Jak wyceniać aktywa i pasywa

Przemysław Kabalski dr hab., pracownik naukowy na Wydziale Zarządzania uniwersytetu Łódzkiego
Weryfikując zasady wyceny aktywów i pasywów przewidziane w ustawie o rachunkowości, należałoby przede wszystkim ustalić kryteria oceny tych zasad, gdyż zależą one od celów, jakim ma służyć sprawozdawczość finansowa.
  • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
  • US – urząd skarbowy
  • uor – ustawa o rachunkowości
  • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)

Ankieta w sprawie oceny rozwiązań ustawy o rachunkowości (uor), ogłoszona przez Ministerstwo Finansów, zdaje się wskazywać na zamiar kolejnej gruntownej nowelizacji tej ustawy. Przystępując do prac nad uor, warto się zastanowić, co dla wiarygodności, a w ślad za tym przydatności sprawozdań finansowych (sf) jest najważniejsze, czyli nad wyceną, a szczególnie wyceną aktywów i pasywów bilansu. Wycena wpływa bowiem zasadniczo na podział wyniku finansowego, a tym samym na zachowanie kapitału jednostki i w konsekwencji na rozwój i bezpieczeństwo całego obrotu gospodarczego. Wyznacza także w istotnym stopniu koszty sporządzania sf i ich rewizji (badania). Przepisy uor dotyczące wyceny zawierają też przekłamania, które – choć nie mają istotnego wpływu na praktykę – przy okazji nowelizacji warto skorygować.

Niech ten artykuł będzie przyczynkiem do pogłębionej dyskusji nt. wyceny pozycji sf. Stawiamy w nim raczej pytania, niż dajemy gotowe odpowiedzi.

Wycena bilansowa w uor – stan obecny

Przypomnijmy, że w myśl obecnego brzmienia uor aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (wnip) – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

1a) nieruchomości oraz wnip zaliczane do inwestycji – wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz wnip lub wg ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej,

2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

Wyświetlono 5% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....