Jak stosować kryteria „zerowego PIT” dla osób do 26. roku życia

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Nowe zwolnienie podatkowe (wprowadzone od 1.08.2019) przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia limitów – wiekowego i kwotowego. Obowiązki płatników z tym związane są inne w ostatnich 5 mies. 2019 i inne w 2020.

Ulga nazywana „zerowym PIT” (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i umowy zlecenia uzyskane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia i do kwoty 85 528 zł (w 2019 wyjątkowo 35 636,67 zł). Jeśli chodzi o umowę zlecenia, to zwolnieniu podlegają przychody z racji wykonywania usług na podstawie takiej umowy otrzymane wyłącznie od:

 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Op – Ordynacja podatkowa
 • Kc – Kodeks cywilny
 • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
 • przedsiębiorstwa w spadku z wyjątkiem przychodów z umów zawartych w ramach prowadzonej przez wykonawcę pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z kontraktów menedżerskich, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub innych o podobnym charakterze (art. 13 pkt 8 updof).

Nie ma znaczenia, kiedy umowa o pracę czy zlecenia zostały zawarte, ani okres, za jaki przychód przysługuje. „Zerowy PIT” dotyczy wskazanych przychodów wypłaconych bądź postawionych do dyspozycji zainteresowanego od 1.08.2019.

Jeśli przedsiębiorca angażuje młodego zleceniobiorcę np. od 1.01.2019, wypłacając mu wynagrodzenie 2000 zł regularnie co miesiąc do 10. dnia kolejnego miesiąca, to od wypłaconej mu na początku sierpnia 2019 należności za lipiec mógł już nie potrącać zaliczki na PIT.

Wyłączenia przy obliczaniu limitu zwolnienia

Ustalając, czy nie przekroczono kwoty przychodów objętych ww. zwolnieniem, nie uwzględnia się przychodów:

 • z umów o dzieło, zleceń zawartych w ramach własnej działalności gospodarczej, czy między „zwykłymi” osobami fizycznymi, z kontraktu menedżerskiego, praktyk absolwenckich bądź ze staży,
 • co do których nastąpiło zaniechanie poboru PIT na podstawie Op,
 • podlegających zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu (np. z drobnych zleceń do 200 zł czy uzyskiwanych w Polsce przez nierezydentów z umowy zlecenia),
 • przychodów z pracy i ze zlecenia zawartego z firmą, zwolnionych od PIT.

Do najczęstszych zwolnień podatkowych (określonych w art. 21 ust. 1 updof) stosowanych przez pracodawców należą:

 • wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór (pkt 10),
 • świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów bhp, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie (pkt 11a),
 • wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, gdy pracodawca – mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów bhp – nie ma możliwości ich wydania pracownikom (pkt 11b),
 • ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność (pkt 13),
 • wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 Prawa o ruchu drogowym (pkt 14a),
 • diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika oraz osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w rozporządzeniu o podróżach służbowych (pkt 16),
 • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
  • z funduszu socjalnego, zfśs, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
  • z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku kwoty 6000 zł (pkt 26),
 • wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zfśs, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych – łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (pkt 67).

22-letni pracownik złożył oświadczenie o stosowaniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 updof (patrz dalej) na początku sierpnia 2019. Pracodawca uwzględnia je przy poborze zaliczki na PIT od września 2019. W miesiącu tym pracownik dostał wynagrodzenie w kwocie 3200 zł brutto oraz tzw. gruszowe z funduszu socjalnego, w wysokości 1500 zł brutto (jest to jedyne świadczenie socjalne, jakie otrzymał w 2019). Do limitu zwolnienia „zerowy PIT” wlicza się 3200 zł wynagrodzenia oraz 500 zł gruszowego (w części niekorzystającej ze zwolnienia od PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof).

Regulamin socjalny obowiązujący w spółce uprawnia zleceniobiorców do korzystania ze świadczeń z zfśs. Zleceniobiorca (20 lat) złożył oświadczenie o stosowaniu „zerowego PIT” na początku sierpnia 2019. Spółka uwzględnia je przy poborze zaliczki na PIT od września 2019. W miesiącu tym zleceniobiorca uzyskał wynagrodzenie 1300 zł brutto oraz 15 000 zł zapomogi losowej ze środków zfśs. Do limitu ulgi „zerowy PIT” wlicza się tylko 1300 zł brutto wynagrodzenia. Kwota zapomogi losowej nie konsumuje tego limitu, bo korzysta z własnego zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 updof.

