Jak sporządzić listę płac za pracowników w 2020

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Przedstawiamy schemat rozliczania na liście płac pracowników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
 • FP – Fundusz Pracy
 • MF – Minister Finansów

Zmiany podatkowe wpływające na sposób sporządzania listy płac obowiązują już od 2019 („zerowy PIT” od sierpnia, a wyższe koszty pracownicze i niższa stawka PIT od października). Jednak od 2020 obowiązki pracodawców uległy pewnej modyfikacji. Przykładowo zwolnienie podatkowe dla osób do 26. roku życia płatnik od 1.01.2020 stosuje „z automatu” do przychodów młodego pracownika, bez konieczności składania przez niego pisemnego oświadczenia, a pracownik nie może już wnioskować o objęcie go stawką PIT 17,75%. Inaczej też nalicza się zaliczkę na PIT w miesiącu, w którym dochody zatrudnionego przekroczyły 85 528 zł. Poniżej przedstawiamy obowiązujące zasady.

Element listy płac Pracownik opodatkowany, niekorzystający z „zerowego PIT” i nieuczestniczący w PPK[*] Pracownik będący uczestnikiem PPK w wieku powyżej 26 lat Pracownik do 26 lat korzystający ze zwolnienia „zerowy PIT”
Przychód ze stosunku pracy Wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania, w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za nadgodziny, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, wypłacone bądź postawione do dyspozycji pracownika od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.
Do przychodów ze stosunku pracy uczestnika PPK dolicza się ponadto wartość wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę (podstawowej i ew. dodatkowej). Stanowią one przychód w miesiącu ich faktycznego wpłacenia na konto instytucji finansowej
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika Jest to przychód podatkowy z wyłączeniem: wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków i przychodów wolnych od składek określonych w rozporządzeniu składkowym, a w przypadku pracowników będących uczestnikami PPK – wartości wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę (podstawowej i ew. dodatkowej), jednak nie wyższy od 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (156 810 zł w 2020), określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, a jeżeli brak jest podstaw dla ustalenia tego wynagrodzenia – nie wyższy od 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z III kwartału 2019
Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika[**] Pracownik finansuje z własnych środków następujące składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalną (9,76% podstawy wymiaru), rentowe (1,5%) i chorobową (2,45%). Nalicza je od przychodu, pobiera z niego oraz przekazuje do ZUS odpowiednio do 5., 10. lub 15. dnia następnego miesiąca[**]
Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę Nie dotyczy Pracodawca finansuje wpłatę podstawową – 1,5% podstawy wymiaru obowiązkowych składek emerytalnej i rentowych, bez stosowania ograniczenia do limitu 30-krotności. W umowie o zarządzanie PPK może zadeklarować finansowanie wpłaty dodatkowej do kwoty maksymalnie 2,5% tej podstawy. Pracodawca nalicza te wpłaty przy sporządzaniu listy płac. Wnosi je na konto instytucji finansowej do 15. dnia następnego miesiąca Nie dotyczy
Wpłaty do PPK finansowane przez pracownika Nie dotyczy Pracownik finansuje wpłatę podstawową do PPK w wysokości 2% podstawy i może zadeklarować wpłatę dodatkową do wysokości 2% podstawy. Wpłaty te nalicza pracodawca przy sporządzaniu listy płac i wnosi je na konto instytucji finansowej do 15. dnia następnego miesiąca Nie dotyczy
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej Jest nią podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych (bez stosowania ograniczenia do limitu 30-krotności), jednak włącznie z wynagrodzeniem za czas choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne potrącone ze środków pracownika. Z podstawy tej u pracownika-uczestnika PPK wyłącza się wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę (podstawową i ew. dodatkową)
Składka zdrowotna 9% Pracodawca nalicza ją, pobiera z wynagrodzenia pracownika i odprowadza do ZUS odpowiednio do 5., 10. i 15. dnia następnego miesiąca
Jeżeli składka zdrowotna w wysokości 9% podstawy jej wymiaru jest wyższa od faktycznej zaliczki na PIT (pomniejszonej ew. o ulgę miesięczną 43,76 zł), składkę zmniejsza się do wysokości zaliczki Gdy składka zdrowotna obliczona od przychodu zwolnionego z podatku w ramach „zerowego PIT” okaże się większa od zaliczki, jaką płatnik pobrałby z przychodów pracownika, gdyby nie stosowano zwolnienia, składkę zdrowotną obniża się do tej wysokości hipotetycznej zaliczki
Składka zdrowotna 7,75% „Małą” składkę zdrowotną pracodawca nalicza od podstawy jej wymiaru i ujmuje z zaliczki na PIT Nie dotyczy
Koszty uzyskania przychodu Zryczałtowane koszty ze stosunku pracy wynoszą 250 zł miesięcznie (podstawowe), a jeśli pracownik złożył oświadczenie o zamieszkiwaniu poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i niepobieraniu dodatku za rozłąkę – 300 zł miesięcznie (podwyższone). Obowiązują przy tym limity roczne, które weryfikuje się w zeznaniu rocznym.
