Jak stosować MPP – objaśnienia MF

Krzysztof Hałub

Mimo przyznania płacącemu inicjatywy co do wyboru mechanizmu podzielonej płatności (MPP) sprzedawca może zastrzec w umowie, że nie chce stosować takiej formy rozliczeń. Kontrahenci, działając zgodnie z zasadą swobody umów, sami decydują, w jaki sposób rozliczą zawarte transakcje.

Potwierdził to MF w objaśnieniach podatkowych z 29.06.2018. Zastrzegł jednocześnie, że postanowienia umowne kontrahentów wywołują skutki tylko na poziomie relacji kontraktowej między nimi i nie wpływają na regulacje ustawowe dotyczące MPP.

W objaśnieniach poruszono też wiele innych kwestii związanych z praktycznym stosowaniem MPP, który wszedł w życie 1.07.2018. Najważniejsze z nich opisujemy poniżej.

Co to znaczy, że MPP jest dobrowolny

  • MF – Minister Finansów
  • US – urząd skarbowy
  • MPP – mechanizm podzielonej płatności w VAT

Dobrowolność MPP oznacza także, że może być on stosowany wybiórczo – zarówno jeśli chodzi o faktury, jak i kontrahentów. Nabywca ma możliwość wyboru, które faktury opłaci, stosując MPP, a które w inny sposób. Decyduje też, czy w MPP zapłaci całość, czy część kwoty VAT wykazanej na fakturze.

Tę formę zapłaty nabywca może stosować niezależnie od tego, czy lub w jakiej części przysługuje mu prawo do odliczenia VAT z opłacanej faktury i czy skorzystał lub zamierza skorzystać z tego prawa w okresie, w którym dokonuje płatności.

Tylko faktura

MPP może być stosowany do regulowania przedpłat, zaliczek, zadatków czy rat, jednak tylko wtedy, gdy nabywca przed dokonaniem płatności otrzyma fakturę. W ten sposób nie można natomiast dokonać płatności na podstawie faktury pro forma. Nie jest to bowiem faktura w rozumieniu przepisów o VAT.

Ponieważ zapłata w MPP musi być powiązana z konkretną fakturą, nie można w ten sposób regulować przelewów zbiorczych (np. zapłacić jednym przelewem za 50 faktur otrzymanych od jednego kontrahenta). Można jednak zlecić bankowi dokonanie np. 500 przelewów, przekazując informacje o 500 przelewach dotyczących 500 faktur – wtedy jest bowiem możliwe powiązanie konkretnej płatności z konkretną fakturą, a tylko zlecenie dla banku ma formę zbiorczą.

Jeżeli z wykorzystaniem komunikatu przelewu dedykowanego dla MPP zostanie dokonana płatność niedotycząca konkretnej faktury (poza wyjątkami wskazanymi w ustawie), nie będzie ona wyłączać odpowiedzialności solidarnej, sankcji w VAT oraz podwyższonych odsetek od zaległości.

Podatnik, który jeszcze przed zapłatą za fakturę otrzyma jej korektę zwiększającą/zmniejszającą podstawę opodatkowania oraz kwotę VAT, może uregulować w MPP jednym komunikatem przelewu płatność wynikającą z uwzględnienia obu faktur. W komunikacie przelewu podaje wówczas numer faktury pierwotnej oraz łączną kwotę wynikającą z obu faktur (czyli kwotę z faktury pierwotnej, powiększoną/pomniejszoną o kwotę wynikającą z powiązanej z nią korekty).

MPP a faktury bez VAT

MF podkreślił, że nie jest możliwe uregulowanie w MPP wyłącznie kwoty netto, przykładowo z faktur, w których nie wykazano kwoty podatku. W komunikacie przelewu zawsze należy wskazać kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku z faktury, której płatność dotyczy.

MPP nie służy do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania) ani za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

Zapłata w MPP części należności

Stosując MPP, można zapłacić całą kwotę VAT wykazaną w fakturze, a także jej dowolną część.

