Kondycja finansowa księgowych w Polsce

Agnieszka Nóżka Adiunkt w Zakładzie Rachunkowości Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Małgorzata Kamieniecka Adiunkt w Zakładzie Rachunkowości Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Ile zarabiają osoby pracujące w służbie księgowej? Jaki wpływ na poziom ich wynagrodzenia wywiera zajmowane stanowisko, płeć, staż, region i miejsce pracy, wykształcenie i doświadczenie?

[1] W jednym z najpopularniejszych portali z ofertami pracy (www.pracuj.pl) na 5007 ofert w dziale finanse i ekonomia 2770 dotyczyło księgowych [dane na 27.06.2018 r.].

[2] Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, SKwP Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2012 r. (wydanie II), s. 14–15; wersja elektroniczna: www.skwp.pl/files.

Zawód księgowego jest popularny. Nie słabnie zainteresowanie nim wśród osób kształcących się (studentów uczelni wyższych, uczniów średnich szkół ekonomicznych), przekwalifikujących się bądź dokształcających. Jest to efektem względnie dużego zapotrzebowania na rynku pracy na przedstawicieli tej profesji[1], a także godziwych zarobków, choć te zależą od wielu czynników. Księgowy to również zawód zaufania publicznego – nieodłącznie kojarzy się z osobą godną zaufania, a zarazem fachową.

Niniejsze opracowanie jest próbą określenia kondycji finansowej księgowych w Polsce na podstawie dostępnych danych GUS oraz raportów firm badających rynek pracy.

Księgowy – kto to taki

Analiza wynagrodzeń księgowych oraz czynników, które wpływają na ich wysokość, wymaga przede wszystkim bliższego określenia, kim jest księgowy. Wbrew pozorom nie jest to proste zadanie. Jak dotąd nigdzie jednoznacznie nie określono, kogo uważa się za księgowego, choć w pewnych pozycjach literatury czy regulacjach (w tym o charakterze branżowym) można odnaleźć definicje księgowego bądź pojęć, które do tego zawodu nawiązują.

I tak Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, uznany w środowisku dokument opracowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zawiera określenie „osoby zajmującej się rachunkowością”, przez które rozumie się osobę fizyczną wykonującą czynności księgowe, czynności wspomagające zarządzanie, rozliczenia podatkowe i inne rozliczenia publicznoprawne w jednostce oraz każdą inną osobę powiązaną z rachunkowością poprzez naukę, dydaktykę lub inne formy działalności zawodowej[2]. Definicja ta bardzo szeroko określa zakres profesji księgowych, obejmując tym pojęciem osoby, których praca dotyczy rachunkowości jako dziedziny praktyki i nauki, czyli zarówno księgowych w ścisłym tego słowa znaczeniu, jak i audytorów wewnętrznych, biegłych rewidentów, kadrę menedżerską zajmującą się finansami przedsiębiorstwa (np. dyrektorów finansowych), dydaktyków nauczających rachunkowości itp.

[3] International Federation of Accountants, Międzynarodowa Federacja Księgowych.

[4] Kodeks Etyki Zawodowych Księgowych, Rada Międzynarodowy Standardów Etycznych dla Księgowych, lipiec 2009 r., www.skwp.pl/files

[5] W niektórych fragmentach opracowania zaprezentowano również dane dotyczące specjalistów zajmujących się rachunkowością zarządczą.

[6] Rozporządzenie z 7.08.2014 r. (DzU poz. 1145).

Pojęcia „zawodowy księgowy” używa się także w szerokim znaczeniu w Kodeksie Etyki Zawodowych Księgowych IFAC[3], uznając, że jest to osoba będąca członkiem organizacji członkowskiej IFAC, w tym biegły rewident[4]. Niedoskonałość takiej definicji zdaje się zauważać sama IFAC, informując w dokumencie, że definicja ta prawdopodobnie ulegnie zmianie, gdyż toczy się w tej sprawie dyskusja.

Dla potrzeb niniejszego artykułu zawód księgowego będzie rozpatrywany raczej wąsko. Księgowy to osoba bezpośrednio wykonująca czynności objęte zakresem rachunkowości określonym w art. 4 ust. 3 uor lub prowadząca ewidencję podatkową, a także odpowiedzialna za te czynności[5].

Kolejną ważną kwestią dla analizy kondycji finansowej księgowych jest ustalenie najważniejszych źródeł i sposobów klasyfikowania zawodów związanych z rachunkowością. Szczególnie istotna jest klasyfikacja, która stanowi podstawę zbierania danych nt. różnych zawodów przez instytucje rynku pracy oraz statystykę państwową.