Do przychodów niektórych pracowników twórców płatnik stosuje tzw. koszty autorskie w wysokości 50% przychodów pomniejszonych o składki finansowane i pobrane ze środków pracownika. Koszty te w 2020 nie mogą przewyższyć kwoty 85 528 zł. Pracodawca nie nalicza ich od miesiąca uzyskania od pracownika pisemnego oświadczenia o rezygnacji z nich albo od następnego miesiąca, jeśli nie mógł w poprzednim miesiącu postąpić zgodnie z pismem. Oświadczenie składa się odrębnie dla każdego roku kalendarzowego
Koszty uzyskania przychodów wynoszą 0 zł.
Suma łącznych autorskich kosztów uzyskania oraz przychodów zwolnionych w ramach „zerowego PIT” nie może przy tym przekroczyć w 2020 kwoty 85 528 zł
Podstawa opodatkowania Jest nią dochód podatkowy uzyskany w ciągu miesiąca, czyli przychód ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, pomniejszone o koszty ze stosunku pracy oraz o potrącone ze środków pracownika składki na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku pracownika-uczestnika PPK – powiększone o wartość wpłaty do PPK (podstawowej i ew. dodatkowej) finansowanej przez pracodawcę, wniesionej za pracownika w danym miesiącu Nie występuje podstawa opodatkowania, ponieważ pracownik korzysta z „zerowego PIT”. Od 2020 płatnik stosuje to zwolnienie z urzędu, bez składania przez pracownika oświadczenia – do chwili przekroczenia przez pracownika 26 lat albo limitu kwotowego zwolnienia, bądź do końca miesiąca, w którym pracownik złożył wniosek o pobór zaliczek bez stosowania tego zwolnienia
Zaliczka na PIT Od 2020 płatnik stosuje do dochodu uzyskanego w danym miesiącu stawkę podatkową:
– 17% – za miesiące, w których dochód liczony narastająco od początku roku nie przekroczył 85 528 zł,
– 32% – od chwili (choćby przypadła w trakcie miesiąca) przekroczenia przez narastający dochód kwoty 85 528 zł.
Jeżeli pracownik złoży oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic, a za rok kalendarzowy przewidywane, określone w oświadczeniu jego dochody:
– nie przekroczą 85 528 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące wynoszą 17% dochodu miesiąca i pomniejsza się je o dodatkową ulgę miesięczną (43,76 zł),
– przekroczą 85 528 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej albo dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej – zaliczki za wszystkie miesiące wynoszą 17% dochodu, bez stosowania ulgi miesięcznej.
Wskazane oświadczenie płatnik respektuje od następnego miesiąca po miesiącu jego złożenia. Gdy pracownik złoży oświadczenie o zmianie stanu faktycznego, płatnik pobiera zaliczki na ogólnych zasadach od kolejnego miesiąca.
Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za pracownika lub inne nieodpłatne przysługują za okres dłuższy niż miesiąc, nalicza się od nich zaliczkę – od wartości przypadającej na miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część świadczenia przypada na dany miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę, płatnik na wniosek pracownika ogranicza pobór zaliczki za dany miesiąc, a pozostałość odprowadza w następnych miesiącach roku
W 2020 płatnik zaczyna pobór zaliczek na PIT od dnia następnego po dniu ukończenia przez pracownika 26 lat, od momentu przekroczenia limitu kwotowego zwolnienia (85 528 zł) bądź najpóźniej od następnego miesiąca po miesiącu złożenia przez pracownika wniosku o pobór zaliczek, bez stosowania zwolnienia „zerowy PIT”
Kwota zmniejszająca podatek (ulga miesięczna) Pracownik może złożyć przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w 2020 oświadczenie PIT-2[***], deklarując że:
– nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
– nie osiąga dochodów z członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni produkcji rolnej,
– nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej i najmu,
– nie otrzymuje świadczeń wypłacanych przez FGŚP lub FP,
– ten zakład pracy jest właściwy do pomniejszania jego zaliczek na PIT o 1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek (525,12 zł × 1/12 = 43,76 zł).
Wówczas płatnik co miesiąc ujmuje z zaliczek tę kwotę. Oświadczenia nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z pierwszorazowego pisma nie uległ zmianie.
Płatnik stosuje ulgę miesięczną do miesiąca włącznie, w którym dochody pracownika (liczone narastająco od początku roku kalendarzowego) przekroczyły 85 528 zł. Od następnego miesiąca już jej nie nalicza. Jeżeli pracownik złożył oświadczenie, że jego dochody przewyższą 85 528 zł, płatnik pobiera zaliczki bez obniżania o ulgę miesięczną od miesiąca uzyskania oświadczenia albo od następnego miesiąca, gdy nie był w stanie tego zrobić w poprzednim miesiącu
Nie dotyczy
Zaliczka na PIT do US Od zaliczki na PIT (pomniejszonej ew. o ulgę miesięczną) płatnik odejmuje składkę zdrowotną pobraną w tym miesiącu ze środków pracownika, w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. Tak ustaloną zaliczkę przekazuje do US do 20. dnia następnego miesiąca Nie dotyczy
Wynagrodzenie netto Jest nim przychód pracownika uzyskany w danym miesiącu, pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z jego środków, pełną składkę zdrowotną (9% podstawy wymiaru) i o zaliczkę na PIT odprowadzaną do US.
U uczestnika PPK wynagrodzenie to pomniejsza się jeszcze o wpłaty do PPK finansowane przez pracownika (podstawową i ew. dodatkową)
Jest nim przychód pracownika uzyskany w danym miesiącu, pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z jego środków i o pełną składkę zdrowotną (9% podstawy wymiaru)

