Kontakty z urzędem

Kontakty z urzędem

Kara dla doradcy za uporczywą odmowę okazania dokumentacji i unikanie kontaktu z organem podatkowym

Aleksander Woźniak
2020-10-05
Doradca podatkowy nie może ignorować wezwań organu do przedstawienia dokumentacji klienta i stawiennictwa w celu złożenia wyjaśnień, zwłaszcza gdy wie o toczącym się postępowaniu kontrolnym.
Kontakty z urzędem

Pełnomocnik musi mieć adres elektroniczny, ale niekoniecznie ePUAP

Aleksander Woźniak
2020-09-08
Organ podatkowy nie może pozostawić odwołania bez rozpatrzenia tylko z tego powodu, że pełnomocnik podał w druku pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 swój adres e-mail, a nie adres ePUAP.
Kontakty z urzędem

Zapłata PIT wspólników z rachunku VAT spółki jawnej

Aleksander Woźniak
2020-09-08
Spółka jawna ma na rachunku VAT dość dużą kwotę. Czy z tego rachunku mogą zostać opłacone zaliczki na podatek dochodowy wspólników spółki, jeżeli przekraczają 1000 zł?
Kontakty z urzędem

Nie można odwołać się od niedoręczonej decyzji

Aleksander Woźniak
2020-07-02
Pełnomocnik nie może domagać się przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, jeżeli twierdzi zarazem, że decyzja nie została skutecznie doręczona.
Kontakty z urzędem

Obniżenie odpisów amortyzacyjnych przez spółkę prowadzącą działalność w SSE jest dozwolone

Krzysztof Hałub
2020-06-04
Nie jest unikaniem opodatkowania sytuacja, w której spółka – w okresie korzystania z pomocy publicznej polegającej na zwolnieniu z CIT z racji prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) – obniża stawki amortyzacji podatkowej poszczególnych środków trwałych, wykorzystując dzięki temu cały przyznany jej limit pomocy.

Wysyłanie pełnomocnictwa do złożenia ORD-IN – pocztą czy przez ePUAP

Mateusz Kaczmarek
2020-03-11
Prowadzę biuro rachunkowe. Jestem księgową, ale mam uprawnienia doradcy podatkowego. Klient poprosił mnie o wystąpienie w jego imieniu o interpretację indywidualną. Udzielił mi stosownego pełnomocnictwa w formie tradycyjnej, tj. papierowej z odręcznym podpisem.
Czy do wniosku ORD-IN, który złożę przez platformę ePUAP, mogę dołączyć skan tego pełnomocnictwa, czy też muszę oryginał wysłać pocztą do dyrektora KIS?

Przeniesienie działalności ze spółki z o.o. do sp.k. – czy jest schematem podatkowym i niedozwoloną optymalizacją

Mateusz Kaczmarek
2020-02-06
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie reklamy i marketingu. Jest to działalność typowo usługowa. W firmie nie ma żadnych istotnych środków trwałych ani wnip. Właściciele są zatrudnieni na umowę o pracę, a dodatkowo regularnie wykonują dla spółki prace na umowy o dzieło. Spółka w znacznym stopniu korzysta z pracy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wspólnicy planują przeniesienie działalności do jeszcze nieistniejącej spółki z o.o. spółki komandytowej.
Czy istnieje ryzyko uznania tego przeniesienia za schemat podatkowy lub niedozwoloną optymalizację podatkową?

Organ podatkowy nie wypowie się wiążąco na temat przechowywania dowodów księgowych

Aleksander Woźniak
2019-12-10
We wniosku o interpretację przepisów podatkowych nie należy pytać o sposób archiwizowania dokumentów, choćby miało to służyć dokumentowaniu wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Przechowywanie dowodów księgowych to domena prawa bilansowego, a nie podatkowego.

Kto i na jakich zasadach może otrzymać zaświadczenie z urzędu skarbowego

Marek Barowicz
2019-11-18
US – na wniosek przedsiębiorcy lub jego kontrahenta – może wydawać zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, o wysokości zaległości podatkowych zbywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o wielkości dochodu lub obrotu danego podmiotu (podatnika), a także o kondycji podatkowej kontrahenta/potencjalnego kredytobiorcy. Poniżej opisujemy zasady ich wydawania.
Kontakty z urzędem

Interpretacja indywidualna nie da odpowiedzi na pytanie o prawidłowe stosowanie przepisów MDR

Patrycja Kubiesa
2019-10-08
Mimo niejasnych regulacji prawnych dotyczących raportowania schematów podatkowych KIS odmawia wydania interpretacji w tych sprawach. Trudno jednak zgodzić się z argumentacją przywoływaną przez ten organ.
Kontakty z urzędem

