Kolejna pomoc antykryzysowa dla niektórych płatników i pracodawców

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Na dodatkowe świadczenie postojowe i abolicję składkową mogą liczyć przedsiębiorcy z szeroko pojętych branż turystycznej, rozrywkowej i transportowej, dotknięci skutkami pandemii.

Nowości wprowadziła ustawa z 17.09.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1639). Wejdą w życie 1.10.2020.

Postojowe na specjalnych zasadach

 • FP – Fundusz Pracy
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Możliwość uzyskania świadczenia postojowego na złagodzonych warunkach zyskały osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (DG), których przeważająca działalność w dniu złożenia wniosku będzie według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 oznaczona kodami 79.11.A (agenci turystyczni) i 79.90.A (piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni). Nie muszą one spełniać wymogów z art. 15zq ust. 4 specustawy, tj. dotyczących:

 • uzyskania w miesiącu przypadającym przed miesiącem zgłoszenia wniosku przychodu z niezawieszonej DG niższego o co najmniej 15% w porównaniu do jeszcze poprzedniego miesiąca, bądź
 • zawieszenia DG po 31.01.2020.

Jednak przedsiębiorcy zajmujący się głównie pilotowaniem wycieczek i przewodnictwem turystycznym (PKD 79.90.A), w celu uzyskania świadczenia muszą zawiesić DG po 31.08.2020, wykazać jej sezonowy charakter i to, że w 2019 była wykonywana nie dłużej niż przez 9 mies. Po spełnieniu tych wymogów należy im się świadczenie maksymalnie przez 3 mies., w wysokości 2080 zł.

Warunki, jakie łącznie musi spełnić przedsiębiorca (PKD 79.11.A i 79.90.A) w celu uzyskania świadczenia postojowego na nowych zasadach:

 • posiadanie statusu osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą DG na podstawie Pp lub innych przepisów szczególnych, której przeważająca działalność w dniu zgłoszenia wniosku jest oznaczona ww. kodami PKD,
 • rozpoczęcie DG przed 1.04.2020,
 • zamieszkiwanie w RP jako: polski obywatel, mający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce obywatel państwa członkowskiego UE, EFTA lub Szwajcarii albo cudzoziemiec z zalegalizowanym pobytem,
 • niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu albo pozostawanie w zbiegu tytułów do ubezpieczeń i podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu DG,
 • w przypadku przedsiębiorcy, którego przeważająca DG jest oznaczona kodem PKD 79.90.Z – zawieszenie DG po 31.08.2020 oraz wykazanie jej sezonowego charakteru i wykonywania w 2019 nie dłużej niż przez 9 mies.,
 • zgłoszenie do ZUS w postaci elektronicznej wniosku o wypłatę świadczenia postojowego, ze stosowanymi załącznikami, najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii.

Dodatkowe świadczenie dla branży turystycznej i artystycznej

Możliwość skorzystania z dodatkowego świadczenia postojowego zyskały osoby prowadzące – w dniu zgłoszenia wniosku o to świadczenie – przeważającą DG oznaczoną kodami PKD: 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień, 90.02.Z – wspomaganie wystawiania przedstawień artystycznych, 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana i 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Muszą jednak ponadto łącznie spełnić następujące warunki:

 • pobierać już zwykłe świadczenie maksymalnie 3-krotnie,
 • uzyskać w miesiącu poprzedzającym miesiąc zgłoszenia wniosku przychód z DG niższy co najmniej o 75% w porównaniu do tego samego miesiąca w 2019,
 • złożyć do ZUS w postaci elektronicznej wniosek o świadczenie postojowe, najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca zniesienia stanu epidemii.

Dodatkowe postojowe jest finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przysługuje w wysokości 2080 zł (80% minimalnej płacy), a osobie wykonującej DG, rozliczającej się w formie karty podatkowej i korzystającej ze zwolnienia VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT – 1300 zł (50% minimalnej płacy), nie więcej niż 3-krotnie. Wypłata kolejnego dodatkowego świadczenia może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu uiszczenia poprzedniego dodatkowego świadczenia, pod warunkiem dowiedzenia w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana w poprzednim wniosku nie uległa poprawie.

Szczególne zwolnienie składkowe

Zyskają je za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 płatnicy składek, jeśli w dniu złożenia wniosku prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD: 49.39.Z, 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 77.39.Z, 79.11.A – agenci turystyczni, 79.90.A – piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, 82.30.Z – organizacja targów, wystaw i kongresów, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Abolicja obejmuje składki społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP za samego przedsiębiorcę i zatrudniane przez niego osoby. Przysługuje przedsiębiorcom, którzy spełniają ponadto łącznie poniższe warunki:

 • do 30.06.2020 zgłosili się jako płatnicy składek,
 • w pierwszym miesiącu, za który złożą wniosek, uzyskali przychód podatkowy niższy co najmniej o 75% od przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu 2019,
 • złożą do ZUS najpóźniej do 30.11.2020 wniosek z odpowiednimi załącznikami, w postaci elektronicznej,
 • prześlą do ZUS najpóźniej do 31.10.2020 deklaracje rozliczeniowe i/lub imienne raporty miesięczne z wykazanymi składkami, należne za lipiec, sierpień i wrzesień, chyba że jako płatnicy są zwolnieni z tego obowiązku.

