Konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości w 2014 roku

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza rozpoczęcie 46 edycji konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości.

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza rozpoczęcie 46 edycji konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości.

Celem konkursu jest zachęcenie do podjęcia indywidualnych lub grupowych prac naukowo-badawczych, naukowo-popularyzacyjnych, monograficznych i innych z zakresu rachunkowości oraz oddziaływanie na merytoryczną wartość tych prac.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które napisały lub obroniły prace:

  • habilitacyjne – po zatwierdzeniu uchwał Rady Wydziału o przyznaniu tytułu doktora habilitowanego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych,
  • doktorskie – po prawomocnym przyznaniu autorowi stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
  • magisterskie i dyplomowe, które otrzymały oceny celujące lub bardzo dobre, i za które zostały prawomocnie przyznane odpowiednie stopnie (magistra nauk ekonomicznych lub licencjata),

a także autorzy zarówno posiadający, jak i nieposiadający tytułów naukowych, których prace, opublikowane drukiem bądź niepublikowane, zgłoszone zostały w trybie przewidzianym w regulaminie konkursu.

Prace do konkursu zgłaszają kierownicy organizacyjni wyższych uczelni (katedr, instytutów, zakładów), przy których praca została napisana (prace magisterskie i dyplomowe) lub obroniona (prace habilitacyjne i doktorskie). Zgłoszenie następuje przez nadesłanie jednego egzemplarza pracy, wraz z:

  • pismem przewodnim kierownika danej katedry (instytutu, zakładu),
  • deklaracją autora, wyrażającego zgodę na udział w konkursie, zawierającą aktualny adres do korespondencji, numer telefonu oraz e-mail,
  • recenzjami pracy,
  • stwierdzeniem władz uczelni o nadaniu odpowiedniego stopnia naukowego (doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, doktora nauk ekonomicznych, magistra nauk ekonomicznych) lub zawodowego (licencjata) w 2014 r.

Prace prosimy przesyłać do 15 lutego 2015 r. na adres:

Rada Naukowa
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
ul. Górnośląska 5
00–443 Warszawa

Konkursowi nie podlegają skrypty, opracowania i podręczniki, które są wydawane na użytek uczelni, szkół, kursów lub seminariów, oraz komentarze do planów kont i inne wydawnictwa mające charakter instrukcyjny.

Przyznanie nagród i wyróżnień za prace następuje na podstawie indywidualnej, podwójnej oceny jakości każdej pracy i porównania ocen prac zgłoszonych do konkursu. Członkowie Kapituły Konkursu oceniają nadesłane prace, uwzględniając:

1) stopień trudności tematu,

2) samodzielny, twórczy wkład autora w rozwiązanie tematu,

3) dobór i stopień wykorzystania materiałów źródłowych,

4) teoretyczną wartość pracy,

5) praktyczną użyteczność pracy,

6) poprawność ujęcia treści pod względem rzeczowym (merytorycznym),

7) poprawność ujęcia treści pod względem językowym i formalnym.

Autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną wręczone nagrody pieniężne i dyplomy podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej SKwP w drugim półroczu 2015 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie.
Rada Naukowa SKwP
Kapituła konkursu

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....