Konsekwencje zawarcia nowej umowy o pracę z emerytem

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Pracownica nabywa prawo do emerytury od 30.07.2019. Planuje rozwiązać stosunek pracy 29.07.2019 na mocy porozumienia stron i od następnego dnia (tj. od 30.07.2019) ponownie się zatrudnić u tego samego pracodawcy, by odebrać urlop wypoczynkowy z tytułu poprzedniego angażu.
Czy taki sposób postępowania gwarantuje jej wypłatę emerytury?

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, u którego dana osoba pracowała bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego (art. 103a ustawy emerytalnej). Nie ma znaczenia, czy prawo do emerytury zostało ustalone mocą decyzji wydanej bezpośrednio w wyniku załatwienia wniosku, czy w wykonaniu orzeczenia sądu ubezpieczeń społecznych (orzeczenie SA w Krakowie z 26.04.2018, III AUa 1134/16).

  • Kp – Kodeks pracy
  • SA – Sąd Apelacyjny

Doniosłości prawnej nie przypisano okoliczności kontynuowania zatrudnienia po wydaniu decyzji ustalającej prawo do emerytury. Konsekwencje w postaci zawieszenia prawa przepis łączy z kontynuowaniem zatrudnienia po ustalonym w decyzji organu rentowego dniu nabycia prawa do emerytury (jej realizacji), a nie z kontynuowaniem zatrudnienia po ustaleniu tego prawa decyzją organu rentowego – stwierdził SA w Gdańsku w wyroku z 19.01.2017 (III AUa 1497/16).

Kontynuacja zatrudnienia w tych okolicznościach nie przekreśla uzyskania prawa do emerytury, lecz tylko powoduje zawieszenie jej wypłaty do czasu rozwiązania stosunku pracy z danym pracodawcą. Tak więc pracownikowi, który nabył prawo do emerytury bez przerwania zatrudnienia z dotychczasowym pracodawcą, przysługuje jedno świadczenie – albo emerytura, albo wynagrodzenie z umowy o pracę.

Zwieszenie wypłaty emerytury zatrudnionemu kontynuującemu poprzedni stosunek pracy, dotyczy każdej emerytury: wcześniejszej, uzyskanej w powszechnym wieku emerytalnym czy kapitałowej. Jednak nie oznacza to absolutnie zakazu „dorabiania” przez emeryta. Zaraz po rozwiązaniu stosunku pracy ma on prawo nawiązać kolejny, choćby z tym samym pracodawcą, byle nie wcześniej niż od dnia nabycia prawa do emerytury. Potwierdził to resort pracy w stanowisku z 30.03.2011 (SPS-023-21469/11): Przepis ten [art. 103a ustawy emerytalnej – przyp. red.] nie będzie miał zastosowania w przypadku, gdy emeryt rozwiąże stosunek pracy, który nawiązał przed nabyciem prawa do emerytury, a następnie nawiąże go ponownie z tym samym lub innym pracodawcą (długość przerwy między rozwiązaniem a ponownym nawiązaniem stosunku pracy nie ma żadnego znaczenia).

Jeśli pracownica 29.07.2019 rozwiąże umowę o pracę za porozumieniem stron, od 30.07.2019 nabędzie prawo do emerytury, to również już od 30.07.2019 może podpisać kolejny angaż z tym samym pracodawcą bez groźby zawieszenia wypłaty świadczenia z ZUS. Ten sposób postępowania zapewni jej także odbiór – w trakcie nowej umowy o pracę – urlopu wypoczynkowego wypracowanego podczas „starej” umowy, zakończonej 29.07.2019.

Zasadą jest wykorzystywanie wypoczynku w naturze w roku kalendarzowym, za który urlop się należy, zgodnie z planem urlopów lub porozumieniem z pracownikiem, a gdy nie jest to możliwe – najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 161, art. 163 i art. 168 Kp).

W razie nieskonsumowania całego urlopu z powodu rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy zwolnionemu przysługuje pieniężny ekwiwalent za urlop.

