Kasa fiskalna w biurze rachunkowym - wyjaśnienie MF

Anna Koleśnik doradca podatkowy

W 2015 r. obrót ze świadczenia usług doradztwa podatkowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinien być bezwzględnie ewidencjonowany w kasach rejestrujących.

Nie można przy tym skorzystać z żadnych zwolnień z obowiązku ewidencji. Nawet jednostkowa usługa musi być zarejestrowana w kasie fiskalnej. Tak wynika z § 4 pkt 2 lit. h rozporządzenia Ministra Finansów z 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU poz. 1544).

Czynności doradztwa podatkowego

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny

W katalogu zawartym w ustawie o doradztwie podatkowym wymienione zostały następujące czynności doradztwa podatkowego na rzecz podatników, płatników i inkasentów:

  • udzielanie, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
  • reprezentowanie w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w tych sprawach,
  • prowadzenie, w ich imieniu i na ich rzecz ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  • sporządzanie, w ich imieniu i na ich rzecz, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Dwie ostatnie z wymienionych czynności od 10.08.2014 r. mogą być wykonywane przez każdy podmiot gospodarczy, także nieposiadający uprawnień doradcy podatkowego.

Czy zatem biuro rachunkowe, prowadzone nie przez doradców podatkowych, świadczące usługi w zakresie wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, będzie zobligowane do zainstalowania kasy rejestrującej w 2015 r., nawet jeśli de facto nie doradza w sprawach podatkowych, a jedynie wypełnia stosowne druki?

Czy wykonywanie czynności mieszczących się w katalogu czynności doradztwa podatkowego jest równoznaczne ze świadczeniem usług doradztwa podatkowego?

Co orzekł sąd

Wątpliwości powstają po lekturze wyroku NSA z 2.10.2014 r. (I FSK 1441/13).

Został on wydany na tle art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, który wyłącza możliwość stosowania zwolnienia z tego podatku przez podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa. Skarżąca świadczyła usługi m.in. w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji zakupów i sprzedaży, rozliczeń z urzędem skarbowym (deklaracje VAT i PIT, w tym zeznania roczne) w okresie, kiedy czynności te były zastrzeżone dla doradców podatkowych i osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe.

Sąd, powołując się na wykładnię językową terminu "doradztwo", orzekł, że gdy takie usługi wykonują podmioty świadczące usługi księgowe, nie są to usługi doradztwa, tylko kompleksowe usługi rachunkowo-księgowe, o ile nie obejmują przy tym typowego doradztwa.

Fakt, że dana osoba wykorzystuje przy tym posiadaną przez siebie wiedzę z dziedziny rachunkowości i prawa podatkowego, nie uzasadnia twierdzenia, że jest doradcą, czyli osobą, która udziela porady, wskazuje sposób postępowania w jakiejś sprawie.

Skoro nie są to usługi doradztwa, to tym bardziej nie są to usługi doradztwa podatkowego, bo jak stwierdził sąd (...) Zakres znaczeniowy pojęcia "usługi w zakresie doradztwa" jest szerszy niż termin "usługi w zakresie doradztwa podatkowego".

Czy wnioski te można wykorzystać przy interpretacji nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z ewidencji?

Wyjaśnienia Ministerstwa

Zapytaliśmy o to Ministerstwo Finansów. Uzyskaliśmy odpowiedź, że zamiarem projektodawcy było objęcie obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących wszystkich czynności doradztwa podatkowego niezależnie od tego, przez jaki podmiot są świadczone.

(...) W art. 2 ustawy o doradztwie podatkowym wskazano katalog czynności doradztwa podatkowego. Jeśli biuro rachunkowe będzie świadczyło usługi wskazane w art. 2 ustawy, to będzie miał zastosowanie przepis § 4 pkt 2 lit. h rozporządzenia.

Powołany wyrok NSA dotyczył interpretacji przepisu mającego inne brzmienie (niezależnie od tego, że został wydany w odmiennym stanie prawnym) i jako taki nie jest adekwatny w sprawie.

Dodajmy, że usługi, o których mowa, zostały sklasyfikowane w PKWiU w dziale 69 - Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego (69.20.3 - Usługi doradztwa podatkowego, 69.20.32 - Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych dla osób indywidualnych).

Choć nowe rozporządzenie obowiązuje od 1.01.2015 r., nie znaczy to, że kasa fiskalna w biurze rachunkowym, świadczącym usługi doradztwa podatkowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, powinna być zainstalowana już od tego dnia. Obowiązek taki powstanie w większości przypadków dopiero 1.03.2015 r., przy czym biuro rachunkowe rozpoczynające po 31.12.2014 r. świadczenie takich usług (które wcześniej nie dokonywało sprzedaży na rzecz takich osób), korzysta ze zwolnienia w miesiącu rozpoczęcia ich świadczenia i przez dwa miesiące następne.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

  • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
  • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

  • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
  • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

Wyższe limity podatkowe na 2020

Anna Koleśnik
Przedsiębiorcy, których sprzedaż z 2019 nie przekroczy 8 747 000 zł, mogą w przyszłym roku korzystać z przywilejów małego podatnika CIT i PIT. Dla VAT małym będzie w 2020 podatnik o sprzedaży nieprzekraczającej 5 248 000 zł.

