Jak w dobie pandemii sporządzać listę płac

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Abolicja składkowa dla firm zatrudniających poniżej 10 osób, zwiększenie limitów zwolnień z podatku dla świadczeń socjalnych i przesunięcie terminu zapłaty PIT za pracowników to rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej, na które powinny zwrócić uwagę służby kadrowo-płacowe firm.

[1] DzU poz. 568.

[2] Ustawa z 2.03.2020 r. (DzU poz. 374).

Wprowadziła je nowelizacja z 31.03.2020 r.[1] wielu ustaw, w tym tzw. specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych[2], która w przeważającej mierze weszła w życie z tą datą.

Abolicja składkowa

W myśl nowego art. 31zo specustawy na wniosek płatnika składek, który 29.02.2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób (wliczając siebie), zwalnia się z obowiązku opłacenia nieuregulowanych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na FP, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub FEP należnych za okres od 1.03.2020 do 31.05.2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

Zatrudniający skorzysta z tego przywileju, jeżeli spełni łącznie 3 warunki:

 • został zgłoszony jako płatnik składek przed 1.02.2020 r.,
 • prześle do ZUS deklaracje rozliczeniowe i/lub raporty imienne za marzec, kwiecień i maj 2020 r. w obowiązujących terminach, ale najpóźniej 30.06.2020 r.,
 • złoży do ZUS wniosek o to zwolnienie najpóźniej 30.06.2020 r.

[3] Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec–maj 2020 r. (druk RDZ) wraz z instrukcją jego składania jest dostępny na stronie internetowej ZUS.

We wniosku płatnik podaje swoje dane, informacje niezbędne do umorzenia składek, o otrzymanej innej pomocy rekompensującej straty z powodu COVID-19 i składa podpis[3]. Wniosek może złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty lub osobiście w jednostce ZUS (do skrzynki na dokumenty, bez kontaktu z pracownikiem). ZUS rozpatruje go najpóźniej w ciągu 30 dni od przesłania deklaracji rozliczeniowych i/lub imiennych raportów miesięcznych za ostatni miesiąc objęty wnioskiem (za maj), czyli najpóźniej 15.07.2020 r. O przyznaniu zwolnienia ZUS poinformuje na PUE ZUS lub za pośrednictwem poczty. Od decyzji odmownej płatnik ma prawo się odwołać do Prezesa ZUS, w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

Cytowany art. 31zo specustawy wzbudza kontrowersje co do zakresu „abolicji” składkowej. Wydaje się jednak, że obejmuje ona wszystkie wskazane wyżej składki pochodzące z wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców (a także składki samego indywidulanego przedsiębiorcy) – finansowane zarówno przez ubezpieczonego, jak i przez płatnika.

Obliczenie wynagrodzenia pracownika czy zleceniobiorcy przebiega zatem tak, że płatnik pobiera z niego pełne składki na ubezpieczenia społeczne (13,71% pracownikowi i ew. 11,26% zleceniobiorcy) oraz zdrowotne (9%), tylko nie odprowadza ich do ZUS (zachowując dla siebie). Jednocześnie płatnik nie przekazuje do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne (przy założeniu składki wypadkowej 2% jest to 18,26% podstawy wymiaru) i inne fundusze w pokrywanej przez siebie części. Nie wpływa to na zmianę dotychczasowego sposobu rozliczania wynagrodzeń na liście płac; nadal więc:

 • przychód pracownika/zleceniobiorcy pomniejsza się o składki na ubezpieczenia społeczne pobrane z jego środków, bo odpowiednio art. 32 ust. 2 (zakłady pracy) i art. 41 ust. 1 updof (zleceniodawcy) mówią o składkach na ubezpieczenia społeczne pobranych przez płatników, nie wymagając ich fizycznego odprowadzenia do ZUS,
 • zaliczkę na PIT pomniejsza się o część składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, ponieważ odpowiednio art. 32 ust. 3b i art. 41 ust. 1a updof posługują się pojęciem składki zdrowotnej pobranej przez płatnika ze środków podatnika.

[4] DzUrz UE z 20.03.2020 r.

Na uldze przysługującej płatnikowi nie stracą również zatrudnieni, gdyż za okres zwolnienia zachowają prawo do świadczeń chorobowych i zasiłków oraz do świadczeń zdrowotnych. Ponadto za ten czas nieopłacone składki i tak zostaną zapisane na ich kontach ubezpieczonych w ZUS, gdyż następuje to na podstawie złożonych dokumentów rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych (art. 40 ust. 1 pkt 1 usus).

