Jak stosować MPP – objaśnienia MF

Krzysztof Hałub

Mimo przyznania płacącemu inicjatywy co do wyboru mechanizmu podzielonej płatności (MPP) sprzedawca może zastrzec w umowie, że nie chce stosować takiej formy rozliczeń. Kontrahenci, działając zgodnie z zasadą swobody umów, sami decydują, w jaki sposób rozliczą zawarte transakcje.

Potwierdził to MF w objaśnieniach podatkowych z 29.06.2018. Zastrzegł jednocześnie, że postanowienia umowne kontrahentów wywołują skutki tylko na poziomie relacji kontraktowej między nimi i nie wpływają na regulacje ustawowe dotyczące MPP.

W objaśnieniach poruszono też wiele innych kwestii związanych z praktycznym stosowaniem MPP, który wszedł w życie 1.07.2018. Najważniejsze z nich opisujemy poniżej.

Co to znaczy, że MPP jest dobrowolny

 • MF – Minister Finansów
 • US – urząd skarbowy
 • MPP – mechanizm podzielonej płatności w VAT

Dobrowolność MPP oznacza także, że może być on stosowany wybiórczo – zarówno jeśli chodzi o faktury, jak i kontrahentów. Nabywca ma możliwość wyboru, które faktury opłaci, stosując MPP, a które w inny sposób. Decyduje też, czy w MPP zapłaci całość, czy część kwoty VAT wykazanej na fakturze.

Tę formę zapłaty nabywca może stosować niezależnie od tego, czy lub w jakiej części przysługuje mu prawo do odliczenia VAT z opłacanej faktury i czy skorzystał lub zamierza skorzystać z tego prawa w okresie, w którym dokonuje płatności.

Tylko faktura

MPP może być stosowany do regulowania przedpłat, zaliczek, zadatków czy rat, jednak tylko wtedy, gdy nabywca przed dokonaniem płatności otrzyma fakturę. W ten sposób nie można natomiast dokonać płatności na podstawie faktury pro forma. Nie jest to bowiem faktura w rozumieniu przepisów o VAT.

Ponieważ zapłata w MPP musi być powiązana z konkretną fakturą, nie można w ten sposób regulować przelewów zbiorczych (np. zapłacić jednym przelewem za 50 faktur otrzymanych od jednego kontrahenta). Można jednak zlecić bankowi dokonanie np. 500 przelewów, przekazując informacje o 500 przelewach dotyczących 500 faktur – wtedy jest bowiem możliwe powiązanie konkretnej płatności z konkretną fakturą, a tylko zlecenie dla banku ma formę zbiorczą.

Jeżeli z wykorzystaniem komunikatu przelewu dedykowanego dla MPP zostanie dokonana płatność niedotycząca konkretnej faktury (poza wyjątkami wskazanymi w ustawie), nie będzie ona wyłączać odpowiedzialności solidarnej, sankcji w VAT oraz podwyższonych odsetek od zaległości.

Podatnik, który jeszcze przed zapłatą za fakturę otrzyma jej korektę zwiększającą/zmniejszającą podstawę opodatkowania oraz kwotę VAT, może uregulować w MPP jednym komunikatem przelewu płatność wynikającą z uwzględnienia obu faktur. W komunikacie przelewu podaje wówczas numer faktury pierwotnej oraz łączną kwotę wynikającą z obu faktur (czyli kwotę z faktury pierwotnej, powiększoną/pomniejszoną o kwotę wynikającą z powiązanej z nią korekty).

MPP a faktury bez VAT

MF podkreślił, że nie jest możliwe uregulowanie w MPP wyłącznie kwoty netto, przykładowo z faktur, w których nie wykazano kwoty podatku. W komunikacie przelewu zawsze należy wskazać kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku z faktury, której płatność dotyczy.

MPP nie służy do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania) ani za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

Zapłata w MPP części należności

Stosując MPP, można zapłacić całą kwotę VAT wykazaną w fakturze, a także jej dowolną część.

Jeżeli podatnik zdecyduje, że opłaci w ten sposób tylko część kwoty podatku, to pozostała kwota może być rozliczona w dowolny sposób (np. innym komunikatem przelewu, zwykłym przelewem czy gotówką). W MPP można też zapłacić wyłącznie samą kwotę VAT wykazaną na fakturze. Wówczas w komunikacie przelewu jako kwotę brutto wskazuje się kwotę równą kwocie VAT.

