Brak podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towarów a możliwość korekty sprzedaży

Iwona Czauderna doradca podatkowy

Spółka prowadzi na rzecz konsumentów sprzedaż detaliczną, ewidencjonowaną w kasach rejestrujących. Zdarza się, że klienci zwracają kupione towary.
Czy w razie braku podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towaru spółka może obniżyć podstawę opodatkowania i należny VAT, jeśli udowodni, że zwrot rzeczywiście nastąpił?

Brak podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towaru, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia w sprawie kas, nie musi oznaczać braku prawa do obniżenia VAT należnego przez sprzedawcę. Powinien on jednak udowodnić, że do zwrotu faktycznie doszło.

  • IS – izba skarbowa
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny

Zapisy dokonywane w programie kasy rejestrującej są jednokrotne, niezmienialne i nieusuwalne, co wpływa na ewidencję zwrotu towarów. W kasie nie ewidencjonuje się zwrotów oraz uznanych reklamacji towarów i usług (§ 3 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Jeżeli skutkują one zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się je w odrębnej ewidencji. Elementy, jakie powinna zawierać taka ewidencja, wskazuje § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia.

Jednym z nich jest protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru bądź usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę (§ 3 ust. 4 pkt 7). Bywa jednak, że uzyskanie podpisu klienta jest niemożliwe – np. gdy towary są odsyłane pocztą bądź przez kuriera.

Z orzecznictwa sądowego wynika, że dokumentacja zwrotu towarów nie powinna wiązać się z nadmiernymi wymogami stawianymi podatnikowi, jednak powinna umożliwić organom podatkowym kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkowych.

W wyroku z 10.12.2015 (I FSK 1511/14) NSA stwierdził, że zbyt rygorystyczne podejście do spełnienia wymogów wynikających z rozporządzenia w sprawie kas stanowi swoiste naruszenie zasady proporcjonalności i zasady neutralności podatku VAT. Treść § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia powinna być interpretowana w kontekście zasady proporcjonalności, zgodnie z celem wskazanym w art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE. A zatem brak podpisu konsumenta na protokole zwrotu towaru, w przypadku posłużenia się kartą płatniczą, nie stanowi przeszkody do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Zdaniem sądu zidentyfikowanie klienta na podstawie danych karty płatniczej, na którą nastąpił zwrot pieniędzy, pozwala zweryfikować fakt odstąpienia przez konkretnego konsumenta od umowy sprzedaży. W konsekwencji podatnik dysponuje niewątpliwym dowodem zwrotu należności za towar zwrócony przez klienta do sklepu i daje mu to podstawę do korekty VAT należnego.

Na obniżenie podstawy opodatkowania o wartość zwróconych towarów będących przedmiotem sprzedaży wysyłkowej, przy braku protokołu przyjęcia zwrotu towaru, zgodziła się również IS w Poznaniu w interpretacji z 27.01.2017 (3063-ILPP2-2.4512.256.2016.1.MR): W takiej sytuacji klient, dokonując zwrotu towaru, nie wchodzi w osobisty kontakt ze sprzedawcą. Nie jest sporządzany protokół i klient nie złoży podpisu na protokole przyjęcia towaru. Jednak pomimo braku podpisu klienta na protokole zwrotu towaru sprzedawca będzie w posiadaniu dowodów dokonania zwrotu towaru przez klienta i wyrażenia woli o odstąpieniu od umowy.

Obniżenie podstawy opodatkowania jest zatem możliwe, jeżeli sprzedawca ma dokumentację potwierdzającą faktyczny zwrot towaru o określonej wartości przez zidentyfikowanego klienta oraz zwrot klientowi uiszczonej przez niego należności za towar.

Braku podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towarów nie zakwestionowała również IS w Warszawie w interpretacji z 15.01.2016 (IPPP2/4512-1019/15-2/AO). Za dowody zwrotu towaru przez klienta uznała: oświadczenie klienta o odstąpieniu od konkretnej umowy sprzedaży (np. wysłane przez niego e-mailem lub złożone na piśmie), e-mail wysłany do klienta po jego rozmowie z osobą działającą w imieniu podatnika, potwierdzający odstąpienie od umowy sprzedaży i odesłanie towaru w miejsce wyznaczone przez podatnika.

IS stwierdziła, że protokół przyjęcia zwrotu towaru podpisany wyłącznie przez pracownika spółki przyjmującego zwrot, niepodpisany przez klienta, lecz potwierdzony w ww. sposób należy uznać za podpisany zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia w sprawie kas.

Więcej na temat: „Kasy Fiskalne”
Kasy rejestrujące

Moment zaewidencjonowania w kasie fiskalnej zaliczki wpłaconej na rachunek bankowy

Marcin Szymankiewicz
Spółka otrzymuje na rachunek bankowy zaliczki, które ewidencjonuje w kasie fiskalnej.
W jakim momencie taka zaliczka powinna zostać zarejestrowana w kasie?

Elektroniczny paragon dla nabywcy

Marcin Szymankiewicz
Mam kasę fiskalną on-line. Czy muszę wydawać klientom paragony papierowe?

Kasy rejestrujące

Obowiązek przeszkolenia pracowników do obsługi kas rejestrujących

Marcin Szymankiewicz
Spółka zatrudniła nowego pracownika do obsługi kasy fiskalnej.
Czy powinien zostać przeszkolony z zasad jej stosowania?

Spółka zatrudniła nowego pracownika do obsługi kasy fiskalnej.

Czy powinien zostać przeszkolony z zasad jej stosowania?

Obowiązek taki wynika z rozporządzenia MF z 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących (DzU poz. 816), zgodnie z którym podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.


