Jak zaksięgować wpłaty w systemie PayU dokonywane przez klientów

Tadeusz Waślicki biegły rewident

Spółka z o.o. zamierza w bieżącym roku uruchomić dodatkową sprzedaż przez sklep internetowy. Klienci będą płacić za zakupiony towar przez PayU i otrzymają go dopiero po dokonaniu zapłaty.
Jak księgować takie wpłaty?
Kiedy ujmować przychód ze sprzedaży i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

Płatności internetowe realizowane za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji płatniczych, jak np. PayU, są znacznie szybciej realizowane niż zwykły przelew bankowy i wygodniejsze zarówno dla klientów, jak i sprzedawców.

  • uor – ustawa o rachunkowości

System PayU zapewnia sprawne przekazywanie środków pieniężnych pomiędzy kupującym a sprzedawcą. Kupujący może przelać dowolną kwotę na konto sprzedawcy w PayU za pomocą zaledwie kilku „kliknięć”, korzystając m.in. z karty bankomatowej lub swojego rachunku w internetowym banku. Wszystkie wpłaty są księgowane w czasie rzeczywistym, o czym sprzedający jest niezwłocznie informowany i po otrzymaniu zawiadomienia o wpłacie może wysłać towar do kupującego.

Wdrożenie płatności elektronicznych wymaga zintegrowania oprogramowania sklepu z wybranym systemem płatności. Jest to czynność dość prosta, ponieważ ułatwiają ją gotowe skrypty lub moduły oprogramowania. Niemniej jednak jest to raczej zadanie dla informatyka mającego już pewne doświadczenie w zakresie wyboru i uruchamiania programów do obsługi sklepów internetowych i integracji systemów płatniczych.

Moment powstania przychodu

Dla potrzeb księgowości istotne jest ustalenie momentu powstania przychodu ze sprzedaży, ponieważ decyduje on o dacie ujęcia przychodu w księgach rachunkowych. Niestety, uor nie określa, pod jaką datą przychód uważa się za zrealizowany. Wymaga ona jedynie, by w księgach rachunkowych jednostki zostały ujęte wszystkie uzyskane w danym okresie przypadające jej przychody oraz obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, bez względu na to, czy zostały opłacone, czy też nie (por. art. 6 ust. 1 uor).

Jeżeli klient zakupi towar, wybierając metodę płatności „płacę przez PayU”, spółka dostanie powiadomienie o rozpoczęciu zamówienia, a w kolejnej wiadomości – o dokonaniu zapłaty, która w tym czasie nie wpłynie jeszcze na jej rachunek bankowy. Zazwyczaj przelew na ten rachunek następuje kolejnego dnia po dokonaniu zapłaty w PayU przez klienta na konto sklepu spółki.

Ogólne zasady wyznaczania momentu powstania przychodu z działalności gospodarczej określa art. 12 ust. 3a updop (oraz odpowiednio art. 14 ust. 1c updof). Ustawy o podatku dochodowym zasadniczo za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważają dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo dzień uregulowania należności.

Jeżeli więc zapłata za towar nastąpi przed jego wydaniem kupującemu (a tak będzie zazwyczaj), to przychód na potrzeby CIT powstanie w dacie otrzymania zapłaty. Uważam, że w takim przypadku spółka może w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości zamieścić zapis, że w celu uniknięcia rozbieżności między przepisami bilansowymi i podatkowymi moment powstania przychodu dla celów rachunkowych ustalany będzie wg przepisów updop, jeżeli nie zniekształci to w istotny sposób rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego spółki.

Wydaje się, że w przypadku ujmowania przychodów w momencie zapłaty – wcześniejszym o dzień lub 2 dni od dostawy towaru – takie niebezpieczeństwo nie zaistnieje, tym bardziej że informacja o tym zostanie podana w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Obowiązek podatkowy w VAT

Dla księgowego ujęcia operacji istotny jest również moment powstania obowiązku podatkowego w VAT. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek ten powstaje zasadniczo z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, ale w myśl art. 19a ust. 8, jeżeli przed dokonaniem dostawy otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje w odniesieniu do otrzymanej kwoty – z chwilą jej otrzymania.

