Jednoczesna egzekucja podatków z ekwiwalentu urlopowego i zasiłku

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Umowa o pracę pracownika zatrudnionego na pełny etat ulega rozwiązaniu z końcem lipca 2017, z upływem 3-miesięcznego wypowiedzenia. Najprawdopodobniej przez cały ten miesiąc będzie on przebywać na zasiłku chorobowym. Jego wynagrodzenie i zasiłki jeszcze w styczniu 2015 zajął naczelnik US tytułem zaległych podatków. Jak dokonać potrąceń egzekucyjnych w lipcu 2017, skoro pracownik dostanie w dniu wypłaty (tj. 31.07.2017) tylko zasiłek chorobowy za cały ten miesiąc (2166,90 zł brutto) i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (3822,95 zł brutto)?
Czy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w ogóle podlega egzekucji, a jeśli tak, to na jakich zasadach?

Należy osobno dokonać potrąceń z ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i z wynagrodzenia za pracę (na podstawie Kp) i osobno z zasiłku chorobowego (na podstawie ustawy emerytalnej). Nie łączy się przy tym żadnych limitów.

 • US – urząd skarbowy
 • Kp – Kodeks pracy
 • SN – Sąd Najwyższy

Ekwiwalent za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy podlega potrąceniom egzekucyjnym na takich samych zasadach, co wynagrodzenie za pracę (wyrok SN z 29.10.2007, II PK 181/06). W miesiącu, w którym pracodawca wypłaca pracownikowi jednocześnie wynagrodzenie za pracę i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, do obu zsumowanych świadczeń stosuje się art. 87–91 Kp, a w konsekwencji 2 limity:

 • maksymalną dopuszczalną kwotę potrącenia (MDKP) – wynoszącą w przypadku ściągania świadczeń niealimentacyjnych (np. zaległych podatków) 50% wynagrodzenia netto pracownika,
 • kwotę wolną – wynoszącą w tej sytuacji 100% minimalnego wynagrodzenia netto, czyli 1455,69 zł w 2017 (zakładając, że pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy 111,25 zł oraz odliczenie 46,33 zł z zaliczki na PIT po złożeniu prawidłowego oświadczenia PIT-2).

Tak samo należy postąpić, gdy w danym miesiącu z tytułu stosunku pracy wypłacany jest pracownikowi wyłącznie ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Z zasiłku chorobowego zakład pracy również ma obowiązek dokonywać egzekucyjnych potrąceń zaległych podatków, zgodnie z art. 139 i nast. ustawy emerytalnej, pod warunkiem oczywiście, że dysponuje zajęciem zasiłków zatrudnionego. Jeśli ma wyłącznie zajęcie wynagrodzenia za pracę, nie wolno mu pomniejszyć świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Przyjmując, że zajęcie opiewa równocześnie na wynagrodzenie za pracę i zasiłki, z zasiłku chorobowego wypłaconego w lipcu 2017 pracodawca również dokonuje potrąceń w ramach 2 limitów, jednak inaczej ustalanych niż w przypadku wynagrodzenia za pracę:

 • MDKP z zasiłków z racji zaległych podatków to 25% kwoty zasiłku brutto,
 • kwota wolna od obowiązkowych potrąceń z zasiłków to 75% najniższej emerytury miesięcznie, a więc 750 zł miesięcznie (od 1.07.2017 – patrz ramka).

Faktyczną kwotę wolną z racji świadczeń niealimentacyjnych uzyskujemy, dzieląc 750 zł przez 30 i mnożąc przez liczbę dni pobytu pracownika na zasiłku.

W miesiącu rozwiązania stosunku pracy, w którym pracownik otrzymał tylko ekwiwalent za urlop i zasiłek chorobowy, pracodawca dokonuje obowiązkowych potrąceń z tytułu zaległych podatków (osobno) z:

 • ekwiwalentu za urlop, zgodnie z art. 87–90 Kp,
 • zasiłku chorobowego, zgodnie z art. 139 i nast. ustawy emerytalnej.

Nie łączy przy tym limitów właściwych dla ekwiwalentu z limitami dotyczącymi zasiłków. Stosuje się je oddzielnie.

Sposób obliczenia wysokości potrącanych kwot w sytuacji przedstawionej w pytaniu przedstawia przykład poniżej.

