymaną w grudniu. Błąd zauważono niedawno.Jak ująć w księgach rachunkowych skutki takiej pomyłki? Rok obrotowy spółki pokrywa się z kalendarzowym i sprawozdanie finansowe zostało już sporządzone. W rezultacie błędu wynik finansowy został znacznie podwyższony. Wpłynął on również na wysokość dochodu podatkowego za 2014 r.

W myśl przepisów uor sprawozdanie finansowe (dalej sf) należy sporządzić najpóźniej do końca 3. miesiąca, licząc od dnia bilansowego. Jednostka, której rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, sf za 2014 r. powinna była przygotować do 31.03.2015 r. Podlega ono zatwierdzeniu w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 uor). Zatem sf sporządzone na 31.12.2014 r. wymaga zatwierdzenia najpóźniej 30.06.2015 r.

Decyduje moment i kwota korekty

Z pytania nie wynika, czy sf spółki zostało już zatwierdzone. A jest to ważne dla dokonania właściwych zapisów.

Mogą bowiem zachodzić dwa przypadki:

1) błąd wykryto po sporządzeniu sf, ale przed jego zatwierdzeniem (po złożeniu jednak zeznania CIT-8);

2) błąd wykryto po zatwierdzeniu sf, przy czym:

a) błąd jest istotny,

b) błąd nie jest istotny.

Błędy polegające na pominięciu lub nieprawidłowym ujęciu danych są istotne, jeżeli mogą, pojedynczo lub łącznie, wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane na podstawie sf przez jego użytkowników. Istotność błędu zależy od wielkości i rodzaju pominięcia lub nieprawidłowości ocenianych w kontekście towarzyszących okoliczności. O istotności może rozstrzygać zarówno wielkość, jak i rodzaj pozycji lub kombinacja obu tych czynników.

Jeśli błąd wykryto przed zatwierdzeniem sf i uznano go za istotny, to sf należy skorygować, doprowadzając błędne kwoty do właściwej wysokości. Jednocześnie dokonuje się odpowiednich zmian w księgach rachunkowych zamykanego roku (tu: 2014). W omawianym przypadku spowoduje to zapis:

Wn "Przychody ze sprzedaży produktów lub towarów",

Ma "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Jeśli sf badał biegły rewident, to trzeba go o korekcie powiadomić, bo powinien on wydać opinię o sf, które stanowi przedmiot zatwierdzenia.

Natomiast po zatwierdzeniu sf i w następstwie tego - po ostatecznym zamknięciu ksiąg rachunkowych (co powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia) nie ma już możliwości wprowadzania żadnych zapisów, w tym korygujących, do ksiąg rachunkowych roku, którego sf dotyczy (tu: 2014). Jeżeli więc błąd wykryto po zatwierdzeniu sf za 2014 r., to jego skutki ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym błąd stwierdzono, czyli w księgach 2015 r. (art. 54 ust. 2 uor).

Dalszy tok postępowania zależy od tego, czy kwota błędu jest istotna. Jeżeli tak, to ujmuje się ją w księgach następnego roku (2015) zapisem:

Wn "Rozliczenie wyniku finansowego",

Ma "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

W bilansie za 2015 r. korektę taką wykazuje się w pozycjach zysku (straty) z lat ubiegłych lub w innej pozycji kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią odrębne przepisy.

Jeśli spółka podlega obowiązkowi badania, to zmianę wykazuje także w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym, o ile jest zobligowana do sporządzania tego zestawienia.

Ponadto w sf za 2015 r. spółka przekształca retrospektywnie dane porównawcze (za 2014 r.) w bilansie (wynik finansowy i dotacje) oraz w rachunku zysków i strat (przychód ze sprzedaży, wynik brutto, podatek, wynik netto). Wynika to z pkt. 5.7c Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu - ujęcie i prezentacja.

Błędy dotyczące minionego okresu, ale ujawnione w bieżącym roku (po dniu bilansowym), uznane za nieistotne - niezależnie od tego czy sf zostało zatwierdzone, czy nie, wpływają odpowiednio na zysk lub stratę netto bieżącego roku (tu: 2015 r.). Ujmuje się je w księgach 2015 r. według zasad określonych w uor oraz przyjętych w zasadach (polityce) rachunkowości. Sposób ujęcia korekty w księgach będzie zatem zależeć od tego, jakiego zdarzenia ona dotyczy.

W opisywanym przypadku korekta dotyczy przychodów lat ubiegłych. Zapis powinien więc nastąpić na koncie, na którym ujęcia wymaga dotacja, przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów o kwotę korekty.