Jaka to pomoc publiczna

Skorzystanie przez płatnika przez 3 mies. ze zwolnienia od składek stanowi dla niego pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji z 19.03.2020 r. – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01)[4]. Komisja Europejska poluzowała ramy pomocy publicznej, podnosząc jej limit do 800 tys. euro na przedsiębiorstwo i ustalając m.in. następujące rygory jej udzielenia:

 • nie przysługuje przedsiębiorstwom, które 31.12.2019 r. znajdowały się w trudnej sytuacji (jej beneficjentem może być przedsiębiorca, który nie jest w trudnej sytuacji lub który 31.12.2019 r. nie był w takiej sytuacji, ale jego sytuacja uległa pogorszeniu z powodu epidemii COVID-19),
 • należy się najpóźniej do 31.12.2020 r.,
 • wynosi do 120 tys. euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz do 100 tys. euro – w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych,
 • podlega szybkiemu uznaniu przez KE za zgodną z rynkiem wewnętrznym UE.

ZUS w komunikacie z 1.04.2020 r. poinformował, że wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów UE. W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej”, będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na 31.12.2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 mies. Co ważne, jeżeli przedsiębiorca na 31.12.2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 mies., ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Odsunięcie płatności zaliczek na PIT

Zakłady pracy, które poniosły negatywne konsekwencje w następstwie COVID-19, nie muszą przekazywać do US na czas zaliczek na PIT pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Mogą je wpłacić do 1.06.2020 r. Dotyczy to odpowiednio zleceniodawców wypłacających wynagrodzenia z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia i o dzieło) oraz z tytułu praw autorskich i pokrewnych (nowy art. 52o specustawy).

Większa pomoc socjalna

W latach 2020 i 2021 pracodawcy mogą udzielać pracownikom wyższego wsparcia z zfśs, bez konieczności pobierania podatku dochodowego. W tym okresie został bowiem zwiększony górny limit rocznego zwolnienia PIT – z 1 tys. do 2 tys. zł – na otrzymane przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w ustawie o zfśs, świadczenia rzeczowe i pieniężne z funduszu. Nadal jednak do świadczeń rzeczowych nie będzie się zaliczać bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi; te są i pozostaną opodatkowane (art. 52l specustawy w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 67 updof).

W 2020 i 2021 r. zakłady pracy nie pobiorą również podatku dochodowego od wyższych dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci do lat 18 członków załogi, sfinansowanych ze swoich środków obrotowych – limit zwolnienia podatkowego wzrósł z 2 tys. do 3 tys. zł rocznie (nowy art. 52l specustawy w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b updof). Przypominamy, że wskazane dopłaty pochodzące z zfśs wciąż pozostają w całości wolne od PIT.

Ze środków obrotowych pracodawca ma również prawo wypłacić pracobiorcy (nie tylko pracownikowi) większą zapomogę z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, nieobciążoną podatkiem dochodowym do kwoty 10 tys. zł rocznie w 2020 r. Potem limit ulgi wróci do poziomu 6 tys. zł rocznie (nowy art. 52l specustawy w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b). Wskazane zapomogi losowe sfinansowane z zasobów zfśs korzystają i będą korzystać z nieograniczonego zwolnienia od PIT, jednak problem jest taki, że większość regulaminów socjalnych nie przyznaje zleceniobiorcom czy samozatrudnionym prawa do ubiegania się o świadczenia z funduszu.

Z 1 tys. do 2 tys. zł rocznie zwiększony został również, ale tylko w 2020 r., górny pułap zwolnienia podatkowego dla zapomóg innych niż losowe, wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom będącym jej członkami (nowy art. 52l specustawy w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 9a updof).

Świadczenia dla pracowników infrastruktury krytycznej

Do odwołania stanu epidemii pracodawcy zarządzający tzw. infrastrukturą krytyczną mogą zmienić system lub rozkład czasu pracy zatrudnionych, polecić im pracę w nadgodzinach, odmówić udzielania urlopu, przesunąć go lub odwołać w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dotyczy to następujących pracodawców:

[5] Ustawa z 26.04.2007 r. (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 1398).

 • prowadzących działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i obiektów tzw. infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a, c, f, h i k ustawy o zarządzaniu kryzysowym[5],
 • podwykonawców lub dostawców, którzy nie stanowią części ww. infrastruktury krytycznej, ale są kluczowi do zapewniania ciągłości jej działania,
 • prowadzących stacje paliw i stacje gazu ziemnego,
 • którym polecenie wydał prezes RM w celu zwalczania COVID-19.