Potrącenia z ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (podlega on egzekucji tak samo, jak wynagrodzenie za pracę)

 • Podstawa dokonania potrącenia:

2729,93 zł (zakładając, że pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodów 111,25 zł i złożył PIT-2):

  • składki ZUS:

3822,95 zł × 13,71% = 524,13 zł

  • podstawa wymiaru składki zdrowotnej:

3822,95 zł – 524,13 zł = 3298,82 zł

  • składka zdrowotna (9%):

3298,82 zł × 9% = 296,89 zł

  • składka zdrowotna odliczana od PIT (7,75%): 3298,82 zł × 7,75% = 255,66 zł
  • podstawa opodatkowania: 3822,95 zł- 524,13 zł – 111,25 zł = 3187,57 zł, w zaokrągleniu 3188 zł
  • pełna zaliczka na PIT:

3188 zł × 18% – 46,33 zł = 527,51 zł

  • zaliczka na PIT do US:

527,51 zł – 255,66 zł = 271,85 zł,

w zaokrągleniu 272 zł

– ekwiwalent netto: 3822,95 zł – 524,13 zł – 296,89 zł – 272 zł = 2729,93 zł

 • MDKP: 2729,93 zł × 1/2 = 1364,97 zł
 • Kwota wolna: 1459,48 zł
 • Faktyczna możliwa kwota potrącenia (FMKP):

2729,93 zł – 1459,48 zł = 1270,45 zł,

skoro kwota 1270,45 zł jest niższa od 1364,97 zł (MDKP), to FMKP wynosi 1270,45 zł

 • Finalne rozliczenia:
  • kwota potrącenia niealimentacyjnego z ekwiwalentu: 1270,45 zł
  • ekwiwalent „na rękę”:

2729,93 zł – 1270,45 zł = 1459,48 zł

Potrącenia z zasiłku chorobowego

 • Podstawa dokonania potrącenia:

1776,90 zł

(2167 zł × 18% = 390,06 zł,

w zaokrągleniu 390 zł),

2166,90 zł – 390 zł = 1776,90 zł)

 • MDKP: 2166,90 zł × 25% = 541,73 zł
 • Kwota wolna:

750 zł : 30 × 31 dni = 775 zł

 • Faktyczna możliwa kwota potrącenia (FMKP): 1776,90 zł – 775 zł = 1001,90 zł,

skoro kwota 1001,90 zł jest wyższa od 541,73 zł (MDKP), to FMKP wynosi 541,73 zł

 • Finalne rozliczenia:
  • kwota potrącenia niealimentacyjnego z zasiłku: 541,73 zł
  • zasiłek „na rękę”:

1776,90 zł – 541,73 zł = 1235,17 zł.

Łącznie pracodawca powinien potrącić w lipcu tytułem świadczenia niealimentacyjnego 1812,18 zł (1270,45 zł z ekwiwalentu oraz 541,73 zł z zasiłku) i przekazać naczelnikowi US, który zajął wynagrodzenie pracownika.

Dwie kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

Kwota wolna od obowiązkowych potrąceń z zasiłków tytułem świadczenia niealimentacyjnego od 1.07.2017 wzrosła z 500 do 750 zł miesięcznie (na skutek nowelizacji ustawy emerytalnej z 21.10.2016, DzU poz. 2036).

Dotychczas przy dokonywaniu egzekucji z zasiłków stosowana była jedna kwota wolna – bez względu na kategorię potrącenia (alimenty, świadczenie niealimentacyjne) – 500 zł miesięcznie. Od 1.07.2017 przy potrącaniu alimentów z zasiłków obowiązuje kwota wolna 500 zł miesięcznie, a przy potrącaniu świadczeń niealimentacyjnych – 750 zł miesięcznie.

W razie zbiegu egzekucji do zasiłków kwotę wolną ustala się od jednego – wyższego świadczenia (art. 141 ust. 4 ustawy emerytalnej). Do zobowiązań istniejących 1.07.2017 stosuje się nowe przepisy, a więc nową, wyższą kwotę wolną obowiązującą przy potrąceniach z innych świadczeń niż alimenty.

Temat: „Zasiłki dla pracowników”
Zasiłki

Obniżka etatu oznacza też zwykle niższy zasiłek

Krzysztof Tandecki
Zmniejszenie wymiaru czasu pracy zazwyczaj oznacza, że zasiłek chorobowy czy macierzyński będzie ustalony od niższej podstawy. W mniejszej kwocie zostanie uwzględnione nie tylko wynagrodzenie, ale też premie kwartalne czy roczne.

