Kalendarium

 • W IV kwartale 2016 r. odbyły się 4 regionalne spotkania przedstawicieli jednostek organizacyjnych SKwP (w Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie i Krakowie), poświęcone w szczególności formom realizacji bieżących i przyszłych celów działalności Stowarzyszenia. Dały one możliwość szerszego zaprezentowania różnych inicjatyw realizowanych przez oddziały, podzielenia się zarówno sukcesami, jak i problemami. Obszerna relacja z regionalnych narad została zamieszczona w „Świecie Księgowych”, dołączonym do grudniowego wydania „Rachunkowości”.
  • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
  • IFAC – Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants)
  • KIBR – Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
 • 9–11.10.2016 r. w Dreźnie odbyła się 39. Konferencja Związku Niemieckich Doradców Podatkowych (DStV), w której uczestniczyła prof. dr hab. Anna Karmańska, członek Zarządu Głównego (ZG) i wiceprzewodnicząca Rady Naukowej SKwP. Tematyka konferencji dotyczyła m.in. dematerializacji, cyfryzacji i digitalizacji danych, sprawozdań, a także zeznań podatkowych. Zajmowano się zarówno problemami doradztwa podatkowego, tworzącymi się w cyfrowej rzeczywistości, jak i tradycyjnymi, takimi jak prowadzenie kancelarii, marketing, relacje z klientami, ustawiczne dokształcanie.
 • 10–11.10.2016 r. odbyło się posiedzenie ZG SKwP, poświęcone m.in. projektowanym zmianom w statucie Stowarzyszenia, wynikającym z nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, 110. rocznicy istnienia organizacji społeczno-zawodowych na ziemiach polskich oraz bieżącej działalności SKwP.
 • 10–12.10.2016 r. w Katowicach zorganizowano Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw pod Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego. SKwP reprezentował prof. dr hab. Waldemar Dotkuś, członek Rady Naukowej SKwP, który uczestniczył w zorganizowanym 11.10.2016 r. panelu „Rentowna innowacja – jak zwiększyć efektywność procesów w firmie”. Szczegółowe zagadnienia referowane przez członków panelu oraz pojawiające się podczas ożywionej dyskusji ze słuchaczami dotyczyły: rentowności, kontaktów z inwestorami, modeli rozwoju firm, problematyki podatkowej, a także statusu biegłego rewidenta i działań Stowarzyszenia polegających na świadczeniu usług doradczych i szkoleniowych.
 • 25.10.2016 r. SKwP podpisało porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Dyplomowanych Biegłych Księgowych z Wielkiej Brytanii (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA). Otwiera ono nowy etap współpracy między obiema organizacjami i przewiduje podejmowanie wspólnych działań na rzecz uzyskiwania i promowania najwyższych standardów zawodowych, etycznych i zarządczych, zwiększania zainteresowania społecznego oraz udzielania wsparcia zawodom związanym z finansami i rachunkowością w Polsce.

[1] Relacja z konferencji została zamieszczona w „Rachunkowości” nr 12/2016.

