Konflikt z biurem rachunkowym nie uzasadnia wstrzymania zapłaty

Aleksander Woźniak

Klient biura rachunkowego nie może jednostronnie, według własnego uznania, odmówić zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi, nawet jeśli ma zastrzeżenia do ich jakości – wynika z wyroku SR Szczecin – Centrum w Szczecinie.

Spór powstał pomiędzy księgową prowadzącą samodzielnie usługi księgowe a spółką z o.o., która werbowała pracowników i oddelegowywała ich do pracy za granicą. Praca polegała na opiekowaniu się pacjentami. Umowy z tymi ostatnimi podpisywała niemiecka firma, której polska spółka wystawiała faktury. Wynikające z nich należności obejmowały wynagrodzenie pracowników, należności publicznoprawne (podatki, składki ZUS) i koszty administracyjne.

Początkowo współpraca układała się bezproblemowo, ale potem spółka rozwiązała umowę i jednocześnie złożyła księgowej oświadczenie o zatrzymaniu ponad 11 tys. zł wynagrodzenia. Argumentowała, że musi zweryfikować zasadność swoich roszczeń i ustalić wysokość szkody, jaka została jej wyrządzona przez księgową.

W tej sytuacji księgowa złożyła pozew o zapłatę wraz z ustawowymi odsetkami, a sąd – nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym – orzekł zgodnie z jej żądaniem. W odpowiedzi spółka nie tylko wniosła sprzeciw od tego nakazu, ale także powództwo wzajemne przeciwko księgowej o zapłatę ponad 25 tys. zł. Twierdziła, że z powodu nieprawidłowości w dokumentach musiała zatrudnić nową księgową do poprawienia błędów poprzedniczki. Przy okazji nowa księgowa wykryła inne nieprawidłowości. Ostatecznie więc wystawiła fakturę na ponad 25 tys. zł.

Zarzuty wobec księgowej

Błędy poprzedniej księgowej miały polegać głównie na stosowaniu niewłaściwej stawki VAT. Spółka uważała, że świadczone przez nią usługi opiekuńcze są zwolnione z VAT, księgowa natomiast stosowała do nich stawkę 23%. Była zdania, że skoro usługi opiekuńcze świadczono na terenie Niemiec, to nie ma podstawy do uznania ich za zwolnione na mocy art. 43 ust. 1 polskiej ustawy o VAT.

Księgowa miała też – zdaniem spółki – doprowadzić do zadłużenia w ZUS. Rzekomo odmawiała również dostarczenia dokumentów stanowiących własność klientki.

Miała także zawyżyć wycenę swoich usług oraz wymusić na prezesie spółki podpisanie umowy o świadczenie usług w brzmieniu przez nią ustalonym. Prezes nie włada bowiem językiem polskim.

SR w całości uwzględnił powództwo księgowej, natomiast oddalił to złożone przez spółkę (wyrok z 30.11.2017, XI GC 513/16). Przede wszystkim za bezprawne uznał zatrzymanie przez spółkę ponad 11 tys. zł. Nie mogła ona bowiem jednostronnie i wg własnego uznania wstrzymać zapłaty wynagrodzenia. Umowa tego nie przewidywała. Skoro księgowa wykonała usługi (zdaniem sądu należycie), to spółka miała obowiązek wypłaty należnego wynagrodzenia.

Sąd zwrócił uwagę, że zatrzymując wynagrodzenie, spółka nie podjęła żadnych innych działań; nie złożyła oświadczenia o potrąceniu swoich należności względem księgowej z należnym jej wynagrodzeniem, nie złożyła oświadczenia o obniżeniu ceny w związku z zaistniałą sytuacją.

Brak winy

W kwestii stawki VAT sąd powołał biegłą sądową z zakresu księgowości i rachunkowości i uznał, że księgowa postępowała prawidłowo. Stwierdził, że nie miała ona obowiązku dostosować się do przywołanej przez spółkę odmiennej interpretacji. Nawet, jeśli dotyczyła ona tego samego stanu faktycznego, to była wydana przez dyrektora IS w Poznaniu w sprawie innego podatnika – wskazał sąd. Podkreślił, że nie była to interpretacja powszechnie wiążąca, lecz tylko jedna z wielu możliwych wykładni.

