Jak rozliczyć VAT, gdy dochodzi do cesji umowy deweloperskiej

Konrad Piłat doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec&Partnerzy

Przeniesienie praw do nabycia lokalu mieszkalnego powoduje wiele pytań dotyczących zasad opodatkowania takiej transakcji podatkiem od towarów i usług. Część z nich w ostatnim czasie doczekała się rozstrzygnięcia przez orzecznictwo. Niestety, nie wszystkie.
  • MF – Minister Finansów
  • IS – izba skarbowa
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Osoba fizyczna, która zawrze z deweloperem jedną umowę w celu zakupu mieszkania na potrzeby swoje i rodziny, nie działa w charakterze podatnika VAT. Nawet więc jeśli po pewnym czasie dokona cesji takiej umowy (np. zanim odbierze mieszkanie, uzna, że chce kupić dom), to otrzymane z tego tytułu wynagrodzenie nie podlega VAT.

Zdarza się jednak, że zawierający umowę deweloperską działa w charakterze podatnika VAT. Tak będzie, gdy np. podpisuje ją z myślą, że w przyszłości sprzeda lokal albo że jeszcze przed oddaniem go do używania sceduje prawa z umowy deweloperskiej. Ma to dość skomplikowane konsekwencje w VAT. Najłatwiej wyjaśnić je na przykładzie.

Pan Kowalski zawarł z deweloperem kilkanaście umów zakupu lokali mieszkalnych i wpłacił po 100 tys. zł zaliczki na poczet każdej z nich. Pieniądze początkowo trafiły na rachunek powierniczy dewelopera.

Deweloper nie może swobodnie dysponować pieniędzmi na rachunku powierniczym. Są one stopniowo przekazywane na jego rachunek bieżący, gdy budowa osiąga kolejne etapy zaawansowania. Dopiero wpływ środków na ten rachunek powoduje u dewelopera powstanie obowiązku podatkowego w VAT z tytułu otrzymania zaliczki oraz obowiązek wystawienia faktury.

Przyjmijmy, że w momencie cesji praw umowy deweloperskiej do jednego z lokali pan Kowalski otrzymał fakturę na kwotę brutto 60 tys. zł (zwolnioną z rachunku powierniczego i przekazaną do dyspozycji dewelopera).

Umówił się z nabywcą, że ten za cesję umowy zapłaci wynagrodzenie w wysokości 130 tys. zł (wszystkie kwoty w artykule to kwoty brutto obejmujące należny VAT).

Podstawa opodatkowania

Skoro pan Kowalski zawarł umowy z deweloperem z zamiarem dokonania odpłatnej cesji wynikających z nich praw, to należy uznać, że działa w tym zakresie jako przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o VAT (prowadzi działalność gospodarczą w jej rozumieniu). W sytuacji przedstawionej w przykładzie jednoznacznie wskazuje na to liczba zawartych umów.

Przed zawarciem transakcji inwestor powinien się zatem zarejestrować jako czynny podatnik VAT (podatek dochodowy również powinien rozliczać na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców, ale to zagadnienie nie jest przedmiotem artykułu). Dzięki temu uzyska prawo do odliczenia VAT z faktur zaliczkowych wystawianych przez developera.

Będzie też miał obowiązek opodatkowania cesji VAT. Z punktu widzenia ustawy o VAT jest to bowiem usługa.

Nawet gdyby cesja nastąpiła za tę samą kwotę, którą pan Kowalski wpłacił tytułem zaliczki (100 tys. zł), byłaby to czynność odpłatna.

W tym przypadku kwota wynagrodzenia została ustalona na 130 tys. zł. Podstawą opodatkowania będzie cała otrzymana kwota, czyli kwota brutto na fakturze wyniesie 130 tys. zł (a nie tylko 30 tys. zł zysku inwestora).

Wynika to z definicji podstawy opodatkowania i ma potwierdzenie m.in. w interpretacji KIS z 2.10.2018 (0113-KDIPT1-2.4012.489.2018.3.JS). Wskazano w niej, że art. 29a ust. 1 ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę, obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

(...) Skoro – jak wynika z okoliczności sprawy – otrzymane przez wnioskodawcę wynagrodzenie będzie stanowić sumę kwoty za dokonanie przeniesienia praw i obowiązków na osobę trzecią oraz wartości nakładów poniesionych na rzecz dewelopera (wpłaconą zaliczkę), które zostaną zwrócone przez osobę trzecią, to w omawianym przypadku podstawą opodatkowania z tytułu cesji będzie kwota całej wartości transakcji stanowiąca zapłatę, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Reasumując: (...) zgodnie z art. 29a ust. 1 w zw. z ust. 6 ustawy podstawą opodatkowania będzie kwota (cena) należna wnioskodawcy z tytułu przeniesienia na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej wraz z wartością nakładów poniesionych na rzecz dewelopera (wpłaconą zaliczką), pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Stawka VAT

Sprzedaż lokalu mieszkalnego, co do zasady, podlega 8% stawce VAT. Ma ona zastosowanie, gdy lokal jest nie większy niż 150 m2. Przyjmijmy, że umowa deweloperska dotyczy takiego lokalu. Oznacza to, że zaliczki i zapłata za lokal opodatkowane są 8% stawką VAT. Wynika to z art. 41 ust. 12–12b oraz art. 146aa ustawy o VAT. Przepisy te nakazują stosowanie 8% stawki do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (patrz ramka na następnej stronie).

Powstaje pytanie, czy 8% stawkę należy stosować również do cesji umowy deweloperskiej, której przedmiotem jest mieszkanie. Niestety, nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi.

Istnieją argumenty przemawiające za zastosowaniem preferencyjnej stawki. Jak czytamy w wyroku NSA z 24.05.2013 (I FSK 169/12), sąd I instancji zasadnie zwrócił uwagę, że (...) umowa przedwstępna i cesja dotyczy tej samej czynności, tj. dostawy lokali, przy czym zgodnie z ustalonymi w podatku VAT zasadami o wysokości stawki zdecydować powinno kryterium ekonomiczne, a nie cywilistyczna forma poszczególnych czynności, na którą wskazał organ, uznając, iż przedmiotem cesji jest sprzedaż prawa i przeniesienie obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej.

Definicja budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia, świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Co więcej, NSA podkreślił: Prawidłowo sąd I instancji ocenił, że efekt finalny transakcji sprowadza się do dostawy lokali tak w przypadku umowy przedwstępnej, jak i cesji. Jak wskazał, nie do przyjęcia jest sytuacja, by stawka podatku od zaliczek na czynność objętą umową przedwstępną była inna niż stawka podatku od czynności przeniesienia praw wynikających z umowy przedwstępnej na osobę trzecią.

Korzystne dla podatników stanowisko pośrednio potwierdza także wyrok NSA z 23.03.2017 (I FSK 1406/15), dotyczący cesji praw do umowy przedwstępnej, której przedmiotem była zorganizowana część przedsiębiorstwa: Zarówno (...) umowa przedwstępna, cesja uprawnień z