Bez względu jednak na to, czy błąd uznano za istotny, czy nie, błędy wykryte po zatwierdzeniu sf wymagają ujawnienia i omówienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sf (za 2015 r.). Powinny się tam znaleźć takie dane, jak: rodzaj błędu, kwota korekty dotycząca bieżącego i poprzednich lat obrotowych oraz kwota korekty dotycząca okresów wcześniejszych od okresów uwzględnionych w danych porównawczych.

Ewidencja księgowa dotacji

Zgodnie z uor, dotacje otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych ujmuje się w księgach rachunkowych jako rozliczenia międzyokresowe przychodów (art. 41 ust. 1 i 2):

Wn "Rachunki i kredyty bankowe",

Ma "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Po wykorzystaniu dotacji na zakup lub wytworzenie środka trwałego oraz przyjęciu go do użytkowania kwoty zaliczone do tych rozliczeń zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych, w takiej wysokości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi dotacji w finansowaniu środka trwałego:

a) miesięczny odpis amortyzacyjny:

Wn "Koszty według rodzaju - Amortyzacja",

Ma "Umorzenie środków trwałych";

b) proporcjonalne zarachowanie części dotacji do pozostałych przychodów operacyjnych:

Wn "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",

Ma "Pozostałe przychody operacyjne".

Księgowanie skutków korekty

Z pytania nie wynika, czy dotacja została przekazana w celu zakupu środka trwałego, a zatem jej przekazanie dopiero uruchamia proces inwestowania, czy też służy do zapłaty już zakupionego środka trwałego lub refundacji środków wyłożonych na zakup przez jednostkę. Jeżeli korekta popełnionego błędu nastąpiła już po rozpoczęciu użytkowania środka trwałego i dokonaniu od niego odpisów amortyzacyjnych, konieczne będzie odpowiednie przeksięgowanie tej części dotacji, która proporcjonalnie odpowiada kwocie dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych.

Przyjmując, że spółka dokonała pierwszego odpisu amortyzacyjnego w styczniu 2015 r., za okres od stycznia do miesiąca, w którym stwierdzono pomyłkę, przeksięgowania na "Pozostałe przychody operacyjne" wymaga ta część dotacji, która odpowiada kwocie dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych (zapis "b").

Uwaga: Odpisy amortyzacyjne od części wartości początkowej środka trwałego pokrytej dotacją nie stanowią kosztów podatkowych. Z kwoty miesięcznego odpisu amortyzacyjnego wyodrębnia się więc taką jego część, która odpowiada otrzymanej dotacji, nie jest ona kosztem uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 48 updop).

Gdyby błąd, wykryty po zatwierdzeniu sf za 2014 r., uznano za istotny, a amortyzację rozpoczęto jeszcze w 2014 r., to część dotacji, która odpowiada proporcjonalnie kwocie dokonanych w 2014 r. odpisów amortyzacyjnych powinna być księgowana następująco:

Wn "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",

Ma "Rozliczenie wyniku finansowego".

Przykład

W grudniu 2014 r. spółka otrzymała dotację na zakup środka trwałego w wysokości 50 000 zł. Dotacja pokryła 50% ceny nabycia środka trwałego wynoszącej 100 000 zł.

Na skutek pomyłki dotację zakwalifikowano do przychodów, ujmując ją na koncie "Pozostałe przychody operacyjne" zamiast na koncie "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Błąd ujawniono w maju 2015 r. Kwota błędu istotnie wpływa na sf. Do momentu wykrycia i korekty popełnionego błędu od środka trwałego pokrytego dotacją dokonano odpisów amortyzacyjnych w wysokości 8335 zł (amortyzowano go 20% stawką): 100 000 zł × 20% : 12 miesięcy = 1667 zł × 5 miesięcy = 8335 zł. Amortyzację rozpoczęto w styczniu 2015 r.

 

Wariant 1

Sprawozdanie finansowe spółki nie zostało jeszcze zatwierdzone - zmiana sf za 2014 r.

 

Ewidencja księgowa w 2014 r.:

1. PK - korekta błędnego zapisu dotyczącego otrzymania dotacji:

Wn "Pozostałe przychody

operacyjne" 50 000

Ma "Rozliczenia międzyokre-

sowe przychodów" 50 000

2. Korekta podatku dochodowego za 2014 r. (50 000 zł x 19%) = 9500 zł:

Wn "Rozrachunki publiczno-

prawne - z tyt. pdop" 9 500

Ma "Podatek dochodowy" 9 500

Jednocześnie dokonuje się korekty sf za 2014 r.:

- zwiększenie w aktywach poz. B.II.2b (podatek dochodowy),

- zwiększenie w pasywach poz. A.VIII (wynik netto),

  • bilans - zwiększenie w pasywach pozycji B.IV.2 (dotacja),
  • rachunek zysków i strat - zmniejszenie poz. D.II - w wariancie porównawczym lub G.II - w wariancie kalkulacyjnym zmniejszenie jednocześnie podatku dochodowego (poz. L bądź poz. O) i wyniku finansowego netto (poz. N lub poz. R), a także sum częściowych.

