Kiedy minimalny podatek dochodowy od budynków obciąża niewłaściciela

Od 1.01.2018 w przepisach updop i updof ustanowiono „podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium RP”. Wbrew nazwie w niektórych przypadkach ciąży on także na podmiotach niebędących właścicielami, lecz amortyzujących objęte opodatkowaniem środki trwałe.
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Na podstawie art. 24b i art. 24c updop oraz art. 30g updof został wprowadzony tzw. minimalny „podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności” budynku stanowiącego środek trwały:

  • położonego w Polsce, sklasyfikowanego zgodnie z KŚT jako: centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep lub butik, pozostały budynek handlowo-usługowy lub budynek biurowy, z wyjątkiem budynków biurowych wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na potrzeby podatnika,
  • o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł.

Podatnicy są zobowiązani do comiesięcznego obliczania tego podatku. Wynosi on 0,035% postawy opodatkowania, którą jest wartość początkowa budynku (brutto, bez pomniejszenia o amortyzację) na pierwszy dzień każdego miesiąca pomniejszona o 10 mln zł.

Wskazane przepisy szczegółowo określają zasady regulowania podatku, w tym odliczania go od zaliczek na bieżący podatek dochodowy (można go nie wpłacać, jeśli jest niższy od zaliczki), a także rozliczenia rocznego.

Co istotne, obowiązek podatkowy ciąży jedynie na podatniku, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych od danego środka trwałego, co wynika wprost z ust. 12 (zarówno art. 24b updop, jak i art. 30g updof), w którym wskazano, że „w przypadku gdy środek trwały, o którym mowa w ust. 1, został oddany do używania, przepisy ust. 1–11 stosuje się wyłącznie do podmiotu dokonującego odpisów amortyzacyjnych (…)”.

A zatem właściciel, który odda budynek np. w leasing finansowy, jest zwolniony z tego obowiązku. Pytanie, czy ciąży on wówczas na leasingobiorcy, który nie ma tytułu własności budynku, a przecież opodatkowaniu podlegają „przychody z tytułu własności środka trwałego”.

Niewątpliwie taka była intencja ustawodawcy, czemu dał wyraz w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej. Można jednak mieć wątpliwości, czy znalazła ona właściwe odzwierciedlenie w treści uchwalonych przepisów. Przede wszystkim wspomniany ust. 12 zdejmuje z właściciela obowiązek rozliczania podatku, gdy nie dokonuje on odpisów amortyzacyjnych, ale czy można jednocześnie uznać, że przenosi on ten obowiązek na użytkownika amortyzującego środek trwały? Nie uzyskuje on przecież „przychodów z tytułu własności środka trwałego”, nie będąc właścicielem. Ponadto w przepisach, które regulują zasady ustalania podstawy opodatkowania, w przypadku wspólników spółek osobowych przewidziano sytuację, gdy środek trwały stanowi własność lub współwłasność takiej spółki, ale nie przewidziano przypadku, gdy jest on przez nią wzięty w użytkowanie.

Redakcja miesięcznika „Rachunkowość” zapytała Ministerstwo Finansów, czy minimalny podatek „od przychodów z tytułu własności środka trwałego” jest płacony także przez niebędącego właścicielem leasingobiorcę nieruchomości (leasing finansowy) oraz przedsiębiorcę, który wybudował budynek na cudzym gruncie (budynek taki jest własnością właściciela gruntu), a jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej.

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że choć zasadą jest opodatkowanie właścicieli/współwłaścicieli, na ww. podmiotach jako biorących w używanie i amortyzujących budynki również ciąży obowiązek podatkowy. Nie wskazało jednak konkretnej podstawy prawnej, a powołało się jedynie na „nowe przepisy w ustawach o podatku dochodowym, regulujące tzw. minimalny podatek dochodowy”.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....