Uwaga: do wynagrodzenia pracownika otrzymującego przychody z pracy objęte „zerowym PIT” nie ma zastosowania zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 20 updof – do wysokości 30% diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu za granicą. Dotyczy ono osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

W 2019 na wniosek, od 2020 z automatu

Korzyści z „zerowego PIT” za 2019 zatrudnieni odczują dopiero w rozliczeniu rocznym za ten rok, chyba że zdecydują się korzystać z ulgi na bieżąco, podczas obliczania zaliczek na PIT w ostatnich 5 mies. 2019 i złożą płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane od niego w tym okresie przychody będą w całości objęte zwolnieniem podatkowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof (przykładowe oświadczenie zamieszczamy poniżej).

Oświadczenie o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” w 2019
Warszawa, 1.08.2019
Do Zarządu Stigma sp. z o.o.
Oświadczam, że moje przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof*, uzyskane od 1.08.2019 do 31.12.2019, będą w całości korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof.
W związku z powyższym proszę o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od ww. przychodów.
Piotr Jaźwiński
[*] Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2019 poz. 1397).

Pracodawca, który je otrzyma, ma obowiązek zaprzestać poboru zaliczek najpóźniej od następnego miesiąca po miesiącu jego zgłoszenia. Jeśli to możliwe, ulgę może zastosować jeszcze w miesiącu, w którym pismo do niego dotarło. W wyniku oświadczenia pracodawca nie nalicza i nie odprowadza podatku do:

 • dnia ukończenia przez podatnika 26. roku życia,
 • końca miesiąca, w którym jego przychody podlegające „zerowemu PIT” przekroczą limit 35 636,67 zł.

Od 2020 płatnik stosuje zwolnienie na bieżąco, z automatu. Nie odprowadza zaliczek PIT od zwolnionych przychodów wypłacanych bądź stawianych do dyspozycji młodym pracownikom lub zleceniobiorcom od 1.01.2020. Ulgę stosuje do:

 • dnia ukończenia przez podatnika 26. roku życia,
 • chwili, gdy przychody podatnika objęte „zerowym PIT” przekroczą limit kwotowy 85 528 zł.

Zatrudniony ma jednak prawo zgłosić płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof. Wnioski takie złożą zapewne osoby, które mają różne źródła zarobkowe, np. umowę o pracę i zlecenie albo 2 umowy o pracę – po to, aby w rozliczeniu rocznym nie czekała ich spora dopłata podatku dochodowego.

Płatnik, który otrzyma wniosek, będzie musiał go uwzględnić najpóźniej od kolejnego miesiąca przypadającego po miesiącu jego złożenia, ale jeśli to możliwe – zaliczki ma prawo odprowadzać już od miesiąca, w którym wniosek wpłynie.

Wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof
Warszawa, 2.10.2020
Do Jana Kowalskiego P.H.U. Astera
Proszę o pobór w 2020 zaliczek na podatek dochodowy z wypłacanego mi przychodu z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i/lub umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 updof[*], bez stosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof.
Jadwiga Gross
[*] Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2019 poz. 1397).

Zero podatku, ale składki trzeba naliczać

Przychody z pracy i ze zlecenia, objęte „zerowym PIT”, podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu na ogólnych zasadach. Składek społecznych pobranych i odprowadzonych od wskazanych przychodów zwolnionych nie można jednak odliczyć w późniejszych okresach od przychodów opodatkowanych (art. 26 ust. 1 pkt 2 updof).

Z kolei składki zdrowotnej (7,75% podstawy wymiaru) odprowadzonej od przychodów zwolnionych nie można w późniejszych okresach odjąć od zaliczek na PIT, pobranych od przychodów opodatkowanych (art. 27b ust. 1 pkt 1 updof).

