Kompensata rozrachunków w walutach obcych

Tadeusz Waślicki biegły rewident

Spółka z o.o. posiada należności i zobowiązania w walucie obcej w rozrachunkach z kontrahentem niemieckim. Prawie wszystkie są wyrażone w euro, ponieważ w tej walucie strony fakturowały wzajemną sprzedaż. Niemiecka spółka wystawiła jednak polskiej spółce również 2 faktury w dolarach. Zgodnie z zawartą umową wzajemne należności obu spółek mają zostać skompensowane na ostatni dzień lutego 2018 – bez dokonywania faktycznej zapłaty.
Proszę o wyjaśnienie – najlepiej na przykładzie liczbowym – jak dokonać wzajemnych potrąceń wierzytelności polskiego i niemieckiego kontrahenta. Po jakim kursie należy rozliczyć kompensatę oraz czy jest możliwe potrącenie należności w euro z zobowiązaniami w dolarach? Jakie warunki należy spełnić, żeby powstałe różnice kursowe były honorowane przez updop?
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Kc – Kodeks cywilny

W praktyce gospodarczej dokonywane są tzw. kompensaty (potrącenia) jednostronne oraz umowne. Zasady kompensat jednostronnych wynikają z art. 498 i art. 499 Kc. Zgodnie z tymi przepisami w sytuacji, gdy 2 osoby są względem siebie jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, o ile przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości, oznaczone tylko co do gatunku, natomiast obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym.

Potrącenia w takim przypadku dokonuje się przez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Oświadczenie to ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Stanowi jednostronną czynność prawną, która nie wymaga dla swej skuteczności zgody drugiej strony. Jednak żeby oświadczenie o potrąceniu było ważne, musi zostać złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w stosunkach zewnętrznych (np. przez zarząd spółki, właściciela firmy prywatnej, pełnomocnika). W oświadczeniu należy wskazać, jakie wierzytelności są przedstawiane do potrącenia, z jakimi wierzytelnościami dokonuje się ich kompensaty oraz z jaką datą nastąpi potrącenie.

Potrącenie dokonywane z przedsiębiorcą zagranicznym, którego nie zawsze obowiązują przepisy polskiego Kc, powinno mieć, moim zdaniem, charakter umowny. Zasady kompensaty umownej nie są uregulowane przepisami prawa. Przeprowadza się ją na podstawie umowy zawartej między stronami transakcji. Powinny one określić, jakie kwoty, na jaki dzień, wg jakiego kursu oraz z jakim skutkiem będą podlegać kompensacie.

Zapisy w księgach

Ewidencja księgowa kompensat ogranicza się, w zasadzie, do dokonywania odpowiednich zapisów po stronie Wn lub Ma kont służących do ewidencji kompensowanych rozrachunków. W związku z tym potrącenie należności z zobowiązaniami wobec tego samego kontrahenta może zostać zaewidencjonowane np.:

Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”, w analityce konto imienne kontrahenta,

Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”, również konto analityczne tego kontrahenta.

Zasadą jest, że potrąceniu podlegają te same kwoty wierzytelności obu stron.

Kompensata może dotyczyć również należności i zobowiązań w walutach obcych. Wówczas przy ich rozliczaniu należy uwzględnić art. 30 ust. 2 uor, z którego wynika, że wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze powinny być ujmowane w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, odpowiednio po:

 • faktycznie zastosowanym w danym dniu kursie, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
 • średnim kursie dla danej waluty, ogłoszonym przez NBP, z dnia poprzedzającego dzień dokonania operacji – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, o ile nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego, a także w przypadku pozostałych operacji.

Ponieważ kompensata jest formą rozliczenia bezgotówkowego i nie dochodzi do wpływu/wypływu waluty na rachunek bankowy/z rachunku bankowego, nie jest możliwe przyjęcie kursu faktycznie zastosowanego, ponieważ go nie ma. Należy dodać, że przy kompensacie wierzytelności umarzają się do wysokości wierzytelności niższej. Oznacza to, że wierzytelności obu stron mogą być różnej wysokości.

