Jak zaksięgować zwrot towarów sprzedanych w grudniu

Wioletta Chaczykowska

W lutym 2015 r., w związku ze zwrotem przez kontrahenta części towarów zakupionych w grudniu 2014 r., spółka wystawiła fakturę korygującą.
W księgach którego roku ująć kwotę zmniejszającą przychód?
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • uor – ustawa o rachunkowości

Zwrot towaru powoduje zmniejszenie przychodów ze sprzedaży. Wynika to wprost z art. 42 ust. 2 uor, zgodnie z którym wynik działalności operacyjnej obejmuje przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń.

Wątpliwości w tego typu przypadkach pojawiają się na przełomie lat obrotowych, kiedy powstaje pytanie, do jakiego okresu zaliczyć korektę przychodów: do roku, w którym nastąpiła sprzedaż, czy do roku, w którym wystawiono korektę?

Przepisy uor nie precyzują zasad oraz momentu korygowania przychodów. Pomocny może tu być art. 7 ust. 1 i 2. Można z niego wywnioskować, że w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy uwzględnić m.in. zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, a więc również należności ze sprzedaży, także wtedy, gdy zostaną ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Ponadto, jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego a przed jego zatwierdzeniem jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie, powinna odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy (art. 54 ust. 1).

Mając na uwadze powyższe przepisy, a także treść ekonomiczną, jaką niesie ze sobą korekta poprzednio zafakturowanego przychodu, korekty przychodów, jakie nastąpiły na przełomie roku do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, należy ująć w księgach roku, w którym powstał przychód. Zmniejszenie przychodu (korekta) nie stanowi bowiem samoistnego zdarzenia gospodarczego. Jest ściśle powiązane ze sprzedażą, która w tym przypadku nastąpiła w innym (poprzednim) okresie sprawozdawczym.

Jeśli więc faktura korygująca wystawiona w lutym 2015 r. odnosi się do przychodów 2014 r., to powinna być ujęta w księgach rachunkowych roku 2014. W sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 2014 r. korekta ta spowoduje zmniejszenie przychodów ze sprzedaży oraz należności, a także ew. zmniejszenie kosztów własnych sprzedanych towarów (wartości nabycia/zakupu sprzedanych towarów) oraz wzrost stanu zapasów (na dzień bilansowy znajdujących się poza jednostką) - jeżeli przyczyną korekty jest odmowa przyjęcia części dostawy towarów.

Dla celów podatku dochodowego korektę przychodów i kosztów - w razie zwrotu towarów handlowych - należy odnieść do okresu rozliczeniowego, w którym została wystawiona faktura pierwotna. Taki sposób postępowania nie wynika wprawdzie wprost z przepisów, ale ma potwierdzenie w licznych interpretacjach podatkowych i w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Z kolei według przepisów o VAT, aby sprzedawca mógł zmniejszyć VAT należny z tytułu sprzedaży (w związku z korektą in minus) musi posiadać potwierdzenie odbioru korekty przez nabywcę. Przepisy ustawy o VAT nie określają, jaka powinna być forma tego potwierdzenia. Wydaje się, że wystarczające będzie np.: potwierdzenie odbioru listu poleconego, e-mail, faks czy skan podpisanej faktury korygującej.

Jeśli sprzedawca (wystawiający fakturę korygującą) potwierdzenie takie otrzyma przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy (do 25. dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym), to zmniejszenia dokonuje w tej właśnie deklaracji.

Jeśli natomiast uzyska potwierdzenie po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, może uwzględnić fakturę korygującą w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskał.

A zatem jeśli faktura korygująca została wystawiona w lutym 2015 r., to sprzedawca otrzymując potwierdzenie odbioru korekty przez nabywcę do 25.03.2015 r. - obniży VAT należny w deklaracji podatkowej za luty (termin złożenia deklaracji za luty upływa 25 marca). Jeśli takie potwierdzenie uzyska po 25 marca, korektę VAT należnego ujmuje w deklaracji w następnym miesiącu (za marzec, składanej w kwietniu - art. 29a ust. 13-16 ustawy o VAT).

W lutym 2015 r. spółka wystawiła fakturę korygującą w związku ze zwrotem przez kontrahenta części towaru zakupionego w grudniu 2014 r. Sprawozdanie finansowe spółki za 2014 r. nie zostało jeszcze sporządzone. Korektę spółka dostarczyła nabywcy w lutym 2015 r. i przed złożeniem deklaracji za luty uzyskała potwierdzenie otrzymania jej przez kontrahenta. Korekta zawierała następujące dane:

  • wartość netto korekty 20 000 zł,
  • VAT należny 4 600 zł,
  • wartość brutto korekty 24 600 zł.

Wartość nabycia sprzedanych towarów objętych korektą wynosiła 17 000 zł.