Oprocentowanie zwrotu VAT, gdy złożono autokorektę deklaracji po kontroli US

Aleksander Kliszewski
2019-10-08
US wszczął kontrolę podatkową zadeklarowanego zwrotu VAT i jednocześnie przedłużył termin zwrotu. Kontrola wykazała błędy powodujące nieznaczne zmniejszenie kwoty zwrotu.
Czy jeśli po otrzymaniu protokołu kontroli podatnik złoży autokorektę deklaracji, będzie mu przysługiwało oprocentowanie zwrotu VAT dokonanego przez US po terminie wynikającym z deklaracji pierwotnej, czy może w ogóle oprocentowanie nie przysługuje?
Kontakty z urzędem

We wniosku o interpretację przepisów podatkowych trzeba pytać o konkrety

Aleksander Woźniak
2019-09-10
Wnioskując o wydanie interpretacji indywidualnej, należy ograniczyć się do opisania konkretnego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), a nie przedstawiać wiele różnych jego wariantów.
Kontakty z urzędem

Umowa dzierżawy poprzedzająca umowę sprzedaży – czy to schemat podatkowy

Mateusz Kaczmarek
2019-08-07
Zajmujemy się sprzedażą nowych maszyn o znacznej wartości. Normatywny okres ich amortyzacji to nieco ponad 7 lat (14%). Z klientem, który przed podjęciem decyzji o zakupie chce wypróbować maszynę, podpisujemy umowę dzierżawy na rok, a po jej zakończeniu przysługuje mu prawo jej pierwokupu za zwykle stosowaną przez nas cenę, pomniejszoną o kwoty zapłacone tytułem czynszu dzierżawnego. Niektórzy klienci faktycznie kupują maszynę, a inni nie. Czynsz dzierżawny odpowiada zwykle wysokości rynkowej, ale bywa też znacząco wyższy, nawet do kilkudziesięciu procent wartości maszyny.
Czy stosując takie umowy, spółka wdraża schemat podatkowy?
Kontakty z urzędem

Pożyczka transgraniczna a MDR – czy powstaje obowiązek raportowania schematu podatkowego

Mateusz Kaczmarek
2019-07-02
Spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech (DE) udzieliła spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (PL) pożyczki w wysokości 100 tys. euro z przeznaczeniem na bieżące wydatki biznesowe pożyczkobiorcy. Pożyczka jest niezabezpieczona i oprocentowana 2% rocznie. Oprocentowanie zostanie dopisane do kwoty pożyczki w dniu zapłaty lub wypłacone pożyczkodawcy. Umowa może zostać wypowiedziana przez pożyczkodawcę m.in. z ważnych powodów lub powodów ustawowych. DE ma w kapitale PL 100% udziałów.
Czy mamy do czynienia ze schematem podatkowym (MDR)?
Kontakty z urzędem

Naczelnik UCS nie może ponownie rozpatrywać swojej decyzji, którą uchylił w wyniku odwołania

Aleksander Kliszewski
2019-06-05
Czy naczelnik UCS – jako organ odwoławczy od własnej decyzji – mógł ją uchylić i przekazać sobie do ponownego rozpatrzenia?

Kto jako pełnomocnik może reprezentować podatnika w postępowaniu podatkowym

Mateusz Kaczmarek
2019-05-09
Doradca podatkowy udzielił pełnomocnictwa substytucyjnego księgowej klienta. Miała ona udać się do US w celu sfotografowania akt toczącego się postępowania podatkowego. US odmówił jej dostępu do akt sprawy, argumentując, że pełnomocnictwo zostało udzielone niezgodnie z prawem. Udostępnił akta dopiero, gdy zarząd klienta udzielił księgowej pełnomocnictwa bezpośrednio, jako swojemu pracownikowi. Przy okazji pouczył ją, że nawet prokurent klienta nie mógłby zostać uznany za uprawnionego, tylko ew. na mocy pełnomocnictwa wydanego w trybie przewidzianym w przepisach podatkowych, a nie jedynie na podstawie faktu bycia prokurentem.
Czy US miał rację?
Kontakty z urzędem

Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne

Aleksander Kliszewski
2019-04-03
Czy zajęcie zabezpieczające zmieni się w egzekucyjne, jeśli po uchyleniu decyzji o zabezpieczeniu przez 6 mies. nie wydano nowej, wydano jednak decyzję określającą zobowiązanie podatkowe?
Kontakty z urzędem

Blokada STIR a wyrejestrowanie podatnika VAT

Aleksander Kliszewski
2019-03-06
Czy zablokowanie rachunku bankowego w ramach STIR oznacza automatyczne wyrejestrowanie firmy jako podatnika VAT?
Kontakty z urzędem

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego po zmianie siedziby fundacji

Mariusz Sobkowiak
2019-03-06
Pod koniec 2018 zmieniliśmy nazwę oraz siedzibę naszej fundacji (co do końca roku zostało ujawnione w KRS), w związku z czym zmienił się też US, któremu podlegamy.
Czy w deklaracji CIT-8 za 2018 (składanej pod koniec marca 2019) powinniśmy podać nową nazwę i aktualny adres, czy też dotychczasowe dane? Do którego US należy złożyć CIT-8?
Kontakty z urzędem