Wyświetlono 7% treści artykułu

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Rachunkowość

Archiwizacja e-sprawozdań finansowych

Jak archiwizować sprawozdanie finansowe (sf) oraz sprawozdanie z działalności sporządzone w formie elektronicznej i opatrzone elektronicznymi podpisami? Jak długo je przechowywać?
Czy sf powinno być przechowywane również w formie papierowej? Czy do zbiorów, których zasady przechowywania reguluje uor, zalicza się także sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sf?

e-sprawozdawczość

Dalsze wyjaśnienia fiskusa ws. daty sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego

Nie tylko osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe (sf), ale też kierownik jednostki powinien je podpisać do końca marca. Gdy ostatni dzień marca przypada w niedzielę (jak w 2019) albo inny dzień wolny od pracy, termin na sporządzenie i podpisanie sf nie ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

e-sprawozdawczość

Korekta sprawozdania finansowego po badaniu biegłego rewidenta

Jeśli biegły rewident w trakcie badania zaleci korekty sprawozdania finansowego (sf), to konieczne będzie sporządzenie (i podpisanie) jego kolejnej wersji.

Temat miesiąca

Jak rozliczyć VAT, gdy dochodzi do cesji umowy deweloperskiej

Konrad Piłat
Przeniesienie praw do nabycia lokalu mieszkalnego powoduje wiele pytań dotyczących zasad opodatkowania takiej transakcji podatkiem od towarów i usług. Część z nich w ostatnim czasie doczekała się rozstrzygnięcia przez orzecznictwo. Niestety, nie wszystkie.

Środki trwałe

„Niskocenność” w rachunkowości – praktyczne dylematy

Józef Dudek
Na skutek podniesienia z 3,5 do 10 tys. zł dolnej granicy wartości początkowej składników majątku kwalifikowanych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (wnip), podlegających amortyzacji dla celów CIT i PIT, pojawiło się pytanie, czy ten sam limit może być przyjęty także w rachunkowości. Publikujemy kolejny głos w dyskusji na ten temat.

W artykule pt. „Niskocenność” w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych Artur Hołda i Anna Staszel rozpatrzyli różne aspekty podatkowej zmiany dolnej granicy środków trwałych oraz wnip z punktu widzenia rachunkowości. Sprawa nie jest błaha wobec prawie 3-krotnego podniesienia wartości dolnej granicy aktywów trwałych. Autorzy odnieśli „wielkość istotną dla jednostki” do wartości aktywów oraz poziomu kosztów. Wszystko to na tle wymogu uor – rzetelnego i jasnego przedstawienia przez rachunkowość sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Ze względu na wagę i skutki zajmijmy się raz jeszcze problemem dolnej granicy aktywów, zarówno w celu możliwej gramatycznej i logicznej wykładni zmian przepisów ustaw o podatku dochodowym, jak i wyboru poprawnego, a zarazem praktycznego księgowego rozwiązania problemu.


Wycena produktów

Wycena zapasu produktów (cz. II) – koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

Zdzisław Fedak
Artykuł – w uzupełnieniu części I[1] – przedstawia problematykę wpływu wykorzystania zdolności produkcyjnych na koszt wytworzenia[2].

Przemysł charakteryzuje się obecnie ciągłym wzrostem kapitałochłonności produkcji, wobec jej automatyzacji, robotyzacji, stosowania specjalistycznych maszyn i urządzeń, co pozwala zwiększać rozmiary produkcji, poprawiać jakość produktów, a zarazem obniżać koszty ich wytworzenia. Jednocześnie jednak rośnie bezwzględna suma i udział w kosztach wytworzenia kosztów amortyzacji oraz utrzymania maszyn i urządzeń w gotowości produkcyjnej (a zatem łącznie z obsługą).


Restrukturyzacja

Fuzja spółek osobowych i spółki osobowej z kapitałową – skutki w podatku dochodowym

Jarosław Sekita
Celem artykułu jest wskazanie zasad opodatkowania dochodów powstałych na skutek połączenia z udziałem spółek osobowych.

Połączenie spółek osobowych jest rzadko wykorzystywaną formą reorganizacji przedsiębiorców. Oznacza bowiem powstanie – w miejsce łączonych podmiotów – spółki kapitałowej, co zmienia m.in. sposób opodatkowania dochodów wspólników.