Od przychodów objętych „zerowym PIT” co do zasady odprowadza się do ZUS składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru (art. 83 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 79 i art. 81 ustawy zdrowotnej). Jednak składkę tę wolno zmniejszyć do wysokości hipotetycznej zaliczki, jaką płatnik pobrałby od tych przychodów, gdyby nie podlegały zwolnieniu (nowy ust. 2a art. 83 ustawy zdrowotnej).

Stosowanie ulgi „zerowy PIT” – przykłady (w zł)

Kto Pracownik Zleceniobiorca bez statusu ucznia bądź studenta Zleceniobiorca
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne tylko zdrowotne
Przychód zwolniony z PIT 2500 brutto
Źródło przychodu umowa o pracę, w tym w celu przygotowania zawodowego bądź z pracownikiem interwencyjnym samodzielna umowa zlecenia (zleceniobiorca nie zgłosił się dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego) ● drugie zlecenie, jeśli z pierwszego osiąga co najmniej minimalną płacę
● zlecenie, gdy ma też umowę o pracę w innym zakładzie pracy i osiąga z niej co najmniej minimalną płacę
● umowa zlecenia równolegle do prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej (z której opłaca standardowe składki), gdy przychód ze zlecenia jest mniejszy niż najniższa podstawa wymiaru składek ZUS z tej działalności
Podstawa wymiaru składek społecznych[*] 2500
Składki społeczne[*] 244 + 37,50 + 61,25 = 342,75 244 + 37,50 = 281,50
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2500 – 342,75 = 2157,25 2500 – 281,50 = 2218,50 2500
Pełna składka zdrowotna 9% 2157,25 × 9% = 194,15 2218,50 × 9% = 199,67 2500 × 9% = 225
Składka zdrowotna pomniejszająca zaliczkę na PIT
Koszty uzyskania przychodów
Podstawa opodatkowania
Zaliczka na PIT po odjęciu ulgi miesięcznej
Składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki
Zaliczka na PIT do US (po odjęciu składki zdrowotnej 7,75%)
Przychód netto 2500 – 342,75 – 194,15 = 1963,10 2500 – 281,50 – 199,67 = 2018,83 2500 – 225 = 2275

[*] W części finansowanej przez ubezpieczonego.

W konsekwencji, jeśli pracownik/zleceniobiorca korzystający z „zerowego PIT” podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, to wynagrodzenie netto otrzymuje się po odjęciu od przychodu łącznej kwoty składek społecznych oraz zdrowotnej (9%), zmniejszonej ew. do poziomu hipotetycznej zaliczki. Gdy z danego źródła zarobkowego zleceniobiorca jest objęty wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym, przychód pomniejszy się tylko o składkę zdrowotną (9%), zredukowaną ew. do wysokości hipotetycznej zaliczki.

Największymi beneficjentami nowej ulgi są zleceniobiorcy będący uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami do ukończenia 26. roku życia, bo ponadto nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu na podstawie art. 6 ust. 4 usus.

Uwaga: w odróżnieniu o ulgi składkowej ulga „zerowy PIT” należy się uprawnionym osobom bez względu na to, czy się uczą bądź studiują.

Skutki przekroczenia granicy wiekowej

Zatrudnieni korzystają z „zerowego PIT” do ukończenia 26. roku życia. Decyduje wiek podatnika w momencie uzyskania przychodu, a nie w chwili zawarcia umowy czy wykonywania pracy. Wiek ustala się z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie wyłącznie miesiąca lub roku urodzenia. Oznacza to, że zarówno w okresie od 1.08.2019 do 31.12.2019, jak i od 2020 przekroczenie granicy wiekowej w trakcie miesiąca skutkuje tym, że od następnego dnia płatnik musi już pobierać zaliczkę na PIT.

Przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia (art. 112 Kc). Osoba urodzona 15.09.1994 kończy zatem 26 lat 14.09.2020 o godz. 00. Zakładając, że pracownik kończy 26. rok życia np. 17.09.2019 (18.09.2019 to dzień jego urodzin), przychody wypłacone mu 17.09.2019 są wolne od PIT, a wypłacone 18.09.2019 – już opodatkowane.

