Kadencja zmian


Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, przedstawia główne dokonania samorządu w kończącej się kadencji.

W ostatnich latach zawód biegłego rewidenta i samorząd biegłych intensywnie się zmieniały. Podczas obecnej kadencji KRBR nastąpiły fundamentalne zmiany naszej „konstytucji” – ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (uobr z 2017 r.), a rząd pracuje nad kolejną nowelizacją. Przed biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi stanęło z kolei niełatwe zadanie wdrożenia MSB wraz z systemem kontroli jakości.

Nasze starania zmierzające do racjonalizacji projektowanych przepisów i wsparcia biegłych rewidentów, przy bezkolizyjnym przejściu na stosowanie nowych standardów badania i raportowania o jego wynikach, nie stanowiły jednak jedynego kierunku działań KRBR w minionych 4 latach. Przeprowadziliśmy wiele reform i podejmowaliśmy liczne inicjatywy, na które chciałbym zwrócić uwagę.

Przyjazny i sprawny e-samorząd

PIBR (wówczas KIBR) powstała jako organizacja, której bliżej było do modelu urzędu zajmującego się głównie wydawaniem standardów, rejestracją czy kontrolą niż do instytucji samorządowej. Oczekiwania biegłych rewidentów, aby Izba od tego odeszła, znalazły swój wyraz na Krajowym Zjeździe w 2015 r., a działania nowych władz KRBR poświęcone były ich realizacji.

Podjęliśmy próbę przekształcenia Izby w jednostkę myślącą biznesowo, której głównym celem jest zarządzanie szansami i ryzykami stojącymi przed naszym zawodem. Wymagało to zdiagnozowania i naprawiania organizacyjnej niewydolności w wielu obszarach, co w dodatku następowało pod wielką finansową presją. Kadencję rozpoczęliśmy z dużym deficytem, który udało się zniwelować dzięki trwającej półtora roku szeroko zakrojonej restrukturyzacji Izby – ale wówczas przyszła zmiana zasad finansowania samorządu.

Celem restrukturyzacji nie było wyłącznie zredukowanie kosztów. Przede wszystkim chodziło o większą efektywność i sprawność działania Izby na rzecz zawodu. Myślę, że nie ma już powrotu do KRBR podejmującej decyzje w zasadzie tylko podczas posiedzeń. Sytuacja często wymaga od nas szybkiej reakcji – także między posiedzeniami. Dobrym przykładem może być tu czytnik e-sprawozdań. Od zgłoszenia i przedyskutowania problemu z czytelnością sprawozdań finansowych, ustrukturyzowanych w formacie XML, do uruchomienia dostępnej dla biegłych rewidentów aplikacji, służącej wygodnemu przeglądaniu sprawozdań, minęły raptem 3 tyg. Oczywiście nie był to wielki projekt informatyczny, ale chodzi o model działania: zareagowaliśmy jak sprawna firma dbająca o swoich klientów.

Nie jest to jedyne narzędzie pomocne biegłym rewidentom, które opracowaliśmy na potrzeby ich codziennej pracy. Przykładowo często zmieniały się przepisy regulujące sposób badania, powstaje zatem wątpliwość, który przepis jest w danych okolicznościach wiążący. Z inicjatywy Izby została opracowana i udostępniona biegłym wyszukiwarka standardów, która oszczędza mnóstwo czasu, a zarazem upewnia, jakie standardy i regulacje należy zastosować. Standardów i zmian do nich jest obecnie tak wiele, że ograniczenie się do opublikowania zawierających je uchwał byłoby dalece niewystarczające.

Wiem, że dla wielu firm audytorskich, zwłaszcza mniejszych, bardzo przydatna jest opracowana przez PIBR aplikacja Kompas 2.0. Stanowi ona zdigitalizowany „Przewodnik MSB – Procedury”, prowadzący przez kolejne etapy badania zgodnego z MSB, które pełnią obecnie funkcję standardów krajowych.

Jeżeli dodamy do tego systematycznie rozbudowywaną bezpłatną e-bibliotekę materiałów edukacyjnych i informacyjnych, narzędzia on-line do zarządzania samokształceniem czy wreszcie kolejne udostępniane na stronie PIBR formularze sprawozdawcze dla firm audytorskich i biegłych rewidentów, wyraźnie widać konsekwentne wdrażanie w życie jednego z priorytetów mijającej kadencji: przyjaznego e-samorządu.