Zmniejszenie etatów pracownikom to rozwiązanie, które wdrożyło wiele firm, aby uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP. Takie posunięcie pracodawcy w większości przypadków wpływa na wysokość świadczeń przysługujących pracownikom za czas choroby czy macierzyństwa. W podstawie wymiaru zasiłków uwzględnia się wtedy wynagrodzenie obniżone w konsekwencji obniżenia etatu. Proporcjonalnie mniejsze wlicza się też składniki przychodu wypłacane pracownikom za okresy dłuższe niż miesiąc.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy uczestnika PPK

Renata Majewska
Spółka ma obowiązek tworzyć PPK (od lipca 2019 r.). Na początku maja 2020 r. dostała zajęcie wierzytelności z umowy zlecenia i zasiłków tytułem niespłaconego kredytu osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz jednocześnie przynależy do PPK. Pod koniec maja wypłacono jej 2900 zł brutto wynagrodzenia oraz 799 zł brutto zasiłku chorobowego za 9 dni niezdolności do pracy.
Jak należało dokonać w tym przypadku potrąceń? Czy kwotę wolną ustala się zleceniobiorcy identycznie jak pracownikowi? Zleceniobiorca został zatrudniony na okres od 1.10.2019 do 30.11.2020 r. za wynagrodzeniem 2900 zł brutto miesięcznie. Liczba godzin pracy wyznaczona w umowie to 100 godz./mies.; zgłosił się on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a spółka odprowadza do PPK – za siebie i zleceniobiorcę – tylko wpłaty podstawowe.

Koronawirus

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia, gdy pracownik pobierał zasiłek opiekuńczy przez wszystkie dni robocze w miesiącu

Izabela Nowacka
Mamy wątpliwości co do sposobu rozliczenia za miesiąc, w którym pracownik przebywał przez cały miesiąc na dodatkowym zasiłku opiekuńczym, ale w oświadczeniu wymienił okresy przypadające w dni dla niego robocze, pomijając weekendy czy święta.
Czy oprócz zasiłku przysługuje mu wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej?

Nieprzepracowanie całego miesiąca przekłada się na wysokość wynagrodzenia. Sposób obliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca zależy od systemu wynagradzania oraz od przyczyny nieobecności w pracy. Pracownik, który przez część miesiąca wykazuje absencję, oprócz wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku ma prawo również do wynagrodzenia za czas pracy. Obliczenia tej części pensji dokonuje się w przypadku, gdy pracownik ma określone wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej (np. 5000 zł), a także pewne składniki jak premie czy dodatki liczone stałym procentem od podstawy zasadniczej (np. 20% z 5000 zł).


Koronawirus

Zasiłki opiekuńcze i wynagrodzenie przestojowe za czas niewykonywania pracy z powodu epidemii koronawirusa – zmiany wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej

Izabela Nowacka
Opisujemy zasady przyznawania świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracownikom, którzy zostali w domach, aby opiekować się młodszymi dziećmi w okresie zamknięcia placówek oświatowych czy też w czasie kwarantanny, a także zasady obliczania wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy z powodu zamknięcia zakładu pracy oraz udzielania pomocy państwa w razie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Od 12.03.2020 r. z powodu zagrożenia koronawirusem zostały zawieszone zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach, początkowo na 2 tyg. – do 25 marca, a następnie okres ten przedłużono do 10 kwietnia. Zamknięcie tych placówek oznacza dla pracowników rodziców konieczność zorganizowania opieki młodszym dzieciom, które zostają w domu.


Zasiłki

Wyższe zasiłki dla chorych dłużników od 1.03.2020

Renata Majewska
Wzrosły kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, przysługujących m.in. pracownikom i zleceniobiorcom.

Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z 19.02.2020 (MP poz. 197) kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i świadczeń rehabilitacyjnych od 1.03.2020 do 28.02.2021 wynoszą miesięcznie:

 • 532,61 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego (dotychczas 514,31 zł),
 • 878,81 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (np. zaległe kredyty, składki i podatki) wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi (dotychczas 848,60 zł).

Procedury

Przeciwdziałanie koronawirusowi w miejscu pracy

Renata Majewska
Praca zdalna w domu oraz dłuższy zasiłek opiekuńczy to nowe narzędzia walki pracodawców z zagrożeniem epidemią w zakładach pracy.

