Jak skorzystać z ulgi na zakup kas fiskalnych on-line

Łukasz Grzegorczyk doradca podatkowy Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.

Od 1.05.2019 ulgą na zakup kas rejestrujących objęte są wyłącznie urządzenia fiskalne nowej generacji. Nie zmienił się limit odliczenia, a warunki i tryb korzystania z ulgi, a także kwestie ew. późniejszego zwrotu odliczonych kwot określa nowe rozporządzenie MF.

Chodzi o rozporządzenie z 29.04.2019 w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (DzU poz. 820), które zastąpiło poprzednie, z 27.12.2010 (DzU z 2013 poz. 163).

 • MF – Minister Finansów
 • US – urząd skarbowy

Przepisy „starego” rozporządzenia nadal mają zastosowanie w przypadku korzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, który nastąpił przed 1.05.2019 (zakup po 30.04.2019 kasy starego typu nie uprawnia do ulgi).

Odliczenie lub zwrot wydatków

Zgodnie ze znowelizowanym art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy spełniający określone kryteria mogą odzyskać część kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących – w wysokości 90% ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł (o zmianach wynikających z nowelizacji ustawy o VAT pisaliśmy w „RiP” nr 5/2019). Rozporządzenie określa warunki, jakie muszą być spełnione, aby podatnik mógł skorzystać z odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy on-line (zwrot dotyczy podatników zwolnionych podmiotowo lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku). Warunkami tymi są:

 • rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar o spełnieniu przez nią określonych w przepisach funkcji i wymagań technicznych oraz
 • posiadanie faktury potwierdzającej zakup kasy on-line oraz dowodu zapłaty całej należności z tego tytułu.

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej dodatkowym warunkiem jest rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 mies. od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Jednocześnie zrezygnowano z obowiązującego w poprzednim rozporządzeniu warunku złożenia – do właściwego naczelnika US, przed terminem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży – pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania.

Prostsze zasady

Łatwiej można odliczyć kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej. Rozporządzenie wskazuje, że gdy ta kwota jest:

 • niższa bądź równa kwocie VAT należnego w danym okresie rozliczeniowym – pomniejsza się kwotę tego podatku o wysokość kwoty wydanej na zakup kasy,
 • wyższa od kwoty VAT należnego w danym okresie rozliczeniowym – pomniejsza się kwotę tego podatku o wysokość kwoty wydanej na zakup, a pozostałą część tej kwoty można w tym okresie rozliczeniowym:
  • wykazać do zwrotu na rachunek (w banku mającym siedzibę w Polsce lub skok),
  • powiększyć o nią VAT naliczony do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

(analogicznie można postąpić w przypadku braku VAT należnego za dany okres rozliczeniowy).

W razie wystąpienia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym nie trzeba więc, jak dotychczas, dzielić nieodliczonej kwoty na 4 (przy rozliczeniu miesięcznym) bądź na 2 (przy rozliczeniu kwartalnym) części przypadające do zwrotu w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Podobnie u podatników świadczących usługi taksówek osobowych (z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą), rozliczających się w formie ryczałtu, kwota wydana na zakup kasy może pomniejszyć kwotę VAT za dany okres rozliczeniowy, podlegającą wpłacie do US. Gdy kwota do odliczenia jest wyższa od kwoty podlegającej wpłacie do US, pozostałą jej część organ podatkowy zwraca na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją.

Jeżeli podatnik ubiega się o zwrot kwoty wydatku na zakup kasy na swój rachunek, do wniosku o zwrot załącza kopie faktury zakupu kasy i dowodu zapłaty za nią (a nie oryginały jak dotychczas) oraz kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy (zamiast danych serwisu kasy).

Obowiązek zwrotu ulgi

Inaczej też określono sytuacje, w których podatnicy są zobowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup kas rejestrujących. Dotychczas obowiązek taki powstawał m.in. w razie zaprzestania prowadzenia działalności, otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości czy dokonania odliczenia z naruszeniem warunków określonych w rozporządzeniu. Obecnie przesłanką do zwrotu ulgi jest:

 • trwałe zaprzestanie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy oraz
 • naruszenie obowiązków dotyczących zapewnienia połączenia, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającego przesyłanie danych między kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas.

Zwrot jest konieczny, gdy powyższe okoliczności wystąpią w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy.

Dodatkowo obowiązek zwrotu powstanie, gdy w określonych terminach podatnik nie podda kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu.

W każdym przypadku zwrot dotyczy tylko ulgi na zakup tych kas on-line, w stosunku do których wystąpiły powyższe okoliczności.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Kasy Fiskalne”
Kasy rejestrujące

Obowiązek przeszkolenia pracowników do obsługi kas rejestrujących

Marcin Szymankiewicz
Spółka zatrudniła nowego pracownika do obsługi kasy fiskalnej.
Czy powinien zostać przeszkolony z zasad jej stosowania?

Spółka zatrudniła nowego pracownika do obsługi kasy fiskalnej.

Czy powinien zostać przeszkolony z zasad jej stosowania?

Obowiązek taki wynika z rozporządzenia MF z 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących (DzU poz. 816), zgodnie z którym podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.


Rozporządzenie MF

Sposób prowadzenia ewidencji w kasach fiskalnych – nowe obowiązki

Łukasz Grzegorczyk
Przy okazji wprowadzenia kas rejestrujących on-line od 1.05.2019 zmodyfikowano też obowiązki podatników związane z używaniem kas – m.in. w zakresie wystawiania paragonów i serwisowania urządzeń fiskalnych.