Prace w tym zakresie rozpoczęliśmy niemal od początku, a jednocześnie uruchomiliśmy sprzężenie zwrotne: nowe narzędzia odciążyły Biuro PIBR, a to z kolei uwolniło jego zasoby pozwalające na opracowanie następnych aplikacji ułatwiających pracę. Skumulowane pozytywne efekty poszczególnych cząstkowych zmian zaczynają być właśnie odczuwane.

Przyjazna komunikacja przede wszystkim

Nieprzypadkowo piszę o „przyjazności”. Wspomnianą już, pozytywnie rozumianą, „biznesowość” samorządu widzę bowiem nie tylko jako sprawność jego działania, ale przede wszystkim uwrażliwienie na potrzeby biegłych rewidentów, otwartą komunikację z nimi, przejrzystość działań KRBR, słuchanie członków samorządu. Stąd takie inicjatywy, jak nowy serwis internetowy PIBR i jej oddziałów regionalnych, rozpoczęcie komunikacji poprzez media społecznościowe, publikowanie rocznych sprawozdań z działalności. Bardzo zależało nam, aby wpływ członków samorządu na jego kurs nie ograniczał się do wyboru delegatów na Krajowy Zjazd raz na 4 lata.

Dbaliśmy także o to, aby wszelkim nowościom w przepisach prawa czy technologii wspomagającej rewizję finansową towarzyszyły intensywne działania informacyjne. Wsparliśmy opanowywanie przez biegłych rewidentów MSB, zmieniając formułę konsultacji on-line i publikując wyjaśnienia kluczowych kwestii budzących wątpliwości. Kiedy uobr wprowadziła instytucję biegłego rewidenta seniora, przygotowaliśmy ulotkę, uruchomiliśmy osobny dział na naszej stronie WWW i specjalną infolinię. Publikacji „Przewodnika MSB” towarzyszył kilkumiesięczny ogólnopolski cykl spotkań i szkoleń. Nowe narzędzia informatyczne objaśnialiśmy filmami instruktażowymi, zachęcając do przesyłania pytań oraz wątpliwości, a następnie publikowaliśmy na nie odpowiedzi.

Nie ma zgody na „zawód dwóch prędkości”

Założyliśmy, że jednym z zadań PIBR jest dostarczanie mniejszym firmom audytorskim narzędzi i zasobów, do których dostęp jest dla nich o wiele trudniejszy niż dla większych firm. Takie wyrównywanie możliwości i szans większych i mniejszych firm to jedno z głównych zadań samorządu. Oczywiście to najwięksi są liderami rynku pod względem merytorycznym czy technologicznym, co jednak nie uzasadnia podziału naszego zawodu na lepsze i gorsze badania oraz biegłych „dwóch prędkości”.

Jakość świadczonych przez nas usług, przy uwzględnieniu wszelkich zróżnicowań, powinna być jednakowo wysoka, bez względu na wielkość firm audytorskich i badanych jednostek. Dlatego znaczenie takich narzędzi jak wspomniany już Kompas 2.0 dalece wykracza poza zwykłe ułatwienie pracy.

Korzystaniu z nowoczesnych narzędzi musi jednak towarzyszyć rozwój kompetencji osób je stosujących. Służy temu m.in. obligatoryjne doskonalenie zawodowe. Aby udoskonalić ten mechanizm, mogliśmy po prostu uzupełnić zakres tematów objętych obligatoryjnym szkoleniem. Zdecydowaliśmy się jednak na przegląd i przebudowę całego systemu. Zaczęliśmy od zadania sobie podstawowych pytań: Jak sprawić, aby jakość audytu była coraz wyższa? Jak najskuteczniej wspierać rozwój badanych jednostek? Jak najlepiej reagować na dotykające nas zmiany społeczne i gospodarcze?

Chcieliśmy znaleźć właściwe miejsce dla edukacji w całym systemie, a nie tylko sporządzić listę technicznych umiejętności, które powinniśmy posiadać jako biegli rewidenci.

