Kompensata rozrachunków w walutach obcych

Tadeusz Waślicki biegły rewident

Spółka z o.o. posiada należności i zobowiązania w walucie obcej w rozrachunkach z kontrahentem niemieckim. Prawie wszystkie są wyrażone w euro, ponieważ w tej walucie strony fakturowały wzajemną sprzedaż. Niemiecka spółka wystawiła jednak polskiej spółce również 2 faktury w dolarach. Zgodnie z zawartą umową wzajemne należności obu spółek mają zostać skompensowane na ostatni dzień lutego 2018 – bez dokonywania faktycznej zapłaty.
Proszę o wyjaśnienie – najlepiej na przykładzie liczbowym – jak dokonać wzajemnych potrąceń wierzytelności polskiego i niemieckiego kontrahenta. Po jakim kursie należy rozliczyć kompensatę oraz czy jest możliwe potrącenie należności w euro z zobowiązaniami w dolarach? Jakie warunki należy spełnić, żeby powstałe różnice kursowe były honorowane przez updop?
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Kc – Kodeks cywilny

W praktyce gospodarczej dokonywane są tzw. kompensaty (potrącenia) jednostronne oraz umowne. Zasady kompensat jednostronnych wynikają z art. 498 i art. 499 Kc. Zgodnie z tymi przepisami w sytuacji, gdy 2 osoby są względem siebie jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, o ile przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości, oznaczone tylko co do gatunku, natomiast obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym.

Potrącenia w takim przypadku dokonuje się przez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Oświadczenie to ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Stanowi jednostronną czynność prawną, która nie wymaga dla swej skuteczności zgody drugiej strony. Jednak żeby oświadczenie o potrąceniu było ważne, musi zostać złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w stosunkach zewnętrznych (np. przez zarząd spółki, właściciela firmy prywatnej, pełnomocnika). W oświadczeniu należy wskazać, jakie wierzytelności są przedstawiane do potrącenia, z jakimi wierzytelnościami dokonuje się ich kompensaty oraz z jaką datą nastąpi potrącenie.

Potrącenie dokonywane z przedsiębiorcą zagranicznym, którego nie zawsze obowiązują przepisy polskiego Kc, powinno mieć, moim zdaniem, charakter umowny. Zasady kompensaty umownej nie są uregulowane przepisami prawa. Przeprowadza się ją na podstawie umowy zawartej między stronami transakcji. Powinny one określić, jakie kwoty, na jaki dzień, wg jakiego kursu oraz z jakim skutkiem będą podlegać kompensacie.

Zapisy w księgach

Ewidencja księgowa kompensat ogranicza się, w zasadzie, do dokonywania odpowiednich zapisów po stronie Wn lub Ma kont służących do ewidencji kompensowanych rozrachunków. W związku z tym potrącenie należności z zobowiązaniami wobec tego samego kontrahenta może zostać zaewidencjonowane np.:

Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”, w analityce konto imienne kontrahenta,

Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”, również konto analityczne tego kontrahenta.

Zasadą jest, że potrąceniu podlegają te same kwoty wierzytelności obu stron.

Kompensata może dotyczyć również należności i zobowiązań w walutach obcych. Wówczas przy ich rozliczaniu należy uwzględnić art. 30 ust. 2 uor, z którego wynika, że wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze powinny być ujmowane w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, odpowiednio po:

 • faktycznie zastosowanym w danym dniu kursie, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
 • średnim kursie dla danej waluty, ogłoszonym przez NBP, z dnia poprzedzającego dzień dokonania operacji – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, o ile nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego, a także w przypadku pozostałych operacji.

Ponieważ kompensata jest formą rozliczenia bezgotówkowego i nie dochodzi do wpływu/wypływu waluty na rachunek bankowy/z rachunku bankowego, nie jest możliwe przyjęcie kursu faktycznie zastosowanego, ponieważ go nie ma. Należy dodać, że przy kompensacie wierzytelności umarzają się do wysokości wierzytelności niższej. Oznacza to, że wierzytelności obu stron mogą być różnej wysokości.

