Korekta zawyżenia przychodów ujawnionego po sporządzeniu sprawozdania finansowego

Wioletta Chaczykowska
W spółce z o.o. przez pomyłkę zaliczono do przychodów 2014 r. dotację na zakup środka trwałego otrzymaną w grudniu. Błąd zauważono niedawno.Jak ująć w księgach rachunkowych skutki takiej pomyłki? Rok obrotowy spółki pokrywa się z kalendarzowym i sprawozdanie finansowe zostało już sporządzone. W rezultacie błędu wynik finansowy został znacznie podwyższony. Wpłynął on również na wysokość dochodu podatkowego za 2014 r.

W myśl przepisów uor sprawozdanie finansowe (dalej sf) należy sporządzić najpóźniej do końca 3. miesiąca, licząc od dnia bilansowego. Jednostka, której rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, sf za 2014 r. powinna była przygotować do 31.03.2015 r. Podlega ono zatwierdzeniu w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 uor). Zatem sf sporządzone na 31.12.2014 r. wymaga zatwierdzenia najpóźniej 30.06.2015 r.

Decyduje moment i kwota korekty

Z pytania nie wynika, czy sf spółki zostało już zatwierdzone. A jest to ważne dla dokonania właściwych zapisów.

Mogą bowiem zachodzić dwa przypadki:

1) błąd wykryto po sporządzeniu sf, ale przed jego zatwierdzeniem (po złożeniu jednak zeznania CIT-8);

2) błąd wykryto po zatwierdzeniu sf, przy czym:

a) błąd jest istotny,

b) błąd nie jest istotny.

Błędy polegające na pominięciu lub nieprawidłowym ujęciu danych są istotne, jeżeli mogą, pojedynczo lub łącznie, wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane na podstawie sf przez jego użytkowników. Istotność błędu zależy od wielkości i rodzaju pominięcia lub nieprawidłowości ocenianych w kontekście towarzyszących okoliczności. O istotności może rozstrzygać zarówno wielkość, jak i rodzaj pozycji lub kombinacja obu tych czynników.

Jeśli błąd wykryto przed zatwierdzeniem sf i uznano go za istotny, to sf należy skorygować, doprowadzając błędne kwoty do właściwej wysokości. Jednocześnie dokonuje się odpowiednich zmian w księgach rachunkowych zamykanego roku (tu: 2014). W omawianym przypadku spowoduje to zapis:

Wn "Przychody ze sprzedaży produktów lub towarów",

Ma "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Jeśli sf badał biegły rewident, to trzeba go o korekcie powiadomić, bo powinien on wydać opinię o sf, które stanowi przedmiot zatwierdzenia.

Natomiast po zatwierdzeniu sf i w następstwie tego - po ostatecznym zamknięciu ksiąg rachunkowych (co powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia) nie ma już możliwości wprowadzania żadnych zapisów, w tym korygujących, do ksiąg rachunkowych roku, którego sf dotyczy (tu: 2014). Jeżeli więc błąd wykryto po zatwierdzeniu sf za 2014 r., to jego skutki ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym błąd stwierdzono, czyli w księgach 2015 r. (art. 54 ust. 2 uor).

Dalszy tok postępowania zależy od tego, czy kwota błędu jest istotna. Jeżeli tak, to ujmuje się ją w księgach następnego roku (2015) zapisem:

Wn "Rozliczenie wyniku finansowego",

Ma "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

W bilansie za 2015 r. korektę taką wykazuje się w pozycjach zysku (straty) z lat ubiegłych lub w innej pozycji kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią odrębne przepisy.

Jeśli spółka podlega obowiązkowi badania, to zmianę wykazuje także w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym, o ile jest zobligowana do sporządzania tego zestawienia.

Ponadto w sf za 2015 r. spółka przekształca retrospektywnie dane porównawcze (za 2014 r.) w bilansie (wynik finansowy i dotacje) oraz w rachunku zysków i strat (przychód ze sprzedaży, wynik brutto, podatek, wynik netto). Wynika to z pkt. 5.7c Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu - ujęcie i prezentacja.

Błędy dotyczące minionego okresu, ale ujawnione w bieżącym roku (po dniu bilansowym), uznane za nieistotne - niezależnie od tego czy sf zostało zatwierdzone, czy nie, wpływają odpowiednio na zysk lub stratę netto bieżącego roku (tu: 2015 r.). Ujmuje się je w księgach 2015 r. według zasad określonych w uor oraz przyjętych w zasadach (polityce) rachunkowości. Sposób ujęcia korekty w księgach będzie zatem zależeć od tego, jakiego zdarzenia ona dotyczy.

W opisywanym przypadku korekta dotyczy przychodów lat ubiegłych. Zapis powinien więc nastąpić na koncie, na którym ujęcia wymaga dotacja, przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów o kwotę korekty.

Bez względu jednak na to, czy błąd uznano za istotny, czy nie, błędy wykryte po zatwierdzeniu sf wymagają ujawnienia i omówienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sf (za 2015 r.). Powinny się tam znaleźć takie dane, jak: rodzaj błędu, kwota korekty dotycząca bieżącego i poprzednich lat obrotowych oraz kwota korekty dotycząca okresów wcześniejszych od okresów uwzględnionych w danych porównawczych.

Wyświetlono 35% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....