Rachunkowość

Archiwizacja e-sprawozdań finansowych

Jak archiwizować sprawozdanie finansowe (sf) oraz sprawozdanie z działalności sporządzone w formie elektronicznej i opatrzone elektronicznymi podpisami? Jak długo je przechowywać?
Czy sf powinno być przechowywane również w formie papierowej? Czy do zbiorów, których zasady przechowywania reguluje uor, zalicza się także sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sf?

Rachunkowość

Amortyzacja bilansowa i podatkowa – różnice

Od 1.01.2019 r. jest możliwe stosowanie podatkowych – zamiast bilansowych – zasad amortyzacji środków trwałych.
Kogo to uprawnienie dotyczy i na czym, tak naprawdę, polegają różnice w zasadach amortyzacji?

Podatki i prawo gospodarcze

Wymogi dotyczące certyfikatu rezydencji

Piotr Kaim
Spółka otrzymała pożyczkę od niepowiązanej, zagranicznej osoby prawnej.
Jakie warunki powinien spełniać certyfikat rezydencji pożyczkodawcy, by spółka mogła pobrać podatek u źródła wg obniżonej stawki, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Czy okres ważności certyfikatu powinien obejmować datę zaciągnięcia pożyczki?
Kiedy należy taki certyfikat uzyskać?
Czy spółka może się posługiwać certyfikatem w formacie PDF, pobranym ze strony internetowej pożyczkodawcy?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na artykuły spożywcze eksponowane podczas targów – czy są kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. jest producentem przemysłowych urządzeń chłodniczych (regały i szafy chłodnicze, wyspy mroźnicze, witryny do przechowywania ciast itp.). Prezentując swoje urządzenia podczas targów, dla uzyskania lepszego efektu wypełnia je produktami spożywczymi.
Czy wydatki na ich zakup może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż towarów zagranicznego koncernu na polskim rynku (bezpośrednio, przez przedstawicielstwo, agenta lub spółkę córkę) – kwestie prawno-podatkowe

Mateusz Kaczmarek
Nasza firma od lat współpracuje z dalekowschodnim koncernem produkującym nieakcyzowe towary, podlegające w UE kilkuprocentowemu cłu, sprzedawane w hurtowych ilościach m.in. na rynek polski. Koncern jest bezpośrednim sprzedawcą towaru, wystawia nabywcy fakturę, którą ten reguluje na konto koncernu, prowadzone w kraju jego siedziby. Odprawy celnej importowej dokonuje nabywca.
Z uwagi na realia rynkowe i plany rozwojowe koncernu (klienci uważają handel z kontrahentem unijnym za mniej ryzykowny niż z podmiotem z siedzibą w Azji, poza tym koncern rozważa lokalizację w Polsce centrum logistycznego, z którego będzie sprzedawał towary w całej UE) nastąpi zmiana warunków dostawy z obecnie stosowanego Incoterm CIF na Incoterm DDP. W związku z tym wraz z przedstawicielami koncernu rozważamy:
• kontynuację sprzedaży towarów bezpośrednio przez koncern z kraju jego siedziby,
• założenie w Polsce przedstawicielstwa koncernu,
• podpisanie przez naszą firmę umowy agencyjnej z koncernem,
• założenie w Polsce spółki córki koncernu (spółki z o.o.).
Które z tych rozwiązań będzie optymalne z uwagi na minimalizację ryzyka prawno-podatkowego oraz możliwość swobodnego transferowania zysków do kraju siedziby koncernu?

Incoterm CIF (cost, insurance, freight) nakłada na sprzedawcę obowiązek opłacenia kosztów transportu wodnego oraz ubezpieczenia towaru, a dostawa następuje w momencie jego załadunku na statek. Od tego momentu władztwo nad towarem oraz związane z nim ryzyko przechodzi na kupującego. Natomiast Incoterm DDP (delivered duty paid) wymaga od dostawcy dostarczenia oclonego już towaru we wskazane miejsce przeznaczenia, w którym nabywca przejmuje nad nim władztwo oraz związane z nim ryzyka.

Łatwo więc zauważyć, że zmiana Incoterm CIF na Incoterm DDP zmienia miejsce, w którym towar znajduje się w momencie przekazania przez sprzedającego kupującemu prawa do rozporządzania tym towarem jak właściciel, co z pewnością wymaga dokładnego przyjrzenia się skutkom, jakie wywiera to na gruncie przepisów regulujących cło i VAT.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....