Korekta kosztów podatkowych po otrzymaniu i zwrocie dotacji

Krzysztof Hałub

Otrzymanie dotacji/refundacji wolnej od podatku dochodowego bądź niezaliczanej do przychodów podatkowych powoduje obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych części wydatków pokrytych tą dotacją (albo odpisów amortyzacyjnych, jeżeli jest ona przeznaczona na pokrycie ceny zakupu środków trwałych i wnip).

Jeśli podatnik przejściowo sfinansował wydatek z własnych środków i zaliczył go do kosztów uzyskania przychodów, konieczna jest ich korekta (zmniejszenie). Gdyby – z różnych przyczyn – musiał zwrócić całość lub część otrzymanego dofinansowania, ponownie skoryguje koszty podatkowe (tym razem je zwiększając).

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • uor – ustawa o rachunkowości
  • wnip – wartości niematerialne i prawne
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Podstawą do dokonania takiej korekty jest art. 22 ust. 7c updof (art. 15 ust. 4i updop), w myśl którego jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Wynika z niego zasada dokonywania korekty na bieżąco, a nie wstecz – poprzez cofanie się do okresu, w którym pierwotnie ujęto wydatek w kosztach podatkowych.

Dotacja a przychody podatkowe

Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wnip, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, zostały na gruncie updof wyłączone z przychodów podatkowych (art. 14. ust. 2 pkt 2 updof), natomiast na gruncie updop są przychodami zwolnionymi z CIT (art. 17 ust. 1 pkt 21 updop).

Ponadto updop i updof przewidują liczne zwolnienia z podatku, którymi objęte zostały niektóre dotacje (zob. art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 129, 136 i 137 updof oraz art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 47, 48, 52, 53 updop), m.in. z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, kwoty otrzymane od agencji rządowych lub wykonawczych.

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 45 updof (art. 16 ust. 1 pkt 48 updop) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia (amortyzacji) środków trwałych oraz wnip od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wnip, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jak czytamy w piśmie KIS z 27.03.2019 (0113-KDIPT2-1.4011.24.2019.2.BO), z zacytowanego przepisu jednoznacznie wynika, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych od tej części ich wartości, która została podatnikowi zwrócona w jakiejkolwiek formie, a zatem również poprzez refundację. (...) Zwrot dokonany w jakiejkolwiek formie, a więc w tym również w formie pomocy finansowej stanowiącej zwrot określonej części nakładów poniesionych na cele inwestycyjne, powoduje, że wartość odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości początkowej środka trwałego lub wnip, która została zwrócona podatnikowi, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto art. 23 ust. 1 pkt 56 updof wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 129, 136 i 137 updof (patrz ramka), a więc pochodzące z dotacji zwolnionych z podatku dochodowego (analogiczne wyłączenie zawiera art. 16 ust. 1 pkt 58 updop).

Zaznaczyć przy tym należy, że zawarte w powołanym przepisie sformułowanie „bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów)” dotyczy także wydatków, które zostały najpierw przez podatnika poniesione, a dopiero później zrefundowane. (...) Art. 23 ust. 1 pkt 56 updof nie odnosi się do następstwa czasowego, lecz wskazuje na związek poniesionego wydatku z otrzymanym dofinansowaniem. „Bezpośrednio sfinansowane” oznacza, że chodzi o takie wydatki, które objęte są np. dotacją. Nie chodzi zatem o związek w czasie wydatku i dotacji, lecz o związek tematyczny – wydatek zostanie pokryty dotacją, a więc nie stanowi wydatku o charakterze kosztu podatkowego. Nie ma znaczenia, kiedy wydatek zostanie poniesiony – czy w roku podatkowym, w którym zostanie wypłacona dotacja, czy (...) wcześniej – stwierdzono w przywołanym piśmie KIS.

Niemniej w momencie ponoszenia wydatku, który w przyszłości ma być zrefundowany (pokryty zwolnioną z podatku dotacją), podatnik ma prawo uznać go za koszt podatkowy w pełnej wysokości (pod warunkiem że spełnia wszystkie ogólne warunki zaliczenia go do takich kosztów), co potwierdza interpretacja KIS z 8.03.2019 (0111-KDIB1-3.4010.683.2018.1.MO). Później, po otrzymaniu dotacji/refundacji, wyłączy go z kosztów podatkowych w drodze korekty.

