Jak sporządzić listę płac za pracowników w 2020

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Przedstawiamy schemat rozliczania na liście płac pracowników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
 • FP – Fundusz Pracy
 • MF – Minister Finansów

Zmiany podatkowe wpływające na sposób sporządzania listy płac obowiązują już od 2019 („zerowy PIT” od sierpnia, a wyższe koszty pracownicze i niższa stawka PIT od października). Jednak od 2020 obowiązki pracodawców uległy pewnej modyfikacji. Przykładowo zwolnienie podatkowe dla osób do 26. roku życia płatnik od 1.01.2020 stosuje „z automatu” do przychodów młodego pracownika, bez konieczności składania przez niego pisemnego oświadczenia, a pracownik nie może już wnioskować o objęcie go stawką PIT 17,75%. Inaczej też nalicza się zaliczkę na PIT w miesiącu, w którym dochody zatrudnionego przekroczyły 85 528 zł. Poniżej przedstawiamy obowiązujące zasady.

Element listy płac Pracownik opodatkowany, niekorzystający z „zerowego PIT” i nieuczestniczący w PPK[*] Pracownik będący uczestnikiem PPK w wieku powyżej 26 lat Pracownik do 26 lat korzystający ze zwolnienia „zerowy PIT”
Przychód ze stosunku pracy Wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania, w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za nadgodziny, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, wypłacone bądź postawione do dyspozycji pracownika od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.
Do przychodów ze stosunku pracy uczestnika PPK dolicza się ponadto wartość wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę (podstawowej i ew. dodatkowej). Stanowią one przychód w miesiącu ich faktycznego wpłacenia na konto instytucji finansowej
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika Jest to przychód podatkowy z wyłączeniem: wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków i przychodów wolnych od składek określonych w rozporządzeniu składkowym, a w przypadku pracowników będących uczestnikami PPK – wartości wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę (podstawowej i ew. dodatkowej), jednak nie wyższy od 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (156 810 zł w 2020), określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, a jeżeli brak jest podstaw dla ustalenia tego wynagrodzenia – nie wyższy od 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z III kwartału 2019
Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika[**] Pracownik finansuje z własnych środków następujące składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalną (9,76% podstawy wymiaru), rentowe (1,5%) i chorobową (2,45%). Nalicza je od przychodu, pobiera z niego oraz przekazuje do ZUS odpowiednio do 5., 10. lub 15. dnia następnego miesiąca[**]
Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę Nie dotyczy Pracodawca finansuje wpłatę podstawową – 1,5% podstawy wymiaru obowiązkowych składek emerytalnej i rentowych, bez stosowania ograniczenia do limitu 30-krotności. W umowie o zarządzanie PPK może zadeklarować finansowanie wpłaty dodatkowej do kwoty maksymalnie 2,5% tej podstawy. Pracodawca nalicza te wpłaty przy sporządzaniu listy płac. Wnosi je na konto instytucji finansowej do 15. dnia następnego miesiąca Nie dotyczy
Wpłaty do PPK finansowane przez pracownika Nie dotyczy Pracownik finansuje wpłatę podstawową do PPK w wysokości 2% podstawy i może zadeklarować wpłatę dodatkową do wysokości 2% podstawy. Wpłaty te nalicza pracodawca przy sporządzaniu listy płac i wnosi je na konto instytucji finansowej do 15. dnia następnego miesiąca Nie dotyczy
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej Jest nią podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych (bez stosowania ograniczenia do limitu 30-krotności), jednak włącznie z wynagrodzeniem za czas choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne potrącone ze środków pracownika. Z podstawy tej u pracownika-uczestnika PPK wyłącza się wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę (podstawową i ew. dodatkową)
Składka zdrowotna 9% Pracodawca nalicza ją, pobiera z wynagrodzenia pracownika i odprowadza do ZUS odpowiednio do 5., 10. i 15. dnia następnego miesiąca
Jeżeli składka zdrowotna w wysokości 9% podstawy jej wymiaru jest wyższa od faktycznej zaliczki na PIT (pomniejszonej ew. o ulgę miesięczną 43,76 zł), składkę zmniejsza się do wysokości zaliczki Gdy składka zdrowotna obliczona od przychodu zwolnionego z podatku w ramach „zerowego PIT” okaże się większa od zaliczki, jaką płatnik pobrałby z przychodów pracownika, gdyby nie stosowano zwolnienia, składkę zdrowotną obniża się do tej wysokości hipotetycznej zaliczki
Składka zdrowotna 7,75% „Małą” składkę zdrowotną pracodawca nalicza od podstawy jej wymiaru i ujmuje z zaliczki na PIT Nie dotyczy
Koszty uzyskania przychodu Zryczałtowane koszty ze stosunku pracy wynoszą 250 zł miesięcznie (podstawowe), a jeśli pracownik złożył oświadczenie o zamieszkiwaniu poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i niepobieraniu dodatku za rozłąkę – 300 zł miesięcznie (podwyższone). Obowiązują przy tym limity roczne, które weryfikuje się w zeznaniu rocznym.
