Jak zaksięgować fakturę na dostawę z transportem, gdy nabywca towarów na Allegro korzysta z pakietu Smart

Agnieszka Baklarz biegły rewident

Wykupiliśmy na portalu Allegro pakiet Smart (pakiet przesyłek do wykorzystania). Kupujemy tam towary do firmy. Na fakturze od sprzedawcy został wyszczególniony towar oraz usługa transportowa, której kosztów nie ponieśliśmy w związku z posiadanym pakietem Smart.
Jak zaksięgować taką fakturę? Czy koszty transportu netto przy usłudze Allegro Smart będą kosztem podatkowym, a jednocześnie „rabat” w kwocie brutto udzielony na usługę transportową będzie przychodem podatkowym? Czy zaksięgować tylko towar, a pominąć koszty transportu wykazane na fakturze?

Aby odpowiedzieć na te pytania, należałoby rozpatrzyć, czym w istocie jest pakiet Smart. Zgodnie z regulaminem usługi „Allegro Smart!” pozwala ona na korzystanie z udostępnionych przez sprzedających w ramach oferty określonych zgodnie z art. II ust. 4 regulaminu metod dostaw towarów świadczonych przez dostawców, bez konieczności ponoszenia wskazanej przez sprzedającego opłaty z tytułu dostawy towaru.

  • IS – izba skarbowa
  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • Kc – Kodeks cywilny
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Można więc przypuszczać, że Allegro podejmuje się świadczenia za odpłatnością usługi przejęcia przyszłego zobowiązania (długu) danego nabywcy z tytułu kosztów transportu wobec wszystkich przyszłych kontrahentów nabywcy w określonym umową czasie (miesiąc lub rok). Niemniej, z uwagi na lakoniczne postanowienia regulaminu trudno zająć jednoznaczne stanowisko co do charakteru tej usługi.

Organy podatkowe i sądy administracyjne stoją na stanowisku, że nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik (zob. np. interpretacja KIS z 1.09.2017, 0111-KDIB2-1.4010.131.2017.2.MJ, wyrok NSA z 16.04.2014, II FSK 1163/12, wyrok WSA w Łodzi z 23.08.2018, I SA/Łd 392/18). Nabywca nie powinien zatem wykazywać kosztów transportu, figurujących na otrzymanych fakturach, w kosztach podatkowych. Nie powstanie też u niego z tego tytułu przychód do opodatkowania.

Nieco bardziej skomplikowana jest kwestia odliczenia z takiej faktury VAT naliczonego z tytułu usługi transportowej.

Podatnicy mogą odliczyć kwoty VAT naliczonego wynikające z otrzymanych faktur w zakresie, w jakim towary i usługi są przez nich wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Niewątpliwie dochodzi tu do wykonania usługi transportowej na rzecz kupującego towar, na cele jego działalności gospodarczej podlegającej VAT. Jednak nie płaci on za tę usługę, bo Allegro reguluje to zobowiązanie. Niemniej – bez względu na fakt, czy kupujący zapłacił za wyświadczoną usługę – co do zasady powinien on nabyć prawo do odliczenia VAT na zasadach ogólnych (przy założeniu że jako mały podatnik nie rozlicza tego podatku metodą kasową, bo w tym przypadku – w myśl art. 86 ust. 10e ustawy o VAT – prawo do odliczenia powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi).

Jednak – jak stanowi art. 89b ustawy o VAT – w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Gdyby w opisanej sytuacji rzeczywiście następowało przejęcie przez Allegro długu z tytułu usługi transportowej, przepis ten nie powinien mieć zastosowania, gdyż na skutek tego przejęcia kupujący przestałby być dłużnikiem zobowiązanym do uregulowania należności za transport wobec sprzedawcy.

Potwierdza to interpretacja IS w Warszawie z 30.06.2016 (IPPP1/4512-367/16-2/AS): Przewidziana w Kc instytucja przejęcia długu dotyczy sytuacji, w której dochodzi do zmiany osoby dłużnika. W konsekwencji wierzyciel będzie mógł żądać zrealizowania świadczenia (zapłaty sumy pieniężnej) od innego podmiotu niż pierwotnie zobowiązany. (...) W takim przypadku spółka zostaje zwolniona przez przejemcę z obowiązku spełnienia świadczenia (co do zasady o charakterze pieniężnym) na rzecz wierzyciela. Tym samym po przejęciu zobowiązań podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za uregulowanie tych zobowiązań wobec kontrahenta staje się nabywca (...). W rezultacie więc, gdy spółka dokona zbycia zobowiązań w ramach instytucji przejęcia długów, określonej w art. 519 Kc przed upływem 150. dnia [obecnie 90. dnia] od dnia, w którym upłynął termin ich płatności, nie będzie ciążył na spółce obowiązek dokonania korekty w trybie art. 89b ustawy, w przypadku gdy nabywca nie ureguluje należności.