Podatnik otrzymał fakturę na kwotę 1000 zł + 230 zł VAT. Może zapłacić w MPP:

 • całą kwotę, wpisując w komunikacie przelewu 1230 zł brutto oraz 230 zł VAT,
 • część kwoty, wpisując w komunikacie przelewu np. 500 zł brutto oraz 115 zł VAT,
 • tylko kwotę odpowiadającą kwocie VAT, wpisując w komunikacie przelewu 230 zł brutto i 230 zł VAT,
 • tylko część kwoty odpowiadającej kwocie VAT, wpisując w komunikacie przelewu np. 115 zł brutto i 115 zł VAT.

Częściowa zapłata w MPP a metoda kasowa

MF podkreślił, że stosowanie MPP w żaden sposób nie wpływa na ulgę na złe długi czy moment powstania obowiązku podatkowego w metodzie kasowej.

Jeżeli stosujący kasową metodę rozliczenia mały podatnik otrzyma częściową zapłatę na rachunek VAT np. samej tylko kwoty podatku, to powstanie u niego obowiązek podatkowy w stosunku do otrzymanej kwoty.

Mały podatnik, który wybrał kasową metodę rozliczeń, wystawił fakturę na kwotę netto 1000 zł + 230 zł VAT. 14.08.2018 nabywca częściowo uregulował tę fakturę, płacąc 230 zł przy zastosowaniu MPP i wpisując w komunikacie przelewu kwotę brutto 230 zł i VAT 230 zł (230 zł w całości trafiło na rachunek VAT).

W związku z otrzymaniem części zapłaty u małego podatnika powstał obowiązek podatkowy i musi on rozliczyć VAT z tego tytułu. Otrzymaną kwotę (230 zł) traktuje jako część zapłaty za wystawioną fakturę i rozlicza w deklaracji: podstawa opodatkowania 187 zł i podatek należny 43 zł.

Inne kwestie

MF potwierdził też w objaśnieniach, że podatnicy nie mają obowiązku informowania kontrahentów o numerze swojego rachunku VAT ani też zgłaszania tego numeru do US. Rachunek VAT nie jest bowiem samodzielnym rachunkiem bankowym, funkcjonuje tylko w powiązaniu z rachunkiem rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem w skok.

Jeśli chodzi o egzekucję z rachunku VAT, to może on być obciążony wyłącznie w celu realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu VAT. Z rachunku VAT mogą być egzekwowane zarówno należności główne (zaległość podatkowa w VAT wraz z należnymi odsetkami), jak i pozostałe koszty zajęcia, tj. koszty upomnień, egzekucji. Nie ma możliwości automatycznego „przejmowania” środków zgromadzonych na rachunku VAT przez organy podatkowe.

Jeżeli podatnik ma kilka rachunków VAT w jednym banku/skok, może samodzielnie i bez żadnych ograniczeń przesuwać środki pomiędzy tymi rachunkami. Wówczas w komunikacie przelewu w polu przeznaczonym na:

 • wpisanie całości bądź części kwoty VAT wynikającej z faktury, a także polu przeznaczonym na wpisanie kwoty brutto – wpisuje kwotę przekazywanych środków,
 • wskazanie numeru faktury – wpisuje „przekazanie własne”,
 • wskazanie NIP dostawcy lub usługodawcy – podaje swój NIP.

Odnosząc się do wątpliwości związanych z solidarną odpowiedzialnością faktorów za kwotę należności otrzymane przez nich na rachunki VAT, MF wyjaśnił, że jeżeli faktor dokonał płatności na rzecz zbywcy wierzytelności (sprzedawcy) przed 1.07.2018, a otrzymał zapłatę na swój rachunek VAT po tej dacie, nie ponosi odpowiedzialności solidarnej za wpłacone mu kwoty. W momencie dokonywania płatności na rzecz sprzedawcy nie mógł on bowiem zastosować MPP (przepisy wprowadzające ten mechanizm jeszcze nie obowiązywały).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „VAT”
Temat miesiąca

Jak rozliczyć VAT, gdy dochodzi do cesji umowy deweloperskiej

Konrad Piłat
Przeniesienie praw do nabycia lokalu mieszkalnego powoduje wiele pytań dotyczących zasad opodatkowania takiej transakcji podatkiem od towarów i usług. Część z nich w ostatnim czasie doczekała się rozstrzygnięcia przez orzecznictwo. Niestety, nie wszystkie.

Osoba fizyczna, która zawrze z deweloperem jedną umowę w celu zakupu mieszkania na potrzeby swoje i rodziny, nie działa w charakterze podatnika VAT. Nawet więc jeśli po pewnym czasie dokona cesji takiej umowy (np. zanim odbierze mieszkanie, uzna, że chce kupić dom), to otrzymane z tego tytułu wynagrodzenie nie podlega VAT.

Zdarza się jednak, że zawierający umowę deweloperską działa w charakterze podatnika VAT. Tak będzie, gdy np. podpisuje ją z myślą, że w przyszłości sprzeda lokal albo że jeszcze przed oddaniem go do używania sceduje prawa z umowy deweloperskiej. Ma to dość skomplikowane konsekwencje w VAT. Najłatwiej wyjaśnić je na przykładzie.