Do przychodów niektórych pracowników twórców płatnik stosuje tzw. koszty autorskie w wysokości 50% przychodów pomniejszonych o składki finansowane i pobrane ze środków pracownika. Koszty te w 2020 nie mogą przewyższyć kwoty 85 528 zł. Pracodawca nie nalicza ich od miesiąca uzyskania od pracownika pisemnego oświadczenia o rezygnacji z nich albo od następnego miesiąca, jeśli nie mógł w poprzednim miesiącu postąpić zgodnie z pismem. Oświadczenie składa się odrębnie dla każdego roku kalendarzowego
Koszty uzyskania przychodów wynoszą 0 zł.
Suma łącznych autorskich kosztów uzyskania oraz przychodów zwolnionych w ramach „zerowego PIT” nie może przy tym przekroczyć w 2020 kwoty 85 528 zł
Podstawa opodatkowania Jest nią dochód podatkowy uzyskany w ciągu miesiąca, czyli przychód ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, pomniejszone o koszty ze stosunku pracy oraz o potrącone ze środków pracownika składki na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku pracownika-uczestnika PPK – powiększone o wartość wpłaty do PPK (podstawowej i ew. dodatkowej) finansowanej przez pracodawcę, wniesionej za pracownika w danym miesiącu Nie występuje podstawa opodatkowania, ponieważ pracownik korzysta z „zerowego PIT”. Od 2020 płatnik stosuje to zwolnienie z urzędu, bez składania przez pracownika oświadczenia – do chwili przekroczenia przez pracownika 26 lat albo limitu kwotowego zwolnienia, bądź do końca miesiąca, w którym pracownik złożył wniosek o pobór zaliczek bez stosowania tego zwolnienia
Zaliczka na PIT Od 2020 płatnik stosuje do dochodu uzyskanego w danym miesiącu stawkę podatkową:
– 17% – za miesiące, w których dochód liczony narastająco od początku roku nie przekroczył 85 528 zł,
– 32% – od chwili (choćby przypadła w trakcie miesiąca) przekroczenia przez narastający dochód kwoty 85 528 zł.
Jeżeli pracownik złoży oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic, a za rok kalendarzowy przewidywane, określone w oświadczeniu jego dochody:
– nie przekroczą 85 528 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące wynoszą 17% dochodu miesiąca i pomniejsza się je o dodatkową ulgę miesięczną (43,76 zł),
– przekroczą 85 528 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej albo dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej – zaliczki za wszystkie miesiące wynoszą 17% dochodu, bez stosowania ulgi miesięcznej.
Wskazane oświadczenie płatnik respektuje od następnego miesiąca po miesiącu jego złożenia. Gdy pracownik złoży oświadczenie o zmianie stanu faktycznego, płatnik pobiera zaliczki na ogólnych zasadach od kolejnego miesiąca.
Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za pracownika lub inne nieodpłatne przysługują za okres dłuższy niż miesiąc, nalicza się od nich zaliczkę – od wartości przypadającej na miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część świadczenia przypada na dany miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę, płatnik na wniosek pracownika ogranicza pobór zaliczki za dany miesiąc, a pozostałość odprowadza w następnych miesiącach roku
W 2020 płatnik zaczyna pobór zaliczek na PIT od dnia następnego po dniu ukończenia przez pracownika 26 lat, od momentu przekroczenia limitu kwotowego zwolnienia (85 528 zł) bądź najpóźniej od następnego miesiąca po miesiącu złożenia przez pracownika wniosku o pobór zaliczek, bez stosowania zwolnienia „zerowy PIT”
Kwota zmniejszająca podatek (ulga miesięczna) Pracownik może złożyć przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w 2020 oświadczenie PIT-2[***], deklarując że:
– nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
– nie osiąga dochodów z członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni produkcji rolnej,
– nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej i najmu,
– nie otrzymuje świadczeń wypłacanych przez FGŚP lub FP,
– ten zakład pracy jest właściwy do pomniejszania jego zaliczek na PIT o 1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek (525,12 zł × 1/12 = 43,76 zł).
Wówczas płatnik co miesiąc ujmuje z zaliczek tę kwotę. Oświadczenia nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z pierwszorazowego pisma nie uległ zmianie.
Płatnik stosuje ulgę miesięczną do miesiąca włącznie, w którym dochody pracownika (liczone narastająco od początku roku kalendarzowego) przekroczyły 85 528 zł. Od następnego miesiąca już jej nie nalicza. Jeżeli pracownik złożył oświadczenie, że jego dochody przewyższą 85 528 zł, płatnik pobiera zaliczki bez obniżania o ulgę miesięczną od miesiąca uzyskania oświadczenia albo od następnego miesiąca, gdy nie był w stanie tego zrobić w poprzednim miesiącu
Nie dotyczy
Zaliczka na PIT do US Od zaliczki na PIT (pomniejszonej ew. o ulgę miesięczną) płatnik odejmuje składkę zdrowotną pobraną w tym miesiącu ze środków pracownika, w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. Tak ustaloną zaliczkę przekazuje do US do 20. dnia następnego miesiąca Nie dotyczy
Wynagrodzenie netto Jest nim przychód pracownika uzyskany w danym miesiącu, pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z jego środków, pełną składkę zdrowotną (9% podstawy wymiaru) i o zaliczkę na PIT odprowadzaną do US.
U uczestnika PPK wynagrodzenie to pomniejsza się jeszcze o wpłaty do PPK finansowane przez pracownika (podstawową i ew. dodatkową)
Jest nim przychód pracownika uzyskany w danym miesiącu, pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z jego środków i o pełną składkę zdrowotną (9% podstawy wymiaru)

