Kontrola celno-skarbowa stwierdzająca wystawienie fikcyjnych faktur – czy może być przekształcona w postępowanie podatkowe

Aleksander Kliszewski

Kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepisów VAT została zakończona wynikiem kontroli stwierdzającym, że firma wystawiała fikcyjne faktury. Dodatkowo stwierdzono, że zaniżyła ona kwotę zobowiązania podatkowego w deklaracji. Firma w całości zgodziła się z ustaleniami kontroli i złożyła korektę deklaracji VAT, zmniejszając podstawy opodatkowania VAT i kwoty podatku należnego o wartości wynikające z zakwestionowanych faktur oraz zwiększając zobowiązanie podatkowe z innych tytułów.
Czy kontrola celno-skarbowa może zostać przekształcona w postępowanie podatkowe:
– z tego powodu, że firma nie zapłaciła VAT na podstawie art. 108 ustawy o VAT, chociaż korekta deklaracji została przyjęta przez organ?
– w celu ustalenia 20% dodatkowego zobowiązania podatkowego?

Na podstawie art. 82 ust. 1 i 3 oraz art. 83 ust. 1 i 2 ustawy KAS po zakończeniu czynności kontrolnych dokonywanych w czasie kontroli celno-skarbowej prowadzonej m.in. w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o VAT sporządza się wynik kontroli, a z chwilą jego doręczenia kontrolę celno-skarbową uznaje się za zakończoną.

  • Op – Ordynacja podatkowa
  • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
  • UCS – Urząd Celno-Skarbowy

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrolowany podatnik VAT, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu wyniku kontroli, może skorygować – w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową – uprzednio złożoną deklarację VAT. Jeśli takiej korekty nie złoży albo organ jej nie uwzględnił, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe.

Jednocześnie, jeśli organ uwzględni złożoną przez kontrolowanego korektę deklaracji, kontrolowanemu doręcza się zawiadomienia o uwzględnieniu tej korekty.

Wątpliwości budzić może posłużenie się przez ustawodawcę określeniem „organ” bez sprecyzowania, o jaki organ chodzi. Czy o naczelnika UCS, czy o organ podatkowy właściwy w zakresie danego podatku, np. naczelnika US właściwego miejscowo w zakresie VAT.

Moim zdaniem przez „organ” należy rozumieć naczelnika UCS, gdyż to ten organ wykonuje kontrolę celno-skarbową, a co za tym idzie, jest gospodarzem i podmiotem odpowiedzialnym za jej prawidłowy przebieg. Dotyczy to również ew. późniejszego postępowania podatkowego.

Niczym nieuzasadnione, a wręcz niezgodne z założeniami ustawodawcy byłoby uzależnianie czynności podejmowanych przez naczelnika UCS od opinii innych organów podatkowych.

Gdyby bowiem przyjąć założenie, że właściwym do oceny złożonej korekty deklaracji lub do jej uwzględnienia jest inny organ niż wykonujący daną kontrolę celno-skarbową, to należałoby przyznać mu prawo nie tylko oceny złożonej korekty deklaracji, ale także wyniku kontroli, a więc oceny prawidłowości przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Odnosząc się do pytania: jeżeli kontrolowany uwzględnił w złożonej korekcie deklaracji wszystkie nieprawidłowości wskazane przez kontrolujących w wyniku kontroli, a więc zmniejszył podstawy opodatkowania VAT i kwoty VAT należnego o wartości wynikające z faktur uznanych za fikcyjne oraz zwiększył zobowiązanie podatkowe w związku z innymi nieprawidłowościami, wówczas naczelnik UCS nie ma żadnych obiektywnych przesłanek do nieuwzględnienia złożonej korekty deklaracji.

Gdyby ustawodawca zamierzał zawęzić możliwość zakończenia kontroli celno-skarbowej w formie wyniku kontroli wyłącznie do określonego rodzaju podatków lub przypadków, to bez wątpienia by to uczynił. Obowiązuje bowiem założenie racjonalności ustawodawcy.

Skoro nie ma jednak zastrzeżenia, że organ nie uwzględnia złożonej korekty deklaracji w przypadku wystawienia przez kontrolowanego faktur, do których ma zastosowanie art. 108 ustawy o VAT, lub w przypadku zaistnienia przesłanek do określenia podatnikowi dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT, to naczelnik UCS nie może w oparciu o takie przesłanki odmówić uwzględnienia złożonej korekty deklaracji VAT.