Jak ZUS powinien skorygować oczywisty błąd w decyzji

Ewa Markiewicz
2019-02-12
Przedsiębiorca zatrudniający pracowników przez kilka miesięcy nie odprowadzał składek na ubezpieczenia społeczne (z powodu nakładów finansowych na modernizację firmy, które nadwyrężyły fundusze). Otrzymał z ZUS decyzję o zadłużeniu, które musi spłacić wraz z odsetkami. Występuje w niej jednak błąd w nazwie firmy, a właściwie w nazwisku przedsiębiorcy – dodano jedną literę. Jego zdaniem decyzja zawierająca taki błąd jest nieważna, o czym powiadomił ZUS. Ten wprawdzie przyznał się do błędu, ale zamiast nowej decyzji wydał postanowienie, w którym skorygował nazwisko. Przedsiębiorca chciał się odwołać, jednak w postanowieniu ZUS zaznaczył, że nie przysługuje mu odwołanie do sądu. Przedsiębiorca uważa, że jest to istotny błąd w dokumencie i dopóki ZUS nie wyda decyzji z poprawnym nazwiskiem adresata, nie jest zobowiązany do spłaty zadłużenia.
Czy ma rację? Jak wpłynąć na zmianę stanowiska ZUS, skoro nie można się odwołać?
Kontakty z urzędem

Ile czasu ma organ podatkowy na wydanie decyzji określającej stratę

Piotr Kaim
2018-11-16
Spółka z o.o. wykazała stratę w CIT za rok podatkowy 2012 (rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy). Strata została rozliczona przez odliczenie od dochodu osiągniętego w latach 2013 i 2014.
Czy po zakończeniu 2018 organy podatkowe będą uprawnione do wydania decyzji korygującej wysokość straty za 2012 i spółka będzie nadal zobowiązana do przechowywania ksiąg rachunkowych za 2012?

Który organ rozpatrzy wniosek o stwierdzenie nadpłaty po wszczęciu kontroli celno-skarbowej

Aleksander Kliszewski
2018-09-11
Po złożeniu przez firmę do naczelnika US wniosku o stwierdzenie nadpłaty w VAT naczelnik UCS wszczął kontrolę celno-skarbową.
Czy to on rozpatrzy wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Dołączenie pliku XAdES warunkiem złożenia skutecznego podpisu elektronicznego

Aleksander Kliszewski
2018-08-10
Przesłałem do US pismo podpisane elektronicznie, jednak urząd stwierdził, że brakuje podpisu, gdyż nie załączyłem do niego pliku z rozszerzeniem XAdES.
Czy zarzut US jest słuszny?
Kontakty z urzędem

Kontrola skarbowa czy celno-skarbowa po kolejnej korekcie rozliczenia

Aleksander Kliszewski
2018-07-03
Kontrola skarbowa (prowadzona przez UKS) zakończyła się przed 1.03.2017. Firma złożyła korektę deklaracji VAT, w całości uwzględniając nieprawidłowości. W 2018 złożyła kolejną korektę deklaracji, „anulującą” poprzednią korektę.
Czy prawidłowe było podjęcie zakończonego postępowania kontrolnego? Czy powinna to być kontrola celno-skarbowa? Jakie są skutki zastosowania błędnego trybu?
Kontakty z urzędem

Blokada środków na rachunku VAT

Krzysztof Hałub
2018-07-03
Blokada przez organy podatkowe rachunku rozliczeniowego podatnika uniemożliwi w praktyce także korzystanie z rachunku VAT, na który trafiają środki odpowiadające kwocie należnego podatku za sprzedane towary i usługi, na skutek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.
Kontakty z urzędem

Kontrola celno-skarbowa stwierdzająca wystawienie fikcyjnych faktur – czy może być przekształcona w postępowanie podatkowe

Aleksander Kliszewski
2018-06-04
Kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepisów VAT została zakończona wynikiem kontroli stwierdzającym, że firma wystawiała fikcyjne faktury. Dodatkowo stwierdzono, że zaniżyła ona kwotę zobowiązania podatkowego w deklaracji. Firma w całości zgodziła się z ustaleniami kontroli i złożyła korektę deklaracji VAT, zmniejszając podstawy opodatkowania VAT i kwoty podatku należnego o wartości wynikające z zakwestionowanych faktur oraz zwiększając zobowiązanie podatkowe z innych tytułów.
Czy kontrola celno-skarbowa może zostać przekształcona w postępowanie podatkowe:
– z tego powodu, że firma nie zapłaciła VAT na podstawie art. 108 ustawy o VAT, chociaż korekta deklaracji została przyjęta przez organ?
– w celu ustalenia 20% dodatkowego zobowiązania podatkowego?
Kontakty z urzędem

Nadpłatą w CIT nie można uregulować zobowiązania w podatku od nieruchomości

Anna Koleśnik
2018-05-14
W zeznaniu CIT-8 za 2017 spółka z o.o. wykazała nadpłatę podatku. Do zeznania dołączyła wniosek o przekazanie tej nadpłaty na rachunek urzędu gminy na poczet podatku od nieruchomości. US odmówił.
Czy miał rację?
Kontakty z urzędem