[*] PPK – pracownicze plany kapitałowe, określone w ustawie z 4.19.2018 (DzU poz. 2215).

[**] Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika, pracodawca nalicza od przychodu i odprowadza odpowiednio do 5., 10. i 15. dnia następnego miesiąca składki finansowane przez siebie na:

  • ubezpieczenie emerytalne – 9,76% podstawy wymiaru,
  • ubezpieczenia rentowe – 6,5% podstawy wymiaru,
  • ubezpieczenie wypadkowe – od 1,67 do 3,33% podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych (bez stosowania ograniczenia do limitu 30-krotności), w zależności od stopnia wypadkowości w zakładzie pracy,
  • FP i Fundusz Solidarnościowy (FS) – od 2020 w wysokości 2% na FP i 0,45% na FS, czyli łącznie 2,45% podstawy wymiaru obowiązkowych składek emerytalnej i rentowych (bez stosowania limitu 30-krotności), wynoszącej w przeliczeniu na miesiąc co najmniej kwotę minimalnej płacy. Składki na podane fundusze płatnik oblicza i przekazuje do ZUS w łącznej sumie 2,45% podstawy wymiary, a następnie ZUS dzieli je odpowiednio i przesyła do FP i FS. Składki tej wysokości przewiduje projekt ustawy budżetowej na rok 2020, która na moment przygotowywania artykułu nie została jeszcze uchwalona; do czasu jej ogłoszenia wiążą stawki na fundusze celowe obowiązujące w poprzednim roku budżetowym (w 2019 odpowiednio 2,30 i 0,15%). Od wynagrodzeń wypłaconych w styczniu 2020, ale należnych za grudzień 2019 płatnik musi odprowadzić składkę na FP i FS, gdy kwoty oskładkowane wynoszą co najmniej kwotę minimalnej pensji z 2019 (2250 zł),
  • FGŚP – w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych, bez ograniczenia do limitu 30-krotności,
  • FEP – za pracowników urodzonych po 31.12.1948, wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych.