Załóżmy jednak, że naczelnik UCS, kierując się subiektywnymi ocenami, nie uwzględni złożonej korekty deklaracji i po przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe wyda decyzję, w której określi wysokość zobowiązania podatkowego w VAT w wysokości identycznej z tą zadeklarowaną przez podatnika w korekcie deklaracji.

Co prawda na mocy art. 83 ust. 3 ustawy KAS na postanowienie o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe nie przysługuje zażalenie, jednak art. 94 ustawy KAS stanowi, że do kontroli celno-skarbowej stosuje się odpowiednio m.in. art. 237 Op. Tym samym postanowienie o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe strona może zaskarżyć w odwołaniu od decyzji.

Jeśli organ odwoławczy (co prawda będzie to ten sam naczelnik UCS, który wydał decyzję w I instancji) uzna, że nie było przesłanek do kwestionowania prawidłowości złożonej korekty deklaracji, zmuszony będzie uchylić postanowienie o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe, a w konsekwencji uchylić też decyzję wydaną w I instancji i umorzyć postępowanie. Jeśli tego nie uczyni, pozostaje skarga do sądu administracyjnego.

Warto wskazać na jeszcze jeden aspekt ew. weryfikowania przez naczelnika UCS, czy kontrolowany wpłacił podatek wykazany w fikcyjnych fakturach.

Otóż kontrolę celno-skarbową uznaje się za zakończoną z chwilą doręczenia kontrolowanemu wyniku kontroli, natomiast jej przekształcenie w postępowanie podatkowe następuje z chwilą doręczenia kontrolowanemu postanowienia o przekształceniu. Zatem w okresie od doręczenia wyniku kontroli do doręczenia postanowienia o przekształceniu nie toczy się ani kontrola celno-skarbowa, ani postępowanie podatkowe. Tym samym naczelnik UCS nie ma formalnej podstawy prawnej do wyjaśniania, czy kontrolowany zapłacił podatek, o którym mowa w art. 108 ustawy o VAT, a to z kolei oznacza, że nie może uzależniać dalszego postępowania od okoliczności, których nie może wyjaśnić.

Czy oznacza to, że kontrolowany uniknie obowiązku zapłaty podatku, o którym mowa w art. 108 ustawy o VAT albo że nie będzie możliwe ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT?

Nie. Zakończenie kontroli celno-skarbowej wynikiem kontroli nie wyklucza możliwości wszczęcia postępowania podatkowego przez właściwego naczelnika US, czy to w zakresie określenia kwoty podatku, o której mowa w art. 108 ustawy o VAT, czy też ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT.

Nie istnieje też zagrożenie, że w wyniku złożenia korekty deklaracji VAT polegającej na zmniejszeniu kwoty VAT należnego o wartości wynikające z fikcyjnych faktur podatnik zażąda zwrotu nadpłaty VAT. Nawet gdyby zwrócił się z takim wnioskiem do właściwego organu podatkowego, to ten – mając wiedzę o ustaleniach zawartych w wyniku kontroli – kwotę nadpłaty po prostu zabezpieczy, na zasadach określonych w art. 33 Op, przed wydaniem decyzji określającej podatek, o którym mowa w art. 108 ustawy o VAT lub ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Więcej na temat: „Kontakty z urzędami”
Kontakty z urzędem

Umowa dzierżawy poprzedzająca umowę sprzedaży – czy to schemat podatkowy

Mateusz Kaczmarek
Zajmujemy się sprzedażą nowych maszyn o znacznej wartości. Normatywny okres ich amortyzacji to nieco ponad 7 lat (14%). Z klientem, który przed podjęciem decyzji o zakupie chce wypróbować maszynę, podpisujemy umowę dzierżawy na rok, a po jej zakończeniu przysługuje mu prawo jej pierwokupu za zwykle stosowaną przez nas cenę, pomniejszoną o kwoty zapłacone tytułem czynszu dzierżawnego. Niektórzy klienci faktycznie kupują maszynę, a inni nie. Czynsz dzierżawny odpowiada zwykle wysokości rynkowej, ale bywa też znacząco wyższy, nawet do kilkudziesięciu procent wartości maszyny.
Czy stosując takie umowy, spółka wdraża schemat podatkowy?

Kontakty z urzędem

Pożyczka transgraniczna a MDR – czy powstaje obowiązek raportowania schematu podatkowego

Mateusz Kaczmarek
Spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech (DE) udzieliła spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (PL) pożyczki w wysokości 100 tys. euro z przeznaczeniem na bieżące wydatki biznesowe pożyczkobiorcy. Pożyczka jest niezabezpieczona i oprocentowana 2% rocznie. Oprocentowanie zostanie dopisane do kwoty pożyczki w dniu zapłaty lub wypłacone pożyczkodawcy. Umowa może zostać wypowiedziana przez pożyczkodawcę m.in. z ważnych powodów lub powodów ustawowych. DE ma w kapitale PL 100% udziałów.
Czy mamy do czynienia ze schematem podatkowym (MDR)?