Oczywiście, jak w innych dziedzinach, tak i tu musieliśmy czasem przełamywać opory przed zmianą tego, co dotychczas działało zasadniczo bez zarzutu. Okazywało się jednak, że istnieje potencjał osiągnięcia czegoś więcej. Dzięki postawieniu na jakość szkoleń, zmniejszeniu grup, opracowywaniu narzędzi do e-szkoleń i samorozwoju, tworzeniu oferty tematycznej w ścisłej współpracy ze szkolącymi podmiotami i z ogółem zainteresowanych, otwarciu się na nowe środowiska oraz nowe obszary kompetencji, Centrum Edukacji PIBR stało się jedną z dźwigni wspomagających unowocześnianie naszej profesji.

Promocja zawodu

Jest oczywiste, że zwiększenie zapotrzebowania na usługi biegłych rewidentów przekłada się na rozwój zawodu i dopływ nowych kadr. Jednym z warunków rozszerzenia rynku usług audytorskich jest zaś przybliżenie potencjalnym klientom wizerunku biegłego rewidenta – kim jest, co potrafi, w czym może pomóc. Służą temu współpraca i komunikacja z zewnętrznymi środowiskami i organizacjami. Trudno zliczyć konferencje, kongresy i seminaria, podczas których członkowie KRBR prezentowali różnym interesariuszom audytu, co – poza badaniem sprawozdań finansowych – mogą zrobić dla biznesu biegli rewidenci. Nasze działania były wsparte wieloma akcjami informacyjnymi – skierowaliśmy do przedsiębiorców materiały promocyjne, stworzyliśmy także osobną sekcję na stronie internetowej PIBR.

Jednym z trendów wpływających na przyszłość naszego zawodu jest niewątpliwie wzrost znaczenia zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu. Między innymi dlatego współpracujemy z organizacjami pozarządowymi oraz środowiskami biznesowymi, uczestnicząc w kształtowaniu nowych obszarów działalności biegłych rewidentów, związanych z raportowaniem danych niefinansowych i zintegrowanym. Co warte podkreślenia, doskonale funkcjonuje na tym polu merytoryczne partnerstwo z Ministerstwem Finansów.

Zmiany technologiczne

Unowocześnianie zawodu biegłego rewidenta i podążanie za postępującymi wokół nas zmianami to tematy, które staram się poruszać niemal w każdym publicznym wystąpieniu. Nie jest to moja idée fixe, tylko wnioski płynące z oceny niedalekiej przyszłości. Trzeba mieć świadomość, że zastosowanie sztucznej inteligencji do badań sprawozdań finansowych czy analizy oparte na Big Data to realia audytu za 3 czy 5 lat. To nie jest science fiction, to są fakty wymagające uwzględnienia przy planowaniu zarówno na poziomie samorządu, jak i poszczególnych firm audytorskich, a także przy projektowaniu własnej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego.

Nie musi to oznaczać kosztownych inwestycji w specjalistyczne narzędzia IT, ale z pewnością będzie się wiązać ze zdobywaniem nowych kompetencji. Musimy rozumieć, jak funkcjonują kryptowaluty, jak działają biznesy oparte na modelu współdzielenia, jakie są nowe ryzyka związane z robotyzacją czy sztuczną inteligencją, czym jest internet rzeczy.

Czy będziemy potrzebowali wykształcenia informatycznego? A może specjaliści IT przejmą nasze zadania? Nie sądzę. Nasz zawód będzie ewoluował, to pewne, a ekspert od przetwarzania danych stanie się uzupełnieniem zespołów badających. Jednak sam rdzeń naszych kompetencji i specjalizacji jako fachowców, którzy dzięki znajomości reguł biznesu upewniają rynki o prawdopodobieństwie przetrwania przedsiębiorstwa oraz potwierdzają wiarygodność informacji finansowych, pozostanie bez zmian.

Widzę w związku z tym dwojaką rolę samorządu. Pierwsza to wsparcie biegłych rewidentów, zwłaszcza tych z mniejszych firm, w zdobywaniu niezbędnych kompetencji. Innymi słowy potrzeba jeszcze więcej różnorodnych szkoleń, materiałów edukacyjnych, tłumaczeń branżowych raportów i rekomendacji międzynarodowych ciał.