[***] Nowy wzór oświadczenia PIT-2, obowiązujący od 1.01.2020, określa rozporządzenie MF z 9.12.2019 w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU poz. 2397).

Temat: „Wynagrodzenia pracowników”
Wskaźniki i świadczenia

Refundacje i minimalna płaca młodocianych poszły w górę

Renata Majewska
Od 1.03.2020 pracodawcy otrzymują większe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wzrosło również minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

To konsekwencje podniesienia o prawie 267 zł przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2019 – do 5198,58 zł (komunikat Prezesa GUS z 11.02.2020, MP poz. 171) w porównaniu do analogicznego wskaźnika z III kwartału 2019 (4931,59 zł). Zyskają m.in. pracodawcy otrzymujący maksymalne refundacje przewidziane w tzw. ustawie antykryzysowej (art. 20 ust. 2 ustawy z 11.10.2013 o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, DzU z 2019 poz. 669).


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Potrącenia egzekucyjne z pensji pracownika uczestnika PPK

Renata Majewska
Od grudnia 2019 r. nasza spółka zatrudniająca ponad 250 osób odprowadza za nie składki (tylko podstawowe) do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Na początku stycznia 2020 r. otrzymaliśmy z US zajęcie wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych wierzytelności pracownika, który należy do PPK – tytułem zaległych składek społecznych na kwotę 32 tys. zł.
Jak w tym przypadku ustalić podstawę dokonania potrącenia i kwotę wolną od potrąceń?

Podstawę dokonania potrącenia (PDP) należy pomniejszyć dodatkowo o kwotę zaliczki na PIT pochodzącej z wpłaty podstawowej finansowanej przez pracodawcę oraz o kwotę całej wpłaty podstawowej pokrywanej przez pracownika. Kwota wolna (minimalne wynagrodzenie netto) również podlega zmniejszeniu o te kwoty, ale naliczone od płacy minimalnej.

Grudzień 2019 r. i styczeń 2020 r. to pierwsze miesiące dokonywania wpłat do PPK przez największe podmioty zatrudniające (250+) z sektora prywatnego. Wpłaty te dzielą się na:

 • obligatoryjne (podstawowe) – finansowane przez podmiot zatrudniający – w wysokości 1,5% podstawy, i przez uczestnika – 2% podstawy,
 • dobrowolne (dodatkowe) – odpowiednio do 2,5 i 2% podstawy.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak ustalić ekwiwalent urlopowy przy wypłatach wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca i przy długiej chorobie pracownika

Jadwiga Sztabińska
W związku z rozwiązaniem umowy o pracę 10.02.2020 r., spółka musi wypłacić pracownikowi ekwiwalent za 8 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Jest on zatrudniony na cały etat, a jego wynagrodzenie obejmuje płacę zasadniczą 2500 zł oraz prowizje.
Z których miesięcy należy przyjąć do podstawy ekwiwalentu prowizje, jeśli pracownik choruje od początku października, a wypłaty są dokonywane do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni?

Wynagrodzenia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2020 – skutki dla pracodawców

Od nowego roku pensja minimalna brutto wzrosła aż o 350 zł. Powoduje to podwyżkę wielu świadczeń ze stosunku pracy i wskaźników potrzebnych do sporządzenia listy płac.

W 2020 minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2600 zł brutto (rozporządzenie RM z 11.09.2019 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020, DzU poz. 1778). Za pracę w grudniu 2019 osoby zatrudnione na pełnym etacie, opłacane według najniższej stawki, powinny jednak otrzymać „starą” kwotę, czyli przynajmniej 2250 zł brutto – nawet jeśli pobory za grudzień otrzymały w styczniu.


