Brak podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towarów a możliwość korekty sprzedaży

Iwona Czauderna doradca podatkowy

Spółka prowadzi na rzecz konsumentów sprzedaż detaliczną, ewidencjonowaną w kasach rejestrujących. Zdarza się, że klienci zwracają kupione towary.
Czy w razie braku podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towaru spółka może obniżyć podstawę opodatkowania i należny VAT, jeśli udowodni, że zwrot rzeczywiście nastąpił?

Brak podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towaru, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia w sprawie kas, nie musi oznaczać braku prawa do obniżenia VAT należnego przez sprzedawcę. Powinien on jednak udowodnić, że do zwrotu faktycznie doszło.

  • IS – izba skarbowa
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny

Zapisy dokonywane w programie kasy rejestrującej są jednokrotne, niezmienialne i nieusuwalne, co wpływa na ewidencję zwrotu towarów. W kasie nie ewidencjonuje się zwrotów oraz uznanych reklamacji towarów i usług (§ 3 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Jeżeli skutkują one zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się je w odrębnej ewidencji. Elementy, jakie powinna zawierać taka ewidencja, wskazuje § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia.

Jednym z nich jest protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru bądź usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę (§ 3 ust. 4 pkt 7). Bywa jednak, że uzyskanie podpisu klienta jest niemożliwe – np. gdy towary są odsyłane pocztą bądź przez kuriera.

Z orzecznictwa sądowego wynika, że dokumentacja zwrotu towarów nie powinna wiązać się z nadmiernymi wymogami stawianymi podatnikowi, jednak powinna umożliwić organom podatkowym kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkowych.

W wyroku z 10.12.2015 (I FSK 1511/14) NSA stwierdził, że zbyt rygorystyczne podejście do spełnienia wymogów wynikających z rozporządzenia w sprawie kas stanowi swoiste naruszenie zasady proporcjonalności i zasady neutralności podatku VAT. Treść § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia powinna być interpretowana w kontekście zasady proporcjonalności, zgodnie z celem wskazanym w art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE. A zatem brak podpisu konsumenta na protokole zwrotu towaru, w przypadku posłużenia się kartą płatniczą, nie stanowi przeszkody do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Zdaniem sądu zidentyfikowanie klienta na podstawie danych karty płatniczej, na którą nastąpił zwrot pieniędzy, pozwala zweryfikować fakt odstąpienia przez konkretnego konsumenta od umowy sprzedaży. W konsekwencji podatnik dysponuje niewątpliwym dowodem zwrotu należności za towar zwrócony przez klienta do sklepu i daje mu to podstawę do korekty VAT należnego.

Na obniżenie podstawy opodatkowania o wartość zwróconych towarów będących przedmiotem sprzedaży wysyłkowej, przy braku protokołu przyjęcia zwrotu towaru, zgodziła się również IS w Poznaniu w interpretacji z 27.01.2017 (3063-ILPP2-2.4512.256.2016.1.MR): W takiej sytuacji klient, dokonując zwrotu towaru, nie wchodzi w osobisty kontakt ze sprzedawcą. Nie jest sporządzany protokół i klient nie złoży podpisu na protokole przyjęcia towaru. Jednak pomimo braku podpisu klienta na protokole zwrotu towaru sprzedawca będzie w posiadaniu dowodów dokonania zwrotu towaru przez klienta i wyrażenia woli o odstąpieniu od umowy.

Obniżenie podstawy opodatkowania jest zatem możliwe, jeżeli sprzedawca ma dokumentację potwierdzającą faktyczny zwrot towaru o określonej wartości przez zidentyfikowanego klienta oraz zwrot klientowi uiszczonej przez niego należności za towar.

