Kasy fiskalne on-line – dla kogo i od kiedy

Krzysztof Hałub

Tradycyjne kasy rejestrujące zostaną zastąpione przez kasy on-line. Nie nastąpi to jednak od razu, lecz stopniowo, w ciągu kilku lat.

Od 1.05.2019 obowiązuje ustawa z 15.03.2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (DzU poz. 675), wprowadzająca kasy on-line, które umożliwiają przesyłanie danych na bieżąco, w zautomatyzowany i niezależny od podatnika sposób za pomocą sieci telekomunikacyjnej do Centralnego Repozytorium Kas (CRK), prowadzonego przez Szefa KAS.

  • MF – Minister Finansów
  • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

Chodzi nie tylko o dane zawarte na dokumentach emitowanych przez kasę, ale też mające znaczenie dla pracy kasy (np. o jej fiskalizacji, zmianach stawek, przeglądach technicznych, zmianach adresu punktu sprzedaży).

Terminy

Do posiadania kas on-line początkowo zobligowane będą tylko niektóre grupy podatników, w terminach określonych przez ustawodawcę (patrz tabela na następnej stronie). Pozostali będą wymieniać posiadane kasy sukcesywnie.

Kasy z papierowym zapisem kopii (tzw. dwurolkowe) będzie można kupić tylko do końca sierpnia 2019, przy czym nie będzie możliwa wymiana ich pamięci fiskalnej. Kasy z zapisem elektronicznym będą dostępne w sprzedaży do końca 2022. Zasady ich używania określa nowo dodany rozdz. 1a działu XIII ustawy o VAT: Przepisy epizodyczne dotyczące kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Ulga na zakup kasy

Od 1.05.2019 ulga na zakup kas (nadal 90% ceny zakupu urządzenia, nie więcej niż 700 zł) przysługuje już tylko na kasy on-line, jednak ci, którzy zakupili kasę starej generacji przed tą datą, zachowają prawo do skorzystania z niej na dotychczasowych zasadach (art. 5 nowelizacji).

Ulga na zakup kasy on-line dotyczy – podobnie jak dotychczas – tych, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży. Nie skorzystają więc z niej podatnicy wymieniający kasy fiskalne starej generacji na nowe on-line. Wyjątek dotyczy podatników zobligowanych do tego przez ustawodawcę (wymieniających kasy w ustalonych terminach). Ponadto na mocy art. 6 nowelizacji nie utracą oni prawa do ulgi na zakup dotychczas używanych kas (nawet jeśli zaprzestaną ich używania przed upływem 3 lat od daty zakupu).

Inne zmiany

Nowe przepisy przewidują także możliwość używania kas on-line na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze. Pozwalają też na ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy w postaci oprogramowania (aplikacji instalowanej na dowolnym urządzeniu łączącym się z internetem). Grupę podatników lub rodzaje czynności, dla których możliwe będzie używanie takich kas, niezbędne wymagania techniczne i sposób ich używania określi rozporządzenie MF.

Terminy rozpoczęcia ewidencji za pomocą kas on-line dla podatników wykonujących niektóre czynności[*]

1.01.2020 usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, a także w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych
1.07.2020 usługi związane z wyżywieniem (świadczone wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo) i w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczonych do celów opałowych
1.01.2021 usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

[*] Terminy mogą zostać wydłużone w rozporządzeniu MF z uwagi na niewystarczające możliwości techniczno-organizacyjne przesyłania danych między kasami rejestrującymi a CRK.

Nowelizacja wprowadziła też sankcję za niedopełnienie obowiązku przeglądu technicznego kas rejestrujących – naczelnik US może za to wymierzyć 300 zł kary, którą należy uiścić bez wezwania, na rachunek bankowy właściwego US w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o jej wymierzeniu.

Dotychczasowe rozporządzenia wykonawcze z zakresu kas rejestrujących zachowają moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów, nie dłużej niż do 30.04.2021 (przy czym rozporządzenie MF w sprawie zwolnień od kas będzie obowiązywać nie dłużej niż do końca okresu, na jaki zostało wydane, a więc do 31.12.2021).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Kasy Fiskalne”
Przepisy wykonawcze

Jak skorzystać z ulgi na zakup kas fiskalnych on-line

Łukasz Grzegorczyk
Od 1.05.2019 ulgą na zakup kas rejestrujących objęte są wyłącznie urządzenia fiskalne nowej generacji. Nie zmienił się limit odliczenia, a warunki i tryb korzystania z ulgi, a także kwestie ew. późniejszego zwrotu odliczonych kwot określa nowe rozporządzenie MF.

Rozporządzenie MF

Sposób prowadzenia ewidencji w kasach fiskalnych – nowe obowiązki

Łukasz Grzegorczyk
Przy okazji wprowadzenia kas rejestrujących on-line od 1.05.2019 zmodyfikowano też obowiązki podatników związane z używaniem kas – m.in. w zakresie wystawiania paragonów i serwisowania urządzeń fiskalnych.

Przy okazji wprowadzenia kas rejestrujących on-line od 1.05.2019 zmodyfikowano też obowiązki podatników związane z używaniem kas – m.in. w zakresie wystawiania paragonów i serwisowania urządzeń fiskalnych.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o VAT od 1.05.2019 do ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają być używane tzw. kasy rejestrujące on-line, które stopniowo wyprą dotychczasowe kasy z papierowym bądź elektronicznym zapisem kopii.


Kasy rejestrujące

Rezygnacja z ewidencjonowania usług dowozu pracowników w kasie rejestrującej

Tomasz Krywan
Spółka oferuje swoim pracownikom dowóz do miejsca pracy. Korzystający z tej możliwości obciążani są częścią ponoszonych przez nią kosztów (w drodze potrącenia z wynagrodzenia). Świadczenie usług dowozu spółka ewidencjonuje za pomocą kasy rejestrującej.
Czy może z tego zrezygnować?