Korekta kosztów po otrzymaniu dotacji

Organy podatkowe nie mogą się zdecydować, kiedy powinna nastąpić taka korekta – w dacie otrzymania dotacji/refundacji czy dokumentu potwierdzającego jej przyznanie. Stanowisko, że moment korekty kosztów podatkowych nie jest w takim przypadku uzależniony od daty otrzymania jakiegokolwiek dokumentu, lecz powinna ona nastąpić w dacie wpływu dotacji na rachunek bankowy, wyrażono w interpretacjach KIS z 13.06.2017 (1462-IPPB6.4510.37.2017.2.AG), 5.09.2017 (0114-KDIP2-3.4010.112.2017.1.KK), 28.03.2018 (IPPB5/423-35/14-36/S/JS), 21.03.2019 (IPTPB3/4510-122/15-3/19-S/PR), 11.07.2019 (0113-KDIPT2-1.4011.274.2019.1.MD).

Z kolei pogląd, że korekty należy dokonać w momencie otrzymania decyzji potwierdzającej przyznanie dotacji, przedstawiono w interpretacji KIS z 21.04.2017 (1462-IPPB6.4510.37.2017.1.AG), która następnie została zmieniona ww. pismem z 13.06.2017 na skutek wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Pojawia się on jednak również w najnowszych interpretacjach. Przykładowo w piśmie KIS z 21.03.2019 (IPTPB3/4510-122/15-3/19-S/PR) czytamy: z uwagi na fakt, że korekta kosztów uzyskania przychodów, którą zobowiązany jest dokonać wnioskodawca, związana jest z otrzymaną dotacją, należy przyjąć, że korekta kosztów uzyskania przychodów winna być dokonywana na bieżąco, przy czym nie jak twierdzi wnioskodawca, w miesiącu otrzymania zwrotu tych wydatków, lecz – zgodnie z normą wynikającą z treści ww. art. 15 ust. 4i – w momencie otrzymania dokumentu, z którego wynika przyczyna korekty, np. umowy, decyzji lub innego dokumentu, z którego wynika przyznanie wnioskodawcy dotacji (tak też pisma KIS z 8.03.2019, 0111-KDIB1-3.4010.683.2018.1.MO, 11.02.2019, 0111-KDIB1-3.4010.670.2018.1.JKT, 14.12.2018, 0111-KDIB1-3.4010.593.2018.1.PC, 15.10.2018, 0111-KDIB1-1.4010.404.2018.1.MG).

Jeszcze inne stanowisko zajęła KIS w piśmie z 25.02.2019 (0114-KDIP2-1.4010.20.2019.1.MR): należy wyjaśnić, że przyczyny korekty kosztów mogą być bardzo różne, stąd zasadnym wydaje się (...), że każdą sytuację należy oceniać indywidualnie. W związku z powyższymi przepisami uzasadnione jest, aby wnioskodawca skorygował koszty uzyskania przychodu w okresie, w którym jedna z wymienionych powyżej sytuacji zaistniała jako pierwsza, czyli w dacie otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji/refundacji, lub w okresie, w którym uzyskał informacje o wpływie dotacji na rachunek bankowy podatnika (wyciąg bankowy).

Po otrzymaniu dotacji na pokrycie ceny nabycia/kosztów wytworzenia składnika majątku trwałego (dokumentu potwierdzającego jej przyznanie) należy więc określić, jaka kwota odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej dotychczas zaliczonych do kosztów powinna być z nich wyłączona (z racji zwrócenia części wydatków na jego zakup/wytworzenie), a następnie o tę kwotę zmniejszyć bieżące koszty. Przyszłe odpisy powinny być odnoszone w ciężar kosztów podatkowych już w nowej wysokości (interpretacja KIS z 7.09.2018, 0111-KDIB1-2.4010.287.2018.1.AK).