W przypadku korzystania przez spółkę z „pośrednictwa” PayU może powstać wątpliwość, czy przychód podatkowy i rachunkowy lub obowiązek podatkowy w VAT powstanie z chwilą wpłaty klientów na konto w PayU, czy dopiero w dacie przekazania tych środków na rachunek bankowy spółki. Wtedy też powstaje przychód i obowiązek podatkowy w VAT. Obecnie powszechnie przyjmuje się stanowisko, wyrażane przez fiskusa, że zapłata za sprzedany towar następuje już w momencie zarejestrowania wpłat klientów w PayU, a nie dopiero po przelewie środków na rachunek bankowy spółki.

Utożsamianie daty przychodu (i obowiązku podatkowego VAT) dopiero z datą wpływu pieniędzy na rachunek bankowy spółki byłoby błędne. Od momentu otrzymania wpłaty na konto PayU spółka ma już możliwość dysponowania tymi środkami.

Ponieważ niektórzy operatorzy płatności zezwalają w podpisywanych umowach na samodzielne przelewanie przez firmy środków uzyskanych w systemie internetowym, to przyjęcie daty pojawienia się środków na rachunku bankowym podatnika mogłoby prowadzić do nieprawidłowości w określeniu zobowiązań podatkowych. Niektóre firmy miałyby bowiem prawo przesuwać uzyskane środki pieniężne na rachunek bankowy z odstępstwem czasowym, w skrajnych przypadkach nawet po kilku tygodniach.

Ujęcie w księgach rachunkowych

Po przedstawieniu podstawowych zasad opodatkowania i ujmowania w księgach rachunkowych transakcji z wykorzystaniem platformy typu PayU przedstawiamy schemat ujęcia tych zdarzeń w księgach rachunkowych spółki, o co pytał Czytelnik.

Księgowania

1. Wpływ środków pieniężnych na konto spółki na platformie PayU:

Wn konto 14 „Krótkoterminowe aktywa finansowe” – w analityce „Środki pieniężne w drodze – konto płatności on-line”,

Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami” – w analityce „Płatności dokonywane w systemie PayU”.

2. Przychód ze sprzedaży towarów:

Wn konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami” – w analityce „Płatności dokonywane w systemie PayU”,

Ma konto 73-0 „Sprzedaż towarów” – w analityce „Sprzedaż przez sklep internetowy”.

3. Podatek VAT od sprzedaży towarów:

Wn konto 73-0 „Sprzedaż towarów”,

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” – w analityce „Podatek VAT należny”.

4. Wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy spółki (w kwocie potwierdzonej wyciągiem z rachunku bankowego):

Wn konto 13-0 „Rachunek bieżący”,

Ma konto 14 „Krótkoterminowe aktywa finansowe” – w analityce „Środki pieniężne w drodze – konto płatności on-line”.

5. Koszt prowizji pobieranej przez firmę „PayU” pośredniczącą w transferze środków:

Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” – w analityce „Usługi obce” lub konto zespołu 5,

Ma konto 14 „Krótkoterminowe aktywa finansowe” – w analityce „Środki pieniężne w drodze – konto płatności on-line”.

6. Zapłata VAT:

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” – w analityce „Podatek VAT należny”,

Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”.

Przedstawiony schemat księgowań ma charakter poglądowy, ponieważ księgowanie wpłat do systemu PayU powinno odbywać się w sposób zautomatyzowany, ze względu na liczbę dokonywanych codziennie operacji. Jest to jednak uzależnione od posiadanego przez sklep internetowy oprogramowania oraz jego integracji z systemem PayU oraz oprogramowaniem banku internetowego.

Tym niemniej w każdym przypadku istotne jest zachowanie obowiązujących terminów ujęcia przychodu ze sprzedaży, rozliczenia VAT, potrącenia prowizji platformy płatniczej za dany miesiąc usług.