Muszą oni zapewnić pracownikom zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji obowiązków na nowych, „kryzysowych” warunkach. Wartość tych świadczeń, przyznanych do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, nie wchodzi do podstawy wymiaru składek (art. 15x ust. 3 pkt 1 specustawy) oraz pozostaje wolna od PIT (art. 52m pkt 2 specustawy).

Potrącenia z wynagrodzeń

Biorąc pod uwagę czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii oraz ich skutki, RM może wstrzymać – w drodze rozporządzenia – administracyjne postępowania egzekucyjne (prowadzone np. przez dyrektora oddziału ZUS lub naczelnika US) należności pieniężnych (np. z tytułu zaległych składek czy podatków), określając w szczególności zakres terytorialny i okres tego zwolnienia. W czasie wstrzymania tych postępowań organy egzekucyjne mogą dokonywać wypłat z zajętych rachunków bankowych czy też prowadzonych w skok (nowy art. 15zzk specustawy).

Jednocześnie tarcza antykryzysowa nie zawiera analogicznych uregulowań co do możliwości zawieszenia cywilnych (komorniczych) egzekucji, np. z tytułu niezapłaconych alimentów na dzieci.

Ewidencja umów o dzieło

Tarcza antykryzysowa (art. 22 w zw. z art. 101 pkt 1 lit. b) wprowadziła też rozwiązanie, zgodnie z którym od 2021 r. płatnik i osoba fizyczna zawierająca umowę o dzieło z osobą, która nie jest ich pracownikiem, będzie musiała poinformować o tym ZUS. Dane te będzie się też odpowiednio notować na koncie płatnika składek. Wzór zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS ma być określony w rozporządzeniu MRPiPS.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus - ZUS”
Koronawirus

Tarcza 7.0 – co oferuje pracodawcom, płatnikom i przedsiębiorcom

Od lutego 2021 niektórzy przedsiębiorcy znowu mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek, świadczenia postojowego, dofinansowania do pensji pracobiorców oraz dotacji z PUP.

Nową „epidemiczną” pomoc przewiduje rozporządzenie RM z 19.01.2021 w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (DzU poz. 152, dalej rozporządzenie lub tarcza 7.0), które wchodzi w życie 1.02.2021. Stanowi przedłużenie i uzupełnienie tarczy 6.0, oferując wsparcie w kwocie ok. 40 mld zł.

Tarcza 6.0

Wnioski o „stare” zwolnienie z ZUS – do 15.03.2021

Znany jest już termin zgłaszania wniosków (RDZ-B lub RDZ-M) przez płatników składek z niektórych branż poszkodowanych w wyniku pandemii, chcących skorzystać ze zwolnienia ze składek za lipiec–wrzesień 2020, wprowadzonego przez tarczę 6.0.

Przypominamy, że tarcza 6.0 nakazała ich złożenie do 30.11.2020, a tymczasem weszła w życie w tym zakresie dopiero 16.12.2020, uniemożliwiając dotrzymanie terminu. Błąd naprawiła kolejna nowelizacja specustawy – z 21.01.2021 (DzU poz. 159) – która obowiązuje od 26.01.2021, pozwalając na przekazanie tych wniosków do 15.03.2021. Chodzi o płatników, którzy w dniu złożenia wniosku będą:

Świadczenia pracownicze

Zapomoga z powodu pandemii – bez żadnych danin

Spółka prowadząca zfśs zmieniła regulamin socjalny tak, że zapomogi losowe przysługują również osobom uprawnionym, których rodziny szczególnie ucierpiały na skutek COVID-19. Świadczenia te wypłacane są tym, którzy z powodu epidemii koronawirusa utracili jedynego lub jednego z żywicieli rodziny albo stracili pracę.
Czy podlegają one opodatkowaniu?

Opisane wsparcie, ze względu na źródło sfinansowania, podlega w całości zwolnieniu od PIT dla zapomóg z tytułu klęski żywiołowej bądź śmierci. Nie należą się od niego również składki ZUS.

Wniosek o zwolnienie ze składek tylko do 30 listopada

Przedsiębiorca z branży turystycznej, estradowej czy wystawienniczej, który chce skorzystać z ulgi składkowej za okres od lipca do września 2020, musi złożyć w ZUS wniosek do końca listopada 2020.

