Jak zaksięgować fakturę za telefon za zeszły rok

Wioletta Chaczykowska

Spółka otrzymała w lutym fakturę za usługi telekomunikacyjne wykonane na przełomie lat obrotowych 2014/2015. Obejmuje ona rozmowy za grudzień 2014 r. i styczeń 2015 r. oraz abonament za styczeń i luty 2015 r.
Jak ująć w księgach rachunkowych tę fakturę?
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • uor – ustawa o rachunkowości

Jednostki prowadzące księgi rachunkowe, kwalifikując wynikające z dokumentów zdarzenia gospodarcze, w tym dotyczące kosztów, powinny kierować się m.in. zasadą memoriału. Zgodnie z nią w księgach rachunkowych danego roku należy ująć wszystkie osiągnięte przez jednostkę przychody i obciążające ją koszty dotyczące danego roku obrotowego (art. 6 ust. 1 uor).

Oznacza to, że ujęcie skutków zdarzenia następuje niezależnie od tego, czy transakcja jest udokumentowana fakturą, czy wiarygodnie oszacowana, a dalej, czy faktura taka została wystawiona pod datą danego lub następnego roku obrotowego. Najczęściej dotyczy to usług wykonanych na rzecz jednostki w zamykanym roku obrotowym (np. 2014), ale zafakturowanych przez dostawców w nowym roku (np. 2015), m.in. usług telekomunikacyjnych, o których mowa w pytaniu.

Jeżeli więc faktura została wystawiona z datą nowego roku obrotowego, ale część objętych nią kosztów dotyczy zamykanego roku (są to rozmowy za grudzień), to powinna zostać ujęta w księgach zamykanego roku na podstawie dokumentu PK przy wykorzystaniu konta "Rozliczenie zakupu", a pozostałe koszty, dotyczące nowego roku obrotowego, tj. stycznia i lutego, są aktywowane jako "Rozliczenia międzyokresowe kosztów". Zostaną one w nowym roku obrotowym sukcesywnie odpisane w koszty właściwych miesięcy. Wysokość kosztów w poszczególnych miesiącach należy ustalić w oparciu o fakturę oraz wykaz rozmów (tzw. billing).

Nie byłoby natomiast właściwe dzielenie faktury na dwie części: pierwszą, księgowaną w księgach zamykanego roku (rozmowy grudnia) i drugą, księgowaną w księgach następnego roku (abonament za styczeń i luty oraz rozmowy w styczniu).

Spółka otrzymała w styczniu fakturę za usługi telekomunikacyjne zawierającą następujące dane:

 • abonament za okres: 20.01.2015-19.02. 2015 r. - netto 100 zł, VAT 23 zł,
 • połączenia za okres: 20.12.2014-19.01.2015 r. - netto 700 zł, VAT 161 zł,
 • łączna suma faktury 984 zł, w tym VAT184 zł,
 • data wystawienia faktury - 20.01.2015 r.,
 • termin płatności - 4.02.2015 r.

Na podstawie faktury i wykazu rozmów spółka ustaliła:

 • koszty rozmów telefonicznych za grudzień - 250 zł,
 • koszty rozmów telefonicznych za styczeń - 450 zł,
 • abonament za styczeń: (100 zł : 31 dni ×12 dni) = 38,71 zł,
 • abonament za luty: (100 zł - 38,71 zł) = 61,29 zł.

Zapisy księgowe w grudniu 2014 r. (w zł):

1. PK - zarachowanie kosztów w grudniu:

Wn "Koszty według rodzaju - Usługi obce" 800,00

Ma "Rozliczenie zakupu" 800,00.

2. Aktywowanie kosztów usług telekomunikacyjnych przypadających na styczeń i luty 2015 r.

(450 + 38,71 + 61,29) = 550:

Wn "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" 550,00

Ma "Rozliczenie kosztów" 550,00.