Metody te wynikają z ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej ustawa). Weszła ona w życie następnego dnia po dacie ogłoszenia, czyli 8.03.2020. Niżej omówione przepisy mają obowiązywać maksymalnie przez 180 dni.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Prawo do zasiłku chorobowego pracownicy w ciąży

Renata Tonder
Spółka od stycznia 2020 r. stała się po raz pierwszy płatnikiem zasiłków, ponieważ na 30.11.2019 r. zgłosiła do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Ma w tej chwili 4 pracownice w ciąży, które w tym okresie dość często otrzymują wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłek chorobowy.
Z jakich przywilejów przy wypłacie tych świadczeń korzystają pracownice w ciąży?

Zasiłki

Zasiłek chorobowy – kiedy pracownik nie ma do niego prawa

Renata Tonder
Kilka rozliczanych przez nas firm od stycznia 2020 będzie mieć obowiązek wypłacania pracownikom zasiłków związanych z chorobą. Wiemy, że w niektórych sytuacjach taki zasiłek nie przysługuje. Prosimy o ich wskazanie i podanie podstaw prawnych, abyśmy wiedzieli, na co ew. zwrócić uwagę.

Przypadki, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego albo traci do niego prawo, określone są ustawowo (art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1, art. 8, art. 12 ust. 1 i 2, art. 14–17 ustawy zasiłkowej, dalej także ustawa).


Zasiłki

Zwolnienie lekarskie po urlopie wychowawczym – jak ustalić wysokość chorobowego

Renata Tonder
Nasza pracownica (30 lat) była na urlopie wychowawczym od 1.01.2018 do 15.11.2019. Po nim nie wróciła jednak do pracy, ponieważ zachorowała i otrzymaliśmy jej zwolnienie lekarskie na okres od 4.11.2019 do 1.12.2019. Pracownica zgodnie z umową o pracę ma stały miesięczny przychód 4200 zł.
Czy po urlopie wychowawczym trwającym ponad rok, ustalając prawo do wynagrodzenia za czas choroby, trzeba było zastosować okres wyczekiwania? Za jaki okres pracownica miała prawo do tego wynagrodzenia i jak należało ustalić podstawę jego wymiaru?

Pracownica nabyła prawo do wynagrodzenia za czas choroby od 16.11.2019 do 1.12.2019. Podstawę wymiaru tego wynagrodzenia stanowi jej uzupełnione wynagrodzenie za listopad 2019, określone w umowie o pracę. Wypłacone wynagrodzenie chorobowe za okres od 16.11.2019 do 1.12.2019 (16 dni) mieści się w ramach przysługującego pracownicy limitu wypłaty wynagrodzenia za czas choroby w 2019 (limit 33 dni dla osób, które nie ukończyły wieku 50 lat, art. 92 Kp).


Zasiłki

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownicy pobierającej wcześniej świadczenie rehabilitacyjne

Renata Tonder
Pracownica korzystała ze świadczenia rehabilitacyjnego od 3.06.2019 do 31.08.2019. Ponownie zachorowała (zwolnienie lekarskie od 25.11.2019 do 8.12.2019) i ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby.
Czy powinniśmy ustalić nową podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

Wysokość zasiłku pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy

Renata Tonder
Pracownik (32 lata) z powodu wypadku przy pracy stał się niezdolny do pracy od 12.08.2019 do 4.11.2019. Od 20.09.2019 do 12.10.2019 przebywał w szpitalu.
Jak obliczyć wysokość zasiłku?

Zasiłki

Czy składnik roczny pensji wypłacony po ustaleniu prawa do zasiłku uwzględnia się w podstawie jego wymiaru

Renata Tonder
Z powodu przejściowych kłopotów finansowych firmy dopiero we wrześniu 2019 pracownikom została wypłacona nagroda roczna za 2018. Jej wypłata następowała zawsze najpóźniej do końca stycznia danego roku za rok poprzedni.
Jakie są tego konsekwencje dla obliczania podstawy wymiaru zasiłków pracowników?

Prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy rodzice dziecka do 8 lat pracują w systemie zmianowym

Renata Tonder
Pracownica sprawowała opiekę nad zdrowym 6-letnim synem przez 9 dni w listopadzie 2019. Jego ojciec nie mógł się nim zajmować, gdyż w tym czasie był w szpitalu. Opiekę nad dzieckiem rodzice sprawują zamiennie, pracując w systemie pracy zmianowej, na różnych zmianach.
Czy w tym przypadku pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego nad zdrowym synem?