Zapisy księgowe w grudniu 2014 r.:

1. Faktura korygująca:

Wn "Sprzedaż towarów" 20 000 zł;

Wn "Rozrachunki publicznoprawne" 4 600 zł;

w analityce "VAT należny do rozliczenia w późniejszym terminie"

Ma "Należności od odbiorców" 24 600 zł;

 

2. PK - Korekta wartości nabycia (zakupu) sprzedanych towarów:

Wn " Towary poza jednostką" 17 000 zł.

Ma "Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (nabycia)" 17 000 zł.

 

Zapisy księgowe w lutym 2015 r.:

1. PK - korekta VAT należnego:

Wn "Rozrachunki publicznoprawne - VAT należny" 4 600 zł

Ma "Rozrachunki publicznoprawne" 4 600 zł

w analityce "VAT należny do rozliczenia w późniejszym terminie".

Więcej na temat: „Księgi rachunkowe”
Rachunkowość

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym urzędu gminy

Jesteśmy urzędem gminy. Prosimy o wskazanie właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Księgi rachunkowe

Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia za pracę – ujęcie podatkowe i księgowe

Marek Barowicz
W związku z nadzwyczajną sytuacją pracownik zwrócił się do pracodawcy o zaliczkową wypłatę wynagrodzenia.
Jakie są skutki (podatkowe i księgowe) wypłacenia mu takiej zaliczki?

Na wniosek pracownika pracodawca może przekazać mu zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenie zaliczkowe) za dany okres (miesiąc). Wypłacona zaliczka pomniejsza przyszłe wynagrodzenie za dany miesiąc. Stanowi częściowe spełnienie przez pracodawcę świadczenia przed terminem jego wymagalności. Wypłacone pracownikom kwoty podlegają zarachowaniu na poczet wynagrodzenia należnego za okres obrachunkowy, a zasady ich rozliczeń powinny wynikać z zawartych z nimi umów o pracę (wyrok SN z 24.07.2001, I PKN 552/00).

Dla pracownika wynagrodzenie zaliczkowe jest przychodem ze stosunku pracy w dacie jego wypłaty lub postawienia do dyspozycji (art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 updof). Na pracodawcy ciąży – zgodnie z art. 31 updof – obowiązek pobrania od niego zaliczki na PIT (otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe, jak otrzymane wynagrodzenie – zob. interpretacja KIS z 17.05.2017, 0111-KDIB2-2.4011.33.2017.1.IN). Ponadto od wypłaconej pracownikowi zaliczki na poczet wynagrodzenia należy odprowadzić do ZUS składkę zdrowotną oraz składki społeczne (w myśl art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej oraz art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 usus).


Nowe uproszczenia w rachunkowości

Od 1.01.2019 r. weszły w życie kolejne uproszczenia dotyczące ustawy o rachunkowości. Nie mogą być one jednak stosowane przy sporządzaniu w 2019 r. sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczęty w 2018 r.

Wprowadza je art. 9 ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Główne udogodnienia obejmują:

1. Podwyższenie progów pozwalających uznać jednostkę za małą. Wzrosły one o 50%: z 17 mln do 25,5 mln zł – w przypadku sumy bilansowej na koniec roku obrotowego, oraz z 34 mln do 51 mln zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów w roku obrotowym (bez mian pozostał próg przeciętnego zatrudnienia – 50 osób).


Księgi rachunkowe

Nowe uproszczenia w rachunkowości od 2019

Krzysztof Hałub
Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.

Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.

To jedna ze zmian w ramach pakietu uproszczeń dla przedsiębiorców, wprowadzanego ustawą z 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244). Ustawa ta zawiera także zmiany w uor.

Wśród nich jest właśnie skrócenie okresu przechowywania zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych. Należy je przechowywać co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zostały zatwierdzone.


Księgi rachunkowe

Jaka forma sprawozdania finansowego, gdy dzień bilansowy przypadł przed 1.10.2018

Anna Koleśnik
Rok obrotowy spółki z o.o. zakończył się 30.09.2018. Czy ma ona obowiązek sporządz enia sprawozdania finansowego (sf) w formie elektronicznej w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF?

Rok obrotowy spółki z o.o. zakończył się 30.09.2018. Czy ma ona obowiązek sporządz enia sprawozdania finansowego (sf) w formie elektronicznej w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF?

1.10.2018 weszły w życie przepisy nakładające obowiązek sporządzania sf w postaci elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców (wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, a także będących osobami fizycznymi prowadzącymi księgi rachunkowe) – w kwalifikowanej formie określonej przez MF.


Księgi rachunkowe

Odsetki od udziału kapitałowego wypłacane wspólnikom osobowych spółek handlowych – ujęcie księgowe

Marek Barowicz
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych wypłatę odsetek od udziału kapitałowego przysługujących wspólnikowi spółki jawnej?