Druga rola to czynna obecność wszędzie tam, gdzie kształtowane są treść i postać regulacji, procedur oraz standardów.

O nas bez nas

Delegaci na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd, głosując w 2018 r. za zmianami w zasadach gospodarki finansowej PIBR, niekoniecznie brali pod uwagę fakt, że będzie się z tym wiązała konieczność wyjścia z Accountancy Europe, organizacji skupiającej biegłych rewidentów z państw UE i kluczowej dla przyszłości audytu.

W krótkim czasie za cenę oszczędności finansowych straciliśmy nieco międzynarodowego prestiżu. Długofalowe skutki będą jednak bardziej dotkliwe. Nie jesteśmy już na bieżąco informowani, co pozytywnego lub niekorzystnego wydarzy się w naszej profesji w skali UE. Nie bierzemy udziału w dyskusjach o kształtowaniu nowych usług czy projektowaniu przyszłych ram regulacyjnych. Musimy sami szukać informacji o ich przebiegu i konkluzjach, a zmiany mogą nas zaskoczyć. Jest to szczególnie istotne w obliczu kolejnej fali przebudowy systemu badań w UE.

Brak międzynarodowego zaplecza osłabia również naszą pozycję ekspercką w relacjach z krajowym regulatorem, przede wszystkim Ministerstwem Finansów. Kiedy resort rozważa wprowadzenie zmian do krajowego systemu badań, w tym obowiązkowych przeglądów, oraz prosi nas o argumenty i dane, nie mamy pod ręką użytecznych benchmarków i zestawień.

Restrukturyzacja Izby

Podjęte podczas Zjazdu decyzje były kolejnym krokiem ku wspomnianej już restrukturyzacji Izby. Zaczęliśmy ją niemal od pierwszego dnia kadencji, ponieważ budżet był obciążony sporym deficytem, a także odpisami aktualizującymi wartość certyfikatów inwestycyjnych upadającego dziś funduszu. Dzięki strategii zaaprobowanej przez wszystkich członków KRBR udało się pozbyć tych aktywów bez strat, choć wymagało to i wciąż wymaga stałej presji na emitenta.

Przede wszystkim zracjonalizowaliśmy działanie Biura PIBR. W ciągu półtora roku przebudowaliśmy jego strukturę, usprawniliśmy funkcjonowanie, zmniejszyliśmy zatrudnienie. Dziś mniejsze Biuro, o znacznie niższych kosztach utrzymania, jest w stanie wykonywać wiele więcej zadań.

Kiedy jednak wydawało się, że budżet na kolejny rok możemy zaplanować z większym spokojem, regulator zmienił zasady rozliczania opłaty z tytułu nadzoru, zmniejszając nasze przychody o ponad 1,5 mln zł. I o ile w 2017 r., dzięki zakończeniu restrukturyzacji, udało nam się wyjść na plus po raz pierwszy od 2009 r., o tyle w 2018 r. deficyt ponownie przekroczył 2 mln zł, a podobny przewiduje przyjęty przez KRBR budżet na 2019 r. Musimy się zmierzyć z tym wyzwaniem.

Są jeszcze rezerwy restrukturyzacyjne, ale nie obejdzie się bez znaczącej podwyżki składek połączonej ze zmianą zasad ich redystrybucji, a także dostosowania modelu działalności samorządu do przychodów przede wszystkim ze składek. Szkolenia członków naszego samorządu nie są źródłem istotnych nadwyżek pozwalających pokryć deficyt Izby. To trudny temat, ale nie możemy od niego dłużej uciekać. Odpowiedzialność za samorząd nakazuje odwagę i skonfrontowanie się z realiami.