Na dzień bilansowy saldo debetowe na koncie "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" w wysokości 550 zł oznacza stan czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, przypadających na następny rok obrotowy do rozliczenia w przyszłych okresach sprawozdawczych. W bilansie saldo to wykazane zostanie w aktywach obrotowych w poz. B.IV jako "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe".

Z kolei saldo konta "Rozliczenie zakupu" w wysokości 800 zł jednostka wykaże w pasywach bilansu sporządzonego za rok 2014 w poz. B.III.2 lit. d) - jako "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług". Rozliczenie tego salda nastąpi w księgach rachunkowych stycznia 2015 r. na podstawie faktury wystawionej przez operatora.

Ewidencja księgowa w styczniu 2015 r. (w zł):

1. Faktura za usługi telekomunikacyjne:

Wn "Rozliczenie zakupu" 800,00

Wn "Rozrachunki publicznoprawne - VAT naliczony" 184,00

Ma "Rozrachunki z dostawcami" 984,00.

2. Rozliczenie kwoty usług telekomunikacyjnych i abonamentu przypadających na styczeń, tj. 488,71 (450 + 38,71):

Wn "Koszty według rodzaju" 488,71

Ma "Rozliczenia międzyokresowe kosztów - pozostałe" 488,71.

Ewidencja księgowa w lutym 2015 r. (w zł):

1. Rozliczenie kwoty abonamentu przypadającego na luty, tj. 61,29:

Wn "Koszty według rodzaju" 61,29

Ma "Rozliczenia międzyokresowe kosztów - pozostałe" 61,29.

Jeśli spółka uzna, że pominięcie w kosztach zamykanego roku kosztów rozmów grudnia nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie jej wyniku finansowego, może zastosować uproszczenie polegające na zaksięgowaniu tych kosztów (rozmów grudnia) w ciężar kosztów stycznia (art. 4 ust. 4 uor). Taki sposób ewidencji powinien wynikać z przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i być stosowany w sposób ciągły.

W myśl przepisów o podatku dochodowym używanie telefonu wiąże się z ogólną działalnością firmy, dlatego spowodowane tym koszty zalicza się do tzw. kosztów pośrednich.

Koszty pośrednie potrącane są w dacie poniesienia, za którą uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych - domyślnie na koncie kosztów na podstawie otrzymanej faktury, a w razie jej braku - innego dowodu, z wyjątkiem rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4d-e updop, art. 22 ust. 5c-5d updof).

Natomiast prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur za usługi telekomunikacyjne spółka nabywa w miesiącu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy, ale nie wcześniej niż w miesiącu otrzymaniu faktury (co w opisanym przypadku nastąpiło w lutym).

Obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstaje zaś z chwilą wystawienia faktury, o ile faktura ta wystawiona jest terminowo (jeżeli jednak sprzedawca nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z upływem terminu płatności).

Więcej na temat: „Księgi rachunkowe”
Rachunkowość

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym urzędu gminy

Jesteśmy urzędem gminy. Prosimy o wskazanie właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Księgi rachunkowe

Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia za pracę – ujęcie podatkowe i księgowe

Marek Barowicz
W związku z nadzwyczajną sytuacją pracownik zwrócił się do pracodawcy o zaliczkową wypłatę wynagrodzenia.
Jakie są skutki (podatkowe i księgowe) wypłacenia mu takiej zaliczki?

Na wniosek pracownika pracodawca może przekazać mu zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenie zaliczkowe) za dany okres (miesiąc). Wypłacona zaliczka pomniejsza przyszłe wynagrodzenie za dany miesiąc. Stanowi częściowe spełnienie przez pracodawcę świadczenia przed terminem jego wymagalności. Wypłacone pracownikom kwoty podlegają zarachowaniu na poczet wynagrodzenia należnego za okres obrachunkowy, a zasady ich rozliczeń powinny wynikać z zawartych z nimi umów o pracę (wyrok SN z 24.07.2001, I PKN 552/00).

