Kiedy pracodawca otrzyma dofinansowanie z PUP do pensji nowego pracownika

Jadwiga Sztabińska

Pracodawca może uzyskać dofinansowanie z PUP na nowo przyjętą osobę. Decydują o tym jednak powody jej zatrudnienia lub okres, na jaki wsparcie zostało przyznane.

Dwa tryby dofinansowania do części kosztów wynagrodzenia nowego pracownika oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne (dalej dofinansowanie) istnieją od 24.06.2020. Tego dnia zaczęła obowiązywać zasada automatycznego objęcia takiego zatrudnionego umową, na podstawie której starosta przyznał pracodawcy wsparcie finansowe, w razie spełnienia warunków wymienionych w art. 15zzb ust. 9a ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa). Uzupełniła ona dotychczasową regułę, według której dofinansowanie może dotyczyć nowego pracownika, jeżeli pracodawca zawnioskował o wsparcie finansowe na okres krótszy niż maksymalny i zamierza ponownie wystąpić z wnioskiem.

Dwa kryteria

  • Kc – Kodeks cywilny
  • Kp – Kodeks pracy
  • RM – Rada Ministrów

Dla obu trybów dofinansowania na nowego pracownika kluczowe znaczenie mają dwa kryteria ustawowe. Pierwsze z nich to definicja „pracownika”, która zasadniczo jest szeroka (art. 15zzb ust. 1–2 specustawy). Mieszczą się w niej bowiem osoby (wyjątek to pomoc domowa zatrudniona przez osobę fizyczną), które podlegają obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu:

  • pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą,
  • zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kc o zleceniu,
  • wykonywania pracy zarobkowej na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną.

Drugie kryterium to maksymalny okres dofinansowania. Nie może on przekroczyć 3 mies. przypadających od miesiąca złożenia wniosku (art. 15zzb ust. 5 specustawy).

Jego wydłużenie jest możliwe jedynie przez RM, lecz dotychczas rozporządzenie w tej sprawie nie zostało wydane (art. 15zzb ust. 6 specustawy). Zatem dofinansowanie może być przyznane na maksimum 3 mies. zarówno wtedy, gdy pracodawca składa tylko jeden wniosek obejmujący jednorazowo cały ten okres, jak i więcej wniosków.

Pracodawca A zawnioskował w lipcu o dofinansowanie z PUP na okres lipiec–wrzesień 2020. Do wniosku dołączył wykaz pracowników (w szerokim rozumieniu) wraz z przysługującymi im wynagrodzeniami i należnymi od nich składkami na ubezpieczenia społeczne. PUP przyznał dofinansowanie na wskazane 3 mies., co oznacza, że uwzględnienie w nim osoby zatrudnionej w tym czasie będzie możliwe wyłącznie na podstawie art. 15zzb ust. 9a specustawy. Z kolei pracodawca B otrzymał dofinansowanie za maj, zgodnie ze swoim wnioskiem. Następnie w lipcu złożył wniosek o dofinansowanie na lipiec–wrzesień, lecz zostało ono przyznane na 2 mies. (lipiec–sierpień) ze względu na 3-miesięczny łączny okres dofinansowania.

Automatyczne zastępstwo

W trzech przypadkach nowo zatrudniony pracownik zostanie automatycznie objęty umową o dofinansowanie (art. 15zzb ust. 9a zdanie 2 specustawy). Stanie się tak, gdy pracodawca przyjmie go na miejsce pracownika, który był objęty dofinansowaniem, i w okresie, na który zostało ono przyznane:

  • z własnej inicjatywy rozwiąże umowę o pracę,
  • zostanie zwolniony dyscyplinarnie, czyli w trybie natychmiastowym z winy pracownika na podstawie art. 52 Kp,
  • straci etat wskutek wygaśnięcia stosunku pracy.

Wynika z tego, że automatyczne zastępstwo dotyczy wyłącznie pracowników, którzy byli zatrudnieni na umowach o pracę, a w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy – również powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę, jeśli te formy prowadzące do powstania stosunku pracy były stosowane przez pracodawcę mającego status przedsiębiorcy (por. art. 4 ust. 1–2 Pp w zw. z art. 15zzb ust. 1 specustawy). Pracodawca nie może zatem liczyć, że dofinansowanie otrzyma do wynagrodzenia osoby przyjętej w miejsce innych pracowników w rozumieniu art. 15zzb ust. 1–2 specustawy, np. zleceniobiorców bez względu na sposób ustania ich zatrudnienia. Dobra informacja jest natomiast taka, że zatrudnienie nowej osoby może nastąpić na dowolnej podstawie objętej definicją pracownika, zawartą w art. 15zzb ust. 1–2 specustawy. Tak wynika z art. 15zzb ust. 9a zdanie 2 specustawy.

Pracodawca uzyskał dofinansowanie z PUP na czerwiec–wrzesień. W lipcu dwie osoby nim objęte odeszły z firmy – jedna to pracownik, którego umowę o pracę wypowiedział pracodawca, druga to osoba na umowie o świadczenie usług, która sama wypowiedziała ten kontrakt. Osoby zatrudnione w ich miejsce nie zostały zamiast nich objęte dofinansowaniem. Nastąpiło to natomiast wobec zleceniobiorcy zatrudnionego za pracownika, którego umowa o pracę została rozwiązana w sierpniu za porozumieniem stron, zawartym z jego inicjatywy.

