Jak zaksięgować wpłaty w systemie PayU dokonywane przez klientów

Tadeusz Waślicki biegły rewident

Spółka z o.o. zamierza w bieżącym roku uruchomić dodatkową sprzedaż przez sklep internetowy. Klienci będą płacić za zakupiony towar przez PayU i otrzymają go dopiero po dokonaniu zapłaty.
Jak księgować takie wpłaty?
Kiedy ujmować przychód ze sprzedaży i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

Płatności internetowe realizowane za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji płatniczych, jak np. PayU, są znacznie szybciej realizowane niż zwykły przelew bankowy i wygodniejsze zarówno dla klientów, jak i sprzedawców.

  • uor – ustawa o rachunkowości

System PayU zapewnia sprawne przekazywanie środków pieniężnych pomiędzy kupującym a sprzedawcą. Kupujący może przelać dowolną kwotę na konto sprzedawcy w PayU za pomocą zaledwie kilku „kliknięć”, korzystając m.in. z karty bankomatowej lub swojego rachunku w internetowym banku. Wszystkie wpłaty są księgowane w czasie rzeczywistym, o czym sprzedający jest niezwłocznie informowany i po otrzymaniu zawiadomienia o wpłacie może wysłać towar do kupującego.

Wdrożenie płatności elektronicznych wymaga zintegrowania oprogramowania sklepu z wybranym systemem płatności. Jest to czynność dość prosta, ponieważ ułatwiają ją gotowe skrypty lub moduły oprogramowania. Niemniej jednak jest to raczej zadanie dla informatyka mającego już pewne doświadczenie w zakresie wyboru i uruchamiania programów do obsługi sklepów internetowych i integracji systemów płatniczych.

Moment powstania przychodu

Dla potrzeb księgowości istotne jest ustalenie momentu powstania przychodu ze sprzedaży, ponieważ decyduje on o dacie ujęcia przychodu w księgach rachunkowych. Niestety, uor nie określa, pod jaką datą przychód uważa się za zrealizowany. Wymaga ona jedynie, by w księgach rachunkowych jednostki zostały ujęte wszystkie uzyskane w danym okresie przypadające jej przychody oraz obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, bez względu na to, czy zostały opłacone, czy też nie (por. art. 6 ust. 1 uor).

Jeżeli klient zakupi towar, wybierając metodę płatności „płacę przez PayU”, spółka dostanie powiadomienie o rozpoczęciu zamówienia, a w kolejnej wiadomości – o dokonaniu zapłaty, która w tym czasie nie wpłynie jeszcze na jej rachunek bankowy. Zazwyczaj przelew na ten rachunek następuje kolejnego dnia po dokonaniu zapłaty w PayU przez klienta na konto sklepu spółki.

Ogólne zasady wyznaczania momentu powstania przychodu z działalności gospodarczej określa art. 12 ust. 3a updop (oraz odpowiednio art. 14 ust. 1c updof). Ustawy o podatku dochodowym zasadniczo za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważają dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo dzień uregulowania należności.

Jeżeli więc zapłata za towar nastąpi przed jego wydaniem kupującemu (a tak będzie zazwyczaj), to przychód na potrzeby CIT powstanie w dacie otrzymania zapłaty. Uważam, że w takim przypadku spółka może w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości zamieścić zapis, że w celu uniknięcia rozbieżności między przepisami bilansowymi i podatkowymi moment powstania przychodu dla celów rachunkowych ustalany będzie wg przepisów updop, jeżeli nie zniekształci to w istotny sposób rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego spółki.

Wydaje się, że w przypadku ujmowania przychodów w momencie zapłaty – wcześniejszym o dzień lub 2 dni od dostawy towaru – takie niebezpieczeństwo nie zaistnieje, tym bardziej że informacja o tym zostanie podana w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Obowiązek podatkowy w VAT

Dla księgowego ujęcia operacji istotny jest również moment powstania obowiązku podatkowego w VAT. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek ten powstaje zasadniczo z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, ale w myśl art. 19a ust. 8, jeżeli przed dokonaniem dostawy otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje w odniesieniu do otrzymanej kwoty – z chwilą jej otrzymania.