Przepisy wykonawcze

Jak skorzystać z ulgi na zakup kas fiskalnych on-line

Łukasz Grzegorczyk
Od 1.05.2019 ulgą na zakup kas rejestrujących objęte są wyłącznie urządzenia fiskalne nowej generacji. Nie zmienił się limit odliczenia, a warunki i tryb korzystania z ulgi, a także kwestie ew. późniejszego zwrotu odliczonych kwot określa nowe rozporządzenie MF.

Rozporządzenie MF

Sposób prowadzenia ewidencji w kasach fiskalnych – nowe obowiązki

Łukasz Grzegorczyk
Przy okazji wprowadzenia kas rejestrujących on-line od 1.05.2019 zmodyfikowano też obowiązki podatników związane z używaniem kas – m.in. w zakresie wystawiania paragonów i serwisowania urządzeń fiskalnych.

Przy okazji wprowadzenia kas rejestrujących on-line od 1.05.2019 zmodyfikowano też obowiązki podatników związane z używaniem kas – m.in. w zakresie wystawiania paragonów i serwisowania urządzeń fiskalnych.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o VAT od 1.05.2019 do ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają być używane tzw. kasy rejestrujące on-line, które stopniowo wyprą dotychczasowe kasy z papierowym bądź elektronicznym zapisem kopii.


VAT

Kasy fiskalne on-line – dla kogo i od kiedy

Krzysztof Hałub
Tradycyjne kasy rejestrujące zostaną zastąpione przez kasy on-line. Nie nastąpi to jednak od razu, lecz stopniowo, w ciągu kilku lat.

Kasy rejestrujące

Rezygnacja z ewidencjonowania usług dowozu pracowników w kasie rejestrującej

Tomasz Krywan
Spółka oferuje swoim pracownikom dowóz do miejsca pracy. Korzystający z tej możliwości obciążani są częścią ponoszonych przez nią kosztów (w drodze potrącenia z wynagrodzenia). Świadczenie usług dowozu spółka ewidencjonuje za pomocą kasy rejestrującej.
Czy może z tego zrezygnować?

Ewidencja sprzedaży w kasach fiskalnych on-line

Łukasz Grzegorczyk
Miejsce dotychczasowych kas rejestrujących stopniowo będą zajmować tzw. kasy on-line, pozwalające na automatyczne przesyłanie danych do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS.

Zmiany w zasadach rejestracji obrotu za pomocą kas wprowadza nowelizacja ustawy o VAT[1], która weszła w życie 1.05.2019 r.

Ustawa o VAT nakłada na podatników obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Od kilku miesięcy trwały prace nad wprowadzeniem istotnych zmian dotyczących tego obowiązku i samych kas fiskalnych. W efekcie powstały przepisy wpisujące się w kanon cyfryzacji i centralnego gromadzenia danych, jaki w ostatnich latach zaczyna dominować w naszym kraju w sferze podatków. Warto przy tym nadmienić, że podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w innych państwach UE, m.in. w Chorwacji, Bułgarii czy na Węgrzech.


Ewidencja sprzedaży

Zmiany w zwolnieniach od kas rejestrujących w 2019

Tomasz Krywan
Zlikwidowano kilka dotychczasowych zwolnień z obowiązku rejestracji obrotu w kasach fiskalnych (m.in. dla firm sprzątających, flisaków i dorożkarzy), wprowadzając nowe – dla kół gospodyń wiejskich.

Kasy rejestrujące

Rezygnacja przez biuro rachunkowe z ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej

Krzysztof Hałub
Biuro rachunkowe, które kierując się błędnymi wyjaśnieniami fiskusa, w 2015 kupiło kasę rejestrującą i prowadzi ewidencję usług księgowych świadczonych na rzecz nieprzedsiębiorców, wciąż jeszcze może zrezygnować ze stosowania kasy – w dowolnym miesiącu.

Kasy rejestrujące

Rozpoczęcie działalności objętej obowiązkiem ewidencjonowania a dalsze zwolnienie od kas pozostałej sprzedaży

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna (psycholog) w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi konsultacji psychologicznych. Nie ma kasy fiskalnej, bo jej sprzedaż na rzecz osób prywatnych nie przekracza 20 tys. zł. Zamierza rozszerzyć działalność o świadczenie usług przewozu osób taksówką. Tego rodzaju usługi muszą być bezwzględnie ewidencjonowane w kasie fiskalnej.
Czy w związku z tym będzie musiała ewidencjonować także usługi konsultacji psychologicznych?

Rozporządzenie

Jakie warunki muszą spełniać kasy fiskalne on-line

Każda kasa fiskalna umożliwi przekaz danych za pośrednictwem internetu lub sieci teleinformatycznej i będzie współpracować z terminalem płatniczym transakcji bezgotówkowych.

Kasy rejestrujące

Co z ulgą na zakup kasy fiskalnej po śmierci podatnika

Tomasz Krywan
7.06.2018 zmarła osoba fizyczna będąca podatnikiem VAT, która w 2017 skorzystała z ulgi na zakup kasy fiskalnej.
Czy jej spadkobiercy zobowiązani są do zwrotu tej ulgi?

Podatki i prawo gospodarcze

Ulga na zakup kas rejestrujących po podziale spółki

Iwona Czauderna
Spółka powstała w wyniku podziału spółki kapitałowej A przez wydzielenie. W następstwie podziału zorganizowana część przedsiębiorstwa A została wydzielona w nową spółkę. Przed wydzieleniem A miała sieć sklepów, w których odbywała się sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podlegająca ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Skorzystała z ulgi na nabycie takich kas.
Czy w tej sytuacji spółce powstałej na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh (podziału przez wydzielenie) również przysługuje prawo do odliczenia kwot wydatkowanych przez nią na zakup nowych kas rejestrujących?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....