Widmo nadregulacji

Staraliśmy się jednocześnie reformować naszą organizację i wpływać na racjonalizację przepisów tworzonej wówczas nowej uobr. To była wielka niewiadoma – na początku nie było jasne, jak surowe będą regulacje i które kompetencje zostaną odebrane samorządowi. Pierwsze założenia do projektu ustawy, opublikowane niecałe 2 mies. po Krajowym Zjeździe, kontestowaliśmy w każdym niemal punkcie; były one dramatycznie niekorzystne dla biegłych rewidentów. Resort uwzględnił dużą część naszych zastrzeżeń, w tym pozostawienie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, utrzymanie obowiązkowej rotacji firmy i kluczowego biegłego rewidenta w badaniach jzp oraz zredukowanie planowanych olbrzymich kar finansowych. Gdy pojawił się projekt ustawy, nie mogliśmy go już kontestować w całości, konieczne było zatem skupienie się na priorytetach – przede wszystkim redukcji wielkości kar finansowych i rozsądniejszych zasadach rotacji.

Uobr z pewnością nie jest ani doskonała, ani przyjazna biegłym rewidentom, ale dzięki wysiłkom samorządu, a także wsparciu licznych zewnętrznych sojuszników udało się zmodyfikować wiele restrykcyjnych jej zapisów. Skalowalność była zagwarantowana m.in. podziałem nadzoru nad firmami audytorskimi na sprawowany przez samorząd i KNA, która zajęła się firmami badającymi jzp. Tymczasem projektowana nowelizacja uobr znosi ten system, proponując – w jego miejsce – objęcie wszystkich firm audytorskich jednolitym państwowym nadzorem. Miałaby go sprawować budowana od podstaw nowa instytucja – Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA).

Nasze główne zastrzeżenia do projektu nowelizacji i obawy co do jej skutków formułowaliśmy już wielokrotnie na różnych forach. Ograniczę się więc tylko do stwierdzenia oczywistości: im bardziej restrykcyjna będzie regulacja, tym mniej pozostanie małych firm audytorskich i tym więcej audytorów zrezygnuje z badań jzp. Projektodawcy osiągną zatem skutek przeciwny do deklarowanego: nowelizacja wesprze trend wzrostu kosztów funkcjonowania firm audytorskich i zmniejszania konkurencji w badaniach sektorów gospodarki o znaczeniu systemowym (giełda, instytucje finansowe) oraz wzmocni kulturę strachu przed regulatorem za pomocą rozległego katalogu kar i sankcji.

PIBR, podobnie jak przy pierwszej reformie uobr, wciąż podejmuje różne działania służące przekazaniu zastrzeżeń umotywowanych znajomością realiów, zaktywizowaniu sojuszników oraz nakłonieniu projektodawców do merytorycznego dialogu. Niestety – nowelizacja zdaje się mieć wyraźnie polityczny, a nie merytoryczny charakter, zaś tryb prowadzenia konsultacji projektu oraz planowane tempo powstawania PANA wskazują, że bardziej niż jakość i długofalowe skutki liczy się szybkość uchwalenia zmiany.

Potrzeba młodych

Doceniając wagę doświadczenia, które przychodzi z wiekiem, nie sposób – obserwując teraźniejszość i trendy zmian – negować stwierdzenia, że przyszłość naszego zawodu i samorządu zależy od skutecznej wymiany pokoleniowej we władzach Izby. Młodzi są lepiej zorientowani w realiach, w tym nowych technologiach, sprawniej reagują na zmiany, są bardziej skłonni podejmować ryzyko, jakie niesie każda nowość, są też bardziej zmotywowani, by kształtować swoją przyszłość, a tym samym wykonywany zawód. Tymczasem dziś wielu młodych, obiecujących biegłych rewidentów koncentruje się raczej na rozwijaniu swojego biznesu niż na udziale w działalności samorządowej. Jednak widzę również symptomy zmiany tego podejścia.

PIBR potrzebuje zaś wiedzy i przedsiębiorczości młodszych generacji, które weszły do zawodu już w XXI w. Ich widoczna obecność i zaangażowanie w sprawy samorządu to potężny atut przy promocji naszej profesji, dowód rozwoju i nowoczesności. Na ostatnim Krajowym Zjeździe nie dokonało się znaczące odmłodzenie składu organów PIBR. Być może najbliższy Zjazd to zmieni.

Młodsi członkowie samorządu potrzebują swojej reprezentacji w jego władzach.