Sąd wziął po uwagę, że księgowa jest profesjonalnym podmiotem, działającym na rynku przed długi okres, z dużym doświadczeniem zawodowym. To, że postąpiła inaczej, niż wynikało z interpretacji, nie uzasadnia twierdzenia, że działała nieprawidłowo. Postępowała zgodnie ze swoją długoletnią praktyką i nie można przypisywać jej winy tylko z tego powodu, że jej czynności i sposób prowadzenia księgowości odbiegał od treści interpretacji. Nieprawidłowe postępowanie cechować powinien brak znajomości przepisów, niestosowanie przepisów, stosowanie przepisów nieobowiązujących, wykonywanie czynności księgowych i rachunkowych po terminie itp., takich zaś zarzutów powódce przypisać nie można – stwierdził sąd.

Nie doszukał się też winy księgowej w zadłużeniu spółki wobec ZUS. Ustalił, że to niemiecka firma, do której byli wysyłani pracownicy z Polski, nie opłacała w całości otrzymywanych faktur. Wskutek tego polska spółka nie regulowała podatku i składek ZUS od wynagrodzeń. Księgowa nie miała jednak żadnego wpływu na postępowanie niemieckiej firmy. Mogła tylko – i to robiła – informować swoją klientkę o konieczności terminowego regulowania podatków i składek oraz o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków.

Sąd nie dopatrzył się też winy księgowej w nieterminowym zgłaszaniu do ZUS i wyrejestrowywaniu zleceniobiorców spółki. Z korespondencji e-mailowej wynikało, że wzywała ona spółkę do złożenia odpowiednich dokumentów, ale ta zwlekała z ich dostarczeniem. Firma ponosi więc odpowiedzialność za skutki swojej opieszałości.

Sąd ustalił także, że księgowa nie odmawiała dostarczenia dokumentów do spółki. Przeciwnie, wysyłała je, ale to klientka ich nie odbierała, wzywając księgową do osobistego stawiennictwa. Tymczasem z umowy łączącej strony nie wynikało, że dokumenty mają być wręczane osobiście.

Wycena usług zgodna z umową

Za bezpodstawne sąd uznał także zarzuty dotyczące zawyżania przez księgową wyceny swoich usług, która była zgodna z załączonym do umowy cennikiem. Spółka nigdy wcześniej go nie kwestionowała. Podpisując umowę, godziła się na jej postanowienia, w tym także dotyczące wyceny poszczególnych świadczeń. Co więcej, bez sprzeciwu opłacała wcześniejsze faktury wystawiane przez księgową. Nie mogła więc potem twierdzić, że nie wiedziała, skąd się wzięły poszczególne kwoty i jaka jest ich podstawa.

Sąd stwierdził również, że księgowa nie mogła wymusić na prezesie spółki zawarcia umowy o świadczenie usług rachunkowych, bo zarówno z dokumentów, jak i zeznań wynikało, że spółka była reprezentowania przez pracownika niemieckiej firmy bądź przez adwokatów, którzy tłumaczyli postanowienia umowy. Umowa została podpisana i nie można uznać, że spółka nie była świadoma treści tego dokumentu. Ponadto do wydania przez sąd orzeczenia nie złożyła skutecznie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożenia oświadczenia pod wpływem błędu bądź przymusu.

Oddalając powództwo spółki, sąd nie dopatrzył się też związku między kwotą ponad 25 tys. zł, której miała zażądać nowa księgowa, a szkodą wyrządzoną rzekomo przez jej poprzedniczkę. Spółka przedstawiła tylko fakturę, a to – zdaniem sądu – za mało, żeby ustalić, w jaki sposób księgowa przyczyniła się do wygenerowania kosztów wykazanych na tym dokumencie.