W przypadku korzystania przez spółkę z „pośrednictwa” PayU może powstać wątpliwość, czy przychód podatkowy i rachunkowy lub obowiązek podatkowy w VAT powstanie z chwilą wpłaty klientów na konto w PayU, czy dopiero w dacie przekazania tych środków na rachunek bankowy spółki. Wtedy też powstaje przychód i obowiązek podatkowy w VAT. Obecnie powszechnie przyjmuje się stanowisko, wyrażane przez fiskusa, że zapłata za sprzedany towar następuje już w momencie zarejestrowania wpłat klientów w PayU, a nie dopiero po przelewie środków na rachunek bankowy spółki.

Utożsamianie daty przychodu (i obowiązku podatkowego VAT) dopiero z datą wpływu pieniędzy na rachunek bankowy spółki byłoby błędne. Od momentu otrzymania wpłaty na konto PayU spółka ma już możliwość dysponowania tymi środkami.

Ponieważ niektórzy operatorzy płatności zezwalają w podpisywanych umowach na samodzielne przelewanie przez firmy środków uzyskanych w systemie internetowym, to przyjęcie daty pojawienia się środków na rachunku bankowym podatnika mogłoby prowadzić do nieprawidłowości w określeniu zobowiązań podatkowych. Niektóre firmy miałyby bowiem prawo przesuwać uzyskane środki pieniężne na rachunek bankowy z odstępstwem czasowym, w skrajnych przypadkach nawet po kilku tygodniach.

Ujęcie w księgach rachunkowych

Po przedstawieniu podstawowych zasad opodatkowania i ujmowania w księgach rachunkowych transakcji z wykorzystaniem platformy typu PayU przedstawiamy schemat ujęcia tych zdarzeń w księgach rachunkowych spółki, o co pytał Czytelnik.

Księgowania

1. Wpływ środków pieniężnych na konto spółki na platformie PayU:

Wn konto 14 „Krótkoterminowe aktywa finansowe” – w analityce „Środki pieniężne w drodze – konto płatności on-line”,

Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami” – w analityce „Płatności dokonywane w systemie PayU”.

2. Przychód ze sprzedaży towarów:

Wn konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami” – w analityce „Płatności dokonywane w systemie PayU”,

Ma konto 73-0 „Sprzedaż towarów” – w analityce „Sprzedaż przez sklep internetowy”.

3. Podatek VAT od sprzedaży towarów:

Wn konto 73-0 „Sprzedaż towarów”,

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” – w analityce „Podatek VAT należny”.

4. Wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy spółki (w kwocie potwierdzonej wyciągiem z rachunku bankowego):

Wn konto 13-0 „Rachunek bieżący”,

Ma konto 14 „Krótkoterminowe aktywa finansowe” – w analityce „Środki pieniężne w drodze – konto płatności on-line”.

5. Koszt prowizji pobieranej przez firmę „PayU” pośredniczącą w transferze środków:

Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” – w analityce „Usługi obce” lub konto zespołu 5,

Ma konto 14 „Krótkoterminowe aktywa finansowe” – w analityce „Środki pieniężne w drodze – konto płatności on-line”.

6. Zapłata VAT:

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” – w analityce „Podatek VAT należny”,

Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”.

Przedstawiony schemat księgowań ma charakter poglądowy, ponieważ księgowanie wpłat do systemu PayU powinno odbywać się w sposób zautomatyzowany, ze względu na liczbę dokonywanych codziennie operacji. Jest to jednak uzależnione od posiadanego przez sklep internetowy oprogramowania oraz jego integracji z systemem PayU oraz oprogramowaniem banku internetowego.