Rachunkowość

Inwentaryzacja należności spornych i wątpliwych

W art. 26 ust. 1 pkt 3 uor, poświęconym inwentaryzacji, wskazano, że należności sporne i wątpliwe inwentaryzuje się drogą porównania danych (weryfikacji). Uor nie wyjaśnia, co to są należności sporne i wątpliwe. W art. 35b uor, dotyczącym odpisów aktualizujących należności, jest mowa m.in. o odpisach na należności: kwestionowane przez dłużników, od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz w stosunku do których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub układowe, od dłużników, których wniosek o ogłoszenie upadłości sąd oddalił z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania oraz z zapłatą których dłużnik zalega, a wg oceny jednostki ich spłata w umownej kwocie nie jest prawdopodobna.
Z przepisów o podatku dochodowym wynika z kolei, że nieściągalność należności uznaje się w szczególności za uprawdopodobnioną, gdy:
dłużnik zmarł, został wykreślony z CEIDG, postawiony w stan likwidacji lub upadłości,
zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, układowe lub ugodowe,
należność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,
należność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego (art. 16 ust. 2 updop oraz art. 23 ust. 3 updof).
Co zatem rozumie się w uor przez należności sporne i wątpliwe? Czy dokonanie odpisu aktualizującego zwalnia od uzgodnienia należności z kontrahentami?

Rachunkowość

Zakup licencji w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej

Państwowa jednostka budżetowa prosi o wyjaśnienie, czy zakupione na okres roku licencje (np. na publikacje elektroniczne, programy antywirusowe) kwalifikować w księgach rachunkowych do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli w następnym roku, od tych samych kontrahentów, ponownie kupuje roczną licencję na aktualizację programów dotyczących publikacji i antywirusowych.

Księgi rachunkowe

Opłaty klimatyczne w księgach rachunkowych

W jaki sposób powinny być ujęte w księgach rachunkowych opłaty klimatyczne pobierane przez hotel na rzecz gminy?

Rachunkowość

Ewidencja cła

Jak zaksięgować cło pobrane od importowanych materiałów? Materiały wyceniamy w cenach zakupu.
Czy cło wchodzi w zakres ceny zakupu, czy ceny nabycia?

Księgi rachunkowe

Księgowe ujęcie podatku od przychodów z budynków

Tadeusz Waślicki
Jak ujmować w księgach rachunkowych tzw. podatek minimalny (od nieruchomości komercyjnych)?
Spółka z o.o., której księgi prowadzę, ma kilka nieruchomości o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł. Moja wątpliwość wynika z tego, że muszę w księgach ująć zarówno zaliczkę na CIT, jak i podatek wynikający z posiadania nieruchomości.

Księgi rachunkowe

Rozliczenie usług w toku w jednostce prowadzącej konta kosztów według rodzaju wyłącznie w zespole 4

Tadeusz Waślicki
Spółka z o.o. świadczy trwające nie dłużej niż 6 mies. usługi budowlane (nie są one zaliczane do usług długoterminowych). Prowadzi także w niewielkim zakresie nieskomplikowaną produkcję, która często na dzień bilansowy nie jest zakończona. Niezakończone usługi budowlane – wycenione w odpowiednim procencie umówionej ceny, pomniejszonej o przeciętny zysk – księguje na dzień bilansowy zapisem: Wn konto 60, Ma konto 49. Podobnie ujmuje w księgach – wycenione wg cen sprzedaży netto pomniejszonych o przeciętny zysk – wyroby oraz produkcję w toku. Na dzień bilansowy saldo konta 49 przenoszone jest na wynik finansowy.
Czy w następnym roku obrotowym spółka powinna przenieść wartość usług niezakończonych z poprzedniego roku ponownie na konto 49? Jak rozliczyć i zaewidencjonować produkcję w toku na koniec okresu sprawozdawczego? Jak ustalić zmianę stanu produktów?
Spółka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie w zespole 4 „Koszty według rodzajów” oraz stosuje rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować wpłaty w systemie PayU dokonywane przez klientów

Tadeusz Waślicki
Spółka z o.o. zamierza w bieżącym roku uruchomić dodatkową sprzedaż przez sklep internetowy. Klienci będą płacić za zakupiony towar przez PayU i otrzymają go dopiero po dokonaniu zapłaty.
Jak księgować takie wpłaty?
Kiedy ujmować przychód ze sprzedaży i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

Księgi rachunkowe

Czy jednostka stosująca bilansową metodę rozliczania różnic kursowych składa w US sprawozdanie z badania

Anna Koleśnik
Czy spółka z o.o., która dobrowolnie poddała badaniu biegłego rewidenta swoje sprawozdanie finansowe (sf) za 2017, ma obowiązek składania do US sprawozdania z badania?
Czy taki obowiązek ciąży także na spółce (podatniku CIT), która musi poddać sf badaniu jedynie z uwagi na wybraną metodę ustalania różnic kursowych?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....