Wyjątkowo pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu z racji rozstania stron, gdy postanowią one o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą (art. 171 § 3 Kp).

Przejście uprawnień pracownika/obowiązków pracodawcy na nowy stosunek pracy

Uprawnienie pracownika/obowiązek pracodawcy Nowy stosunek pracy zawarty
z tym samym pracodawcą z innym pracodawcą
Wykorzystanie badań lekarskich Pracodawca nie kieruje na wstępne badania lekarskie osoby ponownie przez niego przyjmowanej na stanowisko: to samo lub o takich samych warunkach pracy, w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę (art. 229 §11 pkt 1 Kp) Inny pracodawca nie kieruje na wstępne badania lekarskie osoby przyjmowanej na dane stanowisko w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, jeśli przedstawi ona aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na te badania, a według niego warunki te odpowiadają warunkom na oferowanym wakacie, z wyjątkiem osób przyjmowanych do prac szczególnie niebezpiecznych (art. 229 §11 pkt 1 Kp)
Wykorzystanie wstępnych szkoleń bhp Ze wstępnego szkolenia bhp przepisy zwalniają pracownika zawierającego kolejną umowę o pracę na identyczne stanowisko bezpośrednio po poprzedniej i z tym samym pracodawcą (art. 2373 § 2 Kp) Zatrudniający się w innym podmiocie nie ma możliwości uniknięcia wstępnego szkolenia bhp przed dopuszczeniem do nowej pracy
Wykorzystanie okresowych szkoleń bhp Możliwe jest zwolnienie od przeprowadzenia pierwszego szkolenia okresowego bhp, jeżeli pracownik:
– przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego,
– odbył w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy (§ 15 ust. 5 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, DzU nr 180 poz. 1860)
Odbiór zaległego urlopu Pracownik może za porozumieniem z pracodawcą wykorzystać urlop, nabyty z tytułu poprzedniego zatrudnienia w trakcie nowego stosunku pracy nawiązanego z tym samym pracodawcą, bez dnia przerwy. Nie otrzyma wówczas ekwiwalentu za urlop z racji ustania pierwszej umowy o pracę (art. 173 § 3 Kp) Nie ma prawnej możliwości wykorzystania urlopu nabytego z racji poprzedniego zatrudnienia podczas kolejnego stosunku pracy zawartego z innym pracodawcą i to bez względu na długość przerwy między angażami
Wystawienie świadectwa pracy Pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni. W przeciwnym razie nie musi tego robić, chyba że na wniosek pracownika Nie ma możliwości wydania przez pracodawcę świadectwa pracy obejmującego okresy zatrudnienia u innego pracodawcy (z wyłączeniem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w myśl art. 231 Kp)

Niewypłacanie ekwiwalentu pieniężnego pomimo zakończenia trwania stosunku pracy jest zatem możliwe, gdy łącznie spełnione są następujące warunki: 1) zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie kolejnej umowy; 2) nawiązanie kolejnej umowy następuje bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej, czyli bez jednego dnia przerwy; 3) pracownik i pracodawca wspólnie postanowią o wykorzystaniu urlopu w trakcie trwania kolejnego stosunku pracy – uznał Sąd Rejonowy dla Gdańska-Południe w wyroku z 13.09.2017 (VI P 613/16).

Tylko więc ponowne nawiązanie stosunku pracy następnego dnia po ustaniu poprzedniego z tym samym pracodawcą pozwala na wykorzystanie zaległego urlopu podczas kolejnej umowy o pracę. Między angażami nie może wystąpić przerwa.

Więcej na temat: „Prawo Pracy”
Nowości w Kodeksie pracy

Pracownik łatwiej udowodni dyskryminację i uzyska świadectwo pracy

Magdalena Januszewska
7.09.2019 weszło w życie kilka zmian Kp, m.in. dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu, ochrony zatrudnienia i sprostowania świadectwa pracy.