Jeżeli podatnik zdecyduje, że opłaci w ten sposób tylko część kwoty podatku, to pozostała kwota może być rozliczona w dowolny sposób (np. innym komunikatem przelewu, zwykłym przelewem czy gotówką). W MPP można też zapłacić wyłącznie samą kwotę VAT wykazaną na fakturze. Wówczas w komunikacie przelewu jako kwotę brutto wskazuje się kwotę równą kwocie VAT.

Podatnik otrzymał fakturę na kwotę 1000 zł + 230 zł VAT. Może zapłacić w MPP:

  • całą kwotę, wpisując w komunikacie przelewu 1230 zł brutto oraz 230 zł VAT,
  • część kwoty, wpisując w komunikacie przelewu np. 500 zł brutto oraz 115 zł VAT,
  • tylko kwotę odpowiadającą kwocie VAT, wpisując w komunikacie przelewu 230 zł brutto i 230 zł VAT,
  • tylko część kwoty odpowiadającej kwocie VAT, wpisując w komunikacie przelewu np. 115 zł brutto i 115 zł VAT.

Częściowa zapłata w MPP a metoda kasowa

MF podkreślił, że stosowanie MPP w żaden sposób nie wpływa na ulgę na złe długi czy moment powstania obowiązku podatkowego w metodzie kasowej.

Jeżeli stosujący kasową metodę rozliczenia mały podatnik otrzyma częściową zapłatę na rachunek VAT np. samej tylko kwoty podatku, to powstanie u niego obowiązek podatkowy w stosunku do otrzymanej kwoty.

Mały podatnik, który wybrał kasową metodę rozliczeń, wystawił fakturę na kwotę netto 1000 zł + 230 zł VAT. 14.08.2018 nabywca częściowo uregulował tę fakturę, płacąc 230 zł przy zastosowaniu MPP i wpisując w komunikacie przelewu kwotę brutto 230 zł i VAT 230 zł (230 zł w całości trafiło na rachunek VAT).

W związku z otrzymaniem części zapłaty u małego podatnika powstał obowiązek podatkowy i musi on rozliczyć VAT z tego tytułu. Otrzymaną kwotę (230 zł) traktuje jako część zapłaty za wystawioną fakturę i rozlicza w deklaracji: podstawa opodatkowania 187 zł i podatek należny 43 zł.

Inne kwestie

MF potwierdził też w objaśnieniach, że podatnicy nie mają obowiązku informowania kontrahentów o numerze swojego rachunku VAT ani też zgłaszania tego numeru do US. Rachunek VAT nie jest bowiem samodzielnym rachunkiem bankowym, funkcjonuje tylko w powiązaniu z rachunkiem rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem w skok.

Jeśli chodzi o egzekucję z rachunku VAT, to może on być obciążony wyłącznie w celu realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu VAT. Z rachunku VAT mogą być egzekwowane zarówno należności główne (zaległość podatkowa w VAT wraz z należnymi odsetkami), jak i pozostałe koszty zajęcia, tj. koszty upomnień, egzekucji. Nie ma możliwości automatycznego „przejmowania” środków zgromadzonych na rachunku VAT przez organy podatkowe.

Jeżeli podatnik ma kilka rachunków VAT w jednym banku/skok, może samodzielnie i bez żadnych ograniczeń przesuwać środki pomiędzy tymi rachunkami. Wówczas w komunikacie przelewu w polu przeznaczonym na:

  • wpisanie całości bądź części kwoty VAT wynikającej z faktury, a także polu przeznaczonym na wpisanie kwoty brutto – wpisuje kwotę przekazywanych środków,
  • wskazanie numeru faktury – wpisuje „przekazanie własne”,
  • wskazanie NIP dostawcy lub usługodawcy – podaje swój NIP.

Odnosząc się do wątpliwości związanych z solidarną odpowiedzialnością faktorów za kwotę należności otrzymane przez nich na rachunki VAT, MF wyjaśnił, że jeżeli faktor dokonał płatności na rzecz zbywcy wierzytelności (sprzedawcy) przed 1.07.2018, a otrzymał zapłatę na swój rachunek VAT po tej dacie, nie ponosi odpowiedzialności solidarnej za wpłacone mu kwoty. W momencie dokonywania płatności na rzecz sprzedawcy nie mógł on bowiem zastosować MPP (przepisy wprowadzające ten mechanizm jeszcze nie obowiązywały).

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....