Kolejna transza przepisów mających chronić miejsca pracy

Jadwiga Sztabińska

Pracodawca będzie mógł wysłać pracowników na zaległe urlopy bez ich zgody. Uzyska prawo wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. Ponadto wypłaci mniejsze odprawy zwalnianym pracownikom, a na pozostałych może otrzymać wsparcie finansowe.
  • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Kp – Kodeks pracy

Trwają prace parlamentarne nad tzw. tarczą antykryzysową 4.0. Jest to nieoficjalna nazwa rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382; dalej tarcza 4.0).

[1] Ustawa z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374 ze zm.).

Przewiduje on możliwość wykorzystania środków np. na utrzymanie miejsc pracy zamiast na cele socjalne, o czym jest mowa w tekście „Prawo zawieszenia obowiązków z zfśs z powodu koronawirusa – tarcza antykryzysowa 4.0”. Zmienia warunki zastosowania elastycznych form czasu pracy, a także datę, od której może być liczony spadek obrotów gospodarczych w przypadku dofinansowania do wynagrodzeń ze środków FGŚP i na podstawie umowy ze starostą. Ma być ustalany z dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 31.12.2019 r. (obecnie po 1.01.2020 r.) do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku (art. 15g ust. 9, art. 15zf ust. 2 i art. 15zzb ust. 3 specustawy[1] zmieniane odpowiednio przez art. 58 pkt 6, pkt 17 i pkt 23 tarczy 4.0).

Pozostałe rozwiązania w sferze zatrudnienia przedstawiamy poniżej. Mają one wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w DzU.

Warunki pracy zdalnej

Pracodawca może wydać pracownikom polecenie pracy zdalnej (poza miejscem jej stałego świadczenia, wskazanym w umowie o pracę) od 08.03.2020 r. Tego dnia zaczął obowiązywać art. 3 specustawy, który pozwala korzystać z powyższego rozwiązania w celu przeciwdziałania COVID-19. Przepis ten zastrzega jednocześnie, że może być ono wprowadzone jedynie na określony czas.

Ustalenie dalszych warunków pracy zdalnej należy do pracodawcy, lecz tylko do momentu wejścia w życie art. 58 pkt 1 tarczy 4.0, który nowelizuje art. 3 specustawy oraz doprecyzowuje zasady polecania i wykonywania takiej pracy (patrz tabela). Wprowadzając pracę zdalną po tej dacie, pracodawca będzie musiał ich zatem przestrzegać. Jeśli zaś jego pracownicy już pracują w trybie zdalnym na mocy art. 3 specustawy w dotychczasowym brzmieniu, reguły tej pracy będzie musiał dostosować do wymogów ustawowych.

Ustawowe kryteria pracy zdalnej

Rodzaj kryterium Charakterystyka Uwagi
Dopuszczalność zastosowania pracy zdalnej (nowy art. 3 ust. 3 specustawy) • pracownik ma odpowiednie umiejętności
• pracownik ma możliwości techniczne i lokalowe
• rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy pozwala ją świadczyć zdalnie
• do pracy zdalnej mają być wykorzystywane zwłaszcza środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość (tak jest też zazwyczaj teraz)
• praca będzie mogła dotyczyć np. części wytwórczych lub usług materialnych
Zapewnienie środków i materiałów do świadczenia pracy zdalnej (nowy art. 3 ust. 4, 5 i 9 specustawy) • pracodawca ma zapewnić środki pracy i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz jej obsługę logistyczną
• pracodawca ma odpowiadać za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej oraz za wypadki przy pracy tylko w zakresie dostarczonych pracownikowi środków i materiałów
pracownik będzie mógł używać środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę, pod warunkiem że umożliwi to poszanowanie i ochronę informacji poufnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
Kontrola pracy zdalnej (nowy art. 3 ust. 6 i 7 specustawy) • pracodawca będzie mógł nakazać pracownikowi prowadzenie ewidencji wykonanych czynności
• ewidencja ma uwzględniać m.in. opis zrealizowanych czynności, datę oraz czas ich wykonania
pracownik będzie sporządzał ewidencję w formie i z częstotliwością określonymi w poleceniu jej prowadzenia, wydanym przez pracodawcę4
Cofnięcie pracy zdalnej (nowy art. 3 ust. 8 specustawy) pracodawca będzie mógł w dowolnym czasie cofnąć polecenie pracy zdalnej cofnięcie pracy zdalnej będzie mogło nastąpić wcześniej niż wynika to z polecenia jej realizacji