Wynagrodzenia

Kwoty wolne od potrąceń z pensji w 2020

Renata Majewska
W wyniku wzrostu minimalnej pensji (do 2600 zł) w 2020 wzrosły także kwoty wolne od obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Są one różne w zależności od tego, czy pracownik-dłużnik płaci PIT, korzysta ze zwolnienia „zerowy PIT”, czy uczestniczy w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Kwoty wolne to minimum, jakie pracodawca musi zostawić pracownikowi, z którego poborów dokonuje potrąceń. Stanowią one odpowiedni odsetek płacy minimalnej netto, wynosząc z tytułu potrąceń obowiązkowych:

 • świadczeń niealimentacyjnych – 100% tej płacy,
 • zaliczek pieniężnych – 75% tej płacy,
 • kar pieniężnych – 90% tej płacy.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dodatek za staż poza płacą minimalną

Renata Majewska
Od 2020 r. pracownicy otrzymujący dodatek stażowy do pensji muszą oprócz niego dostać co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2600 zł brutto).

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Pobór zaliczki na PIT od wynagrodzeń za pracę wykonywaną we Włoszech

Marcin Szymankiewicz
Spółka jest firmą produkcyjną z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym. Od lipca 2019 r. jej pracownicy odbywają podróże służbowe do Włoch, do firmy powiązanej kapitałowo.
Spółka nie prowadzi działalności na terytorium Włoch, nie ma tam zakładu ani stałej placówki. Pracownicy spędzają w tym kraju mniej niż 183 dni w roku kalendarzowym, pozostając pod nadzorem i kontrolą spółki, która ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z wynikami ich pracy, a także zapewnia im niezbędne narzędzia i materiały. Włoski kontrahent zapewnia jedynie miejsce wykonywania pracy. Pracownicy są rezydentami podatkowymi w Polsce.
Czy spółka jako płatnik powinna pobierać zaliczkę na PIT od ich wynagrodzeń z tytułu pracy wykonywanej we Włoszech?

Dokumentacja pracownicza

Minimalna pensja w 2020

Najniższe wynagrodzenie za pracę osoby zatrudnionej na pełnym etacie wyniesie w przyszłym roku 2600 zł, czyli o 350 zł więcej niż w 2019. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa osób świadczących pracę na umowy cywilnoprawne – z 14,70 do 17 zł.


Temat miesiąca

Koszty pracownicze w górę, stawka PIT w dół

Renata Majewska
Od 1.10.2019 przy obliczaniu zaliczek na PIT od osób zatrudnionych trzeba uwzględnić zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją updof. Kolejne modyfikacje listy płac nastąpią od 1.01.2020, po zakończeniu 3-miesięcznego okresu przejściowego obowiązującego do końca 2019.

Wynikają one z ustawy z 30.08.2019 nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU poz. 1835, dalej nowelizacja).

Docelowo (począwszy od dochodów uzyskanych od 1.01.2020) zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego oraz pracy nakładczej wzrastają do (zmieniony art. 22 ust. 2 updof):


Podatki i prawo gospodarcze

Ulga socjalna z tytułu „wczasów pod gruszą” a limit „zerowego PIT”

Renata Majewska
Firma zatrudnia ponad 80 osób, prowadzi zfśs. W połowie sierpnia pracownik i zleceniobiorca (ten ostatni nie ma statusu ucznia ani studenta), obaj poniżej 26 lat i otrzymujący wynagrodzenie 2500 brutto miesięcznie, złożyli oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca 2019 r. (firma uwzględnia je od września). We wrześniu oprócz wynagrodzenia obaj dostali „wczasy pod gruszą” z zfśs, w kwocie po 1500 zł brutto. Świadczenie to uszczupli limit „zerowego PIT” pracownika o 500 zł.
Co z limitem tego zwolnienia przypisanym do zleceniobiorcy? Czy trzeba go pomniejszyć? Jak należało sporządzić za obu zatrudnionych listę płac za wrzesień? Pensje są wypłacane do 28. dnia miesiąca, a żaden z nich w 2019 r. nie uzyskał jeszcze od firmy wsparcia socjalnego.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Bony i talony pomniejszają limit „zerowego PIT”

Renata Majewska
Firma zatrudnia ponad 120 pracowników, posiada zfśs. Regulamin funduszu pozwala zleceniobiorcom na występowanie o pomoc z tego źródła. We wrześniu komisja socjalna przyznała kilkudziesięciu pracownikom i zleceniobiorcom (wśród tych ostatnich nie ma uczniów ani studentów) bony do supermarketu – po 500 zł. Niektórzy beneficjenci mają poniżej 26 lat i złożyli w sierpniu oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca roku.
Czy wartość bonów pomniejsza limit tego zwolnienia?