[*] PPK – pracownicze plany kapitałowe, określone w ustawie z 4.19.2018 (DzU poz. 2215).

[**] Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika, pracodawca nalicza od przychodu i odprowadza odpowiednio do 5., 10. i 15. dnia następnego miesiąca składki finansowane przez siebie na:

  • ubezpieczenie emerytalne – 9,76% podstawy wymiaru,
  • ubezpieczenia rentowe – 6,5% podstawy wymiaru,
  • ubezpieczenie wypadkowe – od 1,67 do 3,33% podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych (bez stosowania ograniczenia do limitu 30-krotności), w zależności od stopnia wypadkowości w zakładzie pracy,
  • FP i Fundusz Solidarnościowy (FS) – od 2020 w wysokości 2% na FP i 0,45% na FS, czyli łącznie 2,45% podstawy wymiaru obowiązkowych składek emerytalnej i rentowych (bez stosowania limitu 30-krotności), wynoszącej w przeliczeniu na miesiąc co najmniej kwotę minimalnej płacy. Składki na podane fundusze płatnik oblicza i przekazuje do ZUS w łącznej sumie 2,45% podstawy wymiary, a następnie ZUS dzieli je odpowiednio i przesyła do FP i FS. Składki tej wysokości przewiduje projekt ustawy budżetowej na rok 2020, która na moment przygotowywania artykułu nie została jeszcze uchwalona; do czasu jej ogłoszenia wiążą stawki na fundusze celowe obowiązujące w poprzednim roku budżetowym (w 2019 odpowiednio 2,30 i 0,15%). Od wynagrodzeń wypłaconych w styczniu 2020, ale należnych za grudzień 2019 płatnik musi odprowadzić składkę na FP i FS, gdy kwoty oskładkowane wynoszą co najmniej kwotę minimalnej pensji z 2019 (2250 zł),
  • FGŚP – w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych, bez ograniczenia do limitu 30-krotności,
  • FEP – za pracowników urodzonych po 31.12.1948, wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych.