Przymusowe urlopy wypoczynkowe

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii koronawirusa pracodawca będzie mógł udzielić pracownikom niewykorzystanego dotychczas urlopu wypoczynkowego z poprzednich lat. Nie będzie potrzebował na to ich zgody. Nie będzie też musiał się trzymać planu urlopów na 2020 r. Sam wskaże termin udania się pracownika na urlop. Takie uprawnienia nadaje mu art. 15gc specustawy dodany art. 58 pkt 7 tarczy 4.0. Przepis ten limituje jednak wymiar przymusowego urlopu do 30 dni.

Ta tymczasowa zasada ma przeciwdziałać kumulacji zaległych urlopów z poprzednich lat i urlopu bieżącego. Będzie miała pierwszeństwo przed regułą udzielania urlopu z roku poprzedniego najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 Kp).

Obniżenie maksymalnych odpraw

10-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 26 tys. zł w 2020 r. – tyle ma wynosić maksymalna wysokość odpraw, odszkodowań i innych świadczeń pieniężnych (dalej odprawy) przysługujących osobom tracącym zatrudnienie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii koronawirusa. Będzie obowiązywać pracodawców, którzy redukują zatrudnienie z powodu spadku obrotów gospodarczych (w rozumieniu art. 15g ust. 9 specustawy) lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń (w rozumieniu art. 15gb ust. 2 specustawy) i mają obowiązek wypłacać odprawy. Pracodawcę niespełniającego tych warunków, a podlegającego ustawie o zwolnieniach grupowych, nadal będzie obowiązywał próg 15-krotności minimum ustawowego (39 tys. zł w 2020 r.).

Zgodnie z art. 15gd specustawy (dodany art. 58 pkt 7 tarczy 4.0) osoby uprawnione do odprawy w niższej wysokości to nie tylko pracownicy, których umowy o pracę są rozwiązywane w efekcie koronawirusa. To także osoby na umowach agencyjnych, zlecenia, o świadczenie usług (do których stosuje się przepisy o zleceniu) i o dzieło, jeśli umowy te będą wypowiadane lub rozwiązywane w innym trybie i przewidują rekompensatę w postaci odprawy. Do kręgu tego należą ponadto osoby, które przestały pełnić odpłatnie funkcje, piastowane przez nie na innych podstawach niż umowa o pracę i wymienione umowy cywilnoprawne.

Wypowiadanie umów o zakazie konkurencji

Każda ze stron obowiązującej umowy o zakazie konkurencji będzie mogła ją wypowiedzieć za 7-dniowym wypowiedzeniem (art. 15gf specustawy dodany art. 58 pkt 7 tarczy 4.0). Będzie to możliwe w stosunku do takich umów po ustaniu stosunku pracy, a także umowy: agencyjnej, zlecenia, o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy o zleceniu) i o dzieło.

Redukowanie kosztów wynagrodzeń

Pracodawca, który z powodu COVID-19 najpierw odnotował spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług, a następnie istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, uzyska nowe uprawnienia. Będzie mógł obniżyć wymiar czasu prdodany art. 58 pkt 7 tarczy 4.0. Przepis ten limituje jednak wymiar przymusowego urlopu do 30 dniacy pracownika lub objąć go przestojem ekonomicznym (art. 15gb specustawy dodany art. 58 pkt 7 tarczy 4.0) – patrz tabela. Zastosowanie jednego z tych rozwiązań nie wykluczy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP, o jakie może występować w trybie art. 15g specustawy, jeśli spełnia warunki.