Jeżeli rozrachunki z kontrahentem wyrażone są w tej samej walucie obcej, to zwykle przyjmuje się, że kursem rozliczenia może być kurs przyjęty przez strony w umowie kompensaty. Zazwyczaj jest to średni kurs ogłoszony przez NBP w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia kompensaty. Niezależnie jednak od przyjętego do rozliczenia kompensaty kursu walutowego powstałe różnice kursowe i tak sprowadzą wartość przychodu lub kosztu do wartości historycznej.

Jeżeli kompensata dotyczy większej liczby wierzytelności, to postępuje się w podobny sposób jak przy kompensacie jednej należności z jednym zobowiązaniem. W takim przypadku celowe jest uprzednie sporządzenie zestawienia wszystkich przewidzianych do kompensaty należności i zobowiązań, wg daty ich powstania.

W tabeli podano istniejące w księgach rachunkowych spółki z o.o. należności (Wn konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”, w analityce kontrahent niemiecki) oraz zobowiązania (Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”) wobec tej samej spółki. Zawarto w niej również zobowiązania (w dolarach) wobec kontrahenta niemieckiego, by na ich podstawie objaśnić sposób postępowania.

Na mocy zawartego ze spółką niemiecką porozumienia dokonano kompensaty wzajemnych rozrachunków (wierzytelności). Załóżmy, że kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień kompensaty wynosi 4,27 PLN/EUR oraz 3,60 PLN/USD (wszystkie podane kursy mają charakter przykładowy).

Data powstania rozrachunku Kwota Waluta Kurs przy powstaniu rozrachunku Wartość rozrachunku (PLN)
Należności
2.09.2017 15 000 EUR 4,25 PLN/EUR 63 750
20.09.2017 20 000 EUR 4,11 PLN/EUR 82 200
14.11.2017 6 000 EUR 4,26 PLN/EUR 25 560
25.11.2017 12 000 EUR 4,30 PLN/EUR 51 600
14.12.2017 10 000 EUR 4,28 PLN/EUR 42 800
18.12.2017 25 000 EUR 4,29 PLN/EUR 107 250
20.01.2018 7 500 EUR 4,20 PLN/EUR 31 500
6.02.2018 82 000 EUR 4,18 PLN/EUR 342 760
Razem 177 500 EUR 747 420
Zobowiązania
16.09.2017 20 000 EUR 4,15 PLN/EUR 83 000
30.09.2017 18 000 EUR 4,12 PLN/EUR 74 160
15.11.2017 25 000 USD 3,60 PLN/USD 90 000
20.12.2017 45 000 EUR 4,28 PLN/EUR 192 600
25.12.2017 70 000 USD 3,55 PLN/USD 248 500
15.01.2017 8 000 EUR 4,22 PLN/EUR 33 760
7.02.2017 5 000 EUR 4,30 PLN/EUR 21 500
Razem 96 000 EUR 405 020
95 000 USD 338 500
Razem 743 520

Kompensata należności i zobowiązań w euro

W omawianym przykładzie w pierwszej kolejności można dokonać kompensaty należności i zobowiązań w euro. Jak wynika z przedstawionego wykazu, spółka posiada zobowiązania w wysokości 96 000 EUR o wartości 405 020 PLN, które może potrącić z kwotą 96 000 EUR należności (data powstania rozrachunków: 2.09.2017, 20.09.2017, 14.11.2017, 25.11.2017, 14.12.2017, 18.12.2017 oraz 500 EUR z 6.02.2018). Wartość tych należności, ustalona w momencie ewidencji rozrachunków, wynosiła 406 750 PLN. Pozostanie zatem niepotrącona należność 81 500 EUR o wartości 340 670 PLN, która może zostać przeznaczona do skompensowania z zobowiązaniami wyrażonymi w dolarach (95 000 USD).

Jak wcześniej wspomniano, przyjęty do kompensaty średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty wynosił: 4,27 PLN/EUR. Zatem wartość 96 000 EUR wg kursu 4,27 PLN/EUR wynosi 409 920 PLN.