Dokonałem tylko pobieżnego przeglądu najważniejszych spraw, z którymi przyszło nam się zmagać, i najważniejszych zmian, które zainicjowaliśmy w obecnej kadencji. Może się wydawać, że tempo naszych działań było zawrotne, ale dalszy rozwój samorządu i profesji wymaga – moim zdaniem – przyśpieszenia. Stojące przed nami szanse i zagrożenia wymagają działania od KRBR, jako swoistej grupy inicjatywnej, wspieranej przez zasoby Biura PIBR. Na pewno nie ma powrotu do poprzedniego modelu funkcjonowania PIBR – zmieniły się realia zewnętrzne i czegoś innego oczekują od samorządu interesariusze zewnętrzni, a także członkowie, biegli rewidenci.

Organizacja jeszcze sprawniejsza, przejmująca od biznesu szybkość reakcji, a dodająca do tego samorządową otwartość i wyczucie potrzeb swoich członków – to PIBR nie tylko moich, jak sądzę, marzeń i oczekiwań.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Z doświadczeń zagranicy

Technologia informatyczna dla mniejszych firm

Dorota Wyczółkowska
Właściwy wybór, wdrożenie i efektywne stosowanie technologii informatycznej (IT), a zarazem szkolenie pracowników, jak wykorzystywać rozwiązania oferowane przez programy komputerowe, ma podstawowe znaczenie dla sukcesu firmy.

Działalność mniejszych firm w dużym stopniu zależy od stosowanej przez nie technologii informatycznej, która umożliwia im świadczenie wysokiej jakości usług, kosztowo efektywnych i przynoszących zyski. Firmy te rzadko mają jednak wyspecjalizowane działy zajmujące się IT, choć muszą wykonywać takie same zadania jak duże organizacje. Powierzają więc ich wykonanie pracownikom lub zewnętrznym usługodawcom.


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Eliminacja transakcji zawieranych w ramach grupy kapitałowej

Artur Raciński
W artykule przedstawiono przykłady najczęstszych korekt wzajemnych transakcji w ramach grupy kapitałowej, wprowadzanych do skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat[1].

Biorąc pod uwagę, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe (dalej ssf) powinno przedstawiać sytuację finansową i wyniki działalności grupy tak, jakby stanowiła ona jedno przedsiębiorstwo, jednostka dominująca sporządzająca ssf jest zobligowana do wyeliminowania z sum jednostkowych sprawozdań finansowych (dalej sf) kwoty wszystkich istotnych transakcji, które nastąpiły w danym okresie i na dzień bilansowy między jednostkami objętymi konsolidacją.


Biuro rachunkowe

Promocja biura rachunkowego na stronie internetowej

Monika Łada Piotr Ziarkowski
Właściwie zbudowana strona WWW to podstawowa przestrzeń prezentacji oferty biura rachunkowego.

Właściciele biur rachunkowych i zarządzający nimi stają przed wyzwaniem, jak prowadzić działania marketingowe, aby pozyskać nowych klientów. W artykule przedstawiono wyniki analizy zawartości ponad 120 stron internetowych biur rachunkowych działających w Polsce. Na tej podstawie autorzy wyselekcjonowali przykłady najlepszych praktyk i wskazali, na które elementy oferty warto zwrócić uwagę potencjalnego klienta, zamieszczając informacje na stronie WWW.


VAT

Protokół zakończenia budowy ma znaczenie dla ustalenia momentu rozliczenia podatku

Przemysław Powierza
Po wielu latach sporu wyjaśniła się wreszcie rola protokołu odbioru prac przy rozliczeniu VAT od usług budowlanych i budowlano-montażowych. Może to być istotne także dla innych branż (np. IT), których specyfiką jest ustalenie wysokości wynagrodzenia dopiero po odbiorze przez zamawiającego wykonanych prac.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2.05.2019 r. wydał istotny nie tylko dla branży budowlanej wyrok w polskiej sprawie, rozstrzygając spór spółki Budimex S.A. z MF (C-224/18). Spółka zamierzała rozliczać VAT z tytułu wykonywanych usług budowlanych i budowlano-montażowych w dacie podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru prac. MF był tymczasem zdania[1], że data podpisania protokołu jest bez znaczenia, bo decyduje dzień rzeczywistego wykonania prac.


Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?