Co ma oznaczać istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń? Zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników (dalej iloraz kosztów), z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od 1.03.2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z jednego z uprawnień, nie mniej niż o 5% w porównaniu z takim ilorazem z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy). Gdy okres porównawczy rozpocznie się w trakcie miesiąca kalendarzowego (inny dzień niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego), miesiąc będzie liczony jako 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych.

Ważne: Do kosztu wynagrodzeń pracowników nie będzie się zaliczać kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę oraz którym obniżono wynagrodzenie w trybie art. 15g ust. 8 specustawy.

Zasady zmniejszania kosztów płacowych

Rodzaj zasady Obniżenie wymiaru czasu pracy
Limity zastosowania maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu
utrzymanie wynagrodzenia na poziomie co najmniej minimum ustawowego (w 2020 r. 2600 zł przy pełnym etacie), adekwatnego do wymiaru czasu pracy przed obniżeniem
maksymalne obniżenie wynagrodzenia o 50%
zapewnienie wynagrodzenia na poziomie co najmniej minimum ustawowego, ustalanego odpowiednio do wymiaru czasu pracy
Definicja pracowników rozwiązanie może być wprowadzone wobec osoby fizycznej, która podlega obowiązkowi ubezpieczeń z tytułu:
– pozostawania w stosunku pracy
– zatrudnienia na podstawie umowy: o pracę nakładczą, zlecenia, o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy o zleceniu)
– wykonywania pracy zarobkowej na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną;
nie może objąć pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną
Forma wprowadzenia porozumienie zawarte ze stroną związkową/pracowniczą
Okres obowiązywania do 6 mies., licząc od miesiąca, w którym iloraz kosztów uległ zmniejszeniu do poziomu mniejszego niż 105% ilorazu z miesiąca bazowego, nie dłużej jednak niż na 12 mies. od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii
Wyłączenia podmiotowe z nowych uprawnień nie będą mogli skorzystać pracodawcy, u których iloraz kosztów w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń wynosi mniej niż 0,3

Poszerzenie grupy uprawnionych do wsparcia z FGŚP

Dotychczas o dofinansowanie ze środków FGŚP na ochronę miejsc pracy mogą występować pracodawcy w stosunku do pracowników (według definicji z powyższej tabeli), którym obniżyli wymiar czasu pracy albo których objęli przestojem ekonomicznym. Na mocy art. 15gg specustawy (dodany art. 58 pkt 7 tarczy 4.0) będą mogli się także ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników, wobec których nie zastosowali żadnego z tych rozwiązań ani nie wprowadzili przestoju w rozumieniu art. 81 Kp.

Pracodawca będzie mógł otrzymać środki w wysokości maksymalnie połowy wynagrodzeń pracowników, ale nie większej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Nie uzyska jednak dofinansowania na pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zostanie złożony wniosek, było wyższe niż 300% powyższego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Tymczasowe przeniesienie pracownika samorządowego

Wójt, burmistrz, prezydent miasta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu, będzie mógł – w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – jednostronnie przenieść tymczasowo pracownika samorządowego (w tym kierownika podległej jednostki organizacyjnej) do innej pracy niż wskazana w umowie o pracę. Będzie to możliwe na podstawie art. 3a specustawy (dodany art. 58 pkt 2 tarczy 4.0) w celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań jednostki, do której pracownik ma być przeniesiony. Jeśli jednak przeniesienie ma dotyczyć kobiety w ciąży, pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia lub osoby będącej jedynym opiekunem dziecka w wieku do lat 15, konieczna będzie ich zgoda.

Przeniesienie będzie musiało spełniać następujące warunki:

  • inna praca ma być zgodna z kwalifikacjami pracownika,
  • inna praca może być świadczona w tej samej lub innej miejscowości,
  • okres przeniesienia nie może przekroczyć 3 mies.,
  • wynagrodzenie powinno być stosowne do wykonywanej pracy, ale nie niższe od dotychczasowego,
  • pracownik zachowa stosunek pracy u dotychczasowego pracodawcy.
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus”
Koronawirus

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – wydłużony do 12.07.2020

Renata Majewska
Rodzice otrzymają świadczenie należne w razie zamknięcia placówek, do których uczęszcza dziecko do 8 lat.