Wniosek w tej sprawie, o symbolu RDZ-B, można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS albo przez PUE ZUS za pośrednictwem strony internetowej www.gov.pl. Informację o jego rozpatrzeniu ZUS prześle pocztą lub zamieści na PUE ZUS.

Koronawirus

Kolejna pomoc antykryzysowa dla niektórych płatników i pracodawców

Na dodatkowe świadczenie postojowe i abolicję składkową mogą liczyć przedsiębiorcy z szeroko pojętych branż turystycznej, rozrywkowej i transportowej, dotknięci skutkami pandemii.

Nowości wprowadziła Ustawa z 17.09.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1639). Wejdą w życie 1.10.2020.

Koronawirus

Zwolnienie z opłacania składek ZUS a koszty płacy wykazywane w deklaracjach do PFRON

Zatrudniamy dwóch pracowników z niepełnosprawnością. Otrzymujemy z PFRON dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Wysokość dofinansowania wiąże się m.in. z kosztami płacy, jakie ponosimy w związku z zatrudnieniem tych osób. Korzystając z zapisów tzw. tarczy antykryzysowej, złożyliśmy do ZUS wniosek RDZ o zwolnienie nas, jako płatnika, z obowiązku opłacania składek ZUS za 3 mies. Składki te są jednak wykazywane w comiesięcznych deklaracjach do ZUS, a wynagrodzenia pracowników brutto są pomniejszane o te składki.
Czy składki społeczne i zdrowotne (finansowane zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę) za marzec–maj, które zostaną umorzone w związku ze złożeniem do ZUS wniosku RDZ, należy wliczać do kosztów płacy we wniosku Wn-D o dofinansowanie z PFRON, czy też nie?
Co w przypadku, jeśli ZUS nie uwzględni naszego wniosku o umorzenie i w lipcu (po podjęciu przez ZUS decyzji odmownej) zapłacimy składki ZUS za 3 minione miesiące? Czy składki za te 3 mies., które zapłacimy w lipcu, możemy wliczyć do kosztów płac we wniosku Wn-D za lipiec (i czy zostaną przez PFRON uznane za zapłacone terminowo)?

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Koronawirus

Ulgi w składkach ZUS – sposób ujęcia w księgach

Jak zaksięgować przysługującą nam – z uwagi na skutki pandemii koronawirusa – ulgę w składkach ZUS? Jesteśmy spółką zgłaszającą do ubezpieczeń powyżej 9 osób.

Składki ZUS obciążające pracodawcę i pracowników nalicza się i deklaruje w pierwotnej wysokości. Są one księgowane jak dotychczas (jakby ulga nie przysługiwała):

Koronawirus

Bez odsetek od składek począwszy od stycznia 2020

Płatnicy, którzy nie odprowadzili składek na czas, mogą wnioskować o darowanie odsetek, powołując się na trudności wywołane epidemią.

To nowa ulga – obowiązująca od 18.04.2020, ale z mocą wsteczną. Zwolnienie nie jest jednak automatyczne, bo wymaga złożenia wniosku. Poza tym zależy od uznania ZUS.

Tarcza antykryzysowa 2.0

Nowa ulga w ZUS i PIT dla pracowników „infrastruktury krytycznej”

Świadczenia przyznane na zakwaterowanie i wyżywienie pracowników tzw. infrastruktury krytycznej są wolne do składek oraz podatku dochodowego.

Oprócz tego pracodawcy zarządzający infrastrukturą krytyczną mogą podczas zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zmienić im system lub rozkład czasu pracy, polecić nadgodziny, odmówić udzielania urlopu, przesunąć ich bądź odwołać, zobowiązać do pozostawania poza normalnymi godzinami roboczymi w gotowości do pracy albo do realizacji odpoczynku w zakładzie pracy bądź w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Tarcza antykryzysowa 2.0

Abolicja składkowa także dla średnich pracodawców

Tarcza antykryzysowa 2.0 znacznie rozszerzyła zakres 3-miesięcznego zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS. Objęło ono nowe grupy płatników. Jednak ci, którzy zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób, nie zapłacą jedynie połowy należnych składek.

Wynika tak ze znowelizowanych od 18.04.2020 art. 31zo–31zx ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa). Zmiany wprowadziła ustawa z 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695, dalej tarcza antykryzysowa 2.0).

Koronawirus

ZUS nie zwolni z już opłaconych składek

Jeśli w związku z epidemią złożyłem wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za marzec–maj 2020, a ZUS na wydanie decyzji o uldze ma czas do końca czerwca, to czy mogę w tych miesiącach nie płacić składek? Czy też muszę je zapłacić, a potem zostaną umorzone? Co jeśli ich nie zapłacę, uznając, że wniosek zostanie przyjęty, a ostatecznie ZUS odmówi?