Kontakty z urzędem

Naczelnik UCS nie może ponownie rozpatrywać swojej decyzji, którą uchylił w wyniku odwołania

Aleksander Kliszewski
Czy naczelnik UCS – jako organ odwoławczy od własnej decyzji – mógł ją uchylić i przekazać sobie do ponownego rozpatrzenia?

Nie, ponieważ organ podatkowy nie może sam sobie przekazać sprawy, którą już się zajmuje. Przekazać sprawę można tylko innemu organowi.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej ustawa KAS) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Op, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe.


Zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych

Mateusz Kaczmarek
W wyniku nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zaszły istotne zmiany w przepisach regulujących tzw. raportowanie według krajów (country by country reporting, CbCR).

Kto jako pełnomocnik może reprezentować podatnika w postępowaniu podatkowym

Mateusz Kaczmarek
Doradca podatkowy udzielił pełnomocnictwa substytucyjnego księgowej klienta. Miała ona udać się do US w celu sfotografowania akt toczącego się postępowania podatkowego. US odmówił jej dostępu do akt sprawy, argumentując, że pełnomocnictwo zostało udzielone niezgodnie z prawem. Udostępnił akta dopiero, gdy zarząd klienta udzielił księgowej pełnomocnictwa bezpośrednio, jako swojemu pracownikowi. Przy okazji pouczył ją, że nawet prokurent klienta nie mógłby zostać uznany za uprawnionego, tylko ew. na mocy pełnomocnictwa wydanego w trybie przewidzianym w przepisach podatkowych, a nie jedynie na podstawie faktu bycia prokurentem.
Czy US miał rację?

Reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych, celnych i egzekucyjnych stanowi czynność doradztwa podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 4 w zw. z pkt 1 ustawy z 5.07.1996 o doradztwie podatkowym, DzU z 2019 poz. 283, dalej uodp).

Nie wszystkie czynności doradztwa podatkowego są zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów uprawnionych, ale te wymienione powyżej do takich właśnie należą (art. 2 ust. 2 uodp). Podmiotami uprawnionymi do ich zawodowego wykonywania są wyłącznie osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych oraz adwokaci i radcowie prawni (art. 2 ust. 3 uodp).


Procedury

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Mateusz Kaczmarek
1.01.2019 r. wszedł w życie obowiązek informowania Szefa KAS o tzw. schematach podatkowych. Może on dotyczyć m.in. doradców podatkowych czy biegłych rewidentów opracowujących rozwiązania optymalizacyjne, korzystających z tych rozwiązań przedsiębiorców, a w niektórych przypadkach także biur rachunkowych.

Tytułowe zagadnienie, odnoszące się do obowiązku przekazywania administracji skarbowej informacji o schematach podatkowych (dalej sp), zostało całościowo uregulowane w Op (Dział III, rozdz. 11a).

Omawiane przepisy stanowią – według deklaracji prawodawcy – wdrożenie wymogów dyrektywy Rady 2011/16/UE (tzw. dyrektywa MDR). Polskie regulacje są jednak znacznie bardziej restrykcyjne, chociażby z tego powodu, że dotyczą nie tylko sp transgranicznych, ale także krajowych, których wspomniane dyrektywy unijne nie objęły.


Kontakty z urzędem

Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne

Aleksander Kliszewski
Czy zajęcie zabezpieczające zmieni się w egzekucyjne, jeśli po uchyleniu decyzji o zabezpieczeniu przez 6 mies. nie wydano nowej, wydano jednak decyzję określającą zobowiązanie podatkowe?

Kontakty z urzędem

Blokada STIR a wyrejestrowanie podatnika VAT

Aleksander Kliszewski
Czy zablokowanie rachunku bankowego w ramach STIR oznacza automatyczne wyrejestrowanie firmy jako podatnika VAT?

Kontakty z urzędem

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego po zmianie siedziby fundacji

Mariusz Sobkowiak
Pod koniec 2018 zmieniliśmy nazwę oraz siedzibę naszej fundacji (co do końca roku zostało ujawnione w KRS), w związku z czym zmienił się też US, któremu podlegamy.
Czy w deklaracji CIT-8 za 2018 (składanej pod koniec marca 2019) powinniśmy podać nową nazwę i aktualny adres, czy też dotychczasowe dane? Do którego US należy złożyć CIT-8?