Wskaźniki i świadczenia

Od 1.09.2019 zmalały refundacje

Renata Majewska
Pracodawcy otrzymają niższe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Prawo pracy

Czy świadczenie urlopowe przysługuje także przy zaległym urlopie

Jadwiga Sztabińska
Nasza firma wypłaca świadczenia urlopowe. W regulaminie nie ma zapisów o tym, czy w 14 dniach urlopowych, których wykorzystanie jest konieczne do uzyskania świadczenia, muszą być tylko dni z bieżącego urlopu, czy mogą być też z zaległego.
Czy w takim razie świadczenie trzeba wypłacić, jeśli pracownik realizuje wyłącznie urlop zaległy?

Regularnie wypłacana premia uznaniowa zwiększa odprawę emerytalną

Renata Majewska
Pracownica od 22.02.2017 do 19.09.2017 przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od 20.09.2017 do 5.10.2017 na zaległym urlopie wypoczynkowym. Następnie 6.10.2017 rozwiązała umowę o pracę z własnej inicjatywy, z powodu przejścia na emeryturę. Przysługiwały jej wówczas płaca zasadnicza w stałej stawce miesięcznej 2500 zł brutto oraz miesięczne premie uznaniowe. Poprzednia księgowa obliczyła jej odprawę emerytalną tylko w kwocie 2500 zł brutto, pomijając premie. Nie cofnęła się do wcześniejszych miesięcy poprzedzających ustanie zatrudnienia, kiedy zatrudniona uzyskiwała premie (w grudniu 2016, styczniu i lutym 2017 łącznie 700 zł). Podczas kontroli inspektor pracy podważył takie postępowanie. Ocenił premie jako regularne, zwyczajowo wypłacane wszystkim pracownikom i zakwalifikował jako roszczeniowe, nakazując przyjmować je do podstawy urlopowej jako składnik zmienny.
Czy należy wypłacić różnicę po takim czasie? Co z odsetkami?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odwołany urlop a wypłata dofinansowania do „wczasów pod gruszą”

Renata Majewska
Firma, zatrudniająca ponad 100 osób, prowadzi zfśs. Regulamin socjalny przewiduje wypłatę dofinansowania do „wczasów pod gruszą”. Mogą się o nie starać pracownicy, którzy złożą wniosek o urlop wypoczynkowy obejmujący co najmniej 10 kolejnych dni kalendarzowych. Zgodnie z tym regulaminem „gruszowe” wypłacamy w ciągu 14 dni po powrocie uprawnionego do pracy i przedstawieniu przez niego jakiegokolwiek rachunku potwierdzającego koszty takich wakacji, w kwocie od 800 do 1500 zł brutto na rodzinę – w zależności od progu dochodowego. Jeden z zatrudnionych zgłosił podanie o urlop odpowiedniej długości (od 12.08.2019 do 25.08.2019 r.), ale potem został z niego przez pracodawcę odwołany – od 19.08.2019 r. – z ważnych powodów.
Czy należy mu się to świadczenie?

Stanowisko UODO

Pracodawcy nadal nie mogą badać pracowników alkomatem

Jadwiga Sztabińska
Wykluczone jest samodzielne sprawdzanie przez pracodawcę stanu trzeźwości zatrudnionych. Niedopuszczalne są też kontrole wyrywkowe. I to mimo zmiany przepisów Kp.

Temat miesiąca

Dokumentacja pracownicza (cz. III) – zawartość akt osobowych i dokumentacji indywidualnej

Renata Majewska
Dokumenty zebrane podczas rekrutacji i trwania zatrudnienia pracodawca gromadzi częściowo w aktach osobowych (tzw. teczkach personalnych), a częściowo w tzw. dokumentacji indywidualnej przechowywanej poza aktami osobowymi.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akt osobowych i dokumentacji indywidualnej) regulują art. 221, 221a i 221b Kp oraz wydane na jego podstawie nowe rozporządzenie MRPiPS z 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369, dalej rdp).