Od 1.01.2018 r. updop i updof wprowadziły – odpowiednio – w art. 24b i art. 30g regulacje dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zostały zmodyfikowane od 1.01.2019 r.


Rachunkowość

Przekwalifikowanie umowy leasingu finansowego na leasing operacyjny w jednostce małej

Od 1.01.2019 r. zaliczamy się do małych jednostek – z uwagi na podniesienie tzw. progów (sumy aktywów bilansu oraz przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów). Uprawnia nas to m.in. do zastosowania podatkowej definicji leasingu finansowego. Chcemy skorzystać z tej możliwości. Jest oczywiste, że nowe umowy leasingu będziemy kwalifikować zgodnie z zasadami podatkowymi i odpowiednio do tego ujmować w księgach. Mamy jednak zawarte umowy leasingu samochodów ciężarowych, które dotychczas do celów rachunkowości były klasyfikowane oraz księgowane jako leasing finansowy, a zgodnie z przepisami o podatku dochodowym stanowią leasing operacyjny.
Jak postąpić w ich przypadku?
1. Czy zostawić dotychczasowy sposób ewidencji?
2. Jeżeli konieczne byłoby przeliczanie „starych” umów leasingu finansowego na „nowy” leasing operacyjny, to co zrobić z opłatami wstępnymi, stanowiącymi 30% wartości rynkowej pojazdów?

W rozpatrywanym przypadku – jak słusznie wskazuje Czytelnik – możliwe są 2 rozwiązania:

1) pozostawienie dotychczasowej kwalifikacji już zawartych umów leasingu finansowego aż do ich zakończenia i jednoczesne ewidencjonowanie nowo zawieranych umów leasingu zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, tzn. jako leasing operacyjny,

2) przekształcenie umów leasingu finansowego w leasing operacyjny; skutki księgowe przekształcenia byłyby ujęte na niepodzielonym wyniku finansowym z lat ubiegłych; kwalifikacja i ujmowanie nowo zawieranych umów leasingu byłyby takie same jak w pierwszym rozwiązaniu.


Rachunkowość

Prezentacja powiązań z tytułu zaangażowania w kapitale

Czy informacje o stanach aktywów i zobowiązań, wynikających z zaangażowania w kapitale innej jednostki, powinny być prezentowane w odpowiednich pozycjach bilansu:
• dwustronnie, tj. zarówno przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie), jak i jednostkę, w której kapitale zaangażowanie to nastąpiło (jak w przypadku jednostek powiązanych),
• jednostronnie, tj. tylko przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie) w kapitale innej jednostki?

Uor definiuje „zaangażowanie w kapitale” (art. 3 ust. 1pkt 37d) jako jakikolwiek udział w kapitale innej jednostki (bez określenia jego procentowej wartości), mający charakter trwałego powiązania. Mylące jest tu słowo „jakikolwiek”, może bowiem powstać wątpliwość, czy wyklucza to możliwość stosowania zasady istotności w przypadku posiadania udziałów o znikomej wartości. Naszym zdaniem nie wyklucza.


Rachunkowość

Czy rezerwa na zaległy podatek dochodowy może obciążyć lokatorów spółdzielni

Ewa Hrebin
Spółdzielnia mieszkaniowa zaliczała do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (gzm) przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz podmiotów niebędących jej członkami, w tym z tytułu najmu garaży, i stosowała do nich zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.
Niedawno dowiedzieliśmy się, że w myśl wyroku NSA (FSK 1025/13) wynajmowanie garaży na rzecz ww. podmiotów nie stanowi gzm i nie jest objęte wskazanym zwolnieniem. Spółdzielnia nie skorygowała zeznania CIT-8 za poprzednie lata.
Czy w związku z tym utworzyć rezerwę na podatek dochodowy i obciążyć nią lokatorów, czy też skorygować CIT-8 i odprowadzić podatek do US, obciążając nim lokatorów?

Podatki i prawo gospodarcze

Kserokopia faktury to nie duplikat

Ewelina Majewska-Howis
Kontrahent upomniał się o płatność za wykonaną usługę. Wówczas okazało się, że jego faktura nigdy do nas nie dotarła (wysłał ją na błędny adres). Poprosiliśmy o duplikat faktury, a kontrahent przysłał nam kserokopię oryginału z adnotacją „duplikat”.
Czy możemy potraktować tę kopię na równi z duplikatem?