[***] Nowy wzór oświadczenia PIT-2, obowiązujący od 1.01.2020, określa rozporządzenie MF z 9.12.2019 w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU poz. 2397).

Temat: „Wynagrodzenia pracowników”
Zasiłki

Prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego po wymaganym okresie wyczekiwania

Pracownik (56 lat) został zatrudniony w firmie od 9.11.2020 ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 5600 zł. W okresie od 1.12.2019 do 31.12.2019 był zatrudniony na umowę o pracę u innego pracodawcy, od 1.01.2020 do 31.03.2020 pracował na umowę zlecenia i z tego tytułu podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, a od 1.04.2020 do 31.10.2020 był zarejestrowany jako bezrobotny.
Jako nasz pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 1.12.2020 do 11.12.2020. Czy za ten okres miał prawo do wynagrodzenia za czas choroby i jak należało ustalić podstawę wymiaru tego świadczenia (wcześniej w tym roku kalendarzowym pracownik nie chorował)?
Wynagrodzenia

Przy egzekucji ze zleceń nie stosuje się podwyższonej kwoty wolnej

Zwiększona o 25% kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę dotyczy wyłącznie pracowników w rozumieniu Kp. Tak uważa resort sprawiedliwości.

Interpretacja ministerialna odnosi się do art. 52 ustawy z 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875, dalej tarcza 3.0). To ten przepis przewiduje podwyższenie o 25% kwot wolnych od potrąceń, wskazanych w art. 871 § 1 Kp, na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu. Zastrzega jednocześnie, że to działanie ma być realizowane, gdy z powodu podjętych działań antykoronawirusowych zostało obniżone wynagrodzenie pracownika lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu.

Prawo pracy

Odszkodowanie przyznane przez sąd za nieprawidłowe zwolnienie z pracy nie podlega limitowi ze specustawy

Pod koniec września 2020 spółka wypłaciła odszkodowanie za nieprawidłowe zwolnienie z pracy, za wypowiedzeniem, pracownika zatrudnionego na stałe i pozostającego w wieku przedemerytalnym, w wysokości 33 tys. zł brutto (za 3 mies.). Tymczasem od 24.06.2020 na podstawie specustawy obowiązuje ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań związanych z rozwiązaniem stosunku pracy do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 26 tys. zł brutto.
Czy słusznie nie obniżyliśmy wypłaconego odszkodowania do wskazanego limitu? Przysługiwało ono z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, dokonanego ponad rok temu.

Do odszkodowań, przyznanych osobie nieprawidłowo zwolnionej z pracy, nie stosuje się górnego limitu odpraw i odszkodowań, określonego ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374 ze zm., tzw. specustawa), ponieważ podstawą ich przyznania jest wyrok sądowy. Dlatego opisane odszkodowanie należało wypłacić w pełnej orzeczonej wysokości, tj. 33 tys. zł brutto.

Prawo pracy

Zasady obliczania wynagrodzenia za dodatkowy urlop pracownika tymczasowego

Jak ustalać wynagrodzenie za dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego, który ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym?

Wynagrodzenie za dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego oblicza się na takich samych zasadach, jak za urlop podstawowy. Należy zatem zastosować art. 17 ust. 4–7 ustawy z 9.07.2003 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (DzU z 2018 poz. 594, dalej ustawa o pracownikach tymczasowych).