Wpłata na poczet decyzji określającej dług celny – naliczanie odsetek za zwłokę

2018-05-14
Na poczet przyszłej decyzji określającej dług celny, przed zakończeniem kontroli, spółka wpłaciła zaniżoną przez nią kwotę cła. Czy zwolni ją to od naliczenia odsetek za zwłokę za okres od dokonania wpłaty?
Kontakty z urzędem

Kontrola paliwa na stacji benzynowej – właściwość organów

Aleksander Kliszewski
2018-04-13
Funkcjonariusze KAS pobrali próbki paliwa ze zbiornika na prowadzonej przez przedsiębiorcę stacji paliw. Stwierdzili nieprawidłowości, a kontrolę zakończyli wynikiem kontroli celno-skarbowej.
Czy taka kontrola może zostać przekształcona w postępowanie podatkowe w zakresie akcyzy, jeśli przedsiębiorca nie zgodzi się z jej ustaleniami?
Jaki organ będzie właściwy do prowadzenia postępowania?
Kontakty z urzędem

Zaświadczenia o sytuacji podatkowej kontrahenta

Aleksander Kliszewski
2018-03-13
Od 25.12.2017 kontrahenci podatnika prowadzącego działalność gospodarczą mogą występować o wydanie zaświadczenia o jego sytuacji podatkowej.
Kontakty z urzędem

Zwrot nadpłaty w PIT

Piotr Kaim
2018-03-13
Jeśli z rocznej deklaracji PIT wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu nadpłaty, to w jakim terminie US powinien ją zwrócić? W jakich okolicznościach nadpłata podlega oprocentowaniu?
Kontakty z urzędem

Identyfikator podatkowy cudzoziemca

Paweł Ziółkowski
2018-02-14
Przedsiębiorcy korzystający z usług naszej kancelarii zatrudniają coraz więcej obcokrajowców. Jakim numerem identyfikacyjnym powinien posługiwać się cudzoziemiec?
Kontakty z urzędem

Kiedy możliwa jest blokada konta bankowego przez Szefa KAS

Aleksander Kliszewski
2018-02-14
Szef KAS będzie mógł zablokować rachunek rozliczeniowy służący działalności gospodarczej osoby fizycznej w razie podejrzenia wykorzystywania tego rachunku do wyłudzenia skarbowego. Nie będzie miał natomiast takiej możliwości w stosunku do rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego.
Kontakty z urzędem

Wszczęcie postępowania karnoskarbowego a bieg terminu przedawnienia podatku

Aleksander Kliszewski
2017-11-17
Czy wszczęcie postępowania karnoskarbowego pomimo przedawnienia karalności może skutecznie zawiesić bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
Składki ZUS

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie spółki z o.o.

Magdalena Januszewska
2017-11-14
Samo powołanie na członka zarządu nie kreuje stosunku ubezpieczeniowego. Nie zmienia tego późniejsze zatrudnienie takiej osoby na umowę o pracę ani świadczenie przez nią usług w ramach działalności gospodarczej.
Kontakty z urzędem

Niewydanie ksiąg nie zawsze jest wykroczeniem skarbowym

Aleksander Woźniak
2017-11-14
Nie każdy księgowy lub doradca podatkowy popełnia wykroczenie skarbowe, gdy odmawia udostępnienia organom podatkowym dokumentacji podatkowej swojego klienta.
Kontakty z urzędem

Adres e-mailowy i elektroniczny w NIP-2 – czym się różnią

Aleksander Kliszewski
2017-11-14
W części B.6 zgłoszenia NIP-2 podaje się adres e-mail i adres elektroniczny.
Czy to nie to samo?
Kontakty z urzędem

Gdzie kwestionować decyzję ZUS o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego

Magdalena Januszewska
2017-11-14
Odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej ulgi w zwrocie nienależnie pobranych świadczeń należy kierować do SO.
Kontakty z urzędem

Pominięcie pełnomocnika ogólnego w postępowaniu podatkowym

Aleksander Kliszewski
2017-10-11
Podatnik ustanowił mnie pełnomocnikiem ogólnym, jednak organ podatkowy pominął mnie, wszczynając postępowanie podatkowe, a po zgłoszeniu się przeze mnie do udziału w tym postępowaniu zażądał złożenia pełnomocnictwa szczególnego.
Czy miał do tego podstawy?
Kontakty z urzędem

Przedawnienie podatku wykazanego na fakturze i podlegającego zapłacie na mocy art. 108 ustawy o VAT

Aleksander Kliszewski
2017-09-11
Skoro podatek do zapłaty na podstawie art. 108 ustawy o VAT nie ma charakteru zobowiązania podatkowego, to czy stosuje się do niego przedawnienie zobowiązania podatkowego?
Kontakty z urzędem

Informacja o wymiarze cła w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach

Aleksander Kliszewski
2017-09-11
We wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach spółka zażądała podania także informacji o prowadzonych wobec niej postępowaniach mających na celu ujawnienie jej zaległości podatkowych i określenie ich wysokości.
Czy słuszne było podanie przez US informacji o prowadzonych wobec spółki postępowaniach mających na celu wymiar cła oraz należnego VAT z tytułu importu towarów?
Biuro rachunkowe

Podwyższenie składki wypadkowej na skutek pomyłki biura rachunkowego

Aleksander Woźniak
2017-08-04
Pomyłka to nie powód, by wymierzać dotkliwą sankcję płatnikowi składek, zwłaszcza gdy przekazał on do biura rachunkowego prawidłowe dane.
Kontakty z urzędem

Właściwość US dla oddziału firmy zagranicznej w Polsce

Artur Kowalski
2017-08-04
W którym US powinien się rozliczać z podatków (CIT, VAT, PIT) oddział zagranicznego przedsiębiorstwa?
Kontakty z urzędem

Nielegalny automat do gier hazardowych w wynajętym lokalu – skutki dla wynajmującego

Aleksander Kliszewski
2017-08-04
Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie wynajmu nieruchomości – własnych i cudzych. Jego kontrahent do wynajętych lokali wstawił nielegalne automaty do gier hazardowych. W części tych lokali poza automatami prowadzona jest też działalność usługowa.
Czy wynajmujący może zostać ukarany karą pieniężną?
Kontakty z urzędem

Zapłata podatku dochodowego wspólników spółki komandytowej z rachunku bankowego spółki

Tomasz Krywan
2017-07-17
Czy PIT wspólników spółki komandytowej może być płacony z rachunku spółki bez ograniczeń, czy też w takim przypadku obowiązuje limit w wysokości 1000 zł?
Kontakty z urzędem

Jak skutecznie zawiadomić o zmianie roku podatkowego spółki

Krzysztof Hałub
2017-06-12
O zmianie roku podatkowego spółki kapitałowej lub ska nie trzeba odrębnie informować naczelnika US. Wystarczy przedłożyć zmienioną umowę spółki w KRS z zachowaniem ustawowego terminu.
Kontakty z urzędem

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej a korekta deklaracji

Aleksander Kliszewski
2017-05-10
Czy po wszczęciu kontroli celno-skarbowej przez naczelnika UCS można złożyć prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej w zakresie objętym kontrolą?
Kontakty z urzędem

Nierzetelne lub wadliwe prowadzenie księgi – przedawnienie karalności

2017-04-19
Podatnik nie zaksięgował w kwietniu 2010 faktury dokumentującej sprzedaż. Z tego powodu US uznał księgi za nierzetelne i to zarówno w zakresie podatku dochodowego, jak i VAT.
Kiedy upłynie termin przedawnienia tego wykroczenia i jak go liczyć? Od końca miesiąca czy roku, w którym nierzetelność wystąpiła?
Kontakty z urzędem

Spóźniona zaliczka na podatek dochodowy za grudzień – konsekwencje odsetkowe

Aleksander Woźniak
2017-03-16
Czy od opóźnionej wpłaty zaliczki na PIT za grudzień 2016 są naliczane odsetki za zwłokę? Czytałam, że z końcem roku ustaje byt prawny zaliczek i w związku z tym odsetki nie powinny dalej rosnąć.
Czy zatem jeżeli podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą wpłacił zaliczkę za grudzień dopiero w marcu, wystarczy, że ureguluje tylko kwotę główną, bez odsetek za zwłokę?
Kontakty z urzędem

Skutki niedotrzymania terminu płatności w razie rozłożenia na raty zaległych składek ZUS

Barbara Staszyńska
2017-02-14
Firma, którą prowadzę, spłaca w ratach zadłużenie w ZUS. Wiadomo już, że w lutym może mieć problem z realizacją bieżących zobowiązań.
Czy w takiej sytuacji lepiej uregulować płatne w lutym należności wynikające z umowy o rozłożenie na raty zaległych składek, czy bieżące składki za styczeń?
Kontakty z urzędem

Odwołanie przez pełnomocnika pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji

Aleksander Kliszewski
2017-02-14
Zamierzam wypowiedzieć posiadane przeze mnie pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji. Jednak US odmawia mi takiego prawa, twierdząc, że wg objaśnień do formularza OPL-1P tylko mocodawca może odwołać to pełnomocnictwo.
Czy mam prawo je wypowiedzieć? Czy w tym celu mogę wykorzystać formularz OPL-1P?
Kontakty z urzędem

Skutki naruszenia obowiązku zgłoszenia zamiaru sporządzenia spisu z natury

Tomasz Krywan
2017-01-18
Podatnik prowadzący pkpir sporządził spis z natury w trakcie roku, jednak zapomniał zawiadomić o tym naczelnika US.
Czy grozi mu za to kara? Czy powinien wyrazić czynny żal?
Kontakty z urzędem

