Konsekwencje zawarcia nowej umowy o pracę z emerytem

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Pracownica nabywa prawo do emerytury od 30.07.2019. Planuje rozwiązać stosunek pracy 29.07.2019 na mocy porozumienia stron i od następnego dnia (tj. od 30.07.2019) ponownie się zatrudnić u tego samego pracodawcy, by odebrać urlop wypoczynkowy z tytułu poprzedniego angażu.
Czy taki sposób postępowania gwarantuje jej wypłatę emerytury?

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, u którego dana osoba pracowała bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego (art. 103a ustawy emerytalnej). Nie ma znaczenia, czy prawo do emerytury zostało ustalone mocą decyzji wydanej bezpośrednio w wyniku załatwienia wniosku, czy w wykonaniu orzeczenia sądu ubezpieczeń społecznych (orzeczenie SA w Krakowie z 26.04.2018, III AUa 1134/16).

  • Kp – Kodeks pracy
  • SA – Sąd Apelacyjny

Doniosłości prawnej nie przypisano okoliczności kontynuowania zatrudnienia po wydaniu decyzji ustalającej prawo do emerytury. Konsekwencje w postaci zawieszenia prawa przepis łączy z kontynuowaniem zatrudnienia po ustalonym w decyzji organu rentowego dniu nabycia prawa do emerytury (jej realizacji), a nie z kontynuowaniem zatrudnienia po ustaleniu tego prawa decyzją organu rentowego – stwierdził SA w Gdańsku w wyroku z 19.01.2017 (III AUa 1497/16).

Kontynuacja zatrudnienia w tych okolicznościach nie przekreśla uzyskania prawa do emerytury, lecz tylko powoduje zawieszenie jej wypłaty do czasu rozwiązania stosunku pracy z danym pracodawcą. Tak więc pracownikowi, który nabył prawo do emerytury bez przerwania zatrudnienia z dotychczasowym pracodawcą, przysługuje jedno świadczenie – albo emerytura, albo wynagrodzenie z umowy o pracę.

Zwieszenie wypłaty emerytury zatrudnionemu kontynuującemu poprzedni stosunek pracy, dotyczy każdej emerytury: wcześniejszej, uzyskanej w powszechnym wieku emerytalnym czy kapitałowej. Jednak nie oznacza to absolutnie zakazu „dorabiania” przez emeryta. Zaraz po rozwiązaniu stosunku pracy ma on prawo nawiązać kolejny, choćby z tym samym pracodawcą, byle nie wcześniej niż od dnia nabycia prawa do emerytury. Potwierdził to resort pracy w stanowisku z 30.03.2011 (SPS-023-21469/11): Przepis ten [art. 103a ustawy emerytalnej – przyp. red.] nie będzie miał zastosowania w przypadku, gdy emeryt rozwiąże stosunek pracy, który nawiązał przed nabyciem prawa do emerytury, a następnie nawiąże go ponownie z tym samym lub innym pracodawcą (długość przerwy między rozwiązaniem a ponownym nawiązaniem stosunku pracy nie ma żadnego znaczenia).

Jeśli pracownica 29.07.2019 rozwiąże umowę o pracę za porozumieniem stron, od 30.07.2019 nabędzie prawo do emerytury, to również już od 30.07.2019 może podpisać kolejny angaż z tym samym pracodawcą bez groźby zawieszenia wypłaty świadczenia z ZUS. Ten sposób postępowania zapewni jej także odbiór – w trakcie nowej umowy o pracę – urlopu wypoczynkowego wypracowanego podczas „starej” umowy, zakończonej 29.07.2019.

Zasadą jest wykorzystywanie wypoczynku w naturze w roku kalendarzowym, za który urlop się należy, zgodnie z planem urlopów lub porozumieniem z pracownikiem, a gdy nie jest to możliwe – najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 161, art. 163 i art. 168 Kp).

W razie nieskonsumowania całego urlopu z powodu rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy zwolnionemu przysługuje pieniężny ekwiwalent za urlop.

Wyjątkowo pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu z racji rozstania stron, gdy postanowią one o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą (art. 171 § 3 Kp).