Wynagrodzenia

Skutki wzrostu minimalnej pensji od 1.01.2021

W przyszłym roku pracownicy zarobią nie mniej niż 2800 zł/mies., a zleceniobiorcy co najmniej 18,30 zł/godz.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalanego na dany rok kalendarzowy w rozporządzeniu RM.

rzenie o takiej tematyce realizowane na arenie ogólnopolskiej.

Wynagrodzenia

Przejście małżonka na urlop wychowawczy nie uzasadnia zwiększenia kwoty wolnej od potrąceń

Pracownik, którego wynagrodzenie zostało zajęte na poczet zaległych podatków, złożył wniosek o stosowanie większej kwoty wolnej na podstawie art. 52 tarczy 3.0. Uzasadnia to rozpoczęciem przez żonę urlopu wychowawczego, a więc utratą źródła dochodu ze stosunku pracy. Chce podniesienia kwoty wolnej o 50% – na żonę i małoletnią córkę.
Czy powinniśmy uwzględnić ten wniosek?

Nie. Utrata źródła dochodu przez członka rodziny pracownika, dająca mu możliwość wystąpienia o podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń, musi być spowodowaną pandemią. Nie da się tak zakwalifikować urlopu wychowawczego.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wpływ przestoju i zmniejszenia etatu na wynagrodzenie urlopowe

Niższa płaca za urlop wypoczynkowy – taki jest skutek przestoju i obniżenia wymiaru czasu pracy wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa.

Wynagrodzenie urlopowe to świadczenie gwarancyjne, które zastępuje wynagrodzenie za pracę (por. wyrok SN z 13.11.2018 r., II PK 214/17).

Nowe regulacje dotyczące pracowników delegowanych

Po 12 mies. delegowania do innego kraju UE pracodawca musi zapewnić wysłanemu wszystkie warunki zatrudnienia obowiązujące w państwie przyjmującym.

Nowelizacja dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, która nastąpiła na mocy dyrektywy 2018/957 z 28.06.2018 r., wprowadza gruntowną reformę systemu delegowania w obrębie UE. Celem jest wzmocnienie statusu delegowanych pracowników, uporządkowanie przepisów wspólnotowych oraz ukrócenie dumpingu socjalnego.

Wynagrodzenia

Zmienione zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę

Egzekucje z tej samej pensji, z których jedna opiewa na alimenty, trafiają do komornika, a nie według zasady pierwszeństwa zajęcia.

Taka m.in. zmiana zaszła od 31.07.2020 za sprawą nowelizacji z 11.09.2019 kilku ustaw, w tym o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu postępowania cywilnego oraz o emeryturach i rentach z FUS (DzU poz. 2070, dalej nowelizacja).

Koronawirus

Co się mieści w pojęciu „wynagrodzenia” objętego antykryzysowymi dopłatami z FP i FGŚP

Jak ustalać wynagrodzenie pracownika przy ubieganiu się o dopłatę z FGŚP lub z FP, w przypadku gdy pracownicy są wynagradzani akordowo bądź prowizyjnie, otrzymują stałe dodatki lub premie regulaminowe, bądź nagrody i premie uznaniowe?

Pracodawca, którego sytuacja finansowa pogorszyła się z powodu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii koronawirusa, może wystąpić o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (osoby w stosunkach pracy, nakładcy, zleceniobiorcy i zatrudnieni na umowach o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jeżeli z tego tytułu obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym). Ma do wyboru złożenie wniosku o dopłatę ze środków:

Rachunkowość

Księgowa ewidencja wynagrodzeń

Wypłaty wynagrodzenia księgujemy na podstawie łącznego zestawienia listy płac. Zbiorcze kwoty są księgowane na poszczególne konta pomocnicze podbudowujące konto 23 „Rozrachunki z pracownikami”, a obejmujące zaliczkę na PIT, składki ZUS, składkę zdrowotną, rozrachunki z tytułu wynagrodzenia, pozostałe rozrachunki dotyczące potrąceń z wynagrodzenia.
Nie prowadzimy dla każdego pracownika imiennego konta księgowego, które zawierałoby m.in. informację o saldzie rozrachunków z pracownikiem. Natomiast w ramach programu płacowego prowadzimy dla każdego pracownika imienne karty wynagrodzenia z podziałem na każdy wypłacony mu składnik wynagrodzenia (stawka zasadnicza, godziny nocne, godziny nadliczbowe, za czas usprawiedliwionej nieobecności) oraz potrącenia z wynagrodzenia (m.in. składki ZUS, zaliczki na PIT).
Czy tego rodzaju ewidencja spełnia wymogi uor?

W myśl uor:

 • konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej; prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system kont, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodnionych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej (art. 16 ust. 1),
Wynagrodzenia

Jak w praktyce stosować nowe kwoty wolne od potrąceń, podwyższone o 25%

Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła zmiany w kwotach wolnych, stosowanych przy potrąceniach z wynagrodzenia na podstawie Kp. Kwoty te ulegają podwyższeniu, jeśli pracownik stracił na wynagrodzeniu z powodu koronawirusa albo członek jego rodziny został pozbawiony źródła dochodu. W konsekwencji w kieszeni dłużnika zostanie więcej pieniędzy kosztem wierzyciela.

Wynika to z art. 52 ustawy z 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się̨ wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875, tzw. tarcza 3.0).

Koronawirus

Dofinansowanie z FP lub z FGŚP do wynagrodzeń – czy wpływa na listę płac

Czy otrzymanie z FP lub z FGŚP dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS, na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej, ma wpływ na obliczanie pensji i sporządzanie list płac?

Nie. Należności z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy są wynagrodzeniami niezależnie od źródła pochodzenia środków na nie. Jak wynika choćby z załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy (z wyjątkami, o których mowa w rozdz. VIII), niezależnie od źródeł ich finansowania (ze środków własnych lub refundowanych) oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy uczestnika PPK

Spółka ma obowiązek tworzyć PPK (od lipca 2019 r.). Na początku maja 2020 r. dostała zajęcie wierzytelności z umowy zlecenia i zasiłków tytułem niespłaconego kredytu osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz jednocześnie przynależy do PPK. Pod koniec maja wypłacono jej 2900 zł brutto wynagrodzenia oraz 799 zł brutto zasiłku chorobowego za 9 dni niezdolności do pracy.
Jak należało dokonać w tym przypadku potrąceń? Czy kwotę wolną ustala się zleceniobiorcy identycznie jak pracownikowi? Zleceniobiorca został zatrudniony na okres od 1.10.2019 do 30.11.2020 r. za wynagrodzeniem 2900 zł brutto miesięcznie. Liczba godzin pracy wyznaczona w umowie to 100 godz./mies.; zgłosił się on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a spółka odprowadza do PPK – za siebie i zleceniobiorcę – tylko wpłaty podstawowe.
Tarcza antykryzysowa 2.0

Antykryzysowe dopłaty do pensji zatrudnionych – z uwzględnieniem tarczy 2.0

Większa dostępność dopłat i zakaz zwalniania obowiązujący tylko przez 3 mies. – to najnowsze zmiany w systemie dofinansowań do pensji, oferowanych pracodawcom mierzącym się wskutek pandemii ze spadkiem obrotów.

Przewiduje je jedna z pozycji rządowej tarczy antykryzysowej – ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568; większość jej przepisów weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli 31.03.2020).