Składki, które już odprowadzili za wskazane okresy, podlegają zwrotowi zgodnie z art. 24 usus.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus - ZUS”
Koronawirus

Zwolnienie z opłacania składek ZUS a koszty płacy wykazywane w deklaracjach do PFRON

Zatrudniamy dwóch pracowników z niepełnosprawnością. Otrzymujemy z PFRON dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Wysokość dofinansowania wiąże się m.in. z kosztami płacy, jakie ponosimy w związku z zatrudnieniem tych osób. Korzystając z zapisów tzw. tarczy antykryzysowej, złożyliśmy do ZUS wniosek RDZ o zwolnienie nas, jako płatnika, z obowiązku opłacania składek ZUS za 3 mies. Składki te są jednak wykazywane w comiesięcznych deklaracjach do ZUS, a wynagrodzenia pracowników brutto są pomniejszane o te składki.
Czy składki społeczne i zdrowotne (finansowane zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę) za marzec–maj, które zostaną umorzone w związku ze złożeniem do ZUS wniosku RDZ, należy wliczać do kosztów płacy we wniosku Wn-D o dofinansowanie z PFRON, czy też nie?
Co w przypadku, jeśli ZUS nie uwzględni naszego wniosku o umorzenie i w lipcu (po podjęciu przez ZUS decyzji odmownej) zapłacimy składki ZUS za 3 minione miesiące? Czy składki za te 3 mies., które zapłacimy w lipcu, możemy wliczyć do kosztów płac we wniosku Wn-D za lipiec (i czy zostaną przez PFRON uznane za zapłacone terminowo)?

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Koronawirus

Ulgi w składkach ZUS – sposób ujęcia w księgach

Jak zaksięgować przysługującą nam – z uwagi na skutki pandemii koronawirusa – ulgę w składkach ZUS? Jesteśmy spółką zgłaszającą do ubezpieczeń powyżej 9 osób.

Składki ZUS obciążające pracodawcę i pracowników nalicza się i deklaruje w pierwotnej wysokości. Są one księgowane jak dotychczas (jakby ulga nie przysługiwała):

Koronawirus

Bez odsetek od składek począwszy od stycznia 2020

Płatnicy, którzy nie odprowadzili składek na czas, mogą wnioskować o darowanie odsetek, powołując się na trudności wywołane epidemią.

To nowa ulga – obowiązująca od 18.04.2020, ale z mocą wsteczną. Zwolnienie nie jest jednak automatyczne, bo wymaga złożenia wniosku. Poza tym zależy od uznania ZUS.

Tarcza antykryzysowa 2.0

Nowa ulga w ZUS i PIT dla pracowników „infrastruktury krytycznej”

Świadczenia przyznane na zakwaterowanie i wyżywienie pracowników tzw. infrastruktury krytycznej są wolne do składek oraz podatku dochodowego.

Oprócz tego pracodawcy zarządzający infrastrukturą krytyczną mogą podczas zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zmienić im system lub rozkład czasu pracy, polecić nadgodziny, odmówić udzielania urlopu, przesunąć ich bądź odwołać, zobowiązać do pozostawania poza normalnymi godzinami roboczymi w gotowości do pracy albo do realizacji odpoczynku w zakładzie pracy bądź w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Tarcza antykryzysowa 2.0

Abolicja składkowa także dla średnich pracodawców

Tarcza antykryzysowa 2.0 znacznie rozszerzyła zakres 3-miesięcznego zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS. Objęło ono nowe grupy płatników. Jednak ci, którzy zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób, nie zapłacą jedynie połowy należnych składek.

Wynika tak ze znowelizowanych od 18.04.2020 art. 31zo–31zx ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa). Zmiany wprowadziła ustawa z 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695, dalej tarcza antykryzysowa 2.0).

Koronawirus

ZUS nie zwolni z już opłaconych składek

Jeśli w związku z epidemią złożyłem wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za marzec–maj 2020, a ZUS na wydanie decyzji o uldze ma czas do końca czerwca, to czy mogę w tych miesiącach nie płacić składek? Czy też muszę je zapłacić, a potem zostaną umorzone? Co jeśli ich nie zapłacę, uznając, że wniosek zostanie przyjęty, a ostatecznie ZUS odmówi?