Nie można poprzestać na samej zapłacie. Gdyby tak było, to księgowa musiałaby pokryć każdą kwotę podaną na fakturze, nawet kilkaset tysięcy złotych – stwierdził sąd.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Biuro rachunkowe na wokandzie”
Biuro rachunkowe

Prowadzenie ksiąg to nie doradztwo

Czynności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg nie obejmują doradzania, jaką formę opodatkowania wybrać, ani nawet informowania klienta o przekroczeniu limitu uprawniającego np. do ryczałtu ewidencjonowanego. Zadaniem biura rachunkowego jest natomiast zaprowadzić właściwe księgi i ewidencje, gdy taki obowiązek wynika z przepisu.

To główne wnioski z zarządzenia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z 12.10.2020 (XI GC 362/20). Orzeczenie nie jest prawomocne.

Pozew złożony w tej sprawie przeciwko właścicielowi biura rachunkowego (o zapłatę ponad 68 tys. zł plus odsetki) wynikał z dwóch roszczeń.

Udostępnienie podpisu elektronicznego nie świadczy o aktywności zawodowej

Posługiwanie się przez pracowników kancelarii podpisem elektronicznym z nazwiskiem doradcy podatkowego nie jest dowodem wykonywania przez niego pracy zarobkowej w czasie choroby.

Utratę prawa do zasiłku chorobowego powoduje:

  • wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub
  • wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.
Biuro rachunkowe

Za błąd odpowiada zarówno ubezpieczyciel, jak i właściciel biura rachunkowego

Za szkodę powstałą wskutek błędu biura rachunkowego odpowiadają w równej mierze ubezpieczyciel i właściciel biura, z tym że spełnienie świadczenia przez jednego z nich zwalnia drugiego z tego obowiązku.

W tej sprawie błąd popełniony przez biuro rachunkowe kosztował klientów niemal 250 tys. zł. Biuro było ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, lecz ubezpieczyciel próbował dowieść, że szkoda powstała wskutek czynności nieobjętej polisą.

Biuro rachunkowe

Zakupy do biura oraz sporadyczne wykonywanie usług to również działalność gospodarcza

ZUS nie może twierdzić, że właścicielka biura rachunkowego nie podlega ubezpieczeniom społecznym, skoro w innej sprawie domagał się zwrotu nienależnie pobranych zasiłków, dowodząc, że działalność gospodarcza była jednak prowadzona.

Taką niekonsekwencję ZUS wytknął SO w Łodzi w wyroku z 31.03.2020 (VIII U 2077/19). W rezultacie orzekł, że księgowa podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Biuro rachunkowe

Pakiet przewozowy nie mieści się w zakresie doradztwa podatkowego

Doradca podatkowy nie może reprezentować podatnika w sprawach dotyczących naruszenia przepisów pakietu przewozowego.

Biuro rachunkowe nie może odmówić wydania dokumentacji klienta

Za odmowę wydania organom podatkowym dokumentacji klienta grozi biuru rachunkowemu kara porządkowa, nawet jeśli klient nie zapłacił za wykonane usługi.
Biuro rachunkowe

Zarzuty niezadowolonego klienta nie mogą być ogólnikowe ani gołosłowne

Biuro rachunkowe nie zapłaci za wynagrodzenie swego następcy, który na nowo wprowadził dokumenty księgowe i złożył skorygowane deklaracje, jeżeli nie wiadomo, jakiego okresu one dotyczyły i z czego ta korekta wynikała.
Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentów księgowych w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec klienta

Organ egzekucyjny może żądać dokumentów księgowych od doradcy będącego pełnomocnikiem podatnika w postępowaniu egzekucyjnym. Jednak żądane informacje muszą być niezbędne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Usługi księgowe są usługami ciągłymi

Nie można samodzielnie decydować o momencie powstania przychodu ani pomijać żadnych wpłat klientów.

Tak orzekł NSA w wyroku z 3.10.2018 (II FSK 3070/16).

Od właściciela biura rachunkowego wymaga się szczególnej staranności i profesjonalizmu przy rozliczeniach podatkowych, w tym własnych. Orzeczenie NSA, podobnie jak i sądu I instancji wskazuje, że i w tej branży zdarzają się uchybienia.