Wniosek ws. zwolnienia z obowiązku opłacania składek za okres od marca do maja 2020 (lub za mniej miesięcy z tego przedziału czasowego) należy złożyć w ZUS do 30.06.2020. Płatnik powinien też złożyć dokumenty rozliczeniowe za te miesiące, chyba że nie ma takiego obowiązku (jak np. osoba prowadząca jednoosobową działalność, opłacająca składki tylko za siebie od najniższej podstawy wymiaru).

Koronawirus

Antykryzysowe zwolnienie od składek ZUS należnych za pracowników a koszty uzyskania przychodów

Jak po uzyskaniu zwolnienia z ZUS – w ramach tarczy antykryzysowej – rozliczyć w kosztach podatkowych wynagrodzenie brutto za miesiące objęte zwolnieniem oraz składki ZUS, które powinien opłacić pracodawca? Czy stanowią one koszty uzyskania przychodów, tak jak dotychczas?

Nieopłacone do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników i zleceniobiorców, a także członków rad nadzorczych (RN) spółek w części finansowanej przez płatnika składek nie są kosztami uzyskania przychodów. Natomiast wynagrodzenie brutto stanowi taki koszt – także, jak się wydaje, w części odpowiadającej składkom ZUS i składce zdrowotnej, które finansuje pracownik.

Koronawirus

ZUS odroczy składki bez dodatkowych opłat

Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie składek albo rozłożenie ich na raty bez naliczania opłaty prolongacyjnej. Dotyczy to tylko składek należnych od stycznia 2020.

Innym rodzajem pomocy jest umorzenie składek, ale nie wszyscy spełniają warunki do tej ulgi.

Ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) uprawnia płatników składek, którzy z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa mają problem z uregulowaniem składek, do ubiegania się o ich odroczenie albo rozłożenie na raty na korzystnych zasadach. ZUS nie będzie bowiem naliczał przy umowach o te ulgi opłaty prolongacyjnej. To opłata doliczana zamiast odsetek w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania z ZUS umowy o odroczenie lub układu ratalnego.

Koronawirus

Tarcza antykryzysowa – dla kogo zwolnienie ze składek ZUS na 3 mies.

Samozatrudniony oraz przedsiębiorca, który zgłasza do ubezpieczeń społecznych do 9 osób, nie muszą opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za marzec, kwiecień i maj 2020. Warunkiem jest złożenie wniosku o zwolnienie z tego obowiązku.

Z ulgi skorzystają tylko ci przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1.02.2020. Te dwie grupy uprawnionych będą jednak musiały spełnić nieco inne warunki.

Koronawirus

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny w przypadku likwidacji lub zawieszenia działalności firmy

Osoba, która straci pracę albo zawiesi bądź zlikwiduje działalność, powinna pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym – swoim i członków rodziny. Jest to szczególnie ważne w czasie pandemii.

Jeśli pracownik, zleceniobiorca czy przedsiębiorca traci źródło zarobkowania, musi zostać wyrejestrowany z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. W tym samym terminie z ubezpieczenia zdrowotnego zostają też wyrejestrowane osoby, które zgłosił do tego ubezpieczenia jako członków swojej rodziny. W takiej sytuacji zarówno ubezpieczony, jak i członkowie jego rodziny mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej tylko przez 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Koronawirus

Uproszczony wniosek dla ubiegających się o odroczenie składek ZUS

ZUS zdecydował, że odroczenie płatności składek nie stanowi pomocy publicznej i przygotował uproszczony wniosek dla przedsiębiorców ubiegających się o tę formę wsparcia.

Uproszczony wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.

Koronawirus

ZUS odroczy składki przedsiębiorcom, którzy stracili wskutek epidemii

Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie płatności składek albo o zawieszenie układów ratalnych. Na razie tylko za 3 mies.

Tak wynika z zarządzenia Prezesa ZUS z 17.03.2020. Na jego podstawie odroczeniem terminu płatności mogą być objęte składki za okres od lutego do kwietnia 2020. Nie ma znaczenia, że termin na uregulowanie składek za luty 2020 już minął (odpowiednio 10. lub 16. marca), a odroczenie może co do zasady dotyczyć tylko składek bieżących bądź przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. W obecnej, wyjątkowej sytuacji ZUS pominie ten warunek.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....