Kompensata zostanie zaksięgowana:

Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” 409 920
Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami” 409 920

Oznacza to, że na koncie 20 „Rozrachunki z odbiorcami” powstanie dodatnia różnica kursowa w wysokości 3170 PLN (409 920 – 406 750), księgowana Wn konto 20, Ma konto 75-0 „Przychody finansowe”.

Na koncie 21 „Rozrachunki z dostawcami” zaksięgowanie rozliczenia kompensacyjnego 96 000 EUR po kursie 4,27 PLN/EUR spowoduje powstanie ujemnej różnicy kursowej w wysokości 4900 PLN (409 920 – 405 020), księgowanej Wn konto 75-1, Ma konto 21.

Po pierwszym etapie kompensaty (potrącenia należności i zobowiązań w euro) na koncie 20 (należności od odbiorców) powstało saldo 81 500 EUR o wartości 340 670 PLN (81 500 EUR × 4,18 PLN/EUR), natomiast na koncie 21 (zobowiązania wobec dostawców) saldo z tytułu niezapłaconych faktur o wartości 95 000 USD, zaksięgowane w kwocie 338 500 PLN.

Kompensata należności w euro oraz zobowiązań w dolarach

Potrącenie należności w euro z zobowiązaniami w dolarach jest możliwe. W takim przypadku można zastosować średni kurs NBP na poprzedni dzień roboczy w stosunku do daty potrącenia. Kurs przyjęty do rozliczenia kompensaty wynosił wg założeń 4,27 PLN/EUR i 3,60 PLN/USD.

Jeżeli wzajemne należności i zobowiązania są wyrażone w różnych walutach obcych, np. w euro i dolarach, to rozliczenie kompensaty przebiega podobnie do opisanego sposobu. Należy jednak wskazać na poszczególne kursy walut, po których nastąpi rozliczenie rozrachunków. Ponieważ w przypadku kompensaty nie dochodzi do wymiany walut, należy przyjąć, że kompensatę wierzytelności wyrażonych w walutach obcych (obu stron umowy) trzeba rozliczyć wg kursów średnich poszczególnych walut, ogłoszonych na ostatni dzień roboczy, poprzedzający dzień dokonania kompensaty.

Spółka posiada w księgach rachunkowych (po pierwszym etapie kompensaty rozrachunków w euro):

 • należność w kwocie 81 500 EUR, wprowadzoną w kwocie 340 670 PLN, wg kursu 4,18 PLN/EUR,
 • zobowiązanie wobec tego samego kontrahenta w kwocie 95 000 USD, wprowadzone w kwocie 338 500 PLN (25 000 USD × 3,60 PLN/USD + 70 000 USD × 3,55 PLN/USD).

Strony ustaliły, że dokonają kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań w drugim etapie do wysokości niższej wartości zobowiązania wyrażonego w dolarach lub należności spółki w euro, po przeliczeniu ich po kursie 3,60 PLN/USD. Nieskompensowana pozostałość może zostać zapłacona przelewem bankowym albo objęta kolejną kompensatą.

Aby dokonać potrącenia wierzytelności obu stron, należy ustalić wartość kompensaty (w złotych).

Wartość możliwych do skompensowania należności: 81 500 × 4,27 PLN/EUR = 348 005 PLN. Wartość zobowiązań w dolarach wg kursu przyjętego do kompensaty: 95 000 USD × 3,60 PLN/USD = 342 000 PLN. Ponieważ wierzytelności umarzają się do kwoty niższej, możliwe jest skompensowanie całego zobowiązania w kwocie 342 000 PLN z należnością w euro, również o wartości 342 000 PLN.

Przy zastosowaniu kursu średniego, po którym nastąpi wycena kompensowanej należności, trzeba ustalić, jaka część należności wyrażonej w euro będzie podlegała potrąceniu. Równowartość kompensowanej należności w przeliczeniu na euro wynosi 80 094 EUR (342 000 PLN : 4,27 PLN/EUR). Do dalszej kompensaty lub zapłaty pozostanie zatem kwota 81 500 – 80 094 = 1406 EUR, wyceniona w księgach rachunkowych po kursie historycznym 4,18 PLN/EUR = 5877 PLN.