Niestety, nie. Duplikat podlega ścisłym regulacjom prawnym, ponieważ ma taką samą moc jak faktura pierwotna. Prawidłowo wystawiony duplikat zawiera słowo „duplikat” oraz datę jego wystawienia.


Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie transakcji jako WNT, gdy unijny kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE

Marcin Szymankiewicz
Spółka (zarejestrowany czynny podatnik VAT i podatnik VAT-UE) nabyła towary (podzespoły elektroniczne) w innym państwie UE, które w wyniku dostawy zostały przewiezione do Polski. Od unijnego kontrahenta (podatnika podatku od wartości dodanej) otrzymała fakturę potwierdzającą dostawę. Wystawiając ją, kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE.
Czy mimo to spółka powinna rozliczyć WNT?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na naprawę drogi stanowiącej własność gminy – moment potrącenia kosztu

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zajmuje się wydobywaniem kruszyw. Na mocy porozumienia z gminą rozpoczęła remont odcinka drogi gminnej łączącego się z wewnętrzną drogą na wyrobisku (kopalni), które eksploatuje. Remont polega na utwardzeniu nawierzchni materiałem kamiennym. Remontowana droga stanowi jedyny dojazd do kopalni. Jest dostępna także dla pozostałych użytkowników, a spółka nie ma żadnego tytułu prawnego na jej użytkowanie. Koszty remontu są – dla celów rachunkowych – rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, przez okres otrzymanej koncesji na wydobycie, tj. do 2029 r.
Czy dla celów podatkowych będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy użyczając nieruchomości, uczelnia jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków

Piotr Kaim
Uczelnia publiczna (uniwersytet medyczny) jest właścicielem budynków, które wykorzystuje przede wszystkim na własne potrzeby, czyli na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej. Jednocześnie udostępnia te budynki nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – szpitalom klinicznym (dla których jest organem założycielskim) do działalności leczniczej. Studenci uczelni odbywają w nich praktyki.
Czy od tych budynków uczelnia powinna uiszczać podatek, o którym mowa w art. 24b updop (od przychodów z budynków)?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapłata zaległych składek ZUS za pracownika – czy powstaje przychód podatkowy

Aleksander Woźniak
Inspektorzy ZUS podczas kontroli stwierdzili, że w 2017 r. spółka nie odprowadziła składek od wypłaconych nagród, a ponadto przyznała świadczenia z zfśs niezgodnie z przepisami ustawy o zfśs. Spółka uregulowała zaległe składki – w części finansowanej zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracowników. Osoby te już w niej nie pracują, a spółka nie zamierza dochodzić od nich zwrotu kwot zapłaconych składek.
Czy skoro zapłaciła składki w części finansowanej przez pracownika, to należy uznać, że osoby te uzyskały przychód, i trzeba będzie wystawić im PIT-11?

Z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że taki przychód nie powstał. Organy podatkowe uważają inaczej, a mianowicie, że pracownik (były pracownik, osoba zatrudniona na innej podstawie, np. umowy zlecenia), za którego pracodawca (zatrudniający) ureguluje zaległe składki w części finansowanej przez pracownika (ubezpieczonego), ma z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ulga w PIT na zorganizowany wypoczynek – tylko na dziecko do 18 lat

Renata Majewska
Regulamin zfśs firmy przewiduje dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci – do 18 lat, jeśli się uczą – do 20 lat, a gdy mają orzeczenie o niepełnosprawności – bez limitu wieku.
Czy takie dofinansowanie z funduszu, wypłacone na 20-letnie dziecko (studiujące lub niepełnosprawne), trzeba w całości opodatkować, czy też jest objęte tzw. ogólną ulgą socjalną określoną w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich

Anna Koleśnik
Czy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należy stosować preferencyjne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%?

Zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych

Mateusz Kaczmarek
W wyniku nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zaszły istotne zmiany w przepisach regulujących tzw. raportowanie według krajów (country by country reporting, CbCR).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....