Ewidencja sprzedaży w kasach fiskalnych on-line

Łukasz Grzegorczyk
Miejsce dotychczasowych kas rejestrujących stopniowo będą zajmować tzw. kasy on-line, pozwalające na automatyczne przesyłanie danych do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS.

Zmiany w zasadach rejestracji obrotu za pomocą kas wprowadza nowelizacja ustawy o VAT[1], która weszła w życie 1.05.2019 r.

Ustawa o VAT nakłada na podatników obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Od kilku miesięcy trwały prace nad wprowadzeniem istotnych zmian dotyczących tego obowiązku i samych kas fiskalnych. W efekcie powstały przepisy wpisujące się w kanon cyfryzacji i centralnego gromadzenia danych, jaki w ostatnich latach zaczyna dominować w naszym kraju w sferze podatków. Warto przy tym nadmienić, że podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w innych państwach UE, m.in. w Chorwacji, Bułgarii czy na Węgrzech.


Ewidencja sprzedaży

Zmiany w zwolnieniach od kas rejestrujących w 2019

Tomasz Krywan
Zlikwidowano kilka dotychczasowych zwolnień z obowiązku rejestracji obrotu w kasach fiskalnych (m.in. dla firm sprzątających, flisaków i dorożkarzy), wprowadzając nowe – dla kół gospodyń wiejskich.

Kasy rejestrujące

Rezygnacja przez biuro rachunkowe z ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej

Krzysztof Hałub
Biuro rachunkowe, które kierując się błędnymi wyjaśnieniami fiskusa, w 2015 kupiło kasę rejestrującą i prowadzi ewidencję usług księgowych świadczonych na rzecz nieprzedsiębiorców, wciąż jeszcze może zrezygnować ze stosowania kasy – w dowolnym miesiącu.

Kasy rejestrujące

Rozpoczęcie działalności objętej obowiązkiem ewidencjonowania a dalsze zwolnienie od kas pozostałej sprzedaży

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna (psycholog) w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi konsultacji psychologicznych. Nie ma kasy fiskalnej, bo jej sprzedaż na rzecz osób prywatnych nie przekracza 20 tys. zł. Zamierza rozszerzyć działalność o świadczenie usług przewozu osób taksówką. Tego rodzaju usługi muszą być bezwzględnie ewidencjonowane w kasie fiskalnej.
Czy w związku z tym będzie musiała ewidencjonować także usługi konsultacji psychologicznych?

Rozporządzenie

Jakie warunki muszą spełniać kasy fiskalne on-line

Każda kasa fiskalna umożliwi przekaz danych za pośrednictwem internetu lub sieci teleinformatycznej i będzie współpracować z terminalem płatniczym transakcji bezgotówkowych.

Kasy rejestrujące

Co z ulgą na zakup kasy fiskalnej po śmierci podatnika

Tomasz Krywan
7.06.2018 zmarła osoba fizyczna będąca podatnikiem VAT, która w 2017 skorzystała z ulgi na zakup kasy fiskalnej.
Czy jej spadkobiercy zobowiązani są do zwrotu tej ulgi?

Kasy rejestrujące

Brak podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towarów a możliwość korekty sprzedaży

Iwona Czauderna
Spółka prowadzi na rzecz konsumentów sprzedaż detaliczną, ewidencjonowaną w kasach rejestrujących. Zdarza się, że klienci zwracają kupione towary.
Czy w razie braku podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towaru spółka może obniżyć podstawę opodatkowania i należny VAT, jeśli udowodni, że zwrot rzeczywiście nastąpił?

Podatki i prawo gospodarcze

Ulga na zakup kas rejestrujących po podziale spółki

Iwona Czauderna
Spółka powstała w wyniku podziału spółki kapitałowej A przez wydzielenie. W następstwie podziału zorganizowana część przedsiębiorstwa A została wydzielona w nową spółkę. Przed wydzieleniem A miała sieć sklepów, w których odbywała się sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podlegająca ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Skorzystała z ulgi na nabycie takich kas.
Czy w tej sytuacji spółce powstałej na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh (podziału przez wydzielenie) również przysługuje prawo do odliczenia kwot wydatkowanych przez nią na zakup nowych kas rejestrujących?

Zmiana przepisów

Kantory nie muszą instalować kas fiskalnych od 1 kwietnia

Anna Koleśnik
MF zmieni rozporządzenie w sprawie zwolnień od kas i przedłuży dla kantorów zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży do końca 2018.

Kantory jednak bez kas fiskalnych

Minister Finansów przedłuży do końca 2018 zwolnienie dla kantorów od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasach rejestrujących. Powstał już projekt stosownego rozporządzenia.

Kasy rejestrujące

Ponowne rozpoczęcie działalności przez osobę fizyczną a ulga na zakup kas

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna na początku 2018 zamierza otworzyć działalność gospodarczą. W przeszłości, tj. w latach 2002–2008, już ją prowadziła. Skorzystała wówczas z ulgi na zakup kasy fiskalnej.
Czy w ramach nowej działalności będzie mogła ponownie skorzystać z tej ulgi?

Nie. Przepisy o VAT nie określają, jak traktować osoby fizyczne, które po przerwie ponownie rozpoczynają działalność gospodarczą – jako zupełnie nowych podatników VAT czy jako podatników kontynuujących działalność. NSA w wyroku z 7.09.2017 (I FSK 2312/15) orzekł, że w przypadku osób fizycznych będących podatnikami VAT zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT w wyniku likwidacji działalności, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania powoduje, że mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym NIP, co oznacza, że wznowienie działalności gospodarczej po przerwie spowodowanej uprzednią likwidacją takiej działalności nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....