Na wniosek pracodawcy

Pracodawca, który zgodnie ze swoim wnioskiem otrzymał dofinansowanie na 3 mies., nie uzyska go na nowo zatrudnionego w innych okolicznościach niż wymienione w art. 15zzb ust. 9a specustawy. Kolejna transza dofinasowania zostanie odpowiednio zmniejszona, adekwatnie do zgłoszenia pracodawcy o zmianie danych pracowników ujętych w ich wykazie (por. art. 15zzb ust. 7b–7c specustawy).

Nie będzie takiego skutku, jeśli pracodawca w pierwszym wniosku wystąpił o krótszy okres wsparcia finansowego. W tej sytuacji w wykazie pracowników dołączanym do kolejnego wniosku może zamieścić nowo przyjętą osobę, bez względu na powód jej zatrudnienia (por. pkt 8 Instrukcji składania wniosku o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, dostępnej na stronie internetowej: pliki.praca.gov.pl).

Pracodawca zawnioskował w czerwcu o dofinansowanie za czerwiec i je otrzymał. W tym też miesiącu zatrudnił dwie nowe osoby – jedną na umowę o pracę, drugą na zlecenie. Uwzględnił je w wykazie pracowników, który dołączył do kolejnego wniosku, jaki złożył do PUP w lipcu, tym razem wnosząc o wsparcie na lipiec–sierpień. PUP przyznał środki zgodnie z tym wnioskiem.

Pracodawca ma obowiązek zatrudniać nowo przyjętego pracownika przez okres, na który otrzymał dofinansowanie do jego wynagrodzenia (art. 15zzb ust. 8 specustawy).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus - dofinansowanie wynagrodzeń”
Koronawirus

Nowe dopłaty z FGŚP do pensji pracowników dla firm najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii

Pracodawcy z branż artystycznej, turystycznej, gastronomicznej i innych objętych pomocą antykryzysową mogą już składać wnioski o świadczenia na ochronę miejsc pracy do dyrektora WUP właściwego według miejsca swojej siedziby.

Pomoc tę wprowadza tzw. tarcza 6.0 nazywana branżową, czyli nowelizacja z 9.12.2020 kilku ustaw, w tym o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 2255), która w tym zakresie wchodzi w życie 19.12.2020. Oprócz tego dokonuje ona korekt w dotychczasowym systemie dofinansowań płacowych przysługujących na mocy specustawy.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

W walce ze skutkami COVID-19 można łączyć różne formy pomocy finansowej

Czy pracodawca, który otrzymywał dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników, może się o nie ubiegać na nowo zatrudnionych?

Tak. Ma na to czas do upływu 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii. Na przeszkodzie nie stoi wykorzystane wcześniej zwolnienie ze składek ZUS lub dopłaty z powiatowego urzędu pracy (PUP).

Temat miesiąca

Gruntowna reforma kryzysowych dopłat do pensji

Pracodawcy, którzy ucierpieli przez pandemię, łatwiej dokonają cięć płacowych, a dotacje na ochronę miejsc pracy dostaną nawet za zatrudnionych, którym nie zmniejszyli poborów.

Te i inne zmiany wynikają z ustawy z 19.06.2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (DzU poz. 1086, dalej tarcza 4.0), która w przeważającej mierze obowiązuje od 24.06.2020.

Koronawirus

Co się mieści w pojęciu „wynagrodzenia” objętego antykryzysowymi dopłatami z FP i FGŚP

Jak ustalać wynagrodzenie pracownika przy ubieganiu się o dopłatę z FGŚP lub z FP, w przypadku gdy pracownicy są wynagradzani akordowo bądź prowizyjnie, otrzymują stałe dodatki lub premie regulaminowe, bądź nagrody i premie uznaniowe?

Pracodawca, którego sytuacja finansowa pogorszyła się z powodu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii koronawirusa, może wystąpić o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (osoby w stosunkach pracy, nakładcy, zleceniobiorcy i zatrudnieni na umowach o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jeżeli z tego tytułu obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym). Ma do wyboru złożenie wniosku o dopłatę ze środków:

Koronawirus

Dofinansowanie z FP lub z FGŚP do wynagrodzeń – czy wpływa na listę płac

Czy otrzymanie z FP lub z FGŚP dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS, na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej, ma wpływ na obliczanie pensji i sporządzanie list płac?

Nie. Należności z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy są wynagrodzeniami niezależnie od źródła pochodzenia środków na nie. Jak wynika choćby z załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy (z wyjątkami, o których mowa w rozdz. VIII), niezależnie od źródeł ich finansowania (ze środków własnych lub refundowanych) oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba.

Koronawirus

Antykryzysowe dopłaty do wynagrodzeń – ujęcie w księgach rachunkowych

Jak zaksięgować przyznane nam z FP na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej dopłaty do wynagrodzeń?

Dopłaty do wynagrodzeń kwalifikują się do pozostałych przychodów operacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h uor (przychody związane z otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywów, w tym środków pieniężnych, na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży oraz nabycie lub wytworzenie środków trwałych).

Tarcza antykryzysowa 2.0

Antykryzysowe dopłaty do pensji zatrudnionych – z uwzględnieniem tarczy 2.0

Większa dostępność dopłat i zakaz zwalniania obowiązujący tylko przez 3 mies. – to najnowsze zmiany w systemie dofinansowań do pensji, oferowanych pracodawcom mierzącym się wskutek pandemii ze spadkiem obrotów.

Przewiduje je jedna z pozycji rządowej tarczy antykryzysowej – ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568; większość jej przepisów weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli 31.03.2020).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....