Zamówienia publiczne

Skutki wyłączenia dodatku za staż z minimalnej pensji

Renata Majewska
W konsekwencji wyłączenia od 1.01.2020 dodatku stażowego z minimalnej płacy wykonawcy zamówienia publicznego lub innej umowy mogą – już od września 2019 – wnioskować o podniesie zapłaty za usługi.

Prawo pracy

Kwoty wolne od potrąceń przy „zerowym PIT”

Renata Majewska
Pracownikom korzystającym z nowego zwolnienia podatkowego w trakcie 2019 ustala się inne kwoty wolne od potrąceń z ich pensji.

Zatrudnienie

Wyższe stawki i refundacje minimalnych wynagrodzeń młodocianych

Renata Majewska
Od 1.09.2019 zakłady pracy muszą więcej płacić młodocianym pracownikom, ale też zyskały – już od 1.08.2019 – możliwość podwyższania, co kwartał, refundacji z tytułu ich zatrudniania.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odszkodowanie pieniężne wypłacone pracownikowi w ramach zwolnienia z tytułu restrukturyzacji – czy jest opodatkowane PIT

Marcin Szymankiewicz
1.07.2019 r. spółka zawarła i podpisała ze związkami zawodowymi porozumienie zbiorowe (o którym mowa w art. 9 § 1 Kp) w sprawie restrukturyzacji spółki w okresie od 1.08.2019 do 31.12.2019 r. Restrukturyzacja będzie skutkowała zwolnieniami grupowymi. Zwalnianym pracownikom – z powodu likwidacji stanowiska – zgodnie z porozumieniem zbiorowym spółka wypłaca odprawę (o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników[1]) oraz dodatkowe odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę.
Czy należy pobrać podatek dochodowy od tego dodatkowego odszkodowania wypłaconego z tytułu zwolnienia w ramach restrukturyzacji?

Temat miesiąca

Jak stosować kryteria „zerowego PIT” dla osób do 26. roku życia

Renata Majewska
Nowe zwolnienie podatkowe (wprowadzone od 1.08.2019) przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia limitów – wiekowego i kwotowego. Obowiązki płatników z tym związane są inne w ostatnich 5 mies. 2019 i inne w 2020.

Ulga nazywana „zerowym PIT” (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i umowy zlecenia uzyskane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia i do kwoty 85 528 zł (w 2019 wyjątkowo 35 636,67 zł). Jeśli chodzi o umowę zlecenia, to zwolnieniu podlegają przychody z racji wykonywania usług na podstawie takiej umowy otrzymane wyłącznie od:


Ulga w podatku dochodowym

Dochód podatników do 26. roku życia wolny od PIT

Aleksander Woźniak Krzysztof Hałub
Od 1.08.2019 osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, nie zapłacą podatku dochodowego od przychodów z pracy i umów zlecenia mieszczących się w ustawowym rocznym limicie. Po jego przekroczeniu podatek jest pobierany tylko od nadwyżki przychodów, pomniejszonej o koszty uzyskania.

Wynagrodzenia

Koszty pracownicze przy dwóch listach płac

Renata Majewska
Pracodawca chce, aby co miesiąc dla pracownika sporządzać dwie listy płac – z rozliczeniem wynagrodzenia zasadniczego oraz premii za dobre wyniki.
Czy na obu listach należy odliczyć koszty uzyskania przychodów w wysokości 139,06 zł i ulgę miesięczną 46,33 zł? A co z zatrudnionym na dwóch umowach o pracę, w dwóch różnych firmach – czy obaj pracodawcy mogą stosować zryczałtowane koszty i ulgę miesięczną?

W ramach jednego stosunku pracy można potrącać zryczałtowane koszty ze stosunku pracy do miesięcznego limitu. Zatrudnionemu na podstawie dwóch umów o pracę – bez względu na to, czy u tego samego pracodawcy, czy u różnych  – potrącane są podwójne koszty. Tzw. ulgę miesięczną stosuje ten pracodawca, któremu pracownik złożył oświadczenie PIT-2.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich

Anna Koleśnik
Czy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należy stosować preferencyjne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....