Przejście uprawnień pracownika/obowiązków pracodawcy na nowy stosunek pracy

Uprawnienie pracownika/obowiązek pracodawcy Nowy stosunek pracy zawarty
z tym samym pracodawcą z innym pracodawcą
Wykorzystanie badań lekarskich Pracodawca nie kieruje na wstępne badania lekarskie osoby ponownie przez niego przyjmowanej na stanowisko: to samo lub o takich samych warunkach pracy, w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę (art. 229 §11 pkt 1 Kp) Inny pracodawca nie kieruje na wstępne badania lekarskie osoby przyjmowanej na dane stanowisko w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, jeśli przedstawi ona aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na te badania, a według niego warunki te odpowiadają warunkom na oferowanym wakacie, z wyjątkiem osób przyjmowanych do prac szczególnie niebezpiecznych (art. 229 §11 pkt 1 Kp)
Wykorzystanie wstępnych szkoleń bhp Ze wstępnego szkolenia bhp przepisy zwalniają pracownika zawierającego kolejną umowę o pracę na identyczne stanowisko bezpośrednio po poprzedniej i z tym samym pracodawcą (art. 2373 § 2 Kp) Zatrudniający się w innym podmiocie nie ma możliwości uniknięcia wstępnego szkolenia bhp przed dopuszczeniem do nowej pracy
Wykorzystanie okresowych szkoleń bhp Możliwe jest zwolnienie od przeprowadzenia pierwszego szkolenia okresowego bhp, jeżeli pracownik:
– przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego,
– odbył w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy (§ 15 ust. 5 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, DzU nr 180 poz. 1860)
Odbiór zaległego urlopu Pracownik może za porozumieniem z pracodawcą wykorzystać urlop, nabyty z tytułu poprzedniego zatrudnienia w trakcie nowego stosunku pracy nawiązanego z tym samym pracodawcą, bez dnia przerwy. Nie otrzyma wówczas ekwiwalentu za urlop z racji ustania pierwszej umowy o pracę (art. 173 § 3 Kp) Nie ma prawnej możliwości wykorzystania urlopu nabytego z racji poprzedniego zatrudnienia podczas kolejnego stosunku pracy zawartego z innym pracodawcą i to bez względu na długość przerwy między angażami
Wystawienie świadectwa pracy Pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni. W przeciwnym razie nie musi tego robić, chyba że na wniosek pracownika Nie ma możliwości wydania przez pracodawcę świadectwa pracy obejmującego okresy zatrudnienia u innego pracodawcy (z wyłączeniem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w myśl art. 231 Kp)

Niewypłacanie ekwiwalentu pieniężnego pomimo zakończenia trwania stosunku pracy jest zatem możliwe, gdy łącznie spełnione są następujące warunki: 1) zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie kolejnej umowy; 2) nawiązanie kolejnej umowy następuje bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej, czyli bez jednego dnia przerwy; 3) pracownik i pracodawca wspólnie postanowią o wykorzystaniu urlopu w trakcie trwania kolejnego stosunku pracy – uznał Sąd Rejonowy dla Gdańska-Południe w wyroku z 13.09.2017 (VI P 613/16).

Tylko więc ponowne nawiązanie stosunku pracy następnego dnia po ustaniu poprzedniego z tym samym pracodawcą pozwala na wykorzystanie zaległego urlopu podczas kolejnej umowy o pracę. Między angażami nie może wystąpić przerwa.

Więcej na temat: „Prawo Pracy”
Obowiązki bhp

Pracodawca może przekazać bon na posiłek zamiast gorącego dania czy prowiantu

Renata Majewska
Od 9.07.2019 przedsiębiorcy mają więcej swobody w zapewnieniu posiłków profilaktycznych zatrudnionym w szczególnych warunkach.

Prawo pracy

Świadectwo pracy bez imion rodziców

Renata Majewska
Od 29.06.2019 obowiązuje nowy pomocniczy wzór tego najważniejszego dokumentu prawa pracy.

Zmiany w prawie pracy

Mniej biurokracji w obowiązkach bhp

Renata Majewska
Z końcem czerwca 2019 zrezygnowano z obowiązkowych pieczątek pracodawcy na dokumentach bhp i zmniejszyła się liczba podawanych tam danych osobowych pracowników.

Temat miesiąca

Dokumentacja pracownicza (cz. II ) – o co można pytać kandydata do pracy

Renata Majewska
Od 4.05.2019 osoby ubiegającej się o zatrudnienie nie wolno pytać o imiona rodziców, a o wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – jedynie jeśli są wymagane na oferowanym stanowisku.

Prawo pracy

Trudno uniknąć wstępnego szkolenia bhp przy zmianie miejsca pracy

Renata Majewska
Osoba zatrudniona na stanowisku biurowym odeszła z pracy na mocy porozumienia stron. U dotychczasowego pracodawcy przeszła wstępne szkolenie bhp i okresowe, a kolejne wyznaczono na czerwiec 2023.
Czy w nowym miejscu pracy znowu musi odbyć stanowiskowe szkolenie bhp? Dawny pracodawca nie ma nic wspólnego z nowym (nie dochodzi do przejęcia zakładu pracy).

Prawo pracy

Urlop wypoczynkowy po zmianie wielkości etatu i ustaniu zatrudnienia w trakcie roku

Jadwiga Sztabińska
Pracownik jest uprawniony do 26 dni urlopu wypoczynkowego. W styczniu i lutym był zatrudniony na cały etat, od 1 marca – na 4/5 etatu, a od 1 czerwca – na 1/2. Jego umowa o pracę zakończy się 31.07.2019.
Ile należy mu się urlopu do tego dnia?

