Jak zaksięgować zwrot towarów sprzedanych w grudniu

Wioletta Chaczykowska

W lutym 2015 r., w związku ze zwrotem przez kontrahenta części towarów zakupionych w grudniu 2014 r., spółka wystawiła fakturę korygującą.
W księgach którego roku ująć kwotę zmniejszającą przychód?
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • uor – ustawa o rachunkowości

Zwrot towaru powoduje zmniejszenie przychodów ze sprzedaży. Wynika to wprost z art. 42 ust. 2 uor, zgodnie z którym wynik działalności operacyjnej obejmuje przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń.

Wątpliwości w tego typu przypadkach pojawiają się na przełomie lat obrotowych, kiedy powstaje pytanie, do jakiego okresu zaliczyć korektę przychodów: do roku, w którym nastąpiła sprzedaż, czy do roku, w którym wystawiono korektę?

Przepisy uor nie precyzują zasad oraz momentu korygowania przychodów. Pomocny może tu być art. 7 ust. 1 i 2. Można z niego wywnioskować, że w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy uwzględnić m.in. zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, a więc również należności ze sprzedaży, także wtedy, gdy zostaną ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Ponadto, jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego a przed jego zatwierdzeniem jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie, powinna odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy (art. 54 ust. 1).

Mając na uwadze powyższe przepisy, a także treść ekonomiczną, jaką niesie ze sobą korekta poprzednio zafakturowanego przychodu, korekty przychodów, jakie nastąpiły na przełomie roku do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, należy ująć w księgach roku, w którym powstał przychód. Zmniejszenie przychodu (korekta) nie stanowi bowiem samoistnego zdarzenia gospodarczego. Jest ściśle powiązane ze sprzedażą, która w tym przypadku nastąpiła w innym (poprzednim) okresie sprawozdawczym.

Jeśli więc faktura korygująca wystawiona w lutym 2015 r. odnosi się do przychodów 2014 r., to powinna być ujęta w księgach rachunkowych roku 2014. W sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 2014 r. korekta ta spowoduje zmniejszenie przychodów ze sprzedaży oraz należności, a także ew. zmniejszenie kosztów własnych sprzedanych towarów (wartości nabycia/zakupu sprzedanych towarów) oraz wzrost stanu zapasów (na dzień bilansowy znajdujących się poza jednostką) - jeżeli przyczyną korekty jest odmowa przyjęcia części dostawy towarów.

Dla celów podatku dochodowego korektę przychodów i kosztów - w razie zwrotu towarów handlowych - należy odnieść do okresu rozliczeniowego, w którym została wystawiona faktura pierwotna. Taki sposób postępowania nie wynika wprawdzie wprost z przepisów, ale ma potwierdzenie w licznych interpretacjach podatkowych i w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Z kolei według przepisów o VAT, aby sprzedawca mógł zmniejszyć VAT należny z tytułu sprzedaży (w związku z korektą in minus) musi posiadać potwierdzenie odbioru korekty przez nabywcę. Przepisy ustawy o VAT nie określają, jaka powinna być forma tego potwierdzenia. Wydaje się, że wystarczające będzie np.: potwierdzenie odbioru listu poleconego, e-mail, faks czy skan podpisanej faktury korygującej.

Jeśli sprzedawca (wystawiający fakturę korygującą) potwierdzenie takie otrzyma przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy (do 25. dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym), to zmniejszenia dokonuje w tej właśnie deklaracji.

Jeśli natomiast uzyska potwierdzenie po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, może uwzględnić fakturę korygującą w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskał.

A zatem jeśli faktura korygująca została wystawiona w lutym 2015 r., to sprzedawca otrzymując potwierdzenie odbioru korekty przez nabywcę do 25.03.2015 r. - obniży VAT należny w deklaracji podatkowej za luty (termin złożenia deklaracji za luty upływa 25 marca). Jeśli takie potwierdzenie uzyska po 25 marca, korektę VAT należnego ujmuje w deklaracji w następnym miesiącu (za marzec, składanej w kwietniu - art. 29a ust. 13-16 ustawy o VAT).

W lutym 2015 r. spółka wystawiła fakturę korygującą w związku ze zwrotem przez kontrahenta części towaru zakupionego w grudniu 2014 r. Sprawozdanie finansowe spółki za 2014 r. nie zostało jeszcze sporządzone. Korektę spółka dostarczyła nabywcy w lutym 2015 r. i przed złożeniem deklaracji za luty uzyskała potwierdzenie otrzymania jej przez kontrahenta. Korekta zawierała następujące dane:

  • wartość netto korekty 20 000 zł,
  • VAT należny 4 600 zł,
  • wartość brutto korekty 24 600 zł.

Wartość nabycia sprzedanych towarów objętych korektą wynosiła 17 000 zł.

Zapisy księgowe w grudniu 2014 r.:

1. Faktura korygująca:

Wn "Sprzedaż towarów" 20 000 zł;

Wn "Rozrachunki publicznoprawne" 4 600 zł;

w analityce "VAT należny do rozliczenia w późniejszym terminie"

Ma "Należności od odbiorców" 24 600 zł;

 

2. PK - Korekta wartości nabycia (zakupu) sprzedanych towarów:

Wn " Towary poza jednostką" 17 000 zł.

Ma "Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (nabycia)" 17 000 zł.

 

Zapisy księgowe w lutym 2015 r.:

1. PK - korekta VAT należnego:

Wn "Rozrachunki publicznoprawne - VAT należny" 4 600 zł

Ma "Rozrachunki publicznoprawne" 4 600 zł

w analityce "VAT należny do rozliczenia w późniejszym terminie".

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....