Wydłużenie okresu pobierania zasiłku wynika z ustawy z 19.06.2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (DzU poz. 1086, dalej tarcza 4.0), a także z rozporządzenia RM z 25.06.2020 w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU poz. 1108).


Koronawirus

Ewidencja i opodatkowanie pomocy udzielonej przedsiębiorcom przez Polski Fundusz Rozwoju w związku z koronawirusem

Monika Król-Stępień
W jakiej wysokości i w którym momencie ująć w księgach i opodatkować środki otrzymane w formie subwencji z PFR, w ramach tarczy finansowej?

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) realizuje rządowy program wsparcia (tzw. tarcza finansowa) przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2. Głównym celem programu jest wsparcie wskazanej grupy docelowej przez udzielanie zwrotnych subwencji finansowych. Gdy beneficjent spełni warunki określone w programie pomocowym, wówczas zobowiązanie zwrotu otrzymanych środków może zostać umorzone do wysokości 75% finansowania.


Koronawirus

Objęcie pracowników ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie skutków COVID-19 – rozliczenie VAT

Tomasz Krywan
Spółka wykupiła roczne ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników, obejmujące zdarzenia powstałe wskutek COVID-19. Koszty ubezpieczenia pokrywa spółka, pracownicy nie są nimi obciążani.
Czy w związku z tym spółka ma obowiązek wykazać – w ewidencji i deklaracji – zwolnione od VAT nieodpłatne świadczenie usług?

Nie. Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), przy czym za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT).


Koronawirus

Kolejne zmiany podatkowe niewynikające z tarczy antykryzysowej

Robert Woźniacki
Poluzowanie rygorów przy zapłacie na rachunek spoza „białej listy”, doprecyzowanie przepisów o ulgach IP Box oraz na złe długi, a także wprowadzenie klauzuli przeciwodsetkowej to najważniejsze nowości w ustawach o podatku dochodowym. Nie mają one związku z pandemią koronawirusa. Były planowane już wcześniej, lecz dopiero teraz zostały uchwalone.

Wprowadza je ustawa z 5.06.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1065, dalej ustawa nowelizująca). Oprócz ustaw podatkowych zmienia m.in. regulacje usus odnoszące się do oskładkowania doktorantów.


Koronawirus

Co się mieści w pojęciu „wynagrodzenia” objętego antykryzysowymi dopłatami z FP i FGŚP

Jadwiga Sztabińska
Jak ustalać wynagrodzenie pracownika przy ubieganiu się o dopłatę z FGŚP lub z FP, w przypadku gdy pracownicy są wynagradzani akordowo bądź prowizyjnie, otrzymują stałe dodatki lub premie regulaminowe, bądź nagrody i premie uznaniowe?

Pracodawca, którego sytuacja finansowa pogorszyła się z powodu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii koronawirusa, może wystąpić o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (osoby w stosunkach pracy, nakładcy, zleceniobiorcy i zatrudnieni na umowach o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jeżeli z tego tytułu obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym). Ma do wyboru złożenie wniosku o dopłatę ze środków:


Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczą 4.0

Robert Woźniacki
Nowe regulacje antykryzysowe odraczają m.in. termin wdrożenia zmodyfikowanego JPK_VAT oraz obowiązki dotyczące cen transferowych, wprowadzają zmiany w uldze na złe długi, w odliczaniu niektórych darowizn, zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, a także czasowo zwalniają z podatku od przychodów z budynków.

Mowa o ustawie z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazywanej tarczą 4.0.


Koronawirus

Zawieszenie obowiązków socjalnych z powodu koronawirusa – tarcza antykryzysowa 4.0

Jadwiga Sztabińska
Pracodawca może zawiesić tworzenie lub funkcjonowanie zfśs, dokonywanie odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń urlopowych. Musi jednak spełnić ustawowe warunki.