 • 7–8.11.2016 r. we Wrocławiu odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Normy Rachunkowości NO-RA „Aktywa finansowe”, zorganizowana przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego[1]. SKwP patronuje kolejnym konferencjom NO-RA.
 • 15–17.11.2016 r. w stolicy Brazylii odbyło się doroczne walne zgromadzenie organizacji członkowskich Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), której członkiem jest SKwP. Stowarzyszenie reprezentowała prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą SKwP. Podczas spotkania podsumowano roczną działalność organizacji i jej organów, wytyczono kierunki działań na przyszły rok, przyjęto nowych członków, zaanonsowano podwyższenie składki członkowskiej oraz wybrano nową prezes, którą została dotychczasowa wiceprezes – Rachel Grimes z Australii.
 • 21.11.2016 r. Rada Naukowa SKwP ogłosiła rozpoczęcie 48. edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości. Prace można przesyłać na adres ZG SKwP do 15.02.2017 r. Zgodnie z nowym regulaminem ocenie podlegają prace dyplomowe, magisterskie, doktorskie i inne opracowania. Z oceniania i recenzji wyłączono prace habilitacyjne, jednak na wniosek Kapituły Konkursu mogą być one nagradzane (więcej informacji w „Rachunkowości” nr 12/2016, s. 78 oraz na stronie internetowej skwp.pl).
 • 21.11.2016 r. w siedzibie SGH w Warszawie odbyło się III Forum Rachunkowości pod hasłem „Cyberprzestrzeń a rachunkowość”, zorganizowane przez Instytut Rachunkowości SGH oraz Radę Naukową SKwP. Obrady prowadziła prof. dr hab. Anna Karmańska, dyrektor Instytutu Rachunkowości i wiceprzewodnicząca Rady Naukowej SKwP, a uroczystego otwarcia dokonali: prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prorektor ds. nauki i zarządzania SGH oraz Franciszek Wala, prezes ZG SKwP. Podczas Forum, w którym uczestniczyło ok. 100 osób, odbyły się 3 panele dyskusyjne.
 • 23.11.2016 r. w Centrum Prasowym PAP odbyła się debata „Księgowy aktywnym uczestnikiem procesu biznesowego”. Z inicjatywy ZG SKwP zorganizowała ją Polska Agencja Prasowa. Dyskutowano m.in. o etyce i kształceniu księgowych, a także o ułatwieniach i zagrożeniach, jakie niosą za sobą nowe technologie stosowane w tym zawodzie. Dwugodzinne spotkanie było transmitowane on-line w czasie rzeczywistym na stronach internetowych PAP i Stowarzyszenia. Całość debaty jest dostępna na stronie skwp.pl.
 • 30.11.2016 r. ZG SKwP gościł 14-osobową delegację przedstawicieli organów nadzoru finansowego oraz Ministerstwa Finansów Egiptu. Była to wizyta studyjna pod auspicjami Komisji Europejskiej, koordynowana w Polsce przez Ministerstwo Finansów i zorganizowana w ramach programu „Rozwój profesji księgowych i biegłych rewidentów w Egipcie”. Podczas spotkania przekazano gościom szczegółowe informacje o strukturze, działalności i roli SKwP oraz dzielono się wiedzą nt. zasad i ram rachunkowości, z uwzględnieniem specyfiki krajowej i globalnych rozwiązań. Była to również okazja do ożywionej dyskusji i wymiany poglądów nt. systemu kształcenia, szkoleń i zawodowego rozwoju księgowych oraz świadczenia usług księgowych.
 • 2.12.2016 r. w siedzibie ZG SKwP odbyło się robocze spotkanie z Martinem Manuzim, dyrektorem Instytutu Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii (ICAEW) na Europę, oraz Joanną Szychowską, przedstawicielką ICAEW na Polskę i kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Spotkanie dotyczyło m.in. VI konferencji MSSF. Martin Manuzi zachęcał do włączenia się przedstawicieli SKwP w dyskusje prowadzone w ramach grup roboczych przed Strategicznym Forum Zawodu Księgowego, którego kolejna edycja planowana jest na 4.05.2017 r. w Nikozji na Cyprze.
 • 6.12.2016 r. w siedzibie ZG SKwP odbyło się posiedzenie Rady Pracodawców SKwP. Poświęcono je w szczególności współpracy między Radą Pracodawców a Radą Naukową SKwP.
 • 7.12.2016 r. w Warszawie oszacowano wykonanie programu „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym. Podsumowanie działania Programu Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej (FRTAP) w Polsce”. W wyniku realizacji programu od 2009 r. tysiące księgowych i biegłych rewidentów uczestniczyło w szkoleniach i warsztatach. Zorganizowano 6 ogólnopolskich konferencji poświęconych MSSF, stworzono nowy rejestr biegłych rewidentów, przygotowano raport analityczny nt. rynku usług księgowych i audytorskich, opracowano polsko-angielski glosariusz pojęć z dziedziny rachunkowości, audytu, finansów i bankowości, udzielono wsparcia uniwersytetom w modernizacji nauczania MSSF oraz w tworzeniu kierunków uczenia metod zasad rewizji finansowej.
 • 8.12.2016 r. odbyła się w Warszawie VI edycja konferencji MSSF pod hasłem „MSSF: wyzwania praktyki – ocena stanu dzisiejszego i dalsze działania”, zorganizowana przez SKwP we współpracy z agendą Banku Światowego – Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej (CFRR) w Wiedniu. Spotkanie to zamknęło cykl konferencji zorganizowanych w latach 2011–2016 w ramach programu „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu” realizowanego w Polsce ze środków funduszu szwajcarskiego. W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób.
 • 12.12.2016 r. odbyło się posiedzenie ZG SKwP. W związku ze 110. rocznicą powstania ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich została podjęta uchwała w sprawie ogłoszenia w Stowarzyszeniu roku 2017 „Rokiem Księgowego”. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości, który odbędzie się 5–6.06.2017 r. w Warszawie.
 • 12.10.2016, 16.11.2016 i 12.12.2016 r. obradowało Prezydium ZG. Rozpatrywano bieżące sprawy, podjęto uchwały dotyczące obecnej i przyszłej działalności SKwP.
 • SKwP podpisało z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW porozumienie dotyczące udostępnienia i dystrybucji treści „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” za pośrednictwem platformy internetowej ICM. Jest to kolejna baza, za pomocą której upowszechniane będą ZTR.
 • SKwP wyraziło zgodę na udostępnienie Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów przetłumaczonego przez Stowarzyszenie dokumentu IFAC zatytułowanego „Międzynarodowe Standardy Edukacyjne 1–8 (zaktualizowane)”, a także na jego zamieszczenie na stronie internetowej KIBR. Dokument udostępniono na stronie skwp.pl.
 • SKwP wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych prowadzi prace nad stworzeniem opisów 6 kwalifikacji dotyczących zawodu księgowego, zaplanowanych do wpisania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W pracach nad opisem kwalifikacji pracują 3 zespoły, powołane przez Prezydium ZG.
 • SKwP objęło patronatem V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Finanse i Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja, etyka, innowacje”, której organizatorem jest Katedra Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się 24–26.04.2017 r. i będzie poświęcone relacjom między finansami i rachunkowością a zrównoważonym rozwojem. Konferencje odbywają się cyklicznie od 2013 r. w ramach wspólnej inicjatywy Katedry Finansów i Rachunkowości UE we Wrocławiu oraz Katedry Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....