Dla pracownika wynagrodzenie zaliczkowe jest przychodem ze stosunku pracy w dacie jego wypłaty lub postawienia do dyspozycji (art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 updof). Na pracodawcy ciąży – zgodnie z art. 31 updof – obowiązek pobrania od niego zaliczki na PIT (otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe, jak otrzymane wynagrodzenie – zob. interpretacja KIS z 17.05.2017, 0111-KDIB2-2.4011.33.2017.1.IN). Ponadto od wypłaconej pracownikowi zaliczki na poczet wynagrodzenia należy odprowadzić do ZUS składkę zdrowotną oraz składki społeczne (w myśl art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej oraz art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 usus).


Nowe uproszczenia w rachunkowości

Od 1.01.2019 r. weszły w życie kolejne uproszczenia dotyczące ustawy o rachunkowości. Nie mogą być one jednak stosowane przy sporządzaniu w 2019 r. sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczęty w 2018 r.

Wprowadza je art. 9 ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Główne udogodnienia obejmują:

1. Podwyższenie progów pozwalających uznać jednostkę za małą. Wzrosły one o 50%: z 17 mln do 25,5 mln zł – w przypadku sumy bilansowej na koniec roku obrotowego, oraz z 34 mln do 51 mln zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów w roku obrotowym (bez mian pozostał próg przeciętnego zatrudnienia – 50 osób).


Księgi rachunkowe

Nowe uproszczenia w rachunkowości od 2019

Krzysztof Hałub
Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.

Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.

To jedna ze zmian w ramach pakietu uproszczeń dla przedsiębiorców, wprowadzanego ustawą z 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244). Ustawa ta zawiera także zmiany w uor.

Wśród nich jest właśnie skrócenie okresu przechowywania zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych. Należy je przechowywać co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zostały zatwierdzone.


Księgi rachunkowe

Jaka forma sprawozdania finansowego, gdy dzień bilansowy przypadł przed 1.10.2018

Anna Koleśnik
Rok obrotowy spółki z o.o. zakończył się 30.09.2018. Czy ma ona obowiązek sporządz enia sprawozdania finansowego (sf) w formie elektronicznej w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF?

Rok obrotowy spółki z o.o. zakończył się 30.09.2018. Czy ma ona obowiązek sporządz enia sprawozdania finansowego (sf) w formie elektronicznej w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF?

1.10.2018 weszły w życie przepisy nakładające obowiązek sporządzania sf w postaci elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców (wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, a także będących osobami fizycznymi prowadzącymi księgi rachunkowe) – w kwalifikowanej formie określonej przez MF.


Księgi rachunkowe

Odsetki od udziału kapitałowego wypłacane wspólnikom osobowych spółek handlowych – ujęcie księgowe

Marek Barowicz
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych wypłatę odsetek od udziału kapitałowego przysługujących wspólnikowi spółki jawnej?

Rachunkowość

Inwentaryzacja należności spornych i wątpliwych

W art. 26 ust. 1 pkt 3 uor, poświęconym inwentaryzacji, wskazano, że należności sporne i wątpliwe inwentaryzuje się drogą porównania danych (weryfikacji). Uor nie wyjaśnia, co to są należności sporne i wątpliwe. W art. 35b uor, dotyczącym odpisów aktualizujących należności, jest mowa m.in. o odpisach na należności: kwestionowane przez dłużników, od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz w stosunku do których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub układowe, od dłużników, których wniosek o ogłoszenie upadłości sąd oddalił z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania oraz z zapłatą których dłużnik zalega, a wg oceny jednostki ich spłata w umownej kwocie nie jest prawdopodobna.
Z przepisów o podatku dochodowym wynika z kolei, że nieściągalność należności uznaje się w szczególności za uprawdopodobnioną, gdy:
dłużnik zmarł, został wykreślony z CEIDG, postawiony w stan likwidacji lub upadłości,
zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, układowe lub ugodowe,
należność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,
należność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego (art. 16 ust. 2 updop oraz art. 23 ust. 3 updof).
Co zatem rozumie się w uor przez należności sporne i wątpliwe? Czy dokonanie odpisu aktualizującego zwalnia od uzgodnienia należności z kontrahentami?