Jeżeli rozrachunki z kontrahentem wyrażone są w tej samej walucie obcej, to zwykle przyjmuje się, że kursem rozliczenia może być kurs przyjęty przez strony w umowie kompensaty. Zazwyczaj jest to średni kurs ogłoszony przez NBP w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia kompensaty. Niezależnie jednak od przyjętego do rozliczenia kompensaty kursu walutowego powstałe różnice kursowe i tak sprowadzą wartość przychodu lub kosztu do wartości historycznej.

Jeżeli kompensata dotyczy większej liczby wierzytelności, to postępuje się w podobny sposób jak przy kompensacie jednej należności z jednym zobowiązaniem. W takim przypadku celowe jest uprzednie sporządzenie zestawienia wszystkich przewidzianych do kompensaty należności i zobowiązań, wg daty ich powstania.

W tabeli podano istniejące w księgach rachunkowych spółki z o.o. należności (Wn konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”, w analityce kontrahent niemiecki) oraz zobowiązania (Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”) wobec tej samej spółki. Zawarto w niej również zobowiązania (w dolarach) wobec kontrahenta niemieckiego, by na ich podstawie objaśnić sposób postępowania.

Na mocy zawartego ze spółką niemiecką porozumienia dokonano kompensaty wzajemnych rozrachunków (wierzytelności). Załóżmy, że kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień kompensaty wynosi 4,27 PLN/EUR oraz 3,60 PLN/USD (wszystkie podane kursy mają charakter przykładowy).

Data powstania rozrachunku Kwota Waluta Kurs przy powstaniu rozrachunku Wartość rozrachunku (PLN)
Należności
2.09.2017 15 000 EUR 4,25 PLN/EUR 63 750
20.09.2017 20 000 EUR 4,11 PLN/EUR 82 200
14.11.2017 6 000 EUR 4,26 PLN/EUR 25 560
25.11.2017 12 000 EUR 4,30 PLN/EUR 51 600
14.12.2017 10 000 EUR 4,28 PLN/EUR 42 800
18.12.2017 25 000 EUR 4,29 PLN/EUR 107 250
20.01.2018 7 500 EUR 4,20 PLN/EUR 31 500
6.02.2018 82 000 EUR 4,18 PLN/EUR 342 760
Razem 177 500 EUR 747 420
Zobowiązania
16.09.2017 20 000 EUR 4,15 PLN/EUR 83 000
30.09.2017 18 000 EUR 4,12 PLN/EUR 74 160
15.11.2017 25 000 USD 3,60 PLN/USD 90 000
20.12.2017 45 000 EUR 4,28 PLN/EUR 192 600
25.12.2017 70 000 USD 3,55 PLN/USD 248 500
15.01.2017 8 000 EUR 4,22 PLN/EUR 33 760
7.02.2017 5 000 EUR 4,30 PLN/EUR 21 500
Razem 96 000 EUR 405 020
95 000 USD 338 500
Razem 743 520

Kompensata należności i zobowiązań w euro

W omawianym przykładzie w pierwszej kolejności można dokonać kompensaty należności i zobowiązań w euro. Jak wynika z przedstawionego wykazu, spółka posiada zobowiązania w wysokości 96 000 EUR o wartości 405 020 PLN, które może potrącić z kwotą 96 000 EUR należności (data powstania rozrachunków: 2.09.2017, 20.09.2017, 14.11.2017, 25.11.2017, 14.12.2017, 18.12.2017 oraz 500 EUR z 6.02.2018). Wartość tych należności, ustalona w momencie ewidencji rozrachunków, wynosiła 406 750 PLN. Pozostanie zatem niepotrącona należność 81 500 EUR o wartości 340 670 PLN, która może zostać przeznaczona do skompensowania z zobowiązaniami wyrażonymi w dolarach (95 000 USD).