Ustalenie różnic kursowych na rozrachunkach

Różnice kursowe wynikają z różnic między kursami zastosowanymi do wyceny rozrachunku w momencie wprowadzania go do ksiąg rachunkowych i wyceny związanej z kompensatą.

Ustalenie różnic kursowych na:

 • zobowiązaniach: (95 000 USD = 338 500 PLN) – (95 000 USD × 3,60 PLN/USD = 342 000 PLN) = 3500 PLN, ujemna różnica kursowa,
 • należnościach: 80 094 EUR × (4,27 – 4,18 PLN/EUR) = 7208 PLN, różnica dodatnia.

Ewidencja kompensaty w drugim etapie (potrącenie należności w euro i zobowiązań w dolarach)

Ewidencja zdarzeń związanych z rozliczeniem potrącenia należności w euro z zobowiązaniem w dolarach w księgach rachunkowych może mieć następujący przebieg:

1. PK – kompensata rozrachunków w walutach obcych (euro i dolarach)
Wn konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami (zagranicznymi)” 342 000 PLN
Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami (zagranicznymi)” 342 000 PLN
2. PK – ustalenie (ewidencja) ujemnej różnicy kursowej na zobowiązaniach w kwocie 3500 PLN
Wn konto 75-1 „Koszty finansowe” 3500 PLN,
Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” 3500 PLN.
3. PK – ustalenie (ewidencja) dodatniej różnicy kursowej na należnościach w kwocie 7208 PLN
Wn konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami” 7208 PLN,
Ma konto 75-0 „Przychody finansowe” 7208 PLN.

Po dokonaniu kompensaty na koncie należności pozostało saldo 5877 PLN, odpowiadające kwocie 1406 EUR wycenionej w księgach rachunkowych po kursie historycznym 4,18 PLN/EUR.

Różnice kursowe w rachunku podatkowym

Różnice kursowe powstałe na skutek rozliczenia wzajemnych należności i zobowiązań przez ich potrącenie (kompensatę) są uwzględniane w rachunku podatkowym odpowiednio jako koszty uzyskania przychodów lub przychody podatkowe. Dotyczy to zarówno potrącenia wierzytelności wyrażonych w tej samej walucie obcej, jak i w 2 różnych walutach obcych, np. należności w euro z zobowiązaniami w dolarach, oczywiście z tym samym kontrahentem.

Updop i updof identycznie określają zasady ustalania podatkowych różnic kursowych. Wynika z nich m.in., że podatkowe różnice kursowe powstają, gdy wartość:

 • przychodu należnego, wyrażonego w walucie obcej, po przeliczeniu na złote wg średniego kursu NBP (z dnia poprzedzającego powstanie przychodu) różni się (jest niższa lub wyższa) od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania,
 • poniesionego kosztu, wyrażonego w walucie obcej, po przeliczeniu na złote wg kursu średniego NBP (z dnia poprzedzającego poniesienie kosztu) różni się (jest niższa lub wyższa) od wartości tego kosztu w dniu zapłaty.

Potrącenie wierzytelności jest traktowane na gruncie przepisów o podatku dochodowym jako forma zapłaty. Zgodnie z art. 15a ust. 7 updop za dzień zapłaty, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 tego artykułu, uważa się dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności.

Na zakończenie należy dodać, że jeżeli salda należności i zobowiązań, które mają stanowić przedmiot kompensaty, powstały w latach poprzednich i były na dzień bilansowy wyceniane po obowiązującym na ten dzień kursie średnim NBP, to powstałe w wyniku tej wyceny różnice kursowe należy wyksięgować przed przeprowadzeniem kompensaty. Dotyczy to przede wszystkim różnic kursowych nieuznawanych podatkowo.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Księgi rachunkowe”
Inwestycje w nieruchomości

O inwestycjach w nieruchomości raz jeszcze – głos w dyskusji (cz. I)

Stanisław Hońko
Wzrost udziału nieruchomości w aktywach i ich różna rola w działalności jednostki-posiadacza sprawiają, że coraz bardziej istotna staje się kwestia właściwego ujęcia nieruchomości w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym.