Braku podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towarów nie zakwestionowała również IS w Warszawie w interpretacji z 15.01.2016 (IPPP2/4512-1019/15-2/AO). Za dowody zwrotu towaru przez klienta uznała: oświadczenie klienta o odstąpieniu od konkretnej umowy sprzedaży (np. wysłane przez niego e-mailem lub złożone na piśmie), e-mail wysłany do klienta po jego rozmowie z osobą działającą w imieniu podatnika, potwierdzający odstąpienie od umowy sprzedaży i odesłanie towaru w miejsce wyznaczone przez podatnika.

IS stwierdziła, że protokół przyjęcia zwrotu towaru podpisany wyłącznie przez pracownika spółki przyjmującego zwrot, niepodpisany przez klienta, lecz potwierdzony w ww. sposób należy uznać za podpisany zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia w sprawie kas.

Więcej na temat: „Kasy Fiskalne”
Przepisy wykonawcze

Jak skorzystać z ulgi na zakup kas fiskalnych on-line

Łukasz Grzegorczyk
Od 1.05.2019 ulgą na zakup kas rejestrujących objęte są wyłącznie urządzenia fiskalne nowej generacji. Nie zmienił się limit odliczenia, a warunki i tryb korzystania z ulgi, a także kwestie ew. późniejszego zwrotu odliczonych kwot określa nowe rozporządzenie MF.

Rozporządzenie MF

Sposób prowadzenia ewidencji w kasach fiskalnych – nowe obowiązki

Łukasz Grzegorczyk
Przy okazji wprowadzenia kas rejestrujących on-line od 1.05.2019 zmodyfikowano też obowiązki podatników związane z używaniem kas – m.in. w zakresie wystawiania paragonów i serwisowania urządzeń fiskalnych.

Przy okazji wprowadzenia kas rejestrujących on-line od 1.05.2019 zmodyfikowano też obowiązki podatników związane z używaniem kas – m.in. w zakresie wystawiania paragonów i serwisowania urządzeń fiskalnych.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o VAT od 1.05.2019 do ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają być używane tzw. kasy rejestrujące on-line, które stopniowo wyprą dotychczasowe kasy z papierowym bądź elektronicznym zapisem kopii.


VAT

Kasy fiskalne on-line – dla kogo i od kiedy

Krzysztof Hałub
Tradycyjne kasy rejestrujące zostaną zastąpione przez kasy on-line. Nie nastąpi to jednak od razu, lecz stopniowo, w ciągu kilku lat.

Kasy rejestrujące

Rezygnacja z ewidencjonowania usług dowozu pracowników w kasie rejestrującej

Tomasz Krywan
Spółka oferuje swoim pracownikom dowóz do miejsca pracy. Korzystający z tej możliwości obciążani są częścią ponoszonych przez nią kosztów (w drodze potrącenia z wynagrodzenia). Świadczenie usług dowozu spółka ewidencjonuje za pomocą kasy rejestrującej.
Czy może z tego zrezygnować?

Ewidencja sprzedaży w kasach fiskalnych on-line

Łukasz Grzegorczyk
Miejsce dotychczasowych kas rejestrujących stopniowo będą zajmować tzw. kasy on-line, pozwalające na automatyczne przesyłanie danych do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS.

Zmiany w zasadach rejestracji obrotu za pomocą kas wprowadza nowelizacja ustawy o VAT[1], która weszła w życie 1.05.2019 r.

Ustawa o VAT nakłada na podatników obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Od kilku miesięcy trwały prace nad wprowadzeniem istotnych zmian dotyczących tego obowiązku i samych kas fiskalnych. W efekcie powstały przepisy wpisujące się w kanon cyfryzacji i centralnego gromadzenia danych, jaki w ostatnich latach zaczyna dominować w naszym kraju w sferze podatków. Warto przy tym nadmienić, że podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w innych państwach UE, m.in. w Chorwacji, Bułgarii czy na Węgrzech.


Ewidencja sprzedaży

Zmiany w zwolnieniach od kas rejestrujących w 2019

Tomasz Krywan
Zlikwidowano kilka dotychczasowych zwolnień z obowiązku rejestracji obrotu w kasach fiskalnych (m.in. dla firm sprzątających, flisaków i dorożkarzy), wprowadzając nowe – dla kół gospodyń wiejskich.