Takie rozwiązanie zawiera tzw. tarcza antykryzysowa 4.0, tj. ustawa z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Jego zastosowanie jest możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, jednak dopiero od 24.06.2020 r., tj. od dnia wejścia w życie tarczy antykryzysowej 4.0, i na zasadach w niej określonych.


Koronawirus

Kolejna transza przepisów mających chronić miejsca pracy – tarcza antykryzysowa 4.0

Jadwiga Sztabińska
Pracodawca może wysyłać pracowników na zaległe urlopy bez ich zgody. Uzyskał prawo wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. Ponadto wypłaci mniejsze odprawy zwalnianym pracownikom, a na pozostałych może otrzymać wsparcie finansowe.

Ustawa z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 weszła w życie 24.06.2020 r. To tzw. tarcza antykryzysowa 4.0. Przewiduje możliwość wykorzystania środków np. na utrzymanie miejsc pracy zamiast na cele socjalne, o czym jest mowa w tekście na s. 50.


Koronawirus

Przegląd kasy fiskalnej w czasie pandemii

Można złożyć do US wniosek o odroczenie terminu przeglądu technicznego kasy rejestrującej, ale tylko przed upływem tego terminu.

Tak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.


Koronawirus

Pakiet osłonowy dla niepełnosprawnych pracowników

Renata Majewska
Pracodawcy niepełnosprawnych otrzymają wyższe dofinansowania do ich pensji, a część zakładowego funduszu rehabilitacji lub funduszu aktywności mogą przeznaczyć na pomoc socjalną dla nich.

Takie m.in. rozwiązania przewiduje ustawa z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa), zmieniona przez trzy nowelizacje obowiązujące w przeważającej mierze od 31.03.2020 (tzw. tarcza antykryzysowa), 18.04.2020 (ustawa z 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, DzU poz. 695, tzw. tarcza 2.0) i 16.05.2020 (ustawa z 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV2, DzU poz. 875, tzw. tarcza 3.0).


Wynagrodzenia

Jak w praktyce stosować nowe kwoty wolne od potrąceń, podwyższone o 25%

Izabela Nowacka
Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła zmiany w kwotach wolnych, stosowanych przy potrąceniach z wynagrodzenia na podstawie Kp. Kwoty te ulegają podwyższeniu, jeśli pracownik stracił na wynagrodzeniu z powodu koronawirusa albo członek jego rodziny został pozbawiony źródła dochodu. W konsekwencji w kieszeni dłużnika zostanie więcej pieniędzy kosztem wierzyciela.

Wynika to z art. 52 ustawy z 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się̨ wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875, tzw. tarcza 3.0).


Zasiłki

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za dni wolne od pracy

Izabela Nowacka
Czy osoba, która pracuje od poniedziałku do piątku, może wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do 8 lat (nieuczęszczające do przedszkola z powodu epidemii koronawirusa), podając ciągły okres opieki, włącznie z weekendami? Czy wtedy otrzyma zasiłek również za dni wolne od pracy, czy tylko za dni robocze?

Istnieje możliwość uzyskania zasiłku opiekuńczego również za dni dla pracownika wolne, jak sobota i niedziela. Jednak warunek jest taki, że w te dni pracownik nadal opiekuje się dzieckiem i nie ma drugiego rodzica/małżonka, który mógłby się nim zająć.


Koronawirus

Dalsze przedłużenie terminu zapłaty zaliczek na PIT i ryczałtu za pracowników

Pobrane w marcu, kwietniu i maju 2020 zaliczki na PIT i zryczałtowany podatek od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło, a także z praw autorskich i praw pokrewnych można będzie przekazać do US w późniejszym terminie.

Ulga ta dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z epidemią. Początkowo zaliczki za marzec i kwiecień miały być przez nich wpłacone w terminie przesuniętym tzw. tarczą antykryzysową (DzU poz. 568) – do 20.06.2020.