Tym niemniej w każdym przypadku istotne jest zachowanie obowiązujących terminów ujęcia przychodu ze sprzedaży, rozliczenia VAT, potrącenia prowizji platformy płatniczej za dany miesiąc usług.

W schemacie księgowań nie przedstawiono księgowania – w ślad za uzyskanym przychodem ze sprzedaży – kosztu sprzedanych towarów w cenach nabycia (zakupu). Powiązanie tych 2 operacji (sprzedaży i kosztu własnego) jest oczywiste, ale zależeć będzie (w kwestii jakościowej) od posiadanego oprogramowania i wyposażenia technicznego sklepu internetowego. Zawsze należy pamiętać, że sprzedaż towaru musi zostać obciążona kosztem towarów sprzedanych w cenach nabycia (zakupu).

Więcej na temat: „Księgi rachunkowe”
Księgi rachunkowe

Korekta kosztów podatkowych po otrzymaniu i zwrocie dotacji

Krzysztof Hałub
Otrzymanie dotacji/refundacji wolnej od podatku dochodowego bądź niezaliczanej do przychodów podatkowych powoduje obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych części wydatków pokrytych tą dotacją (albo odpisów amortyzacyjnych, jeżeli jest ona przeznaczona na pokrycie ceny zakupu środków trwałych i wnip).

Rachunkowość

Ewidencja pracowniczych planów kapitałowych w księgach rachunkowych pracodawcy

Od 1.01.2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
W jaki sposób spółka z o.o. – jako pracodawca – powinna ujmować wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w swoich księgach rachunkowych?

Księgi rachunkowe

Trwałe odłączenie komponentów środka trwałego – ujęcie w księgach

Marek Barowicz
Często zdarza się, że komponenty środka trwałego są wymieniane, dołączane do niego lub odłączane i następnie likwidowane bądź sprzedawane. Przyjrzyjmy się księgowym skutkom takich operacji.

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów składek ZUS osoby współpracującej

Tomasz Krywan
Właściciel firmy (indywidualna działalność gospodarcza) zatrudnił na umowę o pracę swojego ojca. Obaj mają ten sam adres zamieszkania, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Składki ZUS w takim przypadku w całości pokrywa pracodawca.
Czy poprawne będzie ujęcie w kosztach działalności gospodarczej całości składek ZUS w kolumnie 13 pkpir?

Rachunkowość

Odpis nadpłat z tytułu dochodów budżetowych

Jesteśmy państwową jednostką budżetową.
Prosimy o wyjaśnienie, czy odpis nadpłaty dochodów budżetowych – zarówno dotyczącej dochodów roku bieżącego, jak i lat ubiegłych – należy ująć w księgach rachunkowych jednostki budżetowej na stronie Wn konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji ze stroną Ma konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Jak ująć odpis nadpłaty dochodów budżetowych z lat poprzednich, ujętych w roku przypisania na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Księgi rachunkowe

Jak złożyć w KRS sprawozdanie finansowe przekształconej spółki

Agnieszka Baklarz
Nasza spółka z o.o. 16.03.2019 została przekształcona w spółkę komandytową. Sporządziliśmy e-sprawozdanie finansowe spółki przekształconej, jednak nie wiemy, w jaki sposób (technicznie) złożyć je w repozytorium dokumentów finansowych KRS. Próbowaliśmy korzystać z opcji bezpłatnego zgłaszania, lecz wyświetlił się komunikat „Nie znaleziono KRS”.
Co robić w takim przypadku?

Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować fakturę na dostawę z transportem, gdy nabywca towarów na Allegro korzysta z pakietu Smart

Agnieszka Baklarz
Wykupiliśmy na portalu Allegro pakiet Smart (pakiet przesyłek do wykorzystania). Kupujemy tam towary do firmy. Na fakturze od sprzedawcy został wyszczególniony towar oraz usługa transportowa, której kosztów nie ponieśliśmy w związku z posiadanym pakietem Smart.
Jak zaksięgować taką fakturę? Czy koszty transportu netto przy usłudze Allegro Smart będą kosztem podatkowym, a jednocześnie „rabat” w kwocie brutto udzielony na usługę transportową będzie przychodem podatkowym? Czy zaksięgować tylko towar, a pominąć koszty transportu wykazane na fakturze?