 

Ewidencja księgowa w 2015 r.:

1. PK - przeksięgowanie części dotacji, która odpowiada kwocie dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych: (8335 zł × 50%) = 4167 zł:

Wn "Rozliczenia międzyokre-

sowe przychodów" 4 167.

Ma "Pozostałe przychody

operacyjne" 4 167.

Wariant 2

Sprawozdanie finansowe spółki zostało już zatwierdzone - korekta w księgach 2015 r.

 

Ewidencja księgowa w 2015 r.:

1. PK - korekta błędnego zapisu dotyczącego otrzymania dotacji:

Wn "Rozliczenie wyniku finanso-

wego" 50 000

Ma "Rozliczenia międzyokre-

sowe przychodów" 50 000

2. Korekta podatku dochodowego za 2014 r.: (50 000 zł × 19%) = 9500 zł:

Wn "Rozrachunki publiczno-

prawne - z tyt. pdop" 9 500

Ma "Rozliczenie wyniku finanso-

wego" 9 500

Kwoty te w sf za 2015 r. zostaną wykazane w pasywach bilansu w pozycji:

  • A.VII. "Zysk (strata) z lat ubiegłych" - pozycja ta zmniejszy się o 40 500 zł (50 000 zł - 9500 zł),
  • B.IV.2 "Inne rozliczenia międzyokresowe" - wzrost o 50 000 zł,
  • B.III.2 "Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. podatków" - zmniejszenie o 9500 zł - gdy z rozliczenia rocznego wynika zobowiązanie do zapłaty podatku (jeśli z rozliczenia rocznego wynika nadpłata podatku, to kwota 9500 zł zwiększy tę nadpłatę i zostanie wykazana w aktywach bilansu w pozycji B.II.2 "Należności krótkoterminowe z tyt. podatków").

Ponadto spółka powinna wykazać kwotę korekty w "Zestawieniu zmian w kapitale własnym" w pozycji 7 dotyczącej zmian w zysku (stracie) z lat ubiegłych.

3. PK - przeksięgowanie tej części dotacji, która odpowiada kwocie dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych: (8335 zł × 50%) = 4167 zł:

Wn "Rozliczenia międzyokre-

sowe przychodów" 4 167.

Ma "Pozostałe przychody

operacyjne" 4 167.

Sporządzając sf za 2015 r. jednostka powinna pamiętać o zachowaniu porównywalności danych porównawczych i sprawozdawczych. Tymczasem na skutek korekty istotnego błędu popełnionego w poprzednich latach obrotowych dane sprawozdawcze (2015 r.) i porównawcze (2014 r.) wynikające z zatwierdzonego sf za poprzedni rok obrotowy (tu: 2014), a wykazane w rocznym sf za 2015 r. nie będą porównywalne.

Uzasadnia to, w myśl KSR nr 7, zastosowanie podejścia retrospektywnego do danych porównawczych (za 2014 r.). Retrospektywne przekształcenie danych porównawczych polega na przekształceniu ich w taki sposób, jak gdyby
w minionym okresie stosowane były poprawne zasady rachunkowości.

W przykładzie korekcie ulegną dane porównawcze (za 2014 r.):

  • w bilansie - należności bądź zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, w pasywach - wynik finansowy netto, rozliczenia międzyokresowe przychodów,
  • w rachunku zysków i strat - przychody z tytułu dotacji, podatek dochodowy, wynik finansowy netto.

Prezentacja przekształconych danych porównawczych może nastąpić według jednego ze wzorów podanych w pkt. 7.7 KSR nr 7.

W obydwu wariantach w sf - w pozycji bilansu rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa poz. B.IV.2. "Inne rozliczenia międzyokresowe") wykazuje się rozliczenia w zależności od przewidywanego terminu ich wykorzystania, odpowiednio w podziale na:

  • długoterminowe - które będą odpisywane do przychodów (sukcesywnie i równolegle do odpisów amortyzacyjnych) w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego,
  • krótkoterminowe - odpisywane do przychodów w ciągu następnego roku po dniu bilansowym.