Kurator sądowy spółki pełnomocnikiem ogólnym

Aleksander Kliszewski
2017-01-18
W 2015 sąd ustanowił mnie kuratorem spółki z o.o. na wniosek naczelnika US.
Czy od 1.07.2016 stałem się pełnomocnikiem ogólnym tej spółki?
Kontakty z urzędem

Zawiadomienie pełnomocnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Aleksander Kliszewski
2017-01-10
Czy zawiadomienie przez US pełnomocnika tymczasowego, ustanowionego w postępowaniu odwoławczym, o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania (art. 70c Op) jest skuteczne?
Kontakty z urzędem

Czy dane z formularza SCAC są jawne dla strony

Aleksander Kliszewski
2017-01-10
W aktach sprawy mojego klienta znajduje się SCAC od niemieckiej administracji.
Czy US mógł okazać do wglądu jedynie wyciąg z tego dokumentu, czy też mam prawo zapoznać się z jego całą zawartością?
Kontakty z urzędem

Odpowiedzialność za długi podatkowe nabytego przedsiębiorstwa

Grzegorz Gębka
2016-12-15
Spółka zamierza wykupić swoich bezpośrednich konkurentów na rynku lokalnym. Wskutek tej transakcji majątki innych przedsiębiorstw wejdą do majątku spółki. Działalność nabytych firm (po reorganizacji) będzie kontynuowana przez spółkę.
Co w przypadku, gdyby okazało się, że nabywane przedsiębiorstwa mają długi podatkowe? Czy spółka będzie za nie odpowiadać?
Kontakty z urzędem

Co z NIP i REGON po przekształceniu przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z o.o.

Grzegorz Gębka
2016-11-15
Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność zamierza przekształcić się w jednoosobową spółkę z o.o.
Czy jego obecne numery NIP i REGON „przejdą” na tę spółkę?
Kontakty z urzędem

Interpretacja podatkowa gdy wątpliwości wynikają z prawa handlowego

Ewelina Majewska-Howis
2016-11-15
Organ podatkowy w interpretacji przepisów podatkowych musi wiążąco wypowiedzieć się także w sprawie odpowiedniej reprezentacji spółki według KRS, o ile reprezentacja ta dotyczy spraw podatkowych (np. podpisywania deklaracji podatkowych).
Kontakty z urzędem

Kontrola skarbowa ma prawo weryfikować księgi

Aleksander Woźniak
2016-11-15
Organ kontroli skarbowej może w toku postępowania kontrolnego badać księgi podatkowe.
Kontakty z urzędem

Przekazanie nadpłaty w CIT na podatek od nieruchomości

Ryszard Kubacki
2016-08-15
W złożonym w marcu zeznaniu CIT-8 spółka wykazała nadwyżkę zapłaconych zaliczek nad należnym CIT za 2015. Wobec tego do zeznania dołączyła wniosek, aby kwota ta została przekazana do gminy na podatek od nieruchomości. US odmówił.
Czy miał rację?
Kontakty z urzędem

Jak zapłacić mandat drogowy przez internet

Paweł Ziółkowski
2016-07-13
Jadąc do klienta, złamałem przepisy ruchu drogowego i zostałem zatrzymany przez policję. Otrzymałem mandat, który chciałem zapłacić przez internet, ale tu pojawił się problem – nie potrafiłem tego zrobić. Bank nakazywał zastosować formularz przelewów podatkowych, mimo że blankiet otrzymany od policjanta nie był podatkowy. Wypełniając formularz, wciąż otrzymywałem komunikat o błędnym wypełnieniu. Skończyło się na tym, że poszedłem na pocztę. Na przyszłość chciałbym jednak oszczędzić czas i ew. mandaty opłacać przez internet.
Jak to zrobić?
Kontakty z urzędem

Koszty upomnienia wysłanego przez ZUS – kiedy powstają i w jakiej wysokości

Barbara Staszyńska
2016-07-13
Przejęłam rozliczenia płatnika składek, który miał ostatnio trudności z płynnością finansową i nie opłacał regularnie składek ZUS. W trakcie rozmowy w ZUS, gdzie potwierdzałam wysokość należności do zapłaty, dowiedziałam się, że za marzec, kwiecień i maj 2016 wysłano do płatnika upomnienia, dlatego powinien on opłacić dodatkowo koszty upomnień. W dokumentacji płatnika znalazłam upomnienia za marzec 2016 (za ten miesiąc dostał on też zawiadomienie o zablokowaniu rachunku bankowego).
Czy mimo tego powinny zostać zapłacone także koszty upomnień za kwiecień i maj?
Kontakty z urzędem

Korekta zeznania za lata ubiegłe - z uzasadnieniem czy bez

Ryszard Kubacki
2016-06-06
Na wskutek błędu w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2014 podatnik znacząco zaniżył dochody (pewne przychody pochopnie uznał za zwolnione) i w rezultacie także podatek.
Czy obecnie, składając korektę tego zeznania, należy dołączyć uzasadnienie jej przyczyn oraz tzw. czynny żal?
Kontakty z urzędem