Jak wcześniej wspomniano, przyjęty do kompensaty średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty wynosił: 4,27 PLN/EUR. Zatem wartość 96 000 EUR wg kursu 4,27 PLN/EUR wynosi 409 920 PLN.

Kompensata zostanie zaksięgowana:

Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” 409 920
Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami” 409 920

Oznacza to, że na koncie 20 „Rozrachunki z odbiorcami” powstanie dodatnia różnica kursowa w wysokości 3170 PLN (409 920 – 406 750), księgowana Wn konto 20, Ma konto 75-0 „Przychody finansowe”.

Na koncie 21 „Rozrachunki z dostawcami” zaksięgowanie rozliczenia kompensacyjnego 96 000 EUR po kursie 4,27 PLN/EUR spowoduje powstanie ujemnej różnicy kursowej w wysokości 4900 PLN (409 920 – 405 020), księgowanej Wn konto 75-1, Ma konto 21.

Po pierwszym etapie kompensaty (potrącenia należności i zobowiązań w euro) na koncie 20 (należności od odbiorców) powstało saldo 81 500 EUR o wartości 340 670 PLN (81 500 EUR × 4,18 PLN/EUR), natomiast na koncie 21 (zobowiązania wobec dostawców) saldo z tytułu niezapłaconych faktur o wartości 95 000 USD, zaksięgowane w kwocie 338 500 PLN.

Kompensata należności w euro oraz zobowiązań w dolarach

Potrącenie należności w euro z zobowiązaniami w dolarach jest możliwe. W takim przypadku można zastosować średni kurs NBP na poprzedni dzień roboczy w stosunku do daty potrącenia. Kurs przyjęty do rozliczenia kompensaty wynosił wg założeń 4,27 PLN/EUR i 3,60 PLN/USD.

Jeżeli wzajemne należności i zobowiązania są wyrażone w różnych walutach obcych, np. w euro i dolarach, to rozliczenie kompensaty przebiega podobnie do opisanego sposobu. Należy jednak wskazać na poszczególne kursy walut, po których nastąpi rozliczenie rozrachunków. Ponieważ w przypadku kompensaty nie dochodzi do wymiany walut, należy przyjąć, że kompensatę wierzytelności wyrażonych w walutach obcych (obu stron umowy) trzeba rozliczyć wg kursów średnich poszczególnych walut, ogłoszonych na ostatni dzień roboczy, poprzedzający dzień dokonania kompensaty.

Spółka posiada w księgach rachunkowych (po pierwszym etapie kompensaty rozrachunków w euro):

 • należność w kwocie 81 500 EUR, wprowadzoną w kwocie 340 670 PLN, wg kursu 4,18 PLN/EUR,
 • zobowiązanie wobec tego samego kontrahenta w kwocie 95 000 USD, wprowadzone w kwocie 338 500 PLN (25 000 USD × 3,60 PLN/USD + 70 000 USD × 3,55 PLN/USD).

Strony ustaliły, że dokonają kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań w drugim etapie do wysokości niższej wartości zobowiązania wyrażonego w dolarach lub należności spółki w euro, po przeliczeniu ich po kursie 3,60 PLN/USD. Nieskompensowana pozostałość może zostać zapłacona przelewem bankowym albo objęta kolejną kompensatą.

Aby dokonać potrącenia wierzytelności obu stron, należy ustalić wartość kompensaty (w złotych).

Wartość możliwych do skompensowania należności: 81 500 × 4,27 PLN/EUR = 348 005 PLN. Wartość zobowiązań w dolarach wg kursu przyjętego do kompensaty: 95 000 USD × 3,60 PLN/USD = 342 000 PLN. Ponieważ wierzytelności umarzają się do kwoty niższej, możliwe jest skompensowanie całego zobowiązania w kwocie 342 000 PLN z należnością w euro, również o wartości 342 000 PLN.