W ostatnich latach wartość nieruchomości (głównie gruntów, budynków i budowli) wciąż się zwiększa, zarówno ze względu na liczbę oddawanych do użytku nieruchomości, jak i wzrost cen; rosną stawki czynszów lokali mieszkalnych. Względnie stabilny poziom wykazują natomiast stawki czynszów nieruchomości komercyjnych (biurowców, centrów handlowych, zaplecza magazynowego itp.).


Pytania i odpowiedzi

Zmiana zasad (polityki) rachunkowości w ciągu roku obrotowego

Podczas wstępnego badania sprawozdania finansowego za 2019 r. jednego z przedsiębiorstw stwierdziłem, że w ciągu roku obrotowego (z mocą od 1.09.2019 r.) zmianie uległy zasady (polityka) rachunkowości dotyczące metody wyceny rozchodu zapasów. Przedsiębiorstwo tłumaczy to dyspozycją otrzymaną od jednostki dominującej.
Czy zmiana zasad (polityki) rachunkowości może nastąpić w ciągu roku obrotowego?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 uor przez „zasady (politykę) rachunkowości” rozumie się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone uor, w tym określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych (sf).

Jednostki powinny stosować przyjęte przez siebie zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy (art. 4 ust. 1 uor).


Sprzedaż dodatkowego wyposażenia to sprzedaż towarów czy produktów

Oferujemy sprzedaż wyrobów o rozszerzonym wyposażeniu. Wyposażenie to dostarcza nam inna firma; nie jest ono montowane w wyrobach. Wyroby dostarczamy w nieprzetworzonej postaci, łącznie z wyposażeniem.
Jak wykazać w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym sprzedaż tego dodatkowego wyposażenia – jako przychód ze sprzedaży produktów czy towarów?

Sposób ujęcia w księgach oraz wykazania w rachunku zysków i strat wyposażenia obcej produkcji, wchodzącego w skład wytworzonych przez Czytelnika wyrobów, zależy – naszym zdaniem – od konstrukcji katalogu (cennika) wyrobów oraz przyjętych zasad fakturowania.


Księgi rachunkowe

Zakup i używanie roweru – rozliczenie podatkowe i ujęcie w księgach

Aneta Szwęch
Spółka z o.o. planuje zakup rowerów elektrycznych dla pracowników. Taki środek transportu umożliwi sprawne poruszanie się po mieście, ułatwiając dojazd do klientów z ominięciem utrudnień komunikacyjnych. Przemawiają za tym też względy ekonomiczne – utrzymanie roweru jest z pewnością tańsze niż eksploatacja motocykla czy samochodu.
Jakie będą skutki podatkowe i księgowe takiej operacji?

Księgi rachunkowe

Zakup i używanie motocykla – rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe

Aneta Szwęch
Spółka chce dla swoich pracowników kupić motocykle, które będą wykorzystywane do celów służbowych. Ze względu na krótki czas przejazdu, niskie koszty eksploatacji oraz łatwość parkowania dojazd pracowników spółki do klientów będzie bardziej ekonomiczny niż jazda samochodem.
Jak taki zakup rozliczyć podatkowo i bilansowo?

Dla celów podatkowych motocykl jest uznawany za pojazd samochodowy (samochód osobowy), co powoduje, że wydatki z nim związane mogą być objęte limitami określonymi w ustawie o VAT oraz w updof i updop.

Jeżeli wydatki poniesione na zakup oraz późniejsze używanie motocykla służą wykonywanym przez przedsiębiorcę czynnościom opodatkowanym, to zasadniczo przysługuje mu pełne prawo do odliczenia VAT. Dla celów VAT motocykl jest jednak uznawany za pojazd samochodowy, o którym mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT (patrz ramka), co powoduje, że w odniesieniu do wydatków z nim związanych stosuje się ograniczenie w odliczeniu VAT do wysokości 50% kwoty podatku.


