Kara za przywłaszczenie mienia klienta i podrabianie jego dokumentów

Aleksander Woźniak

Pobranie od klienta kwot z tytułu zaliczek na podatek dochodowy i VAT i nieodprowadzenie ich na konto US to przywłaszczenie, a podpisywanie się za niego jego imieniem i nazwiskiem na deklaracjach podatkowych to podrabianie dokumentów. Oba czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 mies. do 5 lat.

W sprawie rozpatrzonej 24.04.2018 (II K 497/16, wyrok nieprawomocny) SR w Nysie orzekł wobec księgowej karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, przy czym jej wykonanie warunkowo zawiesił na 3-letni okres próby.

  • US – urząd skarbowy

Księgowa zobowiązała się wykonywać usługi rachunkowe na rzecz swojego znajomego. Na podstawie dostarczanych jej dokumentów miała obliczać i wpłacać do US podatek VAT oraz zaliczki na PIT znajomego i jego pracowników. Umowę zawarli ustnie.

Księgowa co miesiąc pobierała od znajomego w gotówce obliczone kwoty, ale nie wpłacała ich na konto US. Na składanych za niego zeznaniach rocznych podpisywała się (czytelnie) jego imieniem i nazwiskiem.

Gdy sprawa wyszła na jaw, znajomy zerwał współpracę i zażądał zwrotu dokumentów. Księgowa przyznała się do winy i zapłaciła mu tytułem naprawienia szkody 50 tys. zł.

On jednak uważał, że poniesiona przez niego szkoda była większa. Twierdził również, że w zwróconej dokumentacji brakowało 6 faktur.

SR powołał biegłego z zakresu księgowości. Z jego wyliczeń i dokumentów sporządzonych przez organy podatkowe wynikało, że szkoda była faktycznie znacznie wyższa – wynosiła w sumie 138 679 zł. Ustalono, że taką kwotę oskarżona pobrała od pokrzywdzonego i następnie ją sobie przywłaszczyła. Celowo natomiast zaniżała wysokość szkody, żeby uniknąć konieczności jej wyrównania.

Sąd uznał ją winną popełnienia przestępstwa przywłaszczenia. Zgodnie z art. 284 § 2 Kodeksu karnego kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 mies. do lat 5.

Sąd uznał księgową winną także innego czynu – przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Zgodnie z art. 270 § 1 Kodeksu karnego kto w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 mies. do lat 5.

Podrobieniem jest sporządzenie dokumentu lub jego części składowych, który ma imitować autentyczny, zaś przerobieniem jest bezprawne dokonanie przekształceń w dokumencie już istniejącym – wyjaśnił sąd.

Dał natomiast wiarę wyjaśnieniom księgowej, że oddała pokrzywdzonemu wszystkie dokumenty księgowe i żadnego nie ukryła. Nie przesądzając, co się stało z brakującymi fakturami, sąd stwierdził, że gdyby oskarżona faktycznie je posiadała, to by je zwróciła. Uniewinnił ją więc od czynu z art. 276 Kodeksu karnego. W świetle tego przepisu kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wymierzając karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, sąd wziął pod uwagę bardzo wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu. Stwierdził, że oskarżona godziła w cudze prawo własności oraz wiarygodność dokumentów, przy tym działała z zamiarem bezpośrednim, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w sposób przemyślany. Również wyrządzona szkoda była wysoka.

Okolicznościami łagodzącymi były natomiast: próba naprawienia szkody poprzez wypłacenie pokrzywdzonemu 50 tys. zł, ustabilizowana sytuacja życiowa księgowej oraz dotychczasowy sposób życia, a także to, że wcześniej nie była karana sądownie.

Biorąc pod uwagę okoliczności łagodzące, sąd uznał, że oskarżona zasługuje na to, by dać jej szansę. Warunkowo więc zawiesił wykonanie kary na 3-letni okres próby. Zobowiązał zarazem księgową do pisemnego informowania sądu co 6 mies. o przebiegu tego okresu.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....