Wynagrodzenia

Potrącenia z trzynastej pensji i wynagrodzenia w razie zbiegu różnych zajęć egzekucyjnych

Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i nie złożył oświadczenia PIT-2. Jego wynagrodzenie netto miesięcznie wynosi 1584,90 zł i jest płatne na koniec każdego miesiąca. 31 marca było wypłacane wynagrodzenie oraz trzynasta pensja za 2019. Pracownik nabył do niej prawo w wysokości 1228,90 zł netto. Ma zajęcie komornicze alimentacyjne na sumę 1085 zł (końcowa kwota zadłużenia) oraz zajęcie z tytułu niespłaconego kredytu – 15 000 zł.
W jaki sposób prawidłowo dokonać potrącenia z tzw. trzynastki i wynagrodzenia w razie zbiegu różnych zajęć egzekucyjnych?
Wynagrodzenia

Wyrównanie do płacy minimalnej pracownika otrzymującego wynagrodzenie akordowe

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne akordowe oraz dodatek stażowy 350 zł zmniejszany proporcjonalnie za okresy niezdolności do pracy. W marcu 2020 był 3 dni na urlopie wypoczynkowym (24 godz., kwota 370,08 zł) oraz 5 dni roboczych na zwolnieniu lekarskim (wynagrodzenie chorobowe 339,41 zł). Przez resztę miesiąca pracował, w tym 8 godz. w ramach godzin dobowych nadliczbowych (za pracę w tym czasie zarobił 164 zł).
Jak rozliczyć marzec, w tym wynagrodzenie za nadgodziny? Czy pracownikowi przysługuje wyrównanie do płacy minimalnej, jeżeli za czas przepracowany zarobił 1691,20 zł?
Koronawirus

Jak w dobie pandemii sporządzać listę płac

Abolicja składkowa dla firm zatrudniających poniżej 10 osób, zwiększenie limitów zwolnień z podatku dla świadczeń socjalnych i przesunięcie terminu zapłaty PIT za pracowników to rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej, na które powinny zwrócić uwagę służby kadrowo-płacowe firm.

Wprowadziła je nowelizacja z 31.03.2020 r. wielu ustaw, w tym tzw. specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która w przeważającej mierze weszła w życie z tą datą.

Wskaźniki i świadczenia

Refundacje i minimalna płaca młodocianych poszły w górę

Od 1.06.2020 pracodawcy otrzymują większe dopłaty do szkoleń pracowników podczas kryzysu oraz za zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wzrosło również minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

To konsekwencje podniesienia o prawie 267 zł przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2019 – do 5198,58 zł (komunikat Prezesa GUS z 11.02.2020, MP poz. 171) w porównaniu do analogicznego wskaźnika z III kwartału 2019 (4931,59 zł). Zyskają m.in. pracodawcy otrzymujący maksymalne refundacje przewidziane w tzw. ustawie antykryzysowej (art. 20 ust. 2 ustawy z 11.10.2013 o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, DzU z 2019 poz. 669).

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Potrącenia egzekucyjne z pensji pracownika uczestnika PPK

Od grudnia 2019 r. nasza spółka zatrudniająca ponad 250 osób odprowadza za nie składki (tylko podstawowe) do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Na początku stycznia 2020 r. otrzymaliśmy z US zajęcie wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych wierzytelności pracownika, który należy do PPK – tytułem zaległych składek społecznych na kwotę 32 tys. zł.
Jak w tym przypadku ustalić podstawę dokonania potrącenia i kwotę wolną od potrąceń?

Podstawę dokonania potrącenia (PDP) należy pomniejszyć dodatkowo o kwotę zaliczki na PIT pochodzącej z wpłaty podstawowej finansowanej przez pracodawcę oraz o kwotę całej wpłaty podstawowej pokrywanej przez pracownika. Kwota wolna (minimalne wynagrodzenie netto) również podlega zmniejszeniu o te kwoty, ale naliczone od płacy minimalnej.

Grudzień 2019 r. i styczeń 2020 r. to pierwsze miesiące dokonywania wpłat do PPK przez największe podmioty zatrudniające (250+) z sektora prywatnego. Wpłaty te dzielą się na:

 • obligatoryjne (podstawowe) – finansowane przez podmiot zatrudniający – w wysokości 1,5% podstawy, i przez uczestnika – 2% podstawy,
 • dobrowolne (dodatkowe) – odpowiednio do 2,5 i 2% podstawy.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....