Inwestycje w nieruchomości

Zakres nieruchomości inwestycyjnych – głos w dyskusji

Jerzy Gierusz
Kluczowym problemem, jaki musi rozwiązać księgowy, aby prawidłowo ująć w księgach i przedstawić w sprawozdaniu finansowym nieruchomości inwestycyjne, jest określenie, co kwalifikować do tej kategorii.

W „Rachunkowości” nr 12/2019 ukazał się artykuł dr Katarzyny Trzpioły „Nieruchomości inwestycyjne – wyodrębnianie, ujęcie i prezentacja według ustawy o rachunkowości”. Przedstawione w nim problemy uważam za ważne i zarazem trudne z dwóch powodów:

 • niestabilność rynków finansowych sprawia, że wiele podmiotów lokuje wolne środki pieniężne w nieruchomościach, uznając takie inwestycje za bezpieczniejsze i bardziej zyskowne niż zakup akcji, udziałów czy obligacji,
 • polskie uregulowania w omawianym zakresie, od 2002 r. stopniowo ewoluują w stronę rozwiązań przyjętych w MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne, jednak wciąż pozostają lakoniczne – nasze prawo bilansowe poświęca nieruchomościom inwestycyjnym niewiele miejsca.

Rachunkowość

Zaliczka otrzymana na poczet dywidendy lub udziału w zysku

Spółka kapitałowa mająca udziały w innej spółce kapitałowej oraz w spółce osobowej otrzymuje zaliczki na poczet dywidendy, a także na poczet udziału w zysku.
Czy wpływ zaliczek (Wn konto 13) wykazać jako:
⋅ przychód finansowy (Ma konto 75-0), czy
⋅ pozostałe rozrachunki i zobowiązania (Ma konto 24)?

Zaliczki na poczet dywidendy oraz na poczet udziału w zysku mają charakter tymczasowy. Jeżeli przekraczają ostateczną wysokość należnej udziałowcowi dywidendy lub udziału w zysku, to podlegają zwrotowi. Dlatego – do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podjęcia uchwały o sposobie podziału zysku i wysokości dywidendy (udziału w zysku) należnej poszczególnym udziałowcom/wspólnikom – zaliczkę traktuje się jako zobowiązanie (Ma konto 24, Wn konto 13).


Księgi rachunkowe

Opłata wstępna w rozliczeniach międzyokresowych czynnych – skutki bilansowe i podatkowe

Aneta Szwęch
Firma zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest maszyna produkcyjna. Ze względu na uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości umowa jest uznawana także dla celów bilansowych za leasing operacyjny. Na podstawie obowiązujących w firmie zasad (polityki) rachunkowości opłata wstępna jest rozliczana za pośrednictwem konta rozliczeń międzyokresowych czynnych.
Czy wobec takiego sposobu księgowego rozliczania opłaty wstępnej firma w tym samym czasie powinna kwalifikować miesięczne odpisy do kosztów podatkowych? Jak ująć opłatę wstępną w księgach rachunkowych i rozliczyć dla celów podatku dochodowego?

Uor nie określa szczegółowo zasad ewidencjonowania oraz rozliczania tej opłaty. Zazwyczaj stanowi ona istotną część sumy opłat leasingowych i na podstawie art. 39 ust. 1 i 3 uor – jako opłata dotycząca przyszłych okresów – jest odpisywana sukcesywnie w ciężar kosztów przez okres trwania umowy leasingu.

Szczegółowe rozwiązania określa KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa, który w pkt 5.1 i 5.3 stanowi, że opłatę wstępną rozlicza się przez okres leasingu metodą liniową i obciąża nią równomiernie, w jednakowej wysokości, koszty poszczególnych miesięcy lub kwartałów objętych okresem leasingu, co może wymagać dokonywania czynnych lub biernych rozliczeń międzyokresowych.


Rachunkowość

Uproszczenia księgowe dla małych jednostek

Które jednostki małe mogą korzystać z uproszczeń polegających na: • rezygnacji z zachowania zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów oraz odstąpieniu od dokonywania odpisów aktualizujących – art. 7 ust. 2b uor,
• możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych według zasad określonych w przepisach podatkowych – art. 32 ust. 7 uor,
• nietworzeniu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników – art. 39 ust. 6 uor?