Poza tym należność zapewne zostanie uregulowana, tyle że nie przez kupującego, ale przez firmę Allegro, więc i firma transportowa nie będzie uprawniona do symetrycznej korekty VAT należnego w ramach tzw. ulgi na złe długi.

Niemniej, z uwagi na wątpliwości co do charakteru transakcji, bezpieczniej jest w ogóle zrezygnować z odliczenia VAT od usługi transportowej.

Transakcje, przy których koszty transportu objęte są usługą „Allegro Smart!”, można zaksięgować następująco:

1. Zakup miesięcznej usługi „Allegro Smart!” za 8,99 zł brutto

Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu” – usługi 7,31 zł

Wn konto 22 „Rozrachunki publiczno-prawne” – VAT naliczony 1,68 zł

Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” – zobowiązanie wobec Allegro 8,99 zł

2. Zapłata za usługę „Allegro Smart!”

Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” – zobowiązanie wobec Allegro 8,99 zł

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe” 8,99 zł

3. Zakup towaru od dostawcy A za 59,20 zł

(40 zł netto + 9,20 VAT + koszty dostawy 10 zł)

Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu” – towary i usługi 50 zł (40+10)

Wn konto 22 „Rozrachunki publiczno-prawne” – VAT naliczony 9,20 zł

Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” – zobowiązanie wobec dostawcy A 59,20 zł

4. Zapłata za zakup towaru od dostawcy

Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” – zobowiązanie wobec dostawcy A 49,20 zł

Ma konto 13 „Rozrachunki i kredyty bankowe” 49,20 zł

5. Rozliczenie zakupu

Wn konto zespołu 4 – koszty według rodzaju – usługi 7,31 zł

Wn konto 33 „Towary” albo 73-1 „Wartość sprzedanych towarów” 40 zł

Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne” 10 zł

Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu” 57,31 zł

6. Przeniesienie zobowiązania z tytułu transportu w ramach usługi „Allegro Smart!”

Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” – zobowiązanie wobec dostawcy A 10 zł

Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne” 10 zł.

Więcej na temat: „Księgi rachunkowe”
Księgi rachunkowe

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności od dłużnika – ujęcie księgowe i podatkowe

Przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe ma kilku kontrahentów, którzy uporczywie, mimo monitów, zwlekają z zapłatą za kupione towary i usługi. Zastanawia się nad obciążeniem ich – poza odsetkami za zwłokę – dodatkową rekompensatą o równowartości 40 euro za koszty odzyskiwania należności.
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?

Wierzycielowi, który po spełnieniu swojego świadczenia nie otrzymał od dłużnika zapłaty w określonym umownie terminie, przysługuje, bez wezwania:

  • rekompensata za koszty odzyskiwania należności o równowartości 40 euro,
  • zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających równowartość 40 euro – gdy faktycznie poniesione koszty odzyskiwania należności przekraczają tę kwotę.

Rachunkowość

Jak liczyć wskaźnik rentowności sprzedaży

Mam wątpliwość, jak obliczyć jeden ze wskaźników finansowych stosowanych przez Komisję ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w corocznie zamieszczanych na łamach „Rachunkowości” wykazach sektorowych wskaźników finansowych.
Chodzi o wskaźnik rentowności sprzedaży. Komisja definiuje rentowność sprzedaży jako wynik ze sprzedaży × 100/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Jak dokładnie rozumieć termin „wynik ze sprzedaży”? Czy chodzi o pozycję „Zysk (strata) ze sprzedaży” z (poz. F) rachunku zysków i strat, czy też o inną wielkość?

Rachunkowość

Sprawdzanie dowodów księgowych

Jednostka budżetowa otrzymała jednocześnie pierwotny dowód księgowy z błędną kwotą i jego korektę.
Czy oba dowody księgowe powinna sprawdzić pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, zatwierdzić do wypłaty i ująć w księgach rachunkowych – wiedząc, że pierwotny dowód jest błędny? Czy też wystarczy wykonać te czynności tylko w odniesieniu do korekty dowodu księgowego?

Księgi rachunkowe

Korekta kosztów podatkowych po otrzymaniu i zwrocie dotacji

Krzysztof Hałub
Otrzymanie dotacji/refundacji wolnej od podatku dochodowego bądź niezaliczanej do przychodów podatkowych powoduje obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych części wydatków pokrytych tą dotacją (albo odpisów amortyzacyjnych, jeżeli jest ona przeznaczona na pokrycie ceny zakupu środków trwałych i wnip).