Przy zastosowaniu kursu średniego, po którym nastąpi wycena kompensowanej należności, trzeba ustalić, jaka część należności wyrażonej w euro będzie podlegała potrąceniu. Równowartość kompensowanej należności w przeliczeniu na euro wynosi 80 094 EUR (342 000 PLN : 4,27 PLN/EUR). Do dalszej kompensaty lub zapłaty pozostanie zatem kwota 81 500 – 80 094 = 1406 EUR, wyceniona w księgach rachunkowych po kursie historycznym 4,18 PLN/EUR = 5877 PLN.

Ustalenie różnic kursowych na rozrachunkach

Różnice kursowe wynikają z różnic między kursami zastosowanymi do wyceny rozrachunku w momencie wprowadzania go do ksiąg rachunkowych i wyceny związanej z kompensatą.

Ustalenie różnic kursowych na:

 • zobowiązaniach: (95 000 USD = 338 500 PLN) – (95 000 USD × 3,60 PLN/USD = 342 000 PLN) = 3500 PLN, ujemna różnica kursowa,
 • należnościach: 80 094 EUR × (4,27 – 4,18 PLN/EUR) = 7208 PLN, różnica dodatnia.

Ewidencja kompensaty w drugim etapie (potrącenie należności w euro i zobowiązań w dolarach)

Ewidencja zdarzeń związanych z rozliczeniem potrącenia należności w euro z zobowiązaniem w dolarach w księgach rachunkowych może mieć następujący przebieg:

1. PK – kompensata rozrachunków w walutach obcych (euro i dolarach)
Wn konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami (zagranicznymi)” 342 000 PLN
Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami (zagranicznymi)” 342 000 PLN
2. PK – ustalenie (ewidencja) ujemnej różnicy kursowej na zobowiązaniach w kwocie 3500 PLN
Wn konto 75-1 „Koszty finansowe” 3500 PLN,
Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” 3500 PLN.
3. PK – ustalenie (ewidencja) dodatniej różnicy kursowej na należnościach w kwocie 7208 PLN
Wn konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami” 7208 PLN,
Ma konto 75-0 „Przychody finansowe” 7208 PLN.

Po dokonaniu kompensaty na koncie należności pozostało saldo 5877 PLN, odpowiadające kwocie 1406 EUR wycenionej w księgach rachunkowych po kursie historycznym 4,18 PLN/EUR.

Różnice kursowe w rachunku podatkowym

Różnice kursowe powstałe na skutek rozliczenia wzajemnych należności i zobowiązań przez ich potrącenie (kompensatę) są uwzględniane w rachunku podatkowym odpowiednio jako koszty uzyskania przychodów lub przychody podatkowe. Dotyczy to zarówno potrącenia wierzytelności wyrażonych w tej samej walucie obcej, jak i w 2 różnych walutach obcych, np. należności w euro z zobowiązaniami w dolarach, oczywiście z tym samym kontrahentem.

Updop i updof identycznie określają zasady ustalania podatkowych różnic kursowych. Wynika z nich m.in., że podatkowe różnice kursowe powstają, gdy wartość:

 • przychodu należnego, wyrażonego w walucie obcej, po przeliczeniu na złote wg średniego kursu NBP (z dnia poprzedzającego powstanie przychodu) różni się (jest niższa lub wyższa) od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania,
 • poniesionego kosztu, wyrażonego w walucie obcej, po przeliczeniu na złote wg kursu średniego NBP (z dnia poprzedzającego poniesienie kosztu) różni się (jest niższa lub wyższa) od wartości tego kosztu w dniu zapłaty.

Potrącenie wierzytelności jest traktowane na gruncie przepisów o podatku dochodowym jako forma zapłaty. Zgodnie z art. 15a ust. 7 updop za dzień zapłaty, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 tego artykułu, uważa się dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności.