Księgi rachunkowe

Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Spółka zamierza kupić spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Niewykluczone, że następnie – po dokonaniu nakładów na adaptację – lokal zostanie przez nią wynajęty.
Jak ująć takie operacje w księgach rachunkowych? Spółka korzysta z uproszczenia polegającego na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 32 ust. 7 uor).

Spółka zamierza kupić spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Niewykluczone, że następnie – po dokonaniu nakładów na adaptację – lokal zostanie przez nią wynajęty.

Jak ująć takie operacje w księgach rachunkowych? Spółka korzysta z uproszczenia polegającego na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 32 ust. 7 uor).

Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego zalicza się – zgodnie z art. 244 Kc – do ograniczonych praw rzeczowych, których cechą charakterystyczną jest, że są to prawa związane z rzeczą-nieruchomością (właścicielem budynku, w którym znajduje się lokal użytkowy, wykorzystywany na podstawie prawa spółdzielczego, pozostaje spółdzielnia).


Księgi rachunkowe

Sprzedaż towaru w promocji – podatki i ewidencja księgowa

Aneta Szwęch
Sprzedaż towarów po promocyjnej cenie (niższej od regularnej ceny stosowanej przez sprzedawcę, ceny rynkowej lub ceny zakupu) bądź wręcz za symboliczną złotówkę jest często stosowanym narzędziem marketingowym służącym pozyskaniu nowych klientów oraz zatrzymaniu dotychczasowych.
Przyjrzyjmy się, w jaki sposób rozliczyć ją dla celów VAT oraz podatku dochodowego, i jak ująć w księgach rachunkowych.

Inwestycje

Nieruchomości inwestycyjne – wyodrębnienie, ujęcie i prezentacja według ustawy o rachunkowości

Katarzyna Trzpioła
Po prawie dwudziestu latach doświadczeń warto się zastanowić, jak jednostki, sporządzając sprawozdanie finansowe, rozumieją istotę nieruchomości inwestycyjnych i stosują wymogi uor dotyczące ich kwalifikacji i ujmowania, wyceny, prezentacji oraz ujawniania danych. W artykule odniesiono się do wybranych problemów, jakie rodzi ujmowanie i wycena nieruchomości, które mogą być uznane za nieruchomości inwestycyjne.

Od 2002 r. w dziale A bilansu, w ramach grupy IV „Inwestycje długoterminowe”, wyodrębniono poz. 1 „Nieruchomości”. Kolejna nowelizacja uor umożliwiła amortyzację tych obiektów, a więc usankcjonowała ich wycenę w cenie nabycia; następna zaś zmiana – która weszła w życie od 2009 r. – wprowadziła możliwość ich wyceny w wartości rynkowej bądź inaczej ustalonej wartości godziwej.


Rachunkowość

Odroczony podatek dochodowy – czy można go ustalić tylko od wybranych różnic

Jesteśmy spółką z o.o. spełniającą określone w uor kryteria wielkościowe dla jednostki małej. Korzystamy z uproszczenia dotyczącego odroczonego podatku dochodowego i nie ustalamy aktywów ani rezerw z tego tytułu. Okazało się jednak, że wykorzystanie wynikającej z updop możliwości jednorazowego odpisania ceny nabycia:
• składników majątku o cechach środków trwałych lub wnip, nieprzekraczającej 10 tys. zł,
• fabrycznie nowych maszyn i urządzeń do łącznej kwoty 100 tys. zł rocznie,
wpływa ujemnie na wysokość zysku i dywidendy oraz wskaźniki rentowności warunkujące uzyskanie kredytu.
Aby skorzystać ze stwarzanej przez updop możliwości, a zarazem złagodzić skutki, jakie jednorazowe odpisy wywierają na wynik finansowy, chcielibyśmy częściowo stosować podatek odroczony. Dotyczyłby on tylko amortyzacji. Od pozostałych tytułów różnic przejściowych, których wielkości są zresztą nieistotne (np. rezerw na koszty, różnic kursowych, odsetek), nie ustalalibyśmy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku.
Czy rozwiązanie takie byłoby zgodne z uor?