Rachunkowość

Ewidencja pracowniczych planów kapitałowych w księgach rachunkowych pracodawcy

Od 1.01.2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
W jaki sposób spółka z o.o. – jako pracodawca – powinna ujmować wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w swoich księgach rachunkowych?

Księgi rachunkowe

Trwałe odłączenie komponentów środka trwałego – ujęcie w księgach

Marek Barowicz
Często zdarza się, że komponenty środka trwałego są wymieniane, dołączane do niego lub odłączane i następnie likwidowane bądź sprzedawane. Przyjrzyjmy się księgowym skutkom takich operacji.

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów składek ZUS osoby współpracującej

Tomasz Krywan
Właściciel firmy (indywidualna działalność gospodarcza) zatrudnił na umowę o pracę swojego ojca. Obaj mają ten sam adres zamieszkania, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Składki ZUS w takim przypadku w całości pokrywa pracodawca.
Czy poprawne będzie ujęcie w kosztach działalności gospodarczej całości składek ZUS w kolumnie 13 pkpir?

Rachunkowość

Odpis nadpłat z tytułu dochodów budżetowych

Jesteśmy państwową jednostką budżetową.
Prosimy o wyjaśnienie, czy odpis nadpłaty dochodów budżetowych – zarówno dotyczącej dochodów roku bieżącego, jak i lat ubiegłych – należy ująć w księgach rachunkowych jednostki budżetowej na stronie Wn konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji ze stroną Ma konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Jak ująć odpis nadpłaty dochodów budżetowych z lat poprzednich, ujętych w roku przypisania na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Księgi rachunkowe

Jak złożyć w KRS sprawozdanie finansowe przekształconej spółki

Agnieszka Baklarz
Nasza spółka z o.o. 16.03.2019 została przekształcona w spółkę komandytową. Sporządziliśmy e-sprawozdanie finansowe spółki przekształconej, jednak nie wiemy, w jaki sposób (technicznie) złożyć je w repozytorium dokumentów finansowych KRS. Próbowaliśmy korzystać z opcji bezpłatnego zgłaszania, lecz wyświetlił się komunikat „Nie znaleziono KRS”.
Co robić w takim przypadku?

Księga przychodów i rozchodów

Materiały zużyte przy świadczeniu usług weterynaryjnych – ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
Leki, opatrunki, ubranka pooperacyjne, strzykawki i inne środki medyczne, a także karma dla zwierząt po operacji stanowią materiały podstawowe bądź pomocnicze i powinny być objęte spisem z natury.

Księgi rachunkowe

Deputaty pracownicze – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Mamy tu do czynienia z przekazaniem pracownikom świadczenia w naturze (wytwarzanych w firmie produktów) – tzw. deputatu – które jest elementem wynagrodzenia za pracę.


Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?

Od 1.01.2018 r. updop i updof wprowadziły – odpowiednio – w art. 24b i art. 30g regulacje dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zostały zmodyfikowane od 1.01.2019 r.


Rachunkowość

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym urzędu gminy

Jesteśmy urzędem gminy. Prosimy o wskazanie właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Księgi rachunkowe

Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia za pracę – ujęcie podatkowe i księgowe

Marek Barowicz
W związku z nadzwyczajną sytuacją pracownik zwrócił się do pracodawcy o zaliczkową wypłatę wynagrodzenia.
Jakie są skutki (podatkowe i księgowe) wypłacenia mu takiej zaliczki?

Na wniosek pracownika pracodawca może przekazać mu zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenie zaliczkowe) za dany okres (miesiąc). Wypłacona zaliczka pomniejsza przyszłe wynagrodzenie za dany miesiąc. Stanowi częściowe spełnienie przez pracodawcę świadczenia przed terminem jego wymagalności. Wypłacone pracownikom kwoty podlegają zarachowaniu na poczet wynagrodzenia należnego za okres obrachunkowy, a zasady ich rozliczeń powinny wynikać z zawartych z nimi umów o pracę (wyrok SN z 24.07.2001, I PKN 552/00).

Dla pracownika wynagrodzenie zaliczkowe jest przychodem ze stosunku pracy w dacie jego wypłaty lub postawienia do dyspozycji (art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 updof). Na pracodawcy ciąży – zgodnie z art. 31 updof – obowiązek pobrania od niego zaliczki na PIT (otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe, jak otrzymane wynagrodzenie – zob. interpretacja KIS z 17.05.2017, 0111-KDIB2-2.4011.33.2017.1.IN). Ponadto od wypłaconej pracownikowi zaliczki na poczet wynagrodzenia należy odprowadzić do ZUS składkę zdrowotną oraz składki społeczne (w myśl art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej oraz art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 usus).


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....