Zasiłki

Okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe

Renata Tonder
Pracownik w wieku 22 lat, zatrudniony od 1.09.2019, jest na zwolnieniu lekarskim od 25.09.2019 do 14.10.2019. W chwili powstania niezdolności do pracy z powodu choroby nie miał 30-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego.
Od kiedy należy mu wypłacić wynagrodzenie z tytułu choroby i jak liczyć limit wypłaty tego wynagrodzenia w 2019?

Pracownik, jako ubezpieczony podlegający ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej). Okres pierwszych 30 dni trwania tego ubezpieczenia, w którym pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego, nazywa się okresem wyczekiwania. Zasadę dotyczącą tego okresu stosuje się także do wynagrodzenia za czas choroby (art. 92 Kp).


Zasiłki

Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia z przesuniętym terminem płatności

Renata Tonder
Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzymuje również premię miesięczną, która zgodnie z regulaminem premiowania przysługuje jedynie za czas efektywnie przepracowany. Wynagrodzenie jest mu wypłacane za dany miesiąc do końca tego miesiąca, natomiast premia – do 10. dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje.
Jak prawidłowo wliczać ją do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku, premię miesięczną należy doliczać do wynagrodzenia za miesiąc, za który przysługuje, bez względu na datę jej wypłaty.

W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za 12 mies. poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Wynagrodzenie pracownika to jego przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, pomniejszony o kwotę potrąconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowanych z jego środków, wynoszących w sumie 13,71% podstawy wymiaru składek (art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej).


Zasiłki

Uzupełnienie wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru zasiłków w razie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

Renata Tonder
Pracownik zatrudniony od 3 lat we wrześniu 2019 sprawował opiekę nad chorą żoną. Otrzymuje wynagrodzenie zmienne. W maju 2019 miał obowiązek przepracować 21 dni, a przepracował 18, bo przez 2 dni był na urlopie wypoczynkowym, a 1 dzień miał nieobecność nieusprawiedliwioną. Jego przychód z tytułu zatrudnienia za maj 2019 łącznie z wynagrodzeniem za urlop wypoczynkowy wyniósł 2648 zł.
W jakiej kwocie należało przyjąć wynagrodzenie za maj 2019 w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego pracownikowi we wrześniu 2019?

Wynagrodzenie za maj 2019 należy uzupełnić do kwoty, którą pracownik otrzymałby, gdyby przepracował pełny miesiąc, z pomniejszeniem o wynagrodzenie za dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.


Zasiłki

Okres wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego w przypadku pracownika na dwóch etatach

Renata Tonder
Czy pracownikowi zatrudnionemu w spółce na umowę o pracę od 8.07.2019 słusznie wypłacono wynagrodzenie za czas choroby za okres od 22.07.2019 do 31.07.2019, jeżeli jest on zatrudniony jednocześnie w drugim zakładzie pracy i korzysta tam z urlopu bezpłatnego w 2019? Czy z tytułu zatrudnienia w spółce należało zastosować okres wyczekiwania?

Chory członek zarządu nie powinien pracować, nawet nieodpłatnie, bo traci prawo do zasiłku

Magdalena Januszewska
Nieodpłatne wykonywanie czynności członka zarządu spółdzielni w czasie zasiłku chorobowego należnego z tytułu zatrudnienia to wykonywanie „pracy zarobkowej”, co oznacza utratę prawa do zasiłku.

Czy okres pobierania zasiłku opiekuńczego jest wliczany do okresu zasiłkowego

Renata Tonder
Pracownica sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem od 12.08.2019 do 23.08.2019 (12 dni). Do 11 sierpnia pobierała wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy nieprzerwanie od 1.03.2019 (164 dni).
Czy okres pobierania zasiłku opiekuńczego wlicza się do 182-dniowego okresu zasiłkowego?

Zasiłki

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, gdy pracownik przebywał wcześniej na urlopie wychowawczym

Renata Tonder
Nasza pracownica chorowała w lipcu 2019. W okresie 12 mies. poprzedzających chorobę przebywała na urlopie bezpłatnym przez 5 mies.
Czy w tym przypadku przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należało przyjąć wynagrodzenie określone w umowie o pracę, czy średnią z ostatnich 12 mies.? Jak podzielić sumę wynagrodzenia (przez 12 czy przez 7 – z uwagi na korzystanie z urlopu bezpłatnego)?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....