Kasy rejestrujące

Rezygnacja przez biuro rachunkowe z ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej

Krzysztof Hałub
Biuro rachunkowe, które kierując się błędnymi wyjaśnieniami fiskusa, w 2015 kupiło kasę rejestrującą i prowadzi ewidencję usług księgowych świadczonych na rzecz nieprzedsiębiorców, wciąż jeszcze może zrezygnować ze stosowania kasy – w dowolnym miesiącu.

Kasy rejestrujące

Rozpoczęcie działalności objętej obowiązkiem ewidencjonowania a dalsze zwolnienie od kas pozostałej sprzedaży

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna (psycholog) w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi konsultacji psychologicznych. Nie ma kasy fiskalnej, bo jej sprzedaż na rzecz osób prywatnych nie przekracza 20 tys. zł. Zamierza rozszerzyć działalność o świadczenie usług przewozu osób taksówką. Tego rodzaju usługi muszą być bezwzględnie ewidencjonowane w kasie fiskalnej.
Czy w związku z tym będzie musiała ewidencjonować także usługi konsultacji psychologicznych?

Rozporządzenie

Jakie warunki muszą spełniać kasy fiskalne on-line

Każda kasa fiskalna umożliwi przekaz danych za pośrednictwem internetu lub sieci teleinformatycznej i będzie współpracować z terminalem płatniczym transakcji bezgotówkowych.

Kasy rejestrujące

Co z ulgą na zakup kasy fiskalnej po śmierci podatnika

Tomasz Krywan
7.06.2018 zmarła osoba fizyczna będąca podatnikiem VAT, która w 2017 skorzystała z ulgi na zakup kasy fiskalnej.
Czy jej spadkobiercy zobowiązani są do zwrotu tej ulgi?

Podatki i prawo gospodarcze

Ulga na zakup kas rejestrujących po podziale spółki

Iwona Czauderna
Spółka powstała w wyniku podziału spółki kapitałowej A przez wydzielenie. W następstwie podziału zorganizowana część przedsiębiorstwa A została wydzielona w nową spółkę. Przed wydzieleniem A miała sieć sklepów, w których odbywała się sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podlegająca ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Skorzystała z ulgi na nabycie takich kas.
Czy w tej sytuacji spółce powstałej na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh (podziału przez wydzielenie) również przysługuje prawo do odliczenia kwot wydatkowanych przez nią na zakup nowych kas rejestrujących?

Zmiana przepisów

Kantory nie muszą instalować kas fiskalnych od 1 kwietnia

Anna Koleśnik
MF zmieni rozporządzenie w sprawie zwolnień od kas i przedłuży dla kantorów zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży do końca 2018.

Kantory jednak bez kas fiskalnych

Minister Finansów przedłuży do końca 2018 zwolnienie dla kantorów od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasach rejestrujących. Powstał już projekt stosownego rozporządzenia.

Kasy rejestrujące

Ponowne rozpoczęcie działalności przez osobę fizyczną a ulga na zakup kas

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna na początku 2018 zamierza otworzyć działalność gospodarczą. W przeszłości, tj. w latach 2002–2008, już ją prowadziła. Skorzystała wówczas z ulgi na zakup kasy fiskalnej.
Czy w ramach nowej działalności będzie mogła ponownie skorzystać z tej ulgi?

Nie. Przepisy o VAT nie określają, jak traktować osoby fizyczne, które po przerwie ponownie rozpoczynają działalność gospodarczą – jako zupełnie nowych podatników VAT czy jako podatników kontynuujących działalność. NSA w wyroku z 7.09.2017 (I FSK 2312/15) orzekł, że w przypadku osób fizycznych będących podatnikami VAT zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT w wyniku likwidacji działalności, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania powoduje, że mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym NIP, co oznacza, że wznowienie działalności gospodarczej po przerwie spowodowanej uprzednią likwidacją takiej działalności nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....