Rachunkowość

Elektroniczne uzgodnienie sald aktywów i pasywów

Agnieszka Baklarz
Jaką postać powinno przybrać i jak powinno przebiegać elektroniczne uzgodnienie sald? Czy wymagany jest elektroniczny podpis?

Księgi rachunkowe

Przelew z rachunku VAT na rachunek US w celu zapłaty zaliczki na CIT – sposób księgowania

Aneta Szwęch
Spółka oprócz rachunku rozliczeniowego w banku ma także rachunek VAT. Dotychczas dość często się zdarzało, że na rachunku VAT znajdowało się więcej środków niż na rachunku rozliczeniowym, ale spółka nie mogła ich rozchodować na cele inne niż związane z VAT.
Podobno pojawiła się możliwość regulowania z rachunku VAT zobowiązań publicznoprawnych innych niż VAT. Jak w takim razie będzie przebiegała np. zapłata zaliczki CIT z tego rachunku?
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?

Rachunkowość

Sprawdzenie dowodu księgowego (wyciągu bankowego) przez głównego księgowego

Kto (czy główny księgowy) sprawdza w gminnej jednostce budżetowej dowody księgowe mające postać wyciągów bankowych?

Rachunkowość

Ewidencja kosztów tłumaczeń i notarialnych poświadczeń podpisów

Jesteśmy jednostką budżetową. Jak ująć w ewidencji księgowej koszty wykonania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na potrzeby postępowania prokuratorskiego oraz notarialnych poświadczeń podpisów pism do ubezpieczycieli o wypłatę kwot gwarancyjnych? Tłumaczenie i poświadczenie podpisów dotyczy zadania, dla którego otwarty jest tytuł inwestycyjny.

Księgi rachunkowe

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności od dłużnika – ujęcie księgowe i podatkowe

Przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe ma kilku kontrahentów, którzy uporczywie, mimo monitów, zwlekają z zapłatą za kupione towary i usługi. Zastanawia się nad obciążeniem ich – poza odsetkami za zwłokę – dodatkową rekompensatą o równowartości 40 euro za koszty odzyskiwania należności.
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?

Wierzycielowi, który po spełnieniu swojego świadczenia nie otrzymał od dłużnika zapłaty w określonym umownie terminie, przysługuje, bez wezwania:

 • rekompensata za koszty odzyskiwania należności o równowartości 40 euro,
 • zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających równowartość 40 euro – gdy faktycznie poniesione koszty odzyskiwania należności przekraczają tę kwotę.

Rachunkowość

Zaprzestanie ustalania odroczonego podatku dochodowego

Nasza spółka z o.o. była dotychczas zaliczana do dużych jednostek, tworzyliśmy m.in. rezerwę i ustalaliśmy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Po podwyższeniu progów kwalifikujemy się do jednostek małych i chcielibyśmy (od 1.01.2019 r.) skorzystać z przewidzianego w uor uproszczenia, polegającego na nieustalaniu odroczonego podatku dochodowego. W naszych księgach rachunkowych (i sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok) figurują jeszcze aktywa i rezerwy z tego tytułu.
Czy możemy je wyksięgować w całości, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Rachunkowość

Jak liczyć wskaźnik rentowności sprzedaży

Mam wątpliwość, jak obliczyć jeden ze wskaźników finansowych stosowanych przez Komisję ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w corocznie zamieszczanych na łamach „Rachunkowości” wykazach sektorowych wskaźników finansowych.
Chodzi o wskaźnik rentowności sprzedaży. Komisja definiuje rentowność sprzedaży jako wynik ze sprzedaży × 100/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Jak dokładnie rozumieć termin „wynik ze sprzedaży”? Czy chodzi o pozycję „Zysk (strata) ze sprzedaży” z (poz. F) rachunku zysków i strat, czy też o inną wielkość?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....