Na zakończenie należy dodać, że jeżeli salda należności i zobowiązań, które mają stanowić przedmiot kompensaty, powstały w latach poprzednich i były na dzień bilansowy wyceniane po obowiązującym na ten dzień kursie średnim NBP, to powstałe w wyniku tej wyceny różnice kursowe należy wyksięgować przed przeprowadzeniem kompensaty. Dotyczy to przede wszystkim różnic kursowych nieuznawanych podatkowo.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Księgi rachunkowe”
Księgi rachunkowe

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności od dłużnika – ujęcie księgowe i podatkowe

Przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe ma kilku kontrahentów, którzy uporczywie, mimo monitów, zwlekają z zapłatą za kupione towary i usługi. Zastanawia się nad obciążeniem ich – poza odsetkami za zwłokę – dodatkową rekompensatą o równowartości 40 euro za koszty odzyskiwania należności.
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?

Wierzycielowi, który po spełnieniu swojego świadczenia nie otrzymał od dłużnika zapłaty w określonym umownie terminie, przysługuje, bez wezwania:

 • rekompensata za koszty odzyskiwania należności o równowartości 40 euro,
 • zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających równowartość 40 euro – gdy faktycznie poniesione koszty odzyskiwania należności przekraczają tę kwotę.

Rachunkowość

Jak liczyć wskaźnik rentowności sprzedaży

Mam wątpliwość, jak obliczyć jeden ze wskaźników finansowych stosowanych przez Komisję ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w corocznie zamieszczanych na łamach „Rachunkowości” wykazach sektorowych wskaźników finansowych.
Chodzi o wskaźnik rentowności sprzedaży. Komisja definiuje rentowność sprzedaży jako wynik ze sprzedaży × 100/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Jak dokładnie rozumieć termin „wynik ze sprzedaży”? Czy chodzi o pozycję „Zysk (strata) ze sprzedaży” z (poz. F) rachunku zysków i strat, czy też o inną wielkość?

Rachunkowość

Sprawdzanie dowodów księgowych

Jednostka budżetowa otrzymała jednocześnie pierwotny dowód księgowy z błędną kwotą i jego korektę.
Czy oba dowody księgowe powinna sprawdzić pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, zatwierdzić do wypłaty i ująć w księgach rachunkowych – wiedząc, że pierwotny dowód jest błędny? Czy też wystarczy wykonać te czynności tylko w odniesieniu do korekty dowodu księgowego?

Księgi rachunkowe

Korekta kosztów podatkowych po otrzymaniu i zwrocie dotacji

Krzysztof Hałub
Otrzymanie dotacji/refundacji wolnej od podatku dochodowego bądź niezaliczanej do przychodów podatkowych powoduje obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych części wydatków pokrytych tą dotacją (albo odpisów amortyzacyjnych, jeżeli jest ona przeznaczona na pokrycie ceny zakupu środków trwałych i wnip).

Rachunkowość

Ewidencja pracowniczych planów kapitałowych w księgach rachunkowych pracodawcy

Od 1.01.2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
W jaki sposób spółka z o.o. – jako pracodawca – powinna ujmować wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w swoich księgach rachunkowych?

Księgi rachunkowe

Trwałe odłączenie komponentów środka trwałego – ujęcie w księgach

Marek Barowicz
Często zdarza się, że komponenty środka trwałego są wymieniane, dołączane do niego lub odłączane i następnie likwidowane bądź sprzedawane. Przyjrzyjmy się księgowym skutkom takich operacji.

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów składek ZUS osoby współpracującej

Tomasz Krywan
Właściciel firmy (indywidualna działalność gospodarcza) zatrudnił na umowę o pracę swojego ojca. Obaj mają ten sam adres zamieszkania, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Składki ZUS w takim przypadku w całości pokrywa pracodawca.
Czy poprawne będzie ujęcie w kosztach działalności gospodarczej całości składek ZUS w kolumnie 13 pkpir?