Oprócz zmian w księgach rachunkowych korekty wymaga też zeznanie roczne CIT-8 za 2014 r. - wykazując za wysokie przychody, spółka naliczyła za wysoki podatek.

 

Więcej na temat: „Księgi rachunkowe”
Rachunkowość

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym urzędu gminy

Jesteśmy urzędem gminy. Prosimy o wskazanie właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Księgi rachunkowe

Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia za pracę – ujęcie podatkowe i księgowe

Marek Barowicz
W związku z nadzwyczajną sytuacją pracownik zwrócił się do pracodawcy o zaliczkową wypłatę wynagrodzenia.
Jakie są skutki (podatkowe i księgowe) wypłacenia mu takiej zaliczki?

Na wniosek pracownika pracodawca może przekazać mu zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenie zaliczkowe) za dany okres (miesiąc). Wypłacona zaliczka pomniejsza przyszłe wynagrodzenie za dany miesiąc. Stanowi częściowe spełnienie przez pracodawcę świadczenia przed terminem jego wymagalności. Wypłacone pracownikom kwoty podlegają zarachowaniu na poczet wynagrodzenia należnego za okres obrachunkowy, a zasady ich rozliczeń powinny wynikać z zawartych z nimi umów o pracę (wyrok SN z 24.07.2001, I PKN 552/00).

Dla pracownika wynagrodzenie zaliczkowe jest przychodem ze stosunku pracy w dacie jego wypłaty lub postawienia do dyspozycji (art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 updof). Na pracodawcy ciąży – zgodnie z art. 31 updof – obowiązek pobrania od niego zaliczki na PIT (otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe, jak otrzymane wynagrodzenie – zob. interpretacja KIS z 17.05.2017, 0111-KDIB2-2.4011.33.2017.1.IN). Ponadto od wypłaconej pracownikowi zaliczki na poczet wynagrodzenia należy odprowadzić do ZUS składkę zdrowotną oraz składki społeczne (w myśl art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej oraz art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 usus).


Nowe uproszczenia w rachunkowości

Od 1.01.2019 r. weszły w życie kolejne uproszczenia dotyczące ustawy o rachunkowości. Nie mogą być one jednak stosowane przy sporządzaniu w 2019 r. sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczęty w 2018 r.

Wprowadza je art. 9 ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Główne udogodnienia obejmują:

1. Podwyższenie progów pozwalających uznać jednostkę za małą. Wzrosły one o 50%: z 17 mln do 25,5 mln zł – w przypadku sumy bilansowej na koniec roku obrotowego, oraz z 34 mln do 51 mln zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów w roku obrotowym (bez mian pozostał próg przeciętnego zatrudnienia – 50 osób).


Księgi rachunkowe

Nowe uproszczenia w rachunkowości od 2019

Krzysztof Hałub
Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.

Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.

To jedna ze zmian w ramach pakietu uproszczeń dla przedsiębiorców, wprowadzanego ustawą z 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244). Ustawa ta zawiera także zmiany w uor.

Wśród nich jest właśnie skrócenie okresu przechowywania zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych. Należy je przechowywać co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zostały zatwierdzone.


Księgi rachunkowe

Jaka forma sprawozdania finansowego, gdy dzień bilansowy przypadł przed 1.10.2018

Anna Koleśnik
Rok obrotowy spółki z o.o. zakończył się 30.09.2018. Czy ma ona obowiązek sporządz enia sprawozdania finansowego (sf) w formie elektronicznej w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF?

Rok obrotowy spółki z o.o. zakończył się 30.09.2018. Czy ma ona obowiązek sporządz enia sprawozdania finansowego (sf) w formie elektronicznej w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF?

1.10.2018 weszły w życie przepisy nakładające obowiązek sporządzania sf w postaci elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców (wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, a także będących osobami fizycznymi prowadzącymi księgi rachunkowe) – w kwalifikowanej formie określonej przez MF.


Księgi rachunkowe

Odsetki od udziału kapitałowego wypłacane wspólnikom osobowych spółek handlowych – ujęcie księgowe

Marek Barowicz
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych wypłatę odsetek od udziału kapitałowego przysługujących wspólnikowi spółki jawnej?