Oświadczenie w sprawie „zerowego PIT” pracownik złożył 1.08.2019. Ukończył 26. rok życia 11.09.2019. Pracodawca wypłacił mu 10.09.2019 wynagrodzenie zasadnicze za sierpień w kwocie 2700 zł brutto oraz 27.09.2019 premię w wysokości 830 zł brutto. Wypłata płacy zasadniczej 10.09.2019 jest objęta zwolnieniem, ale od premii trzeba potrącić zaliczkę na PIT na ogólnych zasadach. Pracownik korzysta ze stawki podatkowej 18%, podstawowych kosztów uzyskania przychodów i złożył prawidłowo PIT-2. Rozliczenie jego płacy za wrzesień 2019 przedstawia tabela.

Przychód ze stosunku pracy Wypłata 10.09.2019 pensja zasadnicza 2700 zł („zerowy PIT”) Wypłata 27.09.2019 830 zł (przekroczony limit wiekowy „zerowego PIT”)
Podstawa wymiaru składek społecznych[*] 2700 830
Składki społeczne[*] 370,17 113,79
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2329,83 716,21
Pełna składka zdrowotna (9%) 209,68 64,46
Składka zdrowotna odliczana od zaliczki na PIT (7,75%) 55,51
Koszty uzyskania przychodów 111,25
Podstawa opodatkowania 830 – 113,79 – 111,25 = 604,96, po zaokrągleniu 605
Zaliczka na PIT po odjęciu ulgi miesięcznej 62,57
Składka zdrowotna zmniejszona do wysokości hipotetycznej zaliczki
Zaliczka na PIT po odliczeniu składki zdrowotnej 62,57 – 55,51 = 7,06, po zaokrągleniu 7
Wynagrodzenie netto 2700 – 370,17 – 209,68 = 2120,15 830 – 113,79 – 62,57 – 7 = 646,64

[*] W części finansowanej przez ubezpieczonego.

Skutki przekroczenia limitu kwotowego

Płatnik, który otrzymał oświadczenie o stosowaniu „zerowego PIT” w trakcie 2019, nie pobiera zaliczek na PIT od zwolnionych przychodów do końca miesiąca, w którym przekroczą one limit kwotowy 35 636,67 zł i oczywiście najpóźniej do dnia ukończenia przez zatrudnionego 26. roku życia.

Od 2020 z kolei nie będzie odprowadzać zaliczek od zwolnionych przychodów automatycznie (bez oświadczenia) do chwili przekroczenia przez nie limitu kwotowego 85 528 zł bądź do dnia ukończenia przez podatnika 26. roku życia. Przekroczenie limitu kwotowego w trakcie któregokolwiek miesiąca 2020 spowoduje więc natychmiastowy pobór podatku (od nadwyżki) od momentu przekroczenia.

Pracownik złożył oświadczenie o stosowaniu „zerowego PIT” na początku sierpnia 2019. Jego przychody, objęte ulgą, przekroczyły limit kwotowy 10.10.2019. 26 lat ukończył on 21.10.2019. W miesiącu tym uzyskał 10.10.2019 nagrodę za sierpień 600 zł brutto oraz 25.10.2019 płacę zasadniczą za wrzesień. Pracodawca przy poborze zaliczki na PIT stosuje zwolnienie podatkowe do nagrody wypłaconej 10.10.2019, ale od wynagrodzenia zasadniczego musi już pobrać zaliczkę.

Przychody zleceniobiorcy (25 lat), które dotąd mieściły się w limicie zwolnienia od PIT, 15.10.2020 przekroczyły limit 85 528 zł. Płatnik ma obowiązek pobrać zaliczkę na PIT od przychodów wypłaconych jeszcze w październiku 2020, przewyższających ww. limit.

Oświadczenie w sprawie stosowania „zerowego PIT” w trakcie 2019 pracownik (25 lat) złożył 1.08.2019. Pracodawca stosuje zwolnienie podatkowe już od daty otrzymania pisma (jeszcze w sierpniu). 15.09.2019 wypłacił zatrudnionemu przychód 830 zł brutto (jedyny w tym miesiącu), który spowodował przekroczenie limitu kwotowego zwolnienia (35 636,67 zł) o 300 zł. Mimo tego ma obowiązek stosować zwolnienie od PIT do końca września 2019. Nie pobiera zatem w ogóle zaliczki na PIT.