Rachunkowość

Zakup licencji w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej

Państwowa jednostka budżetowa prosi o wyjaśnienie, czy zakupione na okres roku licencje (np. na publikacje elektroniczne, programy antywirusowe) kwalifikować w księgach rachunkowych do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli w następnym roku, od tych samych kontrahentów, ponownie kupuje roczną licencję na aktualizację programów dotyczących publikacji i antywirusowych.

Księgi rachunkowe

Opłaty klimatyczne w księgach rachunkowych

W jaki sposób powinny być ujęte w księgach rachunkowych opłaty klimatyczne pobierane przez hotel na rzecz gminy?

Rachunkowość

Ewidencja cła

Jak zaksięgować cło pobrane od importowanych materiałów? Materiały wyceniamy w cenach zakupu.
Czy cło wchodzi w zakres ceny zakupu, czy ceny nabycia?

Księgi rachunkowe

Księgowe ujęcie podatku od przychodów z budynków

Tadeusz Waślicki
Jak ujmować w księgach rachunkowych tzw. podatek minimalny (od nieruchomości komercyjnych)?
Spółka z o.o., której księgi prowadzę, ma kilka nieruchomości o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł. Moja wątpliwość wynika z tego, że muszę w księgach ująć zarówno zaliczkę na CIT, jak i podatek wynikający z posiadania nieruchomości.

Księgi rachunkowe

Rozliczenie usług w toku w jednostce prowadzącej konta kosztów według rodzaju wyłącznie w zespole 4

Tadeusz Waślicki
Spółka z o.o. świadczy trwające nie dłużej niż 6 mies. usługi budowlane (nie są one zaliczane do usług długoterminowych). Prowadzi także w niewielkim zakresie nieskomplikowaną produkcję, która często na dzień bilansowy nie jest zakończona. Niezakończone usługi budowlane – wycenione w odpowiednim procencie umówionej ceny, pomniejszonej o przeciętny zysk – księguje na dzień bilansowy zapisem: Wn konto 60, Ma konto 49. Podobnie ujmuje w księgach – wycenione wg cen sprzedaży netto pomniejszonych o przeciętny zysk – wyroby oraz produkcję w toku. Na dzień bilansowy saldo konta 49 przenoszone jest na wynik finansowy.
Czy w następnym roku obrotowym spółka powinna przenieść wartość usług niezakończonych z poprzedniego roku ponownie na konto 49? Jak rozliczyć i zaewidencjonować produkcję w toku na koniec okresu sprawozdawczego? Jak ustalić zmianę stanu produktów?
Spółka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie w zespole 4 „Koszty według rodzajów” oraz stosuje rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować wpłaty w systemie PayU dokonywane przez klientów

Tadeusz Waślicki
Spółka z o.o. zamierza w bieżącym roku uruchomić dodatkową sprzedaż przez sklep internetowy. Klienci będą płacić za zakupiony towar przez PayU i otrzymają go dopiero po dokonaniu zapłaty.
Jak księgować takie wpłaty?
Kiedy ujmować przychód ze sprzedaży i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

Księgi rachunkowe

Czy jednostka stosująca bilansową metodę rozliczania różnic kursowych składa w US sprawozdanie z badania

Anna Koleśnik
Czy spółka z o.o., która dobrowolnie poddała badaniu biegłego rewidenta swoje sprawozdanie finansowe (sf) za 2017, ma obowiązek składania do US sprawozdania z badania?
Czy taki obowiązek ciąży także na spółce (podatniku CIT), która musi poddać sf badaniu jedynie z uwagi na wybraną metodę ustalania różnic kursowych?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....