Jak złożyć w KRS sprawozdanie finansowe przekształconej spółki

Agnieszka Baklarz biegły rewident

Nasza spółka z o.o. 16.03.2019 została przekształcona w spółkę komandytową. Sporządziliśmy e-sprawozdanie finansowe spółki przekształconej, jednak nie wiemy, w jaki sposób (technicznie) złożyć je w repozytorium dokumentów finansowych KRS. Próbowaliśmy korzystać z opcji bezpłatnego zgłaszania, lecz wyświetlił się komunikat „Nie znaleziono KRS”.
Co robić w takim przypadku?

Spółka handlowa może w trakcie swojego istnienia przekształcić formę prawną na zasadach określonych w Ksh. Z reguły skutkuje to obowiązkiem odpowiednio zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przekształcanej i otwarcia ksiąg spółki przekształconej.

  • MF – Minister Finansów
  • uor – ustawa o rachunkowości
  • Ksh – Kodeks spółek handlowych
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
  • sf – sprawozdanie finansowe

W myśl bowiem art. 12 ust. 2 pkt 3 uor księgi zamyka się na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej. Z kolei art. 12 ust. 1 pkt 3 uor stanowi, że księgi otwiera się na dzień tej zmiany. W efekcie w ciągu jednego roku obrotowego sporządza się dwa sprawozdania finansowe (sf) – spółki przekształcanej oraz przekształconej.

W sytuacji, o której mowa w pytaniu, oznacza to, że spółka:

  • z o.o. sporządzi sf za okres od 1.01.2019 do 15.03.2019,
  • komandytowa sporządzi sf za okres od 16.03.2019 do 31.12.2019.

Uor przewiduje przy tym możliwość stosowania uproszczeń w przypadku niektórych przekształceń. Zgodnie z jej art. 12 ust. 3 pkt 1 można nie zamykać i nie otwierać ksiąg w razie przekształcenia spółki:

  • osobowej (lub cywilnej) w spółkę osobową,
  • kapitałowej w spółkę kapitałową.

Regulacja ta pozwala na kontynuowanie prowadzenia dotychczasowych ksiąg przez nowy podmiot oraz zmniejsza nakład pracy związany ze sporządzaniem sf – przygotowywane jest tylko jedno sf podmiotu przekształconego (bo to on istnieje na dzień bilansowy).

W przypadku opisanym w pytaniu przepis ten nie ma jednak zastosowania, gdyż spółka kapitałowa przekształca się w spółkę osobową. Oba sprawozdania (spółki z o.o. i komandytowej) powinny zostać złożone w KRS.

O ile przekazanie sf spółki komandytowej do KRS prawdopodobnie nie przysporzy problemów (należy jednak zachować staranność przy identyfikacji okresu, za który sporządzane jest sprawozdanie – „data od” powinna być zgodna z datą wpisu do KRS), o tyle próba złożenia sf przekształcanej spółki z o.o. (opcja „bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”) powoduje pojawienie się komunikatu: „Informacja! Nie znaleziono KRS...”.

Szybkie sprawdzenie w rejestrze przedsiębiorców KRS upewnia, że podmiot o podanym numerze KRS jednak tam figuruje. Tyle tylko, że jako wykreślony.

Dodajmy, że w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 3 pkt 1 uor, czyli gdy sf za cały rok jest sporządzane przez podmiot przekształcony (bo na dzień przekształcenia nie nastąpiło zamkniecie i otwarcie ksiąg rachunkowych), próba złożenia sf do repozytorium dokumentów finansowych KRS również kończy się niepowodzeniem – pojawia się komunikat: „Błąd! Data okresu od przed datą rejestracji”. Uwaga ta jest co prawda poprawna logicznie, ale niezgodna z intencją przepisu uor – sf nie można złożyć pomimo jego poprawnego sporządzenia.

Jak wybrnąć z tej sytuacji? Po pierwsze w obu przypadkach można próbować złożyć sf przez płatny system S-24 (ekrs.ms.gov.pl), będący w zasadzie kancelarią elektroniczną z wnioskami, które następnie są rozpatrywane przez referendarza (sędziego władnego podjąć decyzję, czy sporządzone sf jest poprawne, czy nie).

