Kiedy podatek u źródła zapłacony z własnych środków może być kosztem podatkowym

Edyta Głębicka doradca podatkowy

Spółka z o.o. kupuje od podmiotów zagranicznych usługi objęte w Polsce podatkiem dochodowym u źródła. Niekiedy musi z własnych środków zapłacić ten podatek, bo nie ma możliwości potrącenia go z wynagrodzenia kontrahenta.
Czy ma prawo zaliczyć go do kosztów podatkowych?

To zależy od konkretnej sytuacji i powodów, dla których nie można było potrącić podatku z wynagrodzenia wypłacanego kontrahentowi. Choć co do zasady podatek dochodowy nie może być kosztem uzyskania przychodów, to jednak organy podatkowe niekiedy wyrażają zgodę, aby podatek u źródła nim był.

  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Kwestię tę rozpatrywała KIS w piśmie z 8.05.2019 (0111-KDIB2-1.4010.62.2019.1.MJ). Podatnik wskazał, że płacąc za świadczenie objęte podatkiem u źródła, z uwagi na realia życia gospodarczego często odprowadza ten podatek do US, finansując go z własnych środków, tzn. dokonując tzw. ubruttowienia należności dla kontrahenta. Pisemne umowy zawarte z kontrahentami mogą np. przewidywać, że ustalone w umowie wynagrodzenie kontrahenta jest wynagrodzeniem netto i płatnik ponosi ciężar wszelkich podatków płatnych w Polsce w związku z umową. Inne przypadki to m.in. zakup usług dostępu do serwisów informacyjnych czy baz materiałów graficznych i zdjęć. Uzyskanie dostępu jest możliwe jedynie po opłaceniu całej kwoty wynagrodzenia.

Ponadto niektórzy kontrahenci wprost odmawiają prośbie o przekazanie certyfikatu rezydencji (który ew. umożliwiłby niepobieranie podatku u źródła – zgodnie z postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

KIS potwierdziła, że wydatek na uregulowanie za zagranicznego kontrahenta podatku u źródła można zaliczyć do kosztów podatkowych w sytuacji, gdy obowiązek pokrycia tego podatku przez płatnika wynika z umowy z kontrahentem.

Brak takiej klauzuli umownej o ubruttowieniu (w umowie o świadczenie usług bądź odrębnej z kontrahentem), również – zdaniem organu – nie wyklucza możliwości uznania kwoty podatku u źródła (tj. kwoty ubruttowienia) za koszt uzyskania przychodów. Trzeba jednak wówczas wykazać, że spełnione są przesłanki z art. 15 ust. 1 updop, czyli ubruttowienie służyło osiągnięciu przychodów ze źródła przychodów, zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów.

Organ wskazał bowiem, że jeżeli:

  • zapłata podatku u źródła wiąże się z transakcjami nakierowanymi na osiąnnięcie przychodów (pozostającymi w związku z działalnością gospodarczą płatnika),
  • płatnik staje przed wyborem – nie przystępować do transakcji albo ponieść niekorzystne konsekwencje finansowe lub wizerunkowe czy też uregulować podatek z własnych środków przez ubruttowienie,
  • wydatek na opłacenie podatku u źródła jest ponoszony bezpośrednio z majątku płatnika, tak jak wszystkie inne koszty transakcji,
  • kwota zapłaconego podatku nie jest zwracana przez kontrahenta ani przez żaden inny podmiot, a zatem koszt ma definitywny charakter,
  • wydatek ten jest właściwie udokumentowany (jego kwotę oraz fakt rzeczywistej zapłaty potwierdza wyciąg z rachunku bankowego płatnika),

to są spełnione warunki zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Dodatkowo w przywołanej interpretacji KIS potwierdziła, że gdy suma wypłat dla danego kontrahenta przekroczy w roku 2 mln zł i płatnik w myśl obowiązujących przepisów updop będzie zobligowany odprowadzić podatek u źródła, nie mogąc potrącić go z wynagrodzenia kontrahenta, to może zaliczyć ten podatek do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli z uwagi na obiektywne okoliczności nie będzie mógł ubiegać się o jego zwrot.

Oczywistą przeszkodą do ubiegania się o zwrot podatku u źródła, będącego obciążeniem ekonomicznym płatnika, jest chociażby brak certyfikatu rezydencji kontrahenta. Płatnik może także nie uzyskać od kontrahenta dodatkowych dokumentów i oświadczeń, które umożliwiałyby mu późniejsze wystąpienie z wnioskiem o zwrot zapłaconego podatku, zgodnie z art. 28b updop.

Wskazane jest jednak, aby płatnik dysponował dowodami na poparcie argumentu, że nie miał możliwości uzyskania od kontrahenta koniecznych dokumentów. Najlepszym dowodem wydaje się być korespondencja z kontrahentem.

Więcej na temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
Formularze

Deklaracje na exit tax i przedłużenie terminu wpłaty podatku

Krzysztof Hałub
Ukazały się wzory formularzy potrzebnych do rozliczenia przez podatników CIT i PIT podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.

CIT

Różnice kursowe ustalane metodą bilansową ujmowane per saldo w przychodach/kosztach podatkowych

Anna Koleśnik
Spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na potrzeby CIT ustala różnice kursowe metodą rachunkową (bilansową).
Czy jest uprawniona do rozliczenia tych różnic – dla celów podatkowych – poprzez wykazanie ich per saldo (ujęcie w kosztach/przychodach podatkowych wynikającej z ksiąg rachunkowych nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu)?