W schemacie księgowań nie przedstawiono księgowania – w ślad za uzyskanym przychodem ze sprzedaży – kosztu sprzedanych towarów w cenach nabycia (zakupu). Powiązanie tych 2 operacji (sprzedaży i kosztu własnego) jest oczywiste, ale zależeć będzie (w kwestii jakościowej) od posiadanego oprogramowania i wyposażenia technicznego sklepu internetowego. Zawsze należy pamiętać, że sprzedaż towaru musi zostać obciążona kosztem towarów sprzedanych w cenach nabycia (zakupu).

Temat: „Księgi rachunkowe”
Księgi rachunkowe

Opłata wstępna w rozliczeniach międzyokresowych czynnych – skutki bilansowe i podatkowe

Aneta Szwęch
Firma zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest maszyna produkcyjna. Ze względu na uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości umowa jest uznawana także dla celów bilansowych za leasing operacyjny. Na podstawie obowiązujących w firmie zasad (polityki) rachunkowości opłata wstępna jest rozliczana za pośrednictwem konta rozliczeń międzyokresowych czynnych.
Czy wobec takiego sposobu księgowego rozliczania opłaty wstępnej firma w tym samym czasie powinna kwalifikować miesięczne odpisy do kosztów podatkowych? Jak ująć opłatę wstępną w księgach rachunkowych i rozliczyć dla celów podatku dochodowego?

Uor nie określa szczegółowo zasad ewidencjonowania oraz rozliczania tej opłaty. Zazwyczaj stanowi ona istotną część sumy opłat leasingowych i na podstawie art. 39 ust. 1 i 3 uor – jako opłata dotycząca przyszłych okresów – jest odpisywana sukcesywnie w ciężar kosztów przez okres trwania umowy leasingu.

Szczegółowe rozwiązania określa KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa, który w pkt 5.1 i 5.3 stanowi, że opłatę wstępną rozlicza się przez okres leasingu metodą liniową i obciąża nią równomiernie, w jednakowej wysokości, koszty poszczególnych miesięcy lub kwartałów objętych okresem leasingu, co może wymagać dokonywania czynnych lub biernych rozliczeń międzyokresowych.


Rachunkowość

Uproszczenia księgowe dla małych jednostek

Które jednostki małe mogą korzystać z uproszczeń polegających na: • rezygnacji z zachowania zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów oraz odstąpieniu od dokonywania odpisów aktualizujących – art. 7 ust. 2b uor,
• możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych według zasad określonych w przepisach podatkowych – art. 32 ust. 7 uor,
• nietworzeniu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników – art. 39 ust. 6 uor?

Księgi rachunkowe

Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Spółka zamierza kupić spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Niewykluczone, że następnie – po dokonaniu nakładów na adaptację – lokal zostanie przez nią wynajęty.
Jak ująć takie operacje w księgach rachunkowych? Spółka korzysta z uproszczenia polegającego na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 32 ust. 7 uor).

Spółka zamierza kupić spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Niewykluczone, że następnie – po dokonaniu nakładów na adaptację – lokal zostanie przez nią wynajęty.

Jak ująć takie operacje w księgach rachunkowych? Spółka korzysta z uproszczenia polegającego na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 32 ust. 7 uor).

Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego zalicza się – zgodnie z art. 244 Kc – do ograniczonych praw rzeczowych, których cechą charakterystyczną jest, że są to prawa związane z rzeczą-nieruchomością (właścicielem budynku, w którym znajduje się lokal użytkowy, wykorzystywany na podstawie prawa spółdzielczego, pozostaje spółdzielnia).


Księgi rachunkowe

Sprzedaż towaru w promocji – podatki i ewidencja księgowa

Aneta Szwęch
Sprzedaż towarów po promocyjnej cenie (niższej od regularnej ceny stosowanej przez sprzedawcę, ceny rynkowej lub ceny zakupu) bądź wręcz za symboliczną złotówkę jest często stosowanym narzędziem marketingowym służącym pozyskaniu nowych klientów oraz zatrzymaniu dotychczasowych.
Przyjrzyjmy się, w jaki sposób rozliczyć ją dla celów VAT oraz podatku dochodowego, i jak ująć w księgach rachunkowych.