Prawo pracy

Mimo kontynuacji zatrudnienia trzeba założyć nową teczkę personalną

Renata Majewska
Jeśli po 31.12.2018 zakończy się umowa o pracę zawarta przed tą datą i od następnego dnia strony nawiążą kolejny stosunek pracy, pracodawca musi założyć nowe akta osobowe – wynika z interpretacji MRPiPS z 9.05.2019.

Prawo pracy

Prawo do świadczenia urlopowego weryfikowane na ostatni dzień przed wypoczynkiem

Renata Majewska
Przedsiębiorstwo zatrudniające 45 osób wypłaca świadczenia urlopowe. Jeden z zatrudnionych na pełnym etacie wziął urlop wypoczynkowy od 17.06.2019 do 30.06.2019. Świadczenie urlopowe dostał w piątek 14.06.2019. Dopiero pod koniec czerwca 2019 dowiedzieliśmy się o obniżeniu mu wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu, począwszy od 1.07.2019.
Czy można domagać się od niego zwrotu połowy świadczenia, skoro jest ono proporcjonalne do wymiaru czasu pracy? A może istotne jest, że pracownik przeszedł na 1/2 etatu już po zakończeniu wypoczynku? Jeśli nie odda połowy świadczenia, to czy należy od niej odprowadzić składki społeczne i zdrowotne?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę bez PIT

Marcin Szymankiewicz
Pracownica – zatrudniona w firmie od 1.09.2008 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony – wróciła 1.10.2018 r. do pracy po zwolnieniu lekarskim i otrzymała 3-miesięczne wypowiedzenie z powodu redukcji etatu. Koniec okresu wypowiedzenia upłynął 31.01.2019 r. Dowiedziała się jednak, że na jej miejsce została zatrudniona inna osoba, która przejęła jej obowiązki, zatem redukcji etatu nie było. Złożyła więc pozew o wypłatę odszkodowania w wysokości trzech miesięcznych pensji z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.
Sąd uznał rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem i zasądził na jej rzecz odszkodowanie w żądanej wysokości. Nie odwołaliśmy się od wyroku i wypłaciliśmy odszkodowanie, nie potrącając zaliczki na PIT.
Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Sąd uznał rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem i zasądził na jej rzecz odszkodowanie w żądanej wysokości. Nie odwołaliśmy się od wyroku i wypłaciliśmy odszkodowanie, nie potrącając zaliczki na PIT.

Czy postąpiliśmy prawidłowo?


Zmiany w Kodeksie pracy od 7.09.2019 r.

Jadwiga Sztabińska
Za wydanie świadectwa pracy po terminie pracodawca zapłaci grzywnę od 1 tys. do 30 tys. zł. Jeśli dopuści się mobbingu, pracownik może zażądać odszkodowania nie tylko po ustaniu zatrudnienia, lecz także w jego trakcie.

To tylko dwie z kilku nowości, które wejdą w życie 7.09.2019 r., a wynikają z ustawy z 16.05.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Magdalena Januszewska

Nie trzeba najpierw stosować kar porządkowych, aby dyscyplinarnie zwolnić pracownika. Pracodawca nie powinien jednak ignorować niekompetencji zatrudnionego, bo potem trudno będzie uzasadnić rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie – wyrok SN z 21.03.2019 r. (II PK 315/17).


Obowiązki bhp

Pracodawca może przekazać bon na posiłek zamiast gorącego dania czy prowiantu

Renata Majewska
Od 9.07.2019 przedsiębiorcy mają więcej swobody w zapewnieniu posiłków profilaktycznych zatrudnionym w szczególnych warunkach.

Prawo pracy

Świadectwo pracy bez imion rodziców

Renata Majewska
Od 29.06.2019 obowiązuje nowy pomocniczy wzór tego najważniejszego dokumentu prawa pracy.

Zmiany w prawie pracy

Mniej biurokracji w obowiązkach bhp

Renata Majewska
Z końcem czerwca 2019 zrezygnowano z obowiązkowych pieczątek pracodawcy na dokumentach bhp i zmniejszyła się liczba podawanych tam danych osobowych pracowników.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....