Księga przychodów i rozchodów

Materiały zużyte przy świadczeniu usług weterynaryjnych – ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
Leki, opatrunki, ubranka pooperacyjne, strzykawki i inne środki medyczne, a także karma dla zwierząt po operacji stanowią materiały podstawowe bądź pomocnicze i powinny być objęte spisem z natury.

Księgi rachunkowe

Deputaty pracownicze – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Mamy tu do czynienia z przekazaniem pracownikom świadczenia w naturze (wytwarzanych w firmie produktów) – tzw. deputatu – które jest elementem wynagrodzenia za pracę.


Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?

Od 1.01.2018 r. updop i updof wprowadziły – odpowiednio – w art. 24b i art. 30g regulacje dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zostały zmodyfikowane od 1.01.2019 r.


Rachunkowość

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym urzędu gminy

Jesteśmy urzędem gminy. Prosimy o wskazanie właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Księgi rachunkowe

Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia za pracę – ujęcie podatkowe i księgowe

Marek Barowicz
W związku z nadzwyczajną sytuacją pracownik zwrócił się do pracodawcy o zaliczkową wypłatę wynagrodzenia.
Jakie są skutki (podatkowe i księgowe) wypłacenia mu takiej zaliczki?

Na wniosek pracownika pracodawca może przekazać mu zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenie zaliczkowe) za dany okres (miesiąc). Wypłacona zaliczka pomniejsza przyszłe wynagrodzenie za dany miesiąc. Stanowi częściowe spełnienie przez pracodawcę świadczenia przed terminem jego wymagalności. Wypłacone pracownikom kwoty podlegają zarachowaniu na poczet wynagrodzenia należnego za okres obrachunkowy, a zasady ich rozliczeń powinny wynikać z zawartych z nimi umów o pracę (wyrok SN z 24.07.2001, I PKN 552/00).

Dla pracownika wynagrodzenie zaliczkowe jest przychodem ze stosunku pracy w dacie jego wypłaty lub postawienia do dyspozycji (art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 updof). Na pracodawcy ciąży – zgodnie z art. 31 updof – obowiązek pobrania od niego zaliczki na PIT (otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe, jak otrzymane wynagrodzenie – zob. interpretacja KIS z 17.05.2017, 0111-KDIB2-2.4011.33.2017.1.IN). Ponadto od wypłaconej pracownikowi zaliczki na poczet wynagrodzenia należy odprowadzić do ZUS składkę zdrowotną oraz składki społeczne (w myśl art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej oraz art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 usus).


Nowe uproszczenia w rachunkowości

Od 1.01.2019 r. weszły w życie kolejne uproszczenia dotyczące ustawy o rachunkowości. Nie mogą być one jednak stosowane przy sporządzaniu w 2019 r. sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczęty w 2018 r.

Wprowadza je art. 9 ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Główne udogodnienia obejmują:

1. Podwyższenie progów pozwalających uznać jednostkę za małą. Wzrosły one o 50%: z 17 mln do 25,5 mln zł – w przypadku sumy bilansowej na koniec roku obrotowego, oraz z 34 mln do 51 mln zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów w roku obrotowym (bez mian pozostał próg przeciętnego zatrudnienia – 50 osób).


Księgi rachunkowe

Nowe uproszczenia w rachunkowości od 2019

Krzysztof Hałub
Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.

Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.

To jedna ze zmian w ramach pakietu uproszczeń dla przedsiębiorców, wprowadzanego ustawą z 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244). Ustawa ta zawiera także zmiany w uor.

Wśród nich jest właśnie skrócenie okresu przechowywania zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych. Należy je przechowywać co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zostały zatwierdzone.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....