Spółka jawna w lipcu 2018 zakupiła i oddała do użytku urządzenie przemysłowe za 120 000 zł. W maju 2019 otrzymała dotację w wysokości 40% wartości początkowej, tj. 48 000 zł. Urządzenie jest amortyzowane według stawki 10% (1000 zł miesięcznie).

Łączne odpisy amortyzacyjne od sierpnia 2018 do kwietnia 2019 wyniosły 9000 zł (120 000 × 10% × 9/12). W maju 2019 po otrzymaniu dotacji wspólnicy zmniejszyli koszty podatkowe o 40% tej kwoty (3600 zł). Kolejne odpisy amortyzacyjne, począwszy od maja (1000 zł miesięcznie), są kosztem uzyskania przychodów (proporcjonalnie do udziału w zysku spółki) jedynie w 60%, czyli w kwocie 600 zł.

Korekta kosztów po zwrocie dotacji

Może się też zdarzyć, że podatnik będzie zobligowany do zwrotu całości lub części otrzymanej dotacji. Organy podatkowe potwierdzają, że i w takim przypadku korekta kosztów uzyskania przychodów (polegająca na ich zwiększeniu) powinna być dokonana na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym wpłynęło pismo wzywające do zwrotu dotacji: Skoro zwrot dofinansowania przez spółkę spowodowany był nieosiągnięciem założonych celów projektu, na który była przyznana dotacja, a więc fakt ten nie był możliwy do przewidzenia na etapie zawierania umowy o dofinansowanie (czyli nie było to spowodowane błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką), to wnioskodawca winien dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów na bieżąco w momencie, w którym otrzymał decyzję o zwrocie dotacji – czytamy w piśmie KIS z 10.04.2019 (0111-KDIB1-1.4010.15.2019.1.SG).

Organy podatkowe wskazują przy tym, że moment korekty wyznacza data otrzymania dokumentu, z którego wynika przyczyna korekty, a nie zwrotu dotacji: spółka powinna dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie, w którym otrzymała dokument potwierdzający przyczyny korekty, tj. momencie otrzymania aneksu do umowy dotacji, i wykazać korektę kosztów w zeznaniu podatkowym CIT-8 składanym za ten rok (tak interpretacje KIS z 6.10.2017, 0111-KIDB1-2.40.10.186.2017.1.AK, i 29.05.2018, 0113-KDIPT2-1.4011.207.2018.1.MM).

W piśmie z 6.10.2017, odpowiadając na dodatkowe pytanie spółki o obowiązek korekty przychodu, KIS stwierdziła ponadto, że przepisy updop nie zawierają regulacji do sytuacji związanej z korektą przychodu zwolnionego. Przy czym nie można dokonać korekty/zmniejszenia na bieżąco przychodów opodatkowanych o przychody, które wcześniej zostały wykazane jako zwolnione, zatem art. 12 ust. 3j nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie. Z uwagi na to, że korekta dotyczy właśnie dochodu zwolnionego (dotacji), należy przyjąć, że korekta przychodów nie będzie dokonywana.

Ujęcie w księgach rachunkowych

Otrzymanie dotacji nie powoduje obowiązku korekty kosztów w księgach rachunkowych.

Dotacje (inne niż do cen) stanowią pozostałe przychody operacyjne jednostki, przy czym jeśli są przeznaczone na nabycie/wytworzenie środka trwałego, ujmuje się je w księgach rachunkowych jako rozliczenia międzyokresowe przychodów (art. 41 ust. 1 pkt 2 uor). Następnie zwiększają one stopniowo pozostałe przychody operacyjne – równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych z nich sfinansowanych (art. 41 uor).

Jeżeli dotacja do ceny nabycia/kosztu wytworzenia środka trwałego wpłynęła do jednostki już po przyjęciu go do używania i rozpoczęciu naliczania odpisów amortyzacyjnych, to w księgach rachunkowych nie koryguje się wcześniej dokonanych odpisów. Odpowiednią część dotacji – ustaloną proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dokonanych do dnia jej otrzymania – ujmuje się jednorazowo w pozostałych przychodach operacyjnych.

Pozostała część dotacji będzie zaliczana w odpowiedniej części, co miesiąc, do pozostałych przychodów operacyjnych – równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych (od miesiąca, w którym otrzymano dotację, aż do miesiąca, w którym nastąpi zrównanie odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego).