PIT

Ustalenie wartości początkowej auta wykupionego po leasingu

Krzysztof Hałub
Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą chce wprowadzić do majątku firmy samochód osobowy stanowiący współwłasność majątkową małżeńską. Samochód był używany przez żonę przedsiębiorcy w jej działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu. Po zakończeniu umowy w 2017 został wykupiony od leasingodawcy na fakturę za 1500 zł i przekazany do użytku prywatnego małżonków. Obecnie mąż chce używać go w swojej działalności jako środek trwały.
Czy wartość początkową samochodu może ustalić w wysokości jego wartości rynkowej (na podstawie średniej ceny rynkowej z ofert sprzedaży takiego samego samochodu i rocznika na rynku wtórnym), wynoszącej 46 tys. zł?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zatrudnienie obywateli Ukrainy na zlecenie – pobór zaliczki na PIT

Marcin Szymankiewicz
Spółka podpisuje umowy zlecenia z obywatelami Ukrainy. Kierując się złożonymi przez nich oświadczeniami (dotyczącymi tzw. ośrodka interesów życiowych) i wiedzą uzyskaną w procesie rekrutacji, dla celów PIT traktuje ich jako polskich rezydentów podatkowych. Zleceniobiorcy deklarują bowiem chęć emigracji (wraz z rodzinami) do Polski w celu poprawy warunków życiowych.
Czy spółka powinna obliczać zaliczki na PIT od dochodów z tych zleceń na ogólnych zasadach (określonych w art. 41 ust. 1 updof)?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nagrody w konkursach dla współpracowników a pobór zryczałtowanego PIT

Marcin Szymankiewicz
Spółka współpracuje z osobami fizycznymi będącymi indywidualnymi przedsiębiorcami. W celu zwiększenia wyników sprzedaży organizuje skierowane do nich konkursy motywacyjne. Nagrody otrzymują wszyscy, którzy uzyskają poziom sprzedaży określony w regulaminie konkursu. Ich wysokość jest uzależniona od wielkości sprzedaży danego uczestnika.
Czy wartość wygranych będzie u laureatów tych konkursów przychodem podlegającym PIT w wysokości 10%, a spółka jako płatnik powinna pobrać ten podatek?

Formularze

Płatności ponad 2 mln zł objęte CIT u źródła dopiero od 2020

MF odroczył o kolejne pół roku obowiązek poboru podatku u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł.

PIT

Świadczenie przez lekarza usług na rzecz szpitala-pracodawcy a podatek liniowy

Iwona Czauderna
Lekarz zatrudniony na stanowisku starszego asystenta oddziału w szpitalu specjalistycznym świadczy w tym samym szpitalu, w ramach działalności gospodarczej, usługi polegające na sprawowaniu dyżurów lekarskich kontraktowych.
Czy może opodatkowywać swoją działalność podatkiem liniowym?

PIT

Koszty wynagrodzenia dyrektora przedszkola pokryte dotacją

Ryszard Kubacki
Osoba fizyczna prowadzi (jako właściciel i dyrektor) niepubliczne przedszkole, którego działalność jest finansowana z opłat czesnego oraz dotacji z budżetu miasta.
Skoro jej wynagrodzenie jest pokryte z dotacji, to czy stanowi koszt podatkowy?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na naprawę drogi stanowiącej własność gminy – moment potrącenia kosztu

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zajmuje się wydobywaniem kruszyw. Na mocy porozumienia z gminą rozpoczęła remont odcinka drogi gminnej łączącego się z wewnętrzną drogą na wyrobisku (kopalni), które eksploatuje. Remont polega na utwardzeniu nawierzchni materiałem kamiennym. Remontowana droga stanowi jedyny dojazd do kopalni. Jest dostępna także dla pozostałych użytkowników, a spółka nie ma żadnego tytułu prawnego na jej użytkowanie. Koszty remontu są – dla celów rachunkowych – rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, przez okres otrzymanej koncesji na wydobycie, tj. do 2029 r.
Czy dla celów podatkowych będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy użyczając nieruchomości, uczelnia jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków

Piotr Kaim
Uczelnia publiczna (uniwersytet medyczny) jest właścicielem budynków, które wykorzystuje przede wszystkim na własne potrzeby, czyli na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej. Jednocześnie udostępnia te budynki nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – szpitalom klinicznym (dla których jest organem założycielskim) do działalności leczniczej. Studenci uczelni odbywają w nich praktyki.
Czy od tych budynków uczelnia powinna uiszczać podatek, o którym mowa w art. 24b updop (od przychodów z budynków)?

Zeznanie roczne

Dłuższy termin na złożenie CIT-8 dla podatników ze skróconym rokiem podatkowym

Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się i zakończył w I połowie br., mają czas na złożenie zeznania rocznego (CIT-8 lub CIT-8AB) do końca października 2019.

CIT i PIT

Wierzytelność otrzymana w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki osobowej – czy jest przychodem

Ryszard Kubacki
Czy otrzymanie wierzytelności, w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki jawnej, będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego u byłego wspólnika (osoby fizycznej)? Może przychód ten powstanie w momencie spłaty wierzytelności?

CIT i PIT

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje w razie budowy budynku

Krzysztof Hałub
Tylko już istniejące, a nie dopiero wznoszone budynki mieszkalne objęte są ulgą termomodernizacyjną.

CIT i PIT

Odliczenie wydatków na termomodernizację, finansowanych pożyczką z WFOŚiGW

W ramach programu „Czyste Powietrze” osoba fizyczna otrzymała od wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska dotację oraz pożyczkę na wydatki związane z termomodernizacją, niepokryte dotacją.
Czy wydatki sfinansowane z pożyczki mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....