Po drugie w przypadku spółki wykreślanej rozwiązaniem jest szybkie złożenie sf, czyli np. w ciągu miesiąca od daty wpisu nowego podmiotu. Do tego czasu prawdopodobnie nie uprawomocni się decyzja sądu o wykreśleniu spółki przekształcanej z KRS (czas uprawomocnienia wpisu wynosi do 3 mies. od daty pojawienia się w rejestrze podmiotu przekształconego).

Jest jednak pewien szkopuł. System S-24 nie przyjmuje, niestety, sprawozdań podpisanych podpisem kwalifikowanym otaczającym (gdy sf w formacie XML jest częścią pliku XAdES) ani profilem zaufanym, gdy tymczasem obie wspomniane opcje podpisu są coraz bardziej popularne.

Opisany problem został już zgłoszony do MF oraz KRS i zapewne doczeka się rozwiązania. Na razie jednak, nawet jeśli sf zostało poprawnie przygotowane i podpisane, może się okazać, że nie ma jak dopełnić ustawowego obowiązku jego złożenia w repozytorium dokumentów finansowych.

Do czasu rozwiązania problemu jednostka przekształcana, której nie udało się wywiązać z nałożonego na nią obowiązku przekazania sf do KRS, powinna przechowywać sprawozdanie wraz z notatką opisującą podjęte działania.

Więcej na temat: „Księgi rachunkowe”
Księgi rachunkowe

Korekta kosztów podatkowych po otrzymaniu i zwrocie dotacji

Krzysztof Hałub
Otrzymanie dotacji/refundacji wolnej od podatku dochodowego bądź niezaliczanej do przychodów podatkowych powoduje obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych części wydatków pokrytych tą dotacją (albo odpisów amortyzacyjnych, jeżeli jest ona przeznaczona na pokrycie ceny zakupu środków trwałych i wnip).

Rachunkowość

Ewidencja pracowniczych planów kapitałowych w księgach rachunkowych pracodawcy

Od 1.01.2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
W jaki sposób spółka z o.o. – jako pracodawca – powinna ujmować wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w swoich księgach rachunkowych?

Księgi rachunkowe

Trwałe odłączenie komponentów środka trwałego – ujęcie w księgach

Marek Barowicz
Często zdarza się, że komponenty środka trwałego są wymieniane, dołączane do niego lub odłączane i następnie likwidowane bądź sprzedawane. Przyjrzyjmy się księgowym skutkom takich operacji.

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów składek ZUS osoby współpracującej

Tomasz Krywan
Właściciel firmy (indywidualna działalność gospodarcza) zatrudnił na umowę o pracę swojego ojca. Obaj mają ten sam adres zamieszkania, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Składki ZUS w takim przypadku w całości pokrywa pracodawca.
Czy poprawne będzie ujęcie w kosztach działalności gospodarczej całości składek ZUS w kolumnie 13 pkpir?

Rachunkowość

Odpis nadpłat z tytułu dochodów budżetowych

Jesteśmy państwową jednostką budżetową.
Prosimy o wyjaśnienie, czy odpis nadpłaty dochodów budżetowych – zarówno dotyczącej dochodów roku bieżącego, jak i lat ubiegłych – należy ująć w księgach rachunkowych jednostki budżetowej na stronie Wn konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji ze stroną Ma konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Jak ująć odpis nadpłaty dochodów budżetowych z lat poprzednich, ujętych w roku przypisania na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować fakturę na dostawę z transportem, gdy nabywca towarów na Allegro korzysta z pakietu Smart

Agnieszka Baklarz
Wykupiliśmy na portalu Allegro pakiet Smart (pakiet przesyłek do wykorzystania). Kupujemy tam towary do firmy. Na fakturze od sprzedawcy został wyszczególniony towar oraz usługa transportowa, której kosztów nie ponieśliśmy w związku z posiadanym pakietem Smart.
Jak zaksięgować taką fakturę? Czy koszty transportu netto przy usłudze Allegro Smart będą kosztem podatkowym, a jednocześnie „rabat” w kwocie brutto udzielony na usługę transportową będzie przychodem podatkowym? Czy zaksięgować tylko towar, a pominąć koszty transportu wykazane na fakturze?