VAT

Prawo do korekty deklaracji VAT-7 po zaprzestaniu działalności gospodarczej

Ryszard Kubacki
Przedsiębiorca do końca 2018 prowadził firmę handlową. Obecnie został wykreślony przez naczelnika US z rejestru podatników VAT. Okazało się, że ewidencje VAT z września ubiegłego roku zawierają błędy rachunkowe.
Czy przedsiębiorca ma prawo do korekty deklaracji VAT-7 za ten okres?

VAT

Czy odszkodowanie za grunt wywłaszczony pod drogę jest objęte zwolnieniem z VAT

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca otrzymał odszkodowanie za grunt należący do jego firmy, który jest przeznaczony pod budowę drogi. Dla gruntu nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Czy w takim przypadku można zastosować zwolnienie z VAT?

VAT

Odszkodowanie dla rolnika-podatnika VAT za grunt służący działalności gospodarczej

Aleksander Woźniak
Wywłaszczenie za odszkodowaniem z gruntu związanego z prowadzonym gospodarstwem rolnym – działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT na zasadach ogólnych – podlega temu podatkowi.

VAT

Nieodpłatne wydanie materiałów reklamowych bez VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka nieodpłatnie przekazuje kontrahentom drukowane materiały informacyjne i reklamowe (ulotki, broszury, katalogi, wzorniki, flagi reklamowe) dotyczące dystrybuowanych towarów, a także banery, tablice, standy reklamowe, opatrzone logo spółki.
Celem przekazania tych materiałów (zazwyczaj o wartości jednostkowej ponad 10 zł) jest informacja o towarach spółki, ich cechach jakościowych i użytkowych, zaletach technicznych oraz możliwościach zastosowania w różnych wariantach mebli i zabudowy wnętrz.
Dla kontrahentów nie mają one żadnej wartości użytkowej, nie stanowią także prezentów i nie mogą być uznane za próbki. Są przekazywane bez żadnych umów, w ilości zależnej od wartości obrotu z danym kontrahentem.
Czy ich nieodpłatne przekazanie, w związku z działalnością gospodarczą, podlega VAT?

Nie. W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne darowizny,

VAT

Odliczenie VAT przy imporcie towaru otrzymanego nieodpłatnie

Tomasz Krywan
Spółka otrzymała od chińskiego kontrahenta darmowe towary, od których zapłaciła VAT z tytułu importu.
Czy z otrzymanego od agencji celnej w formie elektronicznej poświadczonego zgłoszenia celnego (PZC) podatnik może odliczyć VAT? Jeżeli tak, to w której deklaracji VAT-7?

VAT

Przekazanie składnika majątku firmie małżonka – czy podlega VAT

Tomasz Krywan
Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej prowadzą odrębne działalności gospodarcze i są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Jeden z nich chciałby przekazać urządzenie (kupione po zawarciu małżeństwa) drugiemu.
Czy w takim przypadku dojdzie do opodatkowanej VAT nieodpłatnej dostawy towarów?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy odpłatne i nieodpłatne udostępnianie pracownikom pakietów medycznych podlega VAT

Tomasz Krywan
Spółka kupuje pakiety medyczne dla swoich pracowników. Niektórym są one udostępniane odpłatnie (za opłatą w wysokości ponoszonego przez spółkę kosztu), a innym nieodpłatnie.
Czy w takim przypadku dochodzi do świadczenia przez spółkę usług podlegających VAT?

Rozliczenia

Nowe wzory deklaracji VAT

Od rozliczenia za styczeń/I kwartał 2019 obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-7 (wzór 19) i VAT-7K (wzór 13). Podatnicy mogą jednak nadal stosować stare wzory – nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019.

VAT

Umorzenie wierzytelności – skutki w VAT

Krzysztof Hałub Marcin Sądej
Jakie skutki w podatku od towarów i usług wystąpią – po stronie wierzyciela i dłużnika – w przypadku umorzenia wierzytelności (zwolnienia z długu)?

Jakie skutki w podatku od towarów i usług wystąpią – po stronie wierzyciela i dłużnika – w przypadku umorzenia wierzytelności (zwolnienia z długu)?

Należy ją jednak rozpatrzyć w kontekście ulgi na złe długi. Zgodnie bowiem z art. 89a ust. 1 ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku, przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.


VAT

Stawka VAT na usługi projektowe z przeniesieniem praw autorskich

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą świadczy usługi wykonywania projektów wnętrz. Projekty przekazuje klientom wraz z prawami autorskimi.
Czy do świadczonych usług może stosować stawkę VAT 8%?