Rachunkowość

Elektroniczne uzgodnienie sald aktywów i pasywów

Agnieszka Baklarz
Jaką postać powinno przybrać i jak powinno przebiegać elektroniczne uzgodnienie sald? Czy wymagany jest elektroniczny podpis?

Księgi rachunkowe

Przelew z rachunku VAT na rachunek US w celu zapłaty zaliczki na CIT – sposób księgowania

Aneta Szwęch
Spółka oprócz rachunku rozliczeniowego w banku ma także rachunek VAT. Dotychczas dość często się zdarzało, że na rachunku VAT znajdowało się więcej środków niż na rachunku rozliczeniowym, ale spółka nie mogła ich rozchodować na cele inne niż związane z VAT.
Podobno pojawiła się możliwość regulowania z rachunku VAT zobowiązań publicznoprawnych innych niż VAT. Jak w takim razie będzie przebiegała np. zapłata zaliczki CIT z tego rachunku?
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?

Rachunkowość

Sprawdzenie dowodu księgowego (wyciągu bankowego) przez głównego księgowego

Kto (czy główny księgowy) sprawdza w gminnej jednostce budżetowej dowody księgowe mające postać wyciągów bankowych?

Rachunkowość

Ewidencja kosztów tłumaczeń i notarialnych poświadczeń podpisów

Jesteśmy jednostką budżetową. Jak ująć w ewidencji księgowej koszty wykonania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na potrzeby postępowania prokuratorskiego oraz notarialnych poświadczeń podpisów pism do ubezpieczycieli o wypłatę kwot gwarancyjnych? Tłumaczenie i poświadczenie podpisów dotyczy zadania, dla którego otwarty jest tytuł inwestycyjny.

Księgi rachunkowe

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności od dłużnika – ujęcie księgowe i podatkowe

Przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe ma kilku kontrahentów, którzy uporczywie, mimo monitów, zwlekają z zapłatą za kupione towary i usługi. Zastanawia się nad obciążeniem ich – poza odsetkami za zwłokę – dodatkową rekompensatą o równowartości 40 euro za koszty odzyskiwania należności.
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?

Wierzycielowi, który po spełnieniu swojego świadczenia nie otrzymał od dłużnika zapłaty w określonym umownie terminie, przysługuje, bez wezwania:

  • rekompensata za koszty odzyskiwania należności o równowartości 40 euro,
  • zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających równowartość 40 euro – gdy faktycznie poniesione koszty odzyskiwania należności przekraczają tę kwotę.

Rachunkowość

Jak liczyć wskaźnik rentowności sprzedaży

Mam wątpliwość, jak obliczyć jeden ze wskaźników finansowych stosowanych przez Komisję ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w corocznie zamieszczanych na łamach „Rachunkowości” wykazach sektorowych wskaźników finansowych.
Chodzi o wskaźnik rentowności sprzedaży. Komisja definiuje rentowność sprzedaży jako wynik ze sprzedaży × 100/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Jak dokładnie rozumieć termin „wynik ze sprzedaży”? Czy chodzi o pozycję „Zysk (strata) ze sprzedaży” z (poz. F) rachunku zysków i strat, czy też o inną wielkość?

Rachunkowość

Sprawdzanie dowodów księgowych

Jednostka budżetowa otrzymała jednocześnie pierwotny dowód księgowy z błędną kwotą i jego korektę.
Czy oba dowody księgowe powinna sprawdzić pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, zatwierdzić do wypłaty i ująć w księgach rachunkowych – wiedząc, że pierwotny dowód jest błędny? Czy też wystarczy wykonać te czynności tylko w odniesieniu do korekty dowodu księgowego?