Rachunkowość

Amortyzacja środków trwałych nabytych do produkcji wyrobów służących przeciwdziałaniu koronawirusowi

W ustawie nazywanej tarczą antykryzysową 2.0 (DzU 2020 r. poz. 568) przewidziano możliwość jednorazowego odpisania wartości początkowej środków trwałych nabytych w celu produkcji wyrobów (towarów) służących przeciwdziałaniu COVID-19.
Jak ująć w księgach rachunkowych amortyzację tego rodzaju obiektów?

Zanim odpowiemy na pytanie, celowe wydaje się uściślenie, o amortyzację jakich środków trwałych chodzi. Są to maszyny i urządzenia oraz narzędzia, przyrządy i wyposażenie (grupy 4–6 i 8 KŚT):


Rachunkowość

Amortyzacja środków trwałych w okresie bezczynności jednostki

Z uwagi na ograniczenia naszej działalności, wywołane zwalczaniem pandemii koronawirusa, już od kilku miesięcy mamy przestój. Środki trwałe stoją bezużyteczne, a ich amortyzacja pogłębia straty.
Czy dla celów bilansowych można zaniechać naliczania amortyzacji środków trwałych za okres ich przestoju?

Z uwagi na ograniczenia naszej działalności, wywołane zwalczaniem pandemii koronawirusa, już od kilku miesięcy mamy przestój. Środki trwałe stoją bezużyteczne, a ich amortyzacja pogłębia straty.

Czy dla celów bilansowych można zaniechać naliczania amortyzacji środków trwałych za okres ich przestoju?


Koronawirus

Zużycie materiałów służących do ochrony przed koronawirusem

Czy do materiałów zużywanych w celu ochrony przed koronawirusem – zważywszy, że są to koszty dodatkowe, normalnie nieponoszone – stosuje się szczególne zasady ujęcia (np. zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych)?

Nie. Są to koszty podstawowej działalności operacyjnej. Zużycie materiałów służących do ochrony przed koronawirusem ujmuje się w księgach według ogólnych zasad.


Rachunkowość

Księgowanie kosztów ochrony wstrzymanej budowy

Z uwagi na ograniczenia działalności, spowodowane epidemią koronawirusa, byliśmy zmuszeni wstrzymać zaawansowaną budowę pawilonu gastronomicznego. Przewidujemy, że także w pierwszych okresach po zniesieniu ograniczeń nie będzie nas stać na kontynuowanie budowy. Jej terenu pilnuje firma ochroniarska. Gdzie odnieść opłaty za ochronę – w koszty wytworzenia pawilonu (środki trwałe w budowie) czy w koszty bieżącej działalności?

Koszty ochrony wstrzymanej budowy nie zwiększają wartości budowanego obiektu.


Koronawirus

Subwencja z PFR ma takie skutki w PIT i CIT jak pożyczka

Krzysztof Hałub
Według Ministerstwa Finansów pomoc z tarczy finansowej jest pożyczką dla przedsiębiorcy. Firmy nie zapłacą więc podatku w momencie uzyskania finansowania. Czy zapłacą go w chwili umorzenia części tej pożyczki – na razie nie wiadomo.

Ministerstwo poinformowało, że we współpracy z PFR prowadzi prace mające na celu przygotowanie korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań.


Koronawirus

Prawo zawieszenia obowiązków z zfśs z powodu koronawirusa – tarcza antykryzysowa 4.0

Jadwiga Sztabińska
Pracodawca będzie mógł zawiesić wykonywanie obowiązków socjalnych. Zawieszenie ma dotyczyć tworzenia lub funkcjonowania zfśs, dokonywania odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń urlopowych.

Jego wprowadzenie będzie możliwe po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi, jeśli działają one u pracodawcy. Takie rozwiązanie przynosi tzw. tarcza antykryzysowa 4.0. Jest to nieformalna nazwa rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który będzie rozpatrywany przez Sejm 27.05.2020.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....