Wniosek ws. zwolnienia z obowiązku opłacania składek za okres od marca do maja 2020 (lub za mniej miesięcy z tego przedziału czasowego) należy złożyć w ZUS do 30.06.2020. Płatnik powinien też złożyć dokumenty rozliczeniowe za te miesiące, chyba że nie ma takiego obowiązku (jak np. osoba prowadząca jednoosobową działalność, opłacająca składki tylko za siebie od najniższej podstawy wymiaru).

Koronawirus

Antykryzysowe zwolnienie od składek ZUS należnych za pracowników a koszty uzyskania przychodów

Jak po uzyskaniu zwolnienia z ZUS – w ramach tarczy antykryzysowej – rozliczyć w kosztach podatkowych wynagrodzenie brutto za miesiące objęte zwolnieniem oraz składki ZUS, które powinien opłacić pracodawca? Czy stanowią one koszty uzyskania przychodów, tak jak dotychczas?

Nieopłacone do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników i zleceniobiorców, a także członków rad nadzorczych (RN) spółek w części finansowanej przez płatnika składek nie są kosztami uzyskania przychodów. Natomiast wynagrodzenie brutto stanowi taki koszt – także, jak się wydaje, w części odpowiadającej składkom ZUS i składce zdrowotnej, które finansuje pracownik.

Koronawirus

ZUS odroczy składki bez dodatkowych opłat

Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie składek albo rozłożenie ich na raty bez naliczania opłaty prolongacyjnej. Dotyczy to tylko składek należnych od stycznia 2020.

Innym rodzajem pomocy jest umorzenie składek, ale nie wszyscy spełniają warunki do tej ulgi.

Ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) uprawnia płatników składek, którzy z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa mają problem z uregulowaniem składek, do ubiegania się o ich odroczenie albo rozłożenie na raty na korzystnych zasadach. ZUS nie będzie bowiem naliczał przy umowach o te ulgi opłaty prolongacyjnej. To opłata doliczana zamiast odsetek w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania z ZUS umowy o odroczenie lub układu ratalnego.

Koronawirus

Jak w dobie pandemii sporządzać listę płac

Abolicja składkowa dla firm zatrudniających poniżej 10 osób, zwiększenie limitów zwolnień z podatku dla świadczeń socjalnych i przesunięcie terminu zapłaty PIT za pracowników to rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej, na które powinny zwrócić uwagę służby kadrowo-płacowe firm.

Wprowadziła je nowelizacja z 31.03.2020 r. wielu ustaw, w tym tzw. specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która w przeważającej mierze weszła w życie z tą datą.

Koronawirus

Tarcza antykryzysowa – dla kogo zwolnienie ze składek ZUS na 3 mies.

Samozatrudniony oraz przedsiębiorca, który zgłasza do ubezpieczeń społecznych do 9 osób, nie muszą opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za marzec, kwiecień i maj 2020. Warunkiem jest złożenie wniosku o zwolnienie z tego obowiązku.

Z ulgi skorzystają tylko ci przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1.02.2020. Te dwie grupy uprawnionych będą jednak musiały spełnić nieco inne warunki.

Koronawirus

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny w przypadku likwidacji lub zawieszenia działalności firmy

Osoba, która straci pracę albo zawiesi bądź zlikwiduje działalność, powinna pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym – swoim i członków rodziny. Jest to szczególnie ważne w czasie pandemii.

Jeśli pracownik, zleceniobiorca czy przedsiębiorca traci źródło zarobkowania, musi zostać wyrejestrowany z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. W tym samym terminie z ubezpieczenia zdrowotnego zostają też wyrejestrowane osoby, które zgłosił do tego ubezpieczenia jako członków swojej rodziny. W takiej sytuacji zarówno ubezpieczony, jak i członkowie jego rodziny mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej tylko przez 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Koronawirus

Uproszczony wniosek dla ubiegających się o odroczenie składek ZUS

ZUS zdecydował, że odroczenie płatności składek nie stanowi pomocy publicznej i przygotował uproszczony wniosek dla przedsiębiorców ubiegających się o tę formę wsparcia.

Uproszczony wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.


Koronawirus

ZUS odroczy składki przedsiębiorcom, którzy stracili wskutek epidemii

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie płatności składek albo o zawieszenie układów ratalnych. Na razie tylko za 3 mies.

Tak wynika z zarządzenia Prezesa ZUS z 17.03.2020. Na jego podstawie odroczeniem terminu płatności mogą być objęte składki za okres od lutego do kwietnia 2020. Nie ma znaczenia, że termin na uregulowanie składek za luty 2020 już minął (odpowiednio 10. lub 16. marca), a odroczenie może co do zasady dotyczyć tylko składek bieżących bądź przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. W obecnej, wyjątkowej sytuacji ZUS pominie ten warunek.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....