Kontakty z urzędem

Jak ZUS powinien skorygować oczywisty błąd w decyzji

Ewa Markiewicz
Przedsiębiorca zatrudniający pracowników przez kilka miesięcy nie odprowadzał składek na ubezpieczenia społeczne (z powodu nakładów finansowych na modernizację firmy, które nadwyrężyły fundusze). Otrzymał z ZUS decyzję o zadłużeniu, które musi spłacić wraz z odsetkami. Występuje w niej jednak błąd w nazwie firmy, a właściwie w nazwisku przedsiębiorcy – dodano jedną literę. Jego zdaniem decyzja zawierająca taki błąd jest nieważna, o czym powiadomił ZUS. Ten wprawdzie przyznał się do błędu, ale zamiast nowej decyzji wydał postanowienie, w którym skorygował nazwisko. Przedsiębiorca chciał się odwołać, jednak w postanowieniu ZUS zaznaczył, że nie przysługuje mu odwołanie do sądu. Przedsiębiorca uważa, że jest to istotny błąd w dokumencie i dopóki ZUS nie wyda decyzji z poprawnym nazwiskiem adresata, nie jest zobowiązany do spłaty zadłużenia.
Czy ma rację? Jak wpłynąć na zmianę stanowiska ZUS, skoro nie można się odwołać?

Jeżeli w decyzji ZUS występuje błąd polegający na dodaniu jednej litery w nazwisku adresata decyzji, należy go potraktować jako oczywistą omyłkę. Zgodnie z art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kpa), jeżeli w decyzji wydanej przez organ administracji publicznej znalazły się błędy pisarskie i rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, organ ten może je skorygować na żądanie strony lub z urzędu.

Nieprawidłowość musi być tzw. błędem oczywistym. Tylko taki błąd ZUS może usunąć w drodze sprostowania. Dlatego należy w pierwszej kolejności ustalić, czy opisany błąd można potraktować jako oczywisty. Można tak uznać np. gdy w pozostałej części decyzji nazwa firmy, a jednocześnie inne jej dane, jak NIP, REGON i adres, są podane prawidłowo.


Zmiany w obowiązkach płatników PIT w 2019 i 2020 r.

Aleksander Woźniak
Od 2019 r. wszyscy płatnicy PIT będą przesyłać informacje PIT-11 i PIT-8C do US do końca stycznia, czyli o miesiąc wcześniej niż dotychczas, i wyłącznie elektronicznie. Tylko elektroniczną postać będzie też mieć informacja IFT-1R składana do końca lutego, a także deklaracje zbiorcze PIT-4R i PIT-8AR, sporządzane do końca stycznia.

Kontakty z urzędem

Ile czasu ma organ podatkowy na wydanie decyzji określającej stratę

Piotr Kaim
Spółka z o.o. wykazała stratę w CIT za rok podatkowy 2012 (rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy). Strata została rozliczona przez odliczenie od dochodu osiągniętego w latach 2013 i 2014.
Czy po zakończeniu 2018 organy podatkowe będą uprawnione do wydania decyzji korygującej wysokość straty za 2012 i spółka będzie nadal zobowiązana do przechowywania ksiąg rachunkowych za 2012?

Który organ rozpatrzy wniosek o stwierdzenie nadpłaty po wszczęciu kontroli celno-skarbowej

Aleksander Kliszewski
Po złożeniu przez firmę do naczelnika US wniosku o stwierdzenie nadpłaty w VAT naczelnik UCS wszczął kontrolę celno-skarbową.
Czy to on rozpatrzy wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Dołączenie pliku XAdES warunkiem złożenia skutecznego podpisu elektronicznego

Aleksander Kliszewski
Przesłałem do US pismo podpisane elektronicznie, jednak urząd stwierdził, że brakuje podpisu, gdyż nie załączyłem do niego pliku z rozszerzeniem XAdES.
Czy zarzut US jest słuszny?

Kontakty z urzędem

Kontrola skarbowa czy celno-skarbowa po kolejnej korekcie rozliczenia

Aleksander Kliszewski
Kontrola skarbowa (prowadzona przez UKS) zakończyła się przed 1.03.2017. Firma złożyła korektę deklaracji VAT, w całości uwzględniając nieprawidłowości. W 2018 złożyła kolejną korektę deklaracji, „anulującą” poprzednią korektę.
Czy prawidłowe było podjęcie zakończonego postępowania kontrolnego? Czy powinna to być kontrola celno-skarbowa? Jakie są skutki zastosowania błędnego trybu?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....