Przy okazji wprowadzenia kas rejestrujących on-line od 1.05.2019 zmodyfikowano też obowiązki podatników związane z używaniem kas – m.in. w zakresie wystawiania paragonów i serwisowania urządzeń fiskalnych.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o VAT od 1.05.2019 do ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają być używane tzw. kasy rejestrujące on-line, które stopniowo wyprą dotychczasowe kasy z papierowym bądź elektronicznym zapisem kopii.


VAT

Kasy fiskalne on-line – dla kogo i od kiedy

Krzysztof Hałub
Tradycyjne kasy rejestrujące zostaną zastąpione przez kasy on-line. Nie nastąpi to jednak od razu, lecz stopniowo, w ciągu kilku lat.

Kasy rejestrujące

Rezygnacja z ewidencjonowania usług dowozu pracowników w kasie rejestrującej

Tomasz Krywan
Spółka oferuje swoim pracownikom dowóz do miejsca pracy. Korzystający z tej możliwości obciążani są częścią ponoszonych przez nią kosztów (w drodze potrącenia z wynagrodzenia). Świadczenie usług dowozu spółka ewidencjonuje za pomocą kasy rejestrującej.
Czy może z tego zrezygnować?

Ewidencja sprzedaży w kasach fiskalnych on-line

Łukasz Grzegorczyk
Miejsce dotychczasowych kas rejestrujących stopniowo będą zajmować tzw. kasy on-line, pozwalające na automatyczne przesyłanie danych do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS.

Zmiany w zasadach rejestracji obrotu za pomocą kas wprowadza nowelizacja ustawy o VAT[1], która weszła w życie 1.05.2019 r.

Ustawa o VAT nakłada na podatników obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Od kilku miesięcy trwały prace nad wprowadzeniem istotnych zmian dotyczących tego obowiązku i samych kas fiskalnych. W efekcie powstały przepisy wpisujące się w kanon cyfryzacji i centralnego gromadzenia danych, jaki w ostatnich latach zaczyna dominować w naszym kraju w sferze podatków. Warto przy tym nadmienić, że podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w innych państwach UE, m.in. w Chorwacji, Bułgarii czy na Węgrzech.


Ewidencja sprzedaży

Zmiany w zwolnieniach od kas rejestrujących w 2019

Tomasz Krywan
Zlikwidowano kilka dotychczasowych zwolnień z obowiązku rejestracji obrotu w kasach fiskalnych (m.in. dla firm sprzątających, flisaków i dorożkarzy), wprowadzając nowe – dla kół gospodyń wiejskich.

Kasy rejestrujące

Rezygnacja przez biuro rachunkowe z ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej

Krzysztof Hałub
Biuro rachunkowe, które kierując się błędnymi wyjaśnieniami fiskusa, w 2015 kupiło kasę rejestrującą i prowadzi ewidencję usług księgowych świadczonych na rzecz nieprzedsiębiorców, wciąż jeszcze może zrezygnować ze stosowania kasy – w dowolnym miesiącu.

Kasy rejestrujące

Rozpoczęcie działalności objętej obowiązkiem ewidencjonowania a dalsze zwolnienie od kas pozostałej sprzedaży

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna (psycholog) w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi konsultacji psychologicznych. Nie ma kasy fiskalnej, bo jej sprzedaż na rzecz osób prywatnych nie przekracza 20 tys. zł. Zamierza rozszerzyć działalność o świadczenie usług przewozu osób taksówką. Tego rodzaju usługi muszą być bezwzględnie ewidencjonowane w kasie fiskalnej.
Czy w związku z tym będzie musiała ewidencjonować także usługi konsultacji psychologicznych?

Rozporządzenie

Jakie warunki muszą spełniać kasy fiskalne on-line

Każda kasa fiskalna umożliwi przekaz danych za pośrednictwem internetu lub sieci teleinformatycznej i będzie współpracować z terminalem płatniczym transakcji bezgotówkowych.

Kasy rejestrujące

Co z ulgą na zakup kasy fiskalnej po śmierci podatnika

Tomasz Krywan
7.06.2018 zmarła osoba fizyczna będąca podatnikiem VAT, która w 2017 skorzystała z ulgi na zakup kasy fiskalnej.
Czy jej spadkobiercy zobowiązani są do zwrotu tej ulgi?

Kasy rejestrujące

Brak podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towarów a możliwość korekty sprzedaży

Iwona Czauderna
Spółka prowadzi na rzecz konsumentów sprzedaż detaliczną, ewidencjonowaną w kasach rejestrujących. Zdarza się, że klienci zwracają kupione towary.
Czy w razie braku podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towaru spółka może obniżyć podstawę opodatkowania i należny VAT, jeśli udowodni, że zwrot rzeczywiście nastąpił?

Podatki i prawo gospodarcze

Ulga na zakup kas rejestrujących po podziale spółki

Iwona Czauderna
Spółka powstała w wyniku podziału spółki kapitałowej A przez wydzielenie. W następstwie podziału zorganizowana część przedsiębiorstwa A została wydzielona w nową spółkę. Przed wydzieleniem A miała sieć sklepów, w których odbywała się sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podlegająca ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Skorzystała z ulgi na nabycie takich kas.
Czy w tej sytuacji spółce powstałej na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh (podziału przez wydzielenie) również przysługuje prawo do odliczenia kwot wydatkowanych przez nią na zakup nowych kas rejestrujących?

Zmiana przepisów

Kantory nie muszą instalować kas fiskalnych od 1 kwietnia

Anna Koleśnik
MF zmieni rozporządzenie w sprawie zwolnień od kas i przedłuży dla kantorów zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży do końca 2018.

Kantory jednak bez kas fiskalnych

Minister Finansów przedłuży do końca 2018 zwolnienie dla kantorów od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasach rejestrujących. Powstał już projekt stosownego rozporządzenia.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....