Przychód ze zlecenia Obliczenie hipotetycznej zaliczki na PIT Wypłata 7.09.2019 830 zł „zerowy PIT”
Podstawa wymiaru składek społecznych[*] 830
Składki społeczne[*] 113,79
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 716,21
Pełna składka zdrowotna (9%) 64,46
Składka zdrowotna odliczana od zaliczki na PIT (7,75%) 55,51
Koszty uzyskania przychodów 111,25
Podstawa opodatkowania 830 – 113,79 – 111,25 = 604,96, po zaokrągleniu 605
Zaliczka na PIT po odjęciu ulgi miesięcznej 62,57
Składka zdrowotna zmniejszona do wysokości hipotetycznej zaliczki 62,57
Zaliczka na PIT po odliczeniu składki zdrowotnej
Wynagrodzenie netto 830 – 113,79 – 62,57 = 653,64

Powinien jednak sprawdzić, czy składki zdrowotnej od kwoty 830 zł nie trzeba zmniejszyć do poziomu hipotetycznej zaliczki, a jeśli tak – dokonać takiej obniżki. Pracownik korzysta ze stawki podatkowej 18%, podstawowych kosztów uzyskania przychodów i złożył prawidłowo PIT-2. Rozliczenie przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 przedstawia trzecia kolumna tabeli. W drugiej kolumnie podano obliczenie hipotetycznej zaliczki na PIT.

Nadwyżka ponad limity

Przychody przekraczające limit kwotowy zwolnienia bądź uzyskane po ukończeniu 26. roku życia podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej oraz – oczywiście – oskładkowaniu. Stosuje się kwotę wolną od podatku (do 8000 zł) oraz preferencyjne zasady obliczania podatku dochodowego przewidziane dla małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci. Stosuje się do nich także koszty ze stosunku pracy lub zlecenia, ale wysokość tych kosztów nie może przekroczyć kwoty przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu.

Ponadto suma łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 updof (tzw. koszty autorskie 50%), oraz przychodów objętych „zerowym PIT” nie może przekroczyć kwoty 85 528 zł w roku kalendarzowym.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Zerowy PIT”
Wynagrodzenia

Rozliczenie młodego pracownika po przekroczeniu limitu przychodu zwolnionego z PIT

Firma zatrudnia pracownika w wieku do 26 lat. W listopadzie jego przychód przekroczy limit ulgi dla młodych.
Jak w takim przypadku rozliczyć PIT i składki ZUS?

Art. 21 ust. 1 pkt 148 updof zwalnia z PIT przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia (kwalifikowanych jako działalność wykonywania osobiście), otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Jest to tzw. ulga dla młodych („zerowy PIT dla młodych”).

Zasiłki

Nie ma „zerowego PIT” od zasiłku

Spółka zatrudnia pracownika, który ma 25 lat. Nie pobiera od jego wynagrodzenia zaliczki na podatek. W czerwcu i lipcu pracownik był na zwolnieniu lekarskim. Za część czerwca otrzymał wynagrodzenie za pracę, potem uzyskał prawo – na przełomie czerwca i lipca – do wynagrodzenia chorobowego za 33 dni, a następnie do zasiłku chorobowego. Jako firma zatrudniająca 26 osób spółka wypłaca mu zasiłek.
Jak rozliczyć podatkowo-składkowo przychody tego pracownika?

Z pensji pracownika, który nie ukończył 26. roku życia, nie pobiera się podatku. Ta ulga nie ma jednak zastosowania do zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