Księgi rachunkowe

Korekta kosztów podatkowych po otrzymaniu i zwrocie dotacji

Krzysztof Hałub
Otrzymanie dotacji/refundacji wolnej od podatku dochodowego bądź niezaliczanej do przychodów podatkowych powoduje obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych części wydatków pokrytych tą dotacją (albo odpisów amortyzacyjnych, jeżeli jest ona przeznaczona na pokrycie ceny zakupu środków trwałych i wnip).

Rachunkowość

Ewidencja pracowniczych planów kapitałowych w księgach rachunkowych pracodawcy

Od 1.01.2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
W jaki sposób spółka z o.o. – jako pracodawca – powinna ujmować wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w swoich księgach rachunkowych?

Księgi rachunkowe

Trwałe odłączenie komponentów środka trwałego – ujęcie w księgach

Marek Barowicz
Często zdarza się, że komponenty środka trwałego są wymieniane, dołączane do niego lub odłączane i następnie likwidowane bądź sprzedawane. Przyjrzyjmy się księgowym skutkom takich operacji.

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów składek ZUS osoby współpracującej

Tomasz Krywan
Właściciel firmy (indywidualna działalność gospodarcza) zatrudnił na umowę o pracę swojego ojca. Obaj mają ten sam adres zamieszkania, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Składki ZUS w takim przypadku w całości pokrywa pracodawca.
Czy poprawne będzie ujęcie w kosztach działalności gospodarczej całości składek ZUS w kolumnie 13 pkpir?

Rachunkowość

Odpis nadpłat z tytułu dochodów budżetowych

Jesteśmy państwową jednostką budżetową.
Prosimy o wyjaśnienie, czy odpis nadpłaty dochodów budżetowych – zarówno dotyczącej dochodów roku bieżącego, jak i lat ubiegłych – należy ująć w księgach rachunkowych jednostki budżetowej na stronie Wn konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji ze stroną Ma konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Jak ująć odpis nadpłaty dochodów budżetowych z lat poprzednich, ujętych w roku przypisania na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Księgi rachunkowe

Jak złożyć w KRS sprawozdanie finansowe przekształconej spółki

Agnieszka Baklarz
Nasza spółka z o.o. 16.03.2019 została przekształcona w spółkę komandytową. Sporządziliśmy e-sprawozdanie finansowe spółki przekształconej, jednak nie wiemy, w jaki sposób (technicznie) złożyć je w repozytorium dokumentów finansowych KRS. Próbowaliśmy korzystać z opcji bezpłatnego zgłaszania, lecz wyświetlił się komunikat „Nie znaleziono KRS”.
Co robić w takim przypadku?

Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować fakturę na dostawę z transportem, gdy nabywca towarów na Allegro korzysta z pakietu Smart

Agnieszka Baklarz
Wykupiliśmy na portalu Allegro pakiet Smart (pakiet przesyłek do wykorzystania). Kupujemy tam towary do firmy. Na fakturze od sprzedawcy został wyszczególniony towar oraz usługa transportowa, której kosztów nie ponieśliśmy w związku z posiadanym pakietem Smart.
Jak zaksięgować taką fakturę? Czy koszty transportu netto przy usłudze Allegro Smart będą kosztem podatkowym, a jednocześnie „rabat” w kwocie brutto udzielony na usługę transportową będzie przychodem podatkowym? Czy zaksięgować tylko towar, a pominąć koszty transportu wykazane na fakturze?

Księga przychodów i rozchodów

Materiały zużyte przy świadczeniu usług weterynaryjnych – ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
Leki, opatrunki, ubranka pooperacyjne, strzykawki i inne środki medyczne, a także karma dla zwierząt po operacji stanowią materiały podstawowe bądź pomocnicze i powinny być objęte spisem z natury.

Księgi rachunkowe

Deputaty pracownicze – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Mamy tu do czynienia z przekazaniem pracownikom świadczenia w naturze (wytwarzanych w firmie produktów) – tzw. deputatu – które jest elementem wynagrodzenia za pracę.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....