Zwrot dotacji odniesionej w momencie jej otrzymania na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych powoduje zmniejszenie tych przychodów (Wn konto 76-0). Natomiast zwrot dotacji odniesionej na konto rozliczeń międzyokresowych przychodów odpowiednio zmniejszy saldo konta 84 (Wn).

Księgowania opisanych zdarzeń gospodarczych (otrzymania dotacji i zwrotu dotacji na zakup/wytworzenie środka trwałego) są następujące:

1. Ujęcie dotacji na zakup środka trwałego (w dacie otrzymania, na podstawie wyciągu bankowego)

Wn konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe” (w analityce „Rachunek bieżący”)

Ma konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

2. Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego

Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (w analityce „Amortyzacja”) lub konto zespołu 5

Ma konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” i równolegle

3. Odniesienie kwoty dotacji do pozostałych przychodów operacyjnych

Wn konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”

4. Zwrot dotacji na rachunek bankowy właściwej instytucji (na podstawie wyciągu bankowego)

Wn konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe (w analityce „Rachunek bieżący”)

5. Korekta pozostałych przychodów operacyjnych o część dotacji odpowiadająca równowartości dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych (ujętą na koncie 76-0):

Wn konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”

Ma konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

Decyzja o zwrocie niewykorzystanej części dotacji może być natomiast zaksięgowana:

Wn konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne” lub konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” lub konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”.

Zwrot dotacji księguje się wówczas zapisem:

Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” lub konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe” (w analityce „Rachunek bieżący”).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Księgi rachunkowe”
Rachunkowość

Ewidencja pracowniczych planów kapitałowych w księgach rachunkowych pracodawcy

Od 1.01.2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
W jaki sposób spółka z o.o. – jako pracodawca – powinna ujmować wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w swoich księgach rachunkowych?

Księgi rachunkowe

Trwałe odłączenie komponentów środka trwałego – ujęcie w księgach

Marek Barowicz
Często zdarza się, że komponenty środka trwałego są wymieniane, dołączane do niego lub odłączane i następnie likwidowane bądź sprzedawane. Przyjrzyjmy się księgowym skutkom takich operacji.

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów składek ZUS osoby współpracującej

Tomasz Krywan
Właściciel firmy (indywidualna działalność gospodarcza) zatrudnił na umowę o pracę swojego ojca. Obaj mają ten sam adres zamieszkania, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Składki ZUS w takim przypadku w całości pokrywa pracodawca.
Czy poprawne będzie ujęcie w kosztach działalności gospodarczej całości składek ZUS w kolumnie 13 pkpir?

Rachunkowość

Odpis nadpłat z tytułu dochodów budżetowych

Jesteśmy państwową jednostką budżetową.
Prosimy o wyjaśnienie, czy odpis nadpłaty dochodów budżetowych – zarówno dotyczącej dochodów roku bieżącego, jak i lat ubiegłych – należy ująć w księgach rachunkowych jednostki budżetowej na stronie Wn konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji ze stroną Ma konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Jak ująć odpis nadpłaty dochodów budżetowych z lat poprzednich, ujętych w roku przypisania na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Księgi rachunkowe

Jak złożyć w KRS sprawozdanie finansowe przekształconej spółki

Agnieszka Baklarz
Nasza spółka z o.o. 16.03.2019 została przekształcona w spółkę komandytową. Sporządziliśmy e-sprawozdanie finansowe spółki przekształconej, jednak nie wiemy, w jaki sposób (technicznie) złożyć je w repozytorium dokumentów finansowych KRS. Próbowaliśmy korzystać z opcji bezpłatnego zgłaszania, lecz wyświetlił się komunikat „Nie znaleziono KRS”.
Co robić w takim przypadku?

Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować fakturę na dostawę z transportem, gdy nabywca towarów na Allegro korzysta z pakietu Smart

Agnieszka Baklarz
Wykupiliśmy na portalu Allegro pakiet Smart (pakiet przesyłek do wykorzystania). Kupujemy tam towary do firmy. Na fakturze od sprzedawcy został wyszczególniony towar oraz usługa transportowa, której kosztów nie ponieśliśmy w związku z posiadanym pakietem Smart.
Jak zaksięgować taką fakturę? Czy koszty transportu netto przy usłudze Allegro Smart będą kosztem podatkowym, a jednocześnie „rabat” w kwocie brutto udzielony na usługę transportową będzie przychodem podatkowym? Czy zaksięgować tylko towar, a pominąć koszty transportu wykazane na fakturze?

Księga przychodów i rozchodów

Materiały zużyte przy świadczeniu usług weterynaryjnych – ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
Leki, opatrunki, ubranka pooperacyjne, strzykawki i inne środki medyczne, a także karma dla zwierząt po operacji stanowią materiały podstawowe bądź pomocnicze i powinny być objęte spisem z natury.

Księgi rachunkowe

Deputaty pracownicze – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Mamy tu do czynienia z przekazaniem pracownikom świadczenia w naturze (wytwarzanych w firmie produktów) – tzw. deputatu – które jest elementem wynagrodzenia za pracę.


Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?

Od 1.01.2018 r. updop i updof wprowadziły – odpowiednio – w art. 24b i art. 30g regulacje dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zostały zmodyfikowane od 1.01.2019 r.


Rachunkowość

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym urzędu gminy

Jesteśmy urzędem gminy. Prosimy o wskazanie właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Księgi rachunkowe

Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia za pracę – ujęcie podatkowe i księgowe

Marek Barowicz
W związku z nadzwyczajną sytuacją pracownik zwrócił się do pracodawcy o zaliczkową wypłatę wynagrodzenia.
Jakie są skutki (podatkowe i księgowe) wypłacenia mu takiej zaliczki?

Na wniosek pracownika pracodawca może przekazać mu zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenie zaliczkowe) za dany okres (miesiąc). Wypłacona zaliczka pomniejsza przyszłe wynagrodzenie za dany miesiąc. Stanowi częściowe spełnienie przez pracodawcę świadczenia przed terminem jego wymagalności. Wypłacone pracownikom kwoty podlegają zarachowaniu na poczet wynagrodzenia należnego za okres obrachunkowy, a zasady ich rozliczeń powinny wynikać z zawartych z nimi umów o pracę (wyrok SN z 24.07.2001, I PKN 552/00).

Dla pracownika wynagrodzenie zaliczkowe jest przychodem ze stosunku pracy w dacie jego wypłaty lub postawienia do dyspozycji (art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 updof). Na pracodawcy ciąży – zgodnie z art. 31 updof – obowiązek pobrania od niego zaliczki na PIT (otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe, jak otrzymane wynagrodzenie – zob. interpretacja KIS z 17.05.2017, 0111-KDIB2-2.4011.33.2017.1.IN). Ponadto od wypłaconej pracownikowi zaliczki na poczet wynagrodzenia należy odprowadzić do ZUS składkę zdrowotną oraz składki społeczne (w myśl art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej oraz art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 usus).


Nowe uproszczenia w rachunkowości

Od 1.01.2019 r. weszły w życie kolejne uproszczenia dotyczące ustawy o rachunkowości. Nie mogą być one jednak stosowane przy sporządzaniu w 2019 r. sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczęty w 2018 r.

Wprowadza je art. 9 ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Główne udogodnienia obejmują:

1. Podwyższenie progów pozwalających uznać jednostkę za małą. Wzrosły one o 50%: z 17 mln do 25,5 mln zł – w przypadku sumy bilansowej na koniec roku obrotowego, oraz z 34 mln do 51 mln zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów w roku obrotowym (bez mian pozostał próg przeciętnego zatrudnienia – 50 osób).


Księgi rachunkowe

Nowe uproszczenia w rachunkowości od 2019

Krzysztof Hałub
Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.

Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.

To jedna ze zmian w ramach pakietu uproszczeń dla przedsiębiorców, wprowadzanego ustawą z 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244). Ustawa ta zawiera także zmiany w uor.

Wśród nich jest właśnie skrócenie okresu przechowywania zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych. Należy je przechowywać co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zostały zatwierdzone.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....