Prawo pracy

Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy – zmiany od 4.05.2019

Renata Majewska
Zmodyfikowano zakres informacji, jakich może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o posadę i już zatrudnionej. Jasno określono też, w jaki sposób pozyskiwać dane w celu weryfikacji uprawnień do świadczeń socjalnych.

Temat miesiąca

Dokumentacja pracownicza (cz. I) – nowe zasady

Renata Majewska
Od 1.01.2019 pracodawcy prowadzą i przechowują dokumentację personalną według nowych reguł. Muszą przy tym uwzględniać aktualne – obowiązujące od 4.05.2019 – przepisy o ochronie danych osobowych.

Zasadnicze zmiany w tym zakresie od 1.01.2019 wprowadziło nowe rozporządzenie MRPiPS z 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369, dalej rdp).

Obecnie reguluje ono kwestie gromadzenia w trakcie stosunku pracy i przechowywania po ustaniu zatrudnienia dwóch członów dokumentacji pracowniczej – akt osobowych oraz tzw. dokumentacji ze stosunku pracy (indywidualnej).


Prawo pracy

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego pracownika

Renata Majewska
Osoba pracująca w firmie bez przerwy od 1.01.2008 przy zatrudnianiu przedstawiła orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej. W 2009 (po roku pracy) skorzystała z pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych. W czerwcu ubiegłego roku utraciła swój specjalny status na rzecz niepełnosprawności lekkiej, jednak niedawno przedstawiła kolejne orzeczenie przywracające jej niepełnosprawność umiarkowaną od 6.03.2019.
Czy musi jeszcze raz odczekać rok, by nabyć prawo do urlopu dodatkowego? Jeśli nie, to jaki wymiar urlopu dodatkowego przysługuje jej za 2019?

Prawo pracy

Badania okresowe podczas przebywania na zasiłku opiekuńczym

Renata Majewska
Pracownik był do 10.04.2019 na zasiłku opiekuńczym (miał chorą żonę), tymczasem 5.04.2019 upłynęła ważność jego okresowych badań lekarskich. Już wcześniej pracodawca umówił go na 8.04.2019 na wizytę lekarską.
Czy tego dnia mógł on zrobić wyznaczone badania, czy też powinien był zaczekać do końca zwolnienia lekarskiego? Czy za czas badań lekarskich poza godzinami pracy przysługuje wynagrodzenie? Jeśli zostanie wypłacone, to czy nie będzie problemu z zasiłkiem za ten dzień?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ubezpieczenie nie zawsze zwalnia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej

Renata Majewska
Firma objęła pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie, w ramach którego członkom ich rodzin przysługują odszkodowania na wypadek śmierci. Składkę na polisę finansują pracodawca (40%) i pracownik (60%). Pod koniec lutego 2019 r. zmarł jeden z pracowników. Zgodnie z Kp dwojgu jego najbliższym należy się odprawa pośmiertna w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia (9000 zł). Instytucja ubezpieczeniowa wypłaciła rodzinie 13 000 zł, ale ta domaga się od pracodawcy dopłaty.
Czy słusznie?

Tak. Pracodawca powinien dopłacić – z racji odprawy pośmiertnej – 3800 zł.

W razi zgonu pracownika podczas trwania stosunku pracy lub pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna, zależna od okresu zatrudnienia (stażu pracy) u danego pracodawcy.


Prawo pracy

Kiedy pracodawca przekazuje informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

Renata Majewska
Niedawno na emeryturę odszedł pracownik zatrudniony w spółce od 1995.
Czy to prawda, że każdej osobie zwalnianej po 31.12.2018 trzeba wydawać (wraz ze świadectwem pracy) informację o długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej? Jaki jest sens wzywać starsze osoby, by za 50 lat przyszły odebrać swoje teczki personalne?

Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z chorującym emerytem

Renata Majewska
20.03.2019 pracownik-emeryt przekroczy 182 dni okresu zasiłkowego.
Czy następnego dnia można mu wręczyć pismo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na mocy art. 53 Kp, mimo że nadal będzie na zwolnieniu lekarskim?

Prawo pracy

Obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń bhp pracowników biurowych

Renata Majewska
Przedsiębiorca zatrudniający 46 pracowników zajmuje się produkcją mebli.
Czy osoby zatrudnione w dziale administracji musi kierować regularnie na szkolenia okresowe bhp? Jeśli tak, to czy może je przeprowadzać sam pracodawca?

Przedsiębiorca ma obowiązek kierować pracowników na okresowe szkolenia bhp, bo jego przeważająca działalność należy do wysokiej grupy ryzyka. Nie ma on jednak kompetencji do samodzielnego pełnienia roli służby bhp, a w konsekwencji do osobistego przeprowadzania takich szkoleń.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie ma wymaganych kwalifikacji lub umiejętności potrzebnych do jej wykonywania, a także bez dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....