Wszczęcie egzekucji należności wobec ZUS nie zawsze jest poprzedzone upomnieniem

Barbara Staszyńska
2016-06-06
Rozliczam różnych płatników (zarówno osoby fizyczne, jak i prawne). Zauważyłam, że w razie nieopłacenia składek ZUS w terminie niektórzy z nich otrzymują przed zajęciem rachunków bankowych upomnienia, innym zaś ZUS zablokował rachunki, choć nie otrzymali upomnień.
Czy tak powinno być? Od czego to zależy?
Kontakty z urzędem

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

Ewelina Majewska-Howis
2016-05-08
Dla skutecznego przeprowadzenia kontroli zasadniczo ­konieczne jest zawiadomienie przedsiębiorcy. Musi ono zawierać określone informacje i zostać terminowo doręczone kontrolowanemu. Niespełnienie tych warunków może skutkować nawet podważeniem negatywnych dla przedsiębiorcy ustaleń kontrolujących.
Kontakty z urzędem

Biuro może odmówić okazania pkpir bez żadnych sankcji

Karol Różycki
2016-04-15
Prowadzę biuro rachunkowe. Czy jeśli odmówię organowi podatkowemu okazania pkpir mojego klienta, mogę za to zostać ukarany karą porządkową?
Kontakty z urzędem

Inspektor pracy ma prawo kontrolować znienacka

Magdalena Januszewska
2016-04-15
Czy to prawda, że od 2016 zmieniły się przepisy, a inspektor pracy może teraz przyjść na niezapowiedzianą kontrolę i np. zakwestionować zatrudnienie na umowy cywilnoprawne?
Kontakty z urzędem

Kara porządkowa także dla biura rachunkowego

Anna Koleśnik
2016-03-16
Od 1.01.2016 na osobę prowadzącą biuro rachunkowe, która bezzasadnie odmówi okazania ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego prowadzącego postępowanie, może zostać nałożona kara porządkowa.
Kontakty z urzędem

Jak zaskarżyć niekorzystną interpretację podatkową

Grzegorz Gębka
2016-03-15
Złożyłem wniosek do MF o wydanie indywidualnej interpretacji. Organ nie zgodził się z prezentowanym przeze mnie stanowiskiem.
Co należy zrobić, by skutecznie zaskarżyć interpretację?
Kontakty z urzędem

Zaświadczenie o niezaleganiu a potwierdzenie prawidłowości rozliczenia składek ZUS

Barbara Staszyńska
2016-02-15
Czy otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oznacza, że zostały rozliczone prawidłowo? Chciałabym mieć pewność, że nie mam zaległości wobec ZUS.
Kontakty z urzędem

Uznaniowość decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych

Grzegorz Gębka
2016-02-15
Klient po śmierci ojca odziedziczył ponad 100 000 zł długu podatkowego, który związany był z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie ma środków na jego spłatę, a urząd rozpoczął egzekucję. Klient wystąpił o umorzenie długu, gdyż według niego były do tego podstawy. Otrzymał decyzję odmowną.
Czy można ją zaskarżyć do sądu?
Kontakty z urzędem

Konsekwencje braku potwierdzenia złożenia PIT przez internet

Paweł Ziółkowski
2015-12-15
Dla naszych klientów sporządzamy zeznania roczne w wersji elektronicznej. Przesyłamy je klientom, którzy sami wysyłają je do US. Żądamy od nich okazania urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO), ale czasem klienci nas zwodzą i bywa, że z końcem kwietnia nie mamy pewności, czy zeznanie zostało złożone.
Kto odpowiada w takim wypadku za wysyłkę? Jakie są konsekwencje braku UPO?
Kontakty z urzędem

Skutki nieprzekazania wierzytelności komornikowi

Radosław Michał Stępień
2015-11-15
Jeden z moich klientów (spółka z o.o.) stale współpracuje z firmą, która obecnie ma kłopoty z regulowaniem swoich zobowiązań. Do mojego klienta trafiła informacja komornika, że zajął wierzytelności kontrahenta i związku z tym spółka ma obowiązek przekazać należną zapłatę na wskazany przez komornika rachunek. Prezes spółki zwrócił się do mnie z pytaniem, czy może mimo wszystko przekazać kontrahentowi należne pieniądze, ponieważ ten prosi go o ich przelanie ‒ jak twierdzi, nie ma środków na wypłaty dla pracowników.
Co może grozić mojemu klientowi za przekazanie zapłaty kontrahentowi, a nie komornikowi skarbowemu?
Kontakty z urzędem

Zapytaj, jak płacić składki ZUS

Magdalena Januszewska
2015-10-15
Przedsiębiorca może wystąpić o indywidualną interpretację w sprawie składek ubezpieczeniowych ‒ podobnie jak w sprawie podatków.
Kontakty z urzędem