Rachunkowość

Inwentaryzacja należności spornych i wątpliwych

W art. 26 ust. 1 pkt 3 uor, poświęconym inwentaryzacji, wskazano, że należności sporne i wątpliwe inwentaryzuje się drogą porównania danych (weryfikacji). Uor nie wyjaśnia, co to są należności sporne i wątpliwe. W art. 35b uor, dotyczącym odpisów aktualizujących należności, jest mowa m.in. o odpisach na należności: kwestionowane przez dłużników, od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz w stosunku do których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub układowe, od dłużników, których wniosek o ogłoszenie upadłości sąd oddalił z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania oraz z zapłatą których dłużnik zalega, a wg oceny jednostki ich spłata w umownej kwocie nie jest prawdopodobna.
Z przepisów o podatku dochodowym wynika z kolei, że nieściągalność należności uznaje się w szczególności za uprawdopodobnioną, gdy:
dłużnik zmarł, został wykreślony z CEIDG, postawiony w stan likwidacji lub upadłości,
zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, układowe lub ugodowe,
należność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,
należność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego (art. 16 ust. 2 updop oraz art. 23 ust. 3 updof).
Co zatem rozumie się w uor przez należności sporne i wątpliwe? Czy dokonanie odpisu aktualizującego zwalnia od uzgodnienia należności z kontrahentami?

Rachunkowość

Zakup licencji w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej

Państwowa jednostka budżetowa prosi o wyjaśnienie, czy zakupione na okres roku licencje (np. na publikacje elektroniczne, programy antywirusowe) kwalifikować w księgach rachunkowych do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli w następnym roku, od tych samych kontrahentów, ponownie kupuje roczną licencję na aktualizację programów dotyczących publikacji i antywirusowych.

Księgi rachunkowe

Opłaty klimatyczne w księgach rachunkowych

W jaki sposób powinny być ujęte w księgach rachunkowych opłaty klimatyczne pobierane przez hotel na rzecz gminy?

Rachunkowość

Ewidencja cła

Jak zaksięgować cło pobrane od importowanych materiałów? Materiały wyceniamy w cenach zakupu.
Czy cło wchodzi w zakres ceny zakupu, czy ceny nabycia?

Księgi rachunkowe

Księgowe ujęcie podatku od przychodów z budynków

Tadeusz Waślicki
Jak ujmować w księgach rachunkowych tzw. podatek minimalny (od nieruchomości komercyjnych)?
Spółka z o.o., której księgi prowadzę, ma kilka nieruchomości o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł. Moja wątpliwość wynika z tego, że muszę w księgach ująć zarówno zaliczkę na CIT, jak i podatek wynikający z posiadania nieruchomości.

Księgi rachunkowe

Rozliczenie usług w toku w jednostce prowadzącej konta kosztów według rodzaju wyłącznie w zespole 4

Tadeusz Waślicki
Spółka z o.o. świadczy trwające nie dłużej niż 6 mies. usługi budowlane (nie są one zaliczane do usług długoterminowych). Prowadzi także w niewielkim zakresie nieskomplikowaną produkcję, która często na dzień bilansowy nie jest zakończona. Niezakończone usługi budowlane – wycenione w odpowiednim procencie umówionej ceny, pomniejszonej o przeciętny zysk – księguje na dzień bilansowy zapisem: Wn konto 60, Ma konto 49. Podobnie ujmuje w księgach – wycenione wg cen sprzedaży netto pomniejszonych o przeciętny zysk – wyroby oraz produkcję w toku. Na dzień bilansowy saldo konta 49 przenoszone jest na wynik finansowy.
Czy w następnym roku obrotowym spółka powinna przenieść wartość usług niezakończonych z poprzedniego roku ponownie na konto 49? Jak rozliczyć i zaewidencjonować produkcję w toku na koniec okresu sprawozdawczego? Jak ustalić zmianę stanu produktów?
Spółka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie w zespole 4 „Koszty według rodzajów” oraz stosuje rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować wpłaty w systemie PayU dokonywane przez klientów

Tadeusz Waślicki
Spółka z o.o. zamierza w bieżącym roku uruchomić dodatkową sprzedaż przez sklep internetowy. Klienci będą płacić za zakupiony towar przez PayU i otrzymają go dopiero po dokonaniu zapłaty.
Jak księgować takie wpłaty?
Kiedy ujmować przychód ze sprzedaży i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

Księgi rachunkowe

Czy jednostka stosująca bilansową metodę rozliczania różnic kursowych składa w US sprawozdanie z badania

Anna Koleśnik
Czy spółka z o.o., która dobrowolnie poddała badaniu biegłego rewidenta swoje sprawozdanie finansowe (sf) za 2017, ma obowiązek składania do US sprawozdania z badania?
Czy taki obowiązek ciąży także na spółce (podatniku CIT), która musi poddać sf badaniu jedynie z uwagi na wybraną metodę ustalania różnic kursowych?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....