Biuro rachunkowe

Brak winy zwalnia właściciela biura z odpowiedzialności

Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za brak zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, jeżeli klient swoimi działaniami dąży do zachowania dotychczasowego statusu ubezpieczeniowego – wynika z wyroku SO w Olsztynie z 7.11.2018 (IX Ca 724/18).
Biuro rachunkowe

Kara za przywłaszczenie mienia klienta i podrabianie jego dokumentów

Pobranie od klienta kwot z tytułu zaliczek na podatek dochodowy i VAT i nieodprowadzenie ich na konto US to przywłaszczenie, a podpisywanie się za niego jego imieniem i nazwiskiem na deklaracjach podatkowych to podrabianie dokumentów. Oba czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 mies. do 5 lat.
Biuro rachunkowe

Umowa o świadczenie usług księgowych zawarta z przyszłym przedsiębiorcą

Jeżeli klient biura rachunkowego ma dopiero zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, to podpisana z nim umowa jest umową z konsumentem. To zaś oznacza większe rygory związane z ochroną praw konsumenckich.
Biuro rachunkowe

Sądowy finał awantury w biurze rachunkowym

300 zł grzywny nałożył sąd na klienta biura rachunkowego za to, że krzyczał na właścicielkę biura, używał wobec niej obraźliwych słów, popychał ją i odmówił opuszczenia biura.
Biuro rachunkowe

Umowa ustna lub dorozumiana jest równie ważna jak pisemna

Wniosek o dofinansowanie nie jest częścią sprawozdania finansowego i jego przygotowanie nie mieści się w obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Kto się jednak podejmie jego sporządzenia, choćby w sposób dorozumiany, musi ponieść konsekwencje własnych zaniedbań.
Biuro rachunkowe

Księgowanie nie jest dziełem

Wykonywanie na zlecenie biura rachunkowego dużej liczby jednakowych, powtarzających się czynności, w długim okresie i w sposób ciągły, wskazuje na umowę zlecenia, a nie umowy o dzieło.

Biuro rachunkowe zatrudniało księgową (emerytkę), zawierając z nią liczne umowy o dzieło. Były one podpisywane cyklicznie – co 2 tygodnie lub co miesiąc – na kilkunastodniowe okresy. Wynagrodzenie określano kwotowo, a jego wysokość zależała od ilości dokumentacji do przeanalizowania. Wypłacano je na podstawie wystawionych rachunków.

Kontakty z urzędem

Niewydanie ksiąg nie zawsze jest wykroczeniem skarbowym

Nie każdy księgowy lub doradca podatkowy popełnia wykroczenie skarbowe, gdy odmawia udostępnienia organom podatkowym dokumentacji podatkowej swojego klienta.

Sąd I instancji uznał doradcę podatkowego za winnego popełnienia wykroczenia skarbowego z art. 83 § 2 Kks. Przepis ten przewiduje grzywnę za nieokazanie księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to traktowane jako udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej osobie uprawnionej do przeprowadzenia:

Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentacji podatkowej klienta

Biuro rachunkowe musi udostępnić organom podatkowym dokumentację podatkową swojego klienta. Odmowa jest zagrożona karą do 2800 zł.

W tym wypadku mają zastosowanie art. 262 § 1 i § 3 Op. W świetle § 1 karą do 2800 zł mogą zostać ukarani: strona (podatnik), pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach.

Biuro rachunkowe

Podwyższenie składki wypadkowej na skutek pomyłki biura rachunkowego

Pomyłka to nie powód, by wymierzać dotkliwą sankcję płatnikowi składek, zwłaszcza gdy przekazał on do biura rachunkowego prawidłowe dane.

Spółka zawarła z biurem rachunkowym umowę zlecenia na obsługę księgowo-płacową i na tej podstawie przekazuje mu wykazy pracowników z informacją o wysokości wynagrodzenia i przerw w pracy. Do obowiązków biura należy m.in. sporządzanie deklaracji ZUS IWA, przekazywanych do ZUS.

Biuro rachunkowe

Czy biuro rachunkowe może reprezentować przedsiębiorcę w sporze sądowym z ZUS

Księgowy i doradca podatkowy mogą być pełnomocnikami procesowymi w sporze z ZUS tylko w tym zakresie, w którym stale obsługiwali klienta.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....