Rachunkowość

Odpis nadpłat z tytułu dochodów budżetowych

Jesteśmy państwową jednostką budżetową.
Prosimy o wyjaśnienie, czy odpis nadpłaty dochodów budżetowych – zarówno dotyczącej dochodów roku bieżącego, jak i lat ubiegłych – należy ująć w księgach rachunkowych jednostki budżetowej na stronie Wn konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji ze stroną Ma konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Jak ująć odpis nadpłaty dochodów budżetowych z lat poprzednich, ujętych w roku przypisania na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Księgi rachunkowe

Jak złożyć w KRS sprawozdanie finansowe przekształconej spółki

Agnieszka Baklarz
Nasza spółka z o.o. 16.03.2019 została przekształcona w spółkę komandytową. Sporządziliśmy e-sprawozdanie finansowe spółki przekształconej, jednak nie wiemy, w jaki sposób (technicznie) złożyć je w repozytorium dokumentów finansowych KRS. Próbowaliśmy korzystać z opcji bezpłatnego zgłaszania, lecz wyświetlił się komunikat „Nie znaleziono KRS”.
Co robić w takim przypadku?

Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować fakturę na dostawę z transportem, gdy nabywca towarów na Allegro korzysta z pakietu Smart

Agnieszka Baklarz
Wykupiliśmy na portalu Allegro pakiet Smart (pakiet przesyłek do wykorzystania). Kupujemy tam towary do firmy. Na fakturze od sprzedawcy został wyszczególniony towar oraz usługa transportowa, której kosztów nie ponieśliśmy w związku z posiadanym pakietem Smart.
Jak zaksięgować taką fakturę? Czy koszty transportu netto przy usłudze Allegro Smart będą kosztem podatkowym, a jednocześnie „rabat” w kwocie brutto udzielony na usługę transportową będzie przychodem podatkowym? Czy zaksięgować tylko towar, a pominąć koszty transportu wykazane na fakturze?

Księga przychodów i rozchodów

Materiały zużyte przy świadczeniu usług weterynaryjnych – ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
Leki, opatrunki, ubranka pooperacyjne, strzykawki i inne środki medyczne, a także karma dla zwierząt po operacji stanowią materiały podstawowe bądź pomocnicze i powinny być objęte spisem z natury.

Księgi rachunkowe

Deputaty pracownicze – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Mamy tu do czynienia z przekazaniem pracownikom świadczenia w naturze (wytwarzanych w firmie produktów) – tzw. deputatu – które jest elementem wynagrodzenia za pracę.


Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?

Od 1.01.2018 r. updop i updof wprowadziły – odpowiednio – w art. 24b i art. 30g regulacje dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zostały zmodyfikowane od 1.01.2019 r.


Rachunkowość

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym urzędu gminy

Jesteśmy urzędem gminy. Prosimy o wskazanie właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Księgi rachunkowe

Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia za pracę – ujęcie podatkowe i księgowe

Marek Barowicz
W związku z nadzwyczajną sytuacją pracownik zwrócił się do pracodawcy o zaliczkową wypłatę wynagrodzenia.
Jakie są skutki (podatkowe i księgowe) wypłacenia mu takiej zaliczki?

Na wniosek pracownika pracodawca może przekazać mu zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenie zaliczkowe) za dany okres (miesiąc). Wypłacona zaliczka pomniejsza przyszłe wynagrodzenie za dany miesiąc. Stanowi częściowe spełnienie przez pracodawcę świadczenia przed terminem jego wymagalności. Wypłacone pracownikom kwoty podlegają zarachowaniu na poczet wynagrodzenia należnego za okres obrachunkowy, a zasady ich rozliczeń powinny wynikać z zawartych z nimi umów o pracę (wyrok SN z 24.07.2001, I PKN 552/00).

Dla pracownika wynagrodzenie zaliczkowe jest przychodem ze stosunku pracy w dacie jego wypłaty lub postawienia do dyspozycji (art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 updof). Na pracodawcy ciąży – zgodnie z art. 31 updof – obowiązek pobrania od niego zaliczki na PIT (otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe, jak otrzymane wynagrodzenie – zob. interpretacja KIS z 17.05.2017, 0111-KDIB2-2.4011.33.2017.1.IN). Ponadto od wypłaconej pracownikowi zaliczki na poczet wynagrodzenia należy odprowadzić do ZUS składkę zdrowotną oraz składki społeczne (w myśl art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej oraz art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 usus).


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....