Małym podatnikiem w rozumieniu updof i updop oraz ustawy o VAT jest podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła określonego limitu. W 2019 limit był jeden i wynosił równowartość w złotych 1,2 mln euro. W tej wysokości obowiązuje również w 2020 – jednak tylko na gruncie VAT. Dla celów podatku dochodowego został on zwiększony do 2 mln euro (zmiana wprowadzona ustawą z 9.11.2018, DzU poz. 2244).


PIT

Zmiany w PIT od 1.10.2019 r. – niższa stawka podatkowa, wyższe koszty pracownicze

Aleksander Woźniak
Od października 2019 r. z 18% do 17% obniżona została najniższa stawka PIT, co jest istotne dla wszystkich podatników tego podatku, rozliczających się według skali podatkowej. W konsekwencji zmieniła się też skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Niezależnie od tego podniesiono pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Zmiany mają zastosowanie częściowo już do przychodów i dochodów uzyskanych od 1.10.2019 r., częściowo odnoszą się do dochodów za cały 2019 r., a w pozostałej części wejdą w życie 1.01.2020 r. i będą stosowane do przychodów/dochodów uzyskanych od tego dnia.

Od 1.10.2019 r. najniższa stawka podatku, wynikająca ze skali podatkowej, wynosi 17% (dotychczas 18%). Ma ona zastosowanie przy obliczaniu przez zakłady pracy zaliczek na PIT (o czym jest mowa dalej). W rozliczeniu za cały 2019 r. stawka wyniesie 17,75%. Bez zmian pozostała druga stawka skali podatkowej – 32%.


Usługowe prowadzenie ksiąg

Certyfikacja osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe – czy jest potrzebna, a jeśli tak, jak ma wyglądać (artykuł dyskusyjny)

Teresa Cebrowska
Na tle oceny aktualnego stanu w artykule przedstawiono problemy, które wymagają rozwiązania w razie objęcia usług księgowych urzędowym poświadczeniem kwalifikacji (bez cofania deregulacji).

Temat kompetencji oraz odpowiedzialności księgowych za sprawozdania finansowe (sf), księgi rachunkowe i podatki co pewien czas wraca jak bumerang. W prasie i mediach społecznościowych szczególnie aktywni są ostatnio niektórzy doradcy podatkowi. Dbając o swój wizerunek, przedstawiają się jako „strażnicy budżetu” i sugerują, że korzystanie z ich wsparcia daje przedsiębiorcom dodatkowe preferencje ze strony organów skarbowych.


Sprawozdawczość

Sprawozdanie z zysku lub straty i innych składników całkowitego dochodu (cz. II)

Radosław Ignatowski
Artykuł przedstawia cel, strukturę i składowe sprawozdania prezentującego szeroko rozumiany wynik (dochód), powstały w rezultacie działalności podmiotu w okresie, a także zasady jego sporządzania w myśl MSSF.

Zgodnie z przyjętym przez IASB podejściem – w zasadzie – wszystkie dochody i koszty powinny być prezentowane w sprawozdaniu z zysków i strat. Jeśli zatem jakiś zysk transakcyjny został pierwotnie zaliczony do całkowitego dochodu jako inny składnik całkowitego dochodu, to później (w okresach następnych lub nawet w tym samym okresie) powinien być zaliczony do wyniku okresu (i wykazany w sprawozdaniu z zysku lub straty).


Podatki

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – nowa sankcja zapobiegająca unikaniu opodatkowania

Ryszard Kubacki
Od 1.01.2019 r. „dodatkowe zobowiązanie podatkowe” stało się pojęciem znanym nie tylko na gruncie VAT. Może ono obciążyć także podatników innych podatków, w tym m.in. podatników podatku dochodowego naruszających przepisy o cenach transferowych. Zasady wymierzania tej sankcji i jej wysokość regulują przepisy Ordynacji podatkowej.

Powoli, lecz konsekwentnie ustawodawca wzmaga represyjność systemu podatkowego. Jedną z najistotniejszych regulacji zmieniających w tym kierunku stan prawny w 2019 r. była ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.


Rachunkowość

Zaprzestanie ustalania odroczonego podatku dochodowego

Nasza spółka z o.o. była dotychczas zaliczana do dużych jednostek, tworzyliśmy m.in. rezerwę i ustalaliśmy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Po podwyższeniu progów kwalifikujemy się do jednostek małych i chcielibyśmy (od 1.01.2019 r.) skorzystać z przewidzianego w uor uproszczenia, polegającego na nieustalaniu odroczonego podatku dochodowego. W naszych księgach rachunkowych (i sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok) figurują jeszcze aktywa i rezerwy z tego tytułu.
Czy możemy je wyksięgować w całości, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....