Warunki uniknięcia kary dzięki złożeniu korekty deklaracji

Radosław Michał Stępień
2015-09-15
Jestem właścicielem biura rachunkowego i od kilku miesięcy prowadzę księgi rachunkowe firmy. Wcześniej prowadziła je księgowa na umowie zlecenia. Obecnie w trakcie kontroli skarbowej mojemu klientowi zarzucono wiele uchybień, m.in. że księgi prowadzone były w sposób nierzetelny i że wystawiono kilka niewłaściwych faktur. Kiedy klient zwrócił się do poprzedniej księgowej (prowadzącej księgi za okres objęty kontrolą), stwierdziła ona, że wystarczy złożyć korektę kilku deklaracji VAT i podatku dochodowego oraz zapłacić podatek i innych konsekwencji nie będzie. Ja jednak uważam, że mój klient może zostać ukarany. Kto ma rację?
Kontakty z urzędem

Jak liczyć stawki dzienne w Kks

Paweł Ziółkowski
2015-09-15
Kary nakładane w postępowaniu karnym skarbowym ustalane są w tzw. stawkach dziennych. Przyjrzyjmy się, jak określa się ich wysokość.
Kontakty z urzędem

Dokumenty w języku obcym a czynności sprawdzające

Renata Ziólkowska
2015-08-15
Klient ma sprzedaż zagraniczną, więc również dokumenty (faktury, umowy) są sporządzane w języku obcym.
Czy trzeba je tłumaczyć? Jak to wygląda w razie kontroli US?
Kontakty z urzędem

Liczba błędnych zapisów w księgach rachunkowych nie przesądza o tym, czy popełniono przestępstwo

Radosław Michał Stępień
2015-08-15
Od kilku lat samodzielnie prowadzę usługowo księgi rachunkowe. Ostatnio w trakcie kontroli podatkowej kontrolujący znaleźli trzy zapisy, które nie były zgodne z dowodami źródłowymi (fakturami VAT). Zakwestionowali rzetelność ksiąg i poinformowali mnie, że będą wnioskować do sądu o ukaranie mnie, ponieważ popełniłam przestępstwo z art. 61 Kks. Kiedy popełniłam te błędy, miałam trudny okres w życiu osobistym.
Czy mogę być ukarana przez sąd?
Kontakty z urzędem

Odsetki od zaległych zobowiązań wobec US i ZUS płacimy, gdy ich kwota przekroczy ustalony limit

Anna Koleśnik
2015-06-15
Jeśli odsetki od zaległości podatkowych mieszczą się w granicy 8,70 zł, nie trzeba ich naliczać i wpłacać na konto US. Dla zaległości z tytułu składek ZUS ten limit jest niższy - wynosi 6,60 zł.
Kontakty z urzędem

Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego w Urzędzie skarbowym i sądzie rejestrowym

Anna Koleśnik
2015-05-15
Od 2015 r. za nieprzekazanie sprawozdania finansowego do US może być wymierzona surowa kara. Dodatkowe sankcje przewidziano też w przypadku niezłożenia sprawozdania w KRS.
Kontakty z urzędem

Rejestracja spółki cywilnej bez NIP-D

Paweł Ziółkowski
2015-04-15
Zakładaliśmy ostatnio spółkę cywilną. W urzędzie skarbowym zażądano od nas NIP-D jako załącznika do NIP-2, mimo że sporządziliśmy listę wspólników.
Czy taki formularz wciąż jest wymagany?
Kontakty z urzędem

Termin wydania decyzji określającej wysokość straty

Ryszard Kubacki
2015-03-15
W 2008 r. spółka z o.o. poniosła stratę z działalności gospodarczej. Została ona rozliczona w następnych latach (pomniejszała dochód za lata 2010, 2012 i 2013). Obecnie urząd skarbowy wszczął postępowanie w celu weryfikacji poprawności rozliczenia tej straty.
Czy nie jest już na takie działanie za późno? Zobowiązanie za 2008 r. uległo już przecież przedawnieniu.
Kontakty z urzędem

Wzrosły kary za naruszenie obowiązków podatkowych

Anna Koleśnik
2015-02-15
W 2015 r. będą wymierzane wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia określone w Kks. Jest to skutek podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę, stanowiącego podstawą do obliczenia wysokości tych kar.
Kontakty z urzędem

Kontrola podatkowa w biurze czy siedzibie przedsiębiorcy

Piotr Kubala
2015-02-15
Ostatnio nasze biuro rachunkowe pozyskało klientów spoza miejscowości, w której mamy siedzibę, a nawet z innego województwa. Niektórzy jako siedzibę (miejsce wykonywania) działalności gospodarczej wskazali własne mieszkanie.
Czy w razie wszczęcia kontroli podatkowej przeciwko nim czynności kontrolne będą przeprowadzane w miejscu prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych, czyli w naszym biurze?
Kontakty z urzędem

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg przez biuro

Wiesława Moczydłowska
2015-01-15
O podpisaniu umowy z biurem rachunkowym przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić urząd skarbowy. Obliguje go do tego zarówno ustawa o rachunkowości, jak i przepisy podatkowe.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....