Księga przychodów i rozchodów

Materiały zużyte przy świadczeniu usług weterynaryjnych – ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
Leki, opatrunki, ubranka pooperacyjne, strzykawki i inne środki medyczne, a także karma dla zwierząt po operacji stanowią materiały podstawowe bądź pomocnicze i powinny być objęte spisem z natury.

Księgi rachunkowe

Deputaty pracownicze – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Mamy tu do czynienia z przekazaniem pracownikom świadczenia w naturze (wytwarzanych w firmie produktów) – tzw. deputatu – które jest elementem wynagrodzenia za pracę.


Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?

Od 1.01.2018 r. updop i updof wprowadziły – odpowiednio – w art. 24b i art. 30g regulacje dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zostały zmodyfikowane od 1.01.2019 r.


Rachunkowość

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym urzędu gminy

Jesteśmy urzędem gminy. Prosimy o wskazanie właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Księgi rachunkowe

Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia za pracę – ujęcie podatkowe i księgowe

Marek Barowicz
W związku z nadzwyczajną sytuacją pracownik zwrócił się do pracodawcy o zaliczkową wypłatę wynagrodzenia.
Jakie są skutki (podatkowe i księgowe) wypłacenia mu takiej zaliczki?

Na wniosek pracownika pracodawca może przekazać mu zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenie zaliczkowe) za dany okres (miesiąc). Wypłacona zaliczka pomniejsza przyszłe wynagrodzenie za dany miesiąc. Stanowi częściowe spełnienie przez pracodawcę świadczenia przed terminem jego wymagalności. Wypłacone pracownikom kwoty podlegają zarachowaniu na poczet wynagrodzenia należnego za okres obrachunkowy, a zasady ich rozliczeń powinny wynikać z zawartych z nimi umów o pracę (wyrok SN z 24.07.2001, I PKN 552/00).

Dla pracownika wynagrodzenie zaliczkowe jest przychodem ze stosunku pracy w dacie jego wypłaty lub postawienia do dyspozycji (art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 updof). Na pracodawcy ciąży – zgodnie z art. 31 updof – obowiązek pobrania od niego zaliczki na PIT (otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe, jak otrzymane wynagrodzenie – zob. interpretacja KIS z 17.05.2017, 0111-KDIB2-2.4011.33.2017.1.IN). Ponadto od wypłaconej pracownikowi zaliczki na poczet wynagrodzenia należy odprowadzić do ZUS składkę zdrowotną oraz składki społeczne (w myśl art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej oraz art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 usus).


Nowe uproszczenia w rachunkowości

Od 1.01.2019 r. weszły w życie kolejne uproszczenia dotyczące ustawy o rachunkowości. Nie mogą być one jednak stosowane przy sporządzaniu w 2019 r. sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczęty w 2018 r.

Wprowadza je art. 9 ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Główne udogodnienia obejmują:

1. Podwyższenie progów pozwalających uznać jednostkę za małą. Wzrosły one o 50%: z 17 mln do 25,5 mln zł – w przypadku sumy bilansowej na koniec roku obrotowego, oraz z 34 mln do 51 mln zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów w roku obrotowym (bez mian pozostał próg przeciętnego zatrudnienia – 50 osób).


Księgi rachunkowe

Nowe uproszczenia w rachunkowości od 2019

Krzysztof Hałub
Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.

Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.

To jedna ze zmian w ramach pakietu uproszczeń dla przedsiębiorców, wprowadzanego ustawą z 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244). Ustawa ta zawiera także zmiany w uor.

Wśród nich jest właśnie skrócenie okresu przechowywania zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych. Należy je przechowywać co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zostały zatwierdzone.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....