Tak. Na mocy art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 181 zał. nr 3 i art. 146aa pkt 2 ustawy o VAT opodatkowane stawką 8% są usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich bądź praw do artystycznego wykonania (bez względu na symbol PKWiU).


VAT

Czy przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe może mieć status rolnika ryczałtowego

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą i ma w związku z tym obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Czy rozpoczynając działalność rolniczą, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od VAT przewidzianego dla rolników ryczałtowych?

Nie. Art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zwalnia od tego podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie przez niego usług rolniczych. Ponadto art. 115–118 ustawy o VAT określają szczególną procedurę opodatkowania dotyczącą rolników ryczałtowych.

Definicję rolnika ryczałtowego zawiera art. 2 pkt 19 ustawy o VAT. Jest to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Podatki i prawo gospodarcze

Stawka VAT na usługi spedycji międzynarodowej wykonane na terytorium Polski

Marcin Szymankiewicz
Spółka wykonuje usługi spedycji międzynarodowej m.in. dla innych przedsiębiorstw spedycyjnych (podatników VAT w Polsce), działając jako ich podwykonawca. Dla jednego ze zleceniodawców świadczy m.in. usługę spedycji międzynarodowej jedynie na tzw. odcinku krajowym, tj. od granicy Polski z państwem niebędącym członkiem UE do pierwszego miejsca przeznaczenia importowanych towarów na terytorium Polski. Ma kopię listu przewozowego SMGS (dokumentu kolejowego w komunikacji międzynarodowej), z którego wynika, że importowany towar jest przemieszczany między miejscem nadania znajdującym się poza UE a pierwszym miejscem przeznaczenia w Polsce. Spółka dysponuje ponadto kopią dokumentu SAD, który potwierdza zgłoszenie towarów do odprawy celnej (procedura dopuszczenia do obrotu) przez importera.
Czy wskazana usługa jako usługa transportu międzynarodowego jest opodatkowana wg preferencyjnej stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT?

W myśl przywołanego przepisu stawkę 0% VAT stosuje się do usług transportu międzynarodowego. W świetle art. 83 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o VAT są nimi:

 • przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów z miejsca wyjazdu (nadania):
  • w Polsce do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE,
  • poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium Polski,
  • poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium Polski (tranzyt),
  • na terytorium innego niż Polska państwa UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium innego niż Polska państwa UE, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium Polski;
 • usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z ww. usługami.

Podatki i prawo gospodarcze

Moment zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty rocznej korekty VAT dokonywanej w drodze korekty złożonych deklaracji VAT

Tomasz Krywan
W deklaracjach VAT-7 za styczeń 2016 r. i styczeń 2017 r. przedsiębiorca (podatnik PIT) nie wykazał kwot korekt rocznych dotyczących środków trwałych – mimo ciążącego na nim obowiązku. Dopiero w styczniu 2019 r. złożył korekty tych deklaracji celem wykazania w nich kwot korekt VAT oraz wpłacił zaległość podatkową wraz z odsetkami.
Czy kwoty tych korekt może zaliczyć do bieżących kosztów uzyskania przychodów, czy też konieczna jest korekta zeznań PIT-36L złożonych za lata 2016 i 2017?

Z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c updof wynika, że gdy na skutek korekty VAT dochodzi do zmniejszenia odliczonego podatku, kwota korekty może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Tak jest także w przypadku rozłożonych w czasie korekt dotyczących odliczenia VAT od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Analogiczne regulacje zawarto również w updop.

Przyjmuje się, że skutek ten następuje w momencie złożenia deklaracji VAT-7/VAT-7K, w której rozliczana jest korekta.


Nowe zasady opodatkowania VAT bonów i usług elektronicznych oraz korzystania z ulgi na złe długi

Łukasz Chłond
1.01.2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadziła nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów na towary i usługi. Zmieniły się też zasady rozliczenia podatku z tytułu usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz nadawczych świadczonych na rzecz konsumentów, a także korzystania z ulgi na złe długi w VAT.

W art. 2 pkt 41 ustawy o VAT zdefiniowano pojęcie „bonu” – jest to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców bądź usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu.

Bonem na potrzeby ustawy o VAT jest więc każdy instrument, który musi zostać przyjęty przez sprzedawcę jako forma płatności za nabywane towary lub usługi. Przykładowo będzie to zatem bon towarowy, karta przedpłacona (podarunkowa) wyemitowana przez sieć sklepów, voucher. Warunkiem uznania tego typu instrumentów za bony jest wskazanie w samym instrumencie (np. na karcie) albo w towarzyszącym mu regulaminie, jakich towarów lub usług dotyczy lub którzy sprzedawcy akceptują go jako formę płatności.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....