PIT

50% koszty uzyskania przychodu a zwolnienie z podatku dla osób do 26 lat

Mam pytanie o odliczenie autorskich 50% kosztów uzyskania przychodów u osób do 26. roku życia – i to zarówno tych, które w 2019 złożyły płatnikowi oświadczenie, że ich przychody ze stosunku pracy lub ze zlecenia będą w okresie od 1.08.2019 do 31.12.2019 zwolnione z podatku, jak i tych, które go nie złożyły. Jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia, to pracodawca w PIT-11 za 2019 wykazał 50% koszty za okres 1.08.2019–31.12.2019.
Czy w PIT-37 można odliczyć od przychodu całość tych kosztów (oczywiście z uwzględnieniem limitu 85 528 zł)? Czy osoba, która nie złożyła oświadczenia, musi te koszty skorygować w PIT-37, bo ma je zawyżone? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Co w sytuacji, gdy taki pracownik złożył pracodawcy oświadczenie? W PIT-11 nie ma wykazanych 50% kosztów w odniesieniu do przychodów z okresu uprawniającego do ulgi. Czy taka osoba może je wykazać w PIT-37 jako koszty „statystyczne”? Jeśli tak, to na jakiej podstawie, skoro w PIT-11 ma wykazaną tylko kwotę 35 636,67 i nie wiadomo, do jakiej części tej kwoty przysługiwałyby jej autorskie 50% koszty?
Zwolnienie podatkowe

Ulga w PIT dla osób do 26. roku życia – objaśnienia MF

Resort finansów wyjaśnił, jak stosować zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, obejmujące pracowników i zleceniobiorców do 26. roku życia.

Chodzi o obowiązujące od 1.08.2019 zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, określane jako „ulga dla młodych”.

Wynagrodzenia

Jak sporządzić listę płac za pracowników w 2020

Przedstawiamy schemat rozliczania na liście płac pracowników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zmiany podatkowe wpływające na sposób sporządzania listy płac obowiązują już od 2019 („zerowy PIT” od sierpnia, a wyższe koszty pracownicze i niższa stawka PIT od października). Jednak od 2020 obowiązki pracodawców uległy pewnej modyfikacji. Przykładowo zwolnienie podatkowe dla osób do 26. roku życia płatnik od 1.01.2020 stosuje „z automatu” do przychodów młodego pracownika, bez konieczności składania przez niego pisemnego oświadczenia, a pracownik nie może już wnioskować o objęcie go stawką PIT 17,75%. Inaczej też nalicza się zaliczkę na PIT w miesiącu, w którym dochody zatrudnionego przekroczyły 85 528 zł. Poniżej przedstawiamy obowiązujące zasady.

Obowiązki płatnika

Jak poprawnie wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem „ulgi dla młodych”

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczono wyjaśnienia do nowego wzoru formularza informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek, który pracodawcy powinni wypełnić i przekazać do US do końca stycznia.

W PIT-11 za 2019 r. (wersja 25) po raz pierwszy znajdzie odzwierciedlenia „ulga dla młodych” czyli wprowadzone w trakcie ubiegłego roku zwolnienie z PIT, obejmujące dochody pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia, które nie przekroczyły określonego limitu. W związku z tym pojawiły się wątpliwości jak wypełnić ten formularz, i to pomimo, że w samym formularzu zawarto objaśnienia do jego rubryk.

Deklaracje podatkowe

Zmiany w formularzach PIT dla płatników

Od 1.01.2020 obowiązują nowe wzory formularzy deklaracji, informacji i oświadczeń związanych z naliczaniem i poborem PIT za pracobiorców.

Wprowadziło je rozporządzenie MF z 9.12.2019 w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU poz. 2397).

Interaktywne wersje formularzy są dostępne na stronie internetowej MF www.podatki.gov.pl w zakładce e-Deklaracje/PIT/Dla płatników.

Wynagrodzenia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2020 – skutki dla pracodawców

Od nowego roku pensja minimalna brutto wzrosła aż o 350 zł. Powoduje to podwyżkę wielu świadczeń ze stosunku pracy i wskaźników potrzebnych do sporządzenia listy płac.

W 2020 minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2600 zł brutto (rozporządzenie RM z 11.09.2019 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020, DzU poz. 1778). Za pracę w grudniu 2019 osoby zatrudnione na pełnym etacie, opłacane według najniższej stawki, powinny jednak otrzymać „starą” kwotę, czyli przynajmniej 2250 zł brutto – nawet jeśli pobory za grudzień otrzymały w styczniu.

Wynagrodzenia

Kwoty wolne od potrąceń z pensji w 2020

W wyniku wzrostu minimalnej pensji (do 2600 zł) w 2020 wzrosły także kwoty wolne od obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Są one różne w zależności od tego, czy pracownik-dłużnik płaci PIT, korzysta ze zwolnienia „zerowy PIT”, czy uczestniczy w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Kwoty wolne to minimum, jakie pracodawca musi zostawić pracownikowi, z którego poborów dokonuje potrąceń. Stanowią one odpowiedni odsetek płacy minimalnej netto, wynosząc z tytułu potrąceń obowiązkowych:

 • świadczeń niealimentacyjnych – 100% tej płacy,
 • zaliczek pieniężnych – 75% tej płacy,
 • kar pieniężnych – 90% tej płacy.
Świadczenia pracownicze

Bony na posiłki profilaktyczne pomniejszają limit „zerowego PIT” zleceniobiorcy

Spółka udostępnia uprawnionym pracownikom i zleceniobiorcom, w tym mającym poniżej 26 lat, posiłki profilaktyczne. Niektórym z nich jednak – ze względu na warunki pracy – wydaje bony na te posiłki przygotowywane przez firmę kateringową.
Czy wartość przekazywanych posiłków oraz bonów (miesięcznie ok. 500 zł/os.) zmniejsza limit „zerowego PIT” pracobiorców? Od wszystkich uprawnionych spółka dostała w sierpniu 2019 pisemne oświadczenia o stosowaniu tej ulgi podczas ostatnich 5 mies. 2019.
Wykładnia Ministerstwa Finansów

Wypłata w dniu urodzin jest wolna od PIT

Jeśli pracodawca wypłaci pensję dokładnie w dniu 26. urodzin pracownika, który nie przekroczył jeszcze limitu przychodów objętych ulgą „zerowy PIT”, to nie powinien pobierać od niej zaliczki na podatek.

Tak uważa Ministerstwo Finansów, argumentując, że do liczenia wieku trzeba stosować przepisy Op dotyczące terminów, a nie regulacje prawa cywilnego.

Zasadniczo wiek osoby fizycznej oblicza się zgodnie z art. 112 Kc, stanowiącym, że przy obliczaniu wieku termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Prawo pracy

Kwoty wolne od potrąceń egzekucyjnych w ostatnim kwartale 2019

Od października wzrosły minima pozostawiane pracownikom-dłużnikom, którzy nie podlegają uldze „zerowy PIT”.

Kwota wolna to minimalna suma, jaką pracodawca musi wysłać na rachunek bankowy lub wypłacić „do ręki” pracownikowi, z którego wynagrodzenia dokonuje obowiązkowych bądź dobrowolnych potrąceń (egzekucyjnych albo pozaegzekucyjnych). Jest to odpowiedni odsetek minimalnej płacy netto:

 • dla obligatoryjnych potrąceń świadczeń niealimentacyjnych – 100%, dla zaliczek pieniężnych – 75% i dla kar pieniężnych – 90%,
 • dla dobrowolnych potrąceń na rzecz pracodawcy – 100%, a na rzecz osób trzecich – 80%.
Świadczenia pracownicze

Wpływ zapomogi losowej na limit ulgi „zerowy PIT”

Spółka tworząca zfśs przyznała z jego środków zapomogę losową 15 tys. zł brutto zleceniobiorcy, który poniósł znaczne straty materialne w wyniku pożaru domu. Regulamin socjalny nie przewiduje, by zleceniobiorcy byli uprawnieni do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, jednak komisja socjalna uzasadniła decyzję nadzwyczajną tragedią, jaka dotknęła rodzinę zleceniobiorcy. Nie ukończył on 26 lat, a w sierpniu złożył oświadczenie o stosowaniu „zerowego PIT” do końca 2019 (spółka uwzględnia je od września).
Czy zapomoga wpływa na limit tej ulgi?

Przyznaną zleceniobiorcy zapomogę losową trzeba zakwalifikować jako pochodzącą ze środków obrotowych pracodawcy. Limit kwotowy „zerowego PIT” należy obniżyć z jej tytułu o 9 tys. zł.

Jeśli regulamin socjalny nie określa, że zleceniobiorcy są uprawnieni do występowania o wsparcie z zfśs, to nie mają oni prawa do otrzymania takiego wsparcia. Nie może tego zmienić decyzja komisji socjalnej – wymagana byłaby zmiana regulaminu zfśs. Wypłaconej zleceniobiorcy zapomogi losowej nie można więc uznać za świadczenie pochodzące z funduszu, tylko ze środków obrotowych pracodawcy.

Świadczenia pracownicze

Ulga „zerowy PIT” nie obejmuje zasiłków

Zatrudniamy 24-letniego pracownika, który złożył wniosek o stosowanie „zerowego PIT”. Dostarczył zwolnienie lekarskie na 12 dni. Za pierwsze 4 dni dostanie wynagrodzenie chorobowe, a za resztę przysługuje mu zasiłek chorobowy.
Czy od tych świadczeń również nie pobiera się zaliczki na PIT?

Nową ulgą (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) objęte jest tylko wynagrodzenie chorobowe. Od zasiłku chorobowego należy pobrać zaliczkę na PIT na ogólnych zasadach.

„Zerowy PIT” to wyłączenie z podstawy opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby, które nie ukończyły 26 lat. Zwolnienie dotyczy przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 8 updof, tj. osiągniętych ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej oraz z umów zlecenia.

Podatki i prawo gospodarcze

Ulga socjalna z tytułu „wczasów pod gruszą” a limit „zerowego PIT”

Firma zatrudnia ponad 80 osób, prowadzi zfśs. W połowie sierpnia pracownik i zleceniobiorca (ten ostatni nie ma statusu ucznia ani studenta), obaj poniżej 26 lat i otrzymujący wynagrodzenie 2500 brutto miesięcznie, złożyli oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca 2019 r. (firma uwzględnia je od września). We wrześniu oprócz wynagrodzenia obaj dostali „wczasy pod gruszą” z zfśs, w kwocie po 1500 zł brutto. Świadczenie to uszczupli limit „zerowego PIT” pracownika o 500 zł.
Co z limitem tego zwolnienia przypisanym do zleceniobiorcy? Czy trzeba go pomniejszyć? Jak należało sporządzić za obu zatrudnionych listę płac za wrzesień? Pensje są wypłacane do 28. dnia miesiąca, a żaden z nich w 2019 r. nie uzyskał jeszcze od firmy wsparcia socjalnego.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Bony i talony pomniejszają limit „zerowego PIT”

Firma zatrudnia ponad 120 pracowników, posiada zfśs. Regulamin funduszu pozwala zleceniobiorcom na występowanie o pomoc z tego źródła. We wrześniu komisja socjalna przyznała kilkudziesięciu pracownikom i zleceniobiorcom (wśród tych ostatnich nie ma uczniów ani studentów) bony do supermarketu – po 500 zł. Niektórzy beneficjenci mają poniżej 26 lat i złożyli w sierpniu oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca roku.
Czy wartość bonów pomniejsza limit tego zwolnienia?
Prawo pracy

Kwoty wolne od potrąceń przy „zerowym PIT”

Pracownikom korzystającym z nowego zwolnienia podatkowego w trakcie 2019 ustala się inne kwoty wolne od potrąceń z ich pensji.
Ulga w podatku dochodowym

Dochód podatników do 26. roku życia wolny od PIT

Od 1.08.2019 osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, nie zapłacą podatku dochodowego od przychodów z pracy i umów zlecenia mieszczących się w ustawowym rocznym limicie. Po jego przekroczeniu podatek jest pobierany tylko od nadwyżki przychodów, pomniejszonej o koszty uzyskania.
PIT

Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26. roku życia

Od 1.08.2019 r. obowiązuje zwolnienie z PIT dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Ma ono – w założeniu ustawodawcy – ułatwić młodym ludziom rozpoczęcie pracy, a tym, którzy są zatrudnieni w szarej strefie – umożliwić powrót na legalny rynek pracy.

Zwolnienie, wynikające z nowego pkt 148 w art. 21 updof[1], oznacza nowe obowiązki dla płatników. Wpływa na sposób obliczenia zaliczki na PIT od pozostałych przychodów (nadwyżki ponad limit przysługującego zwolnienia), w tym na sposób obliczania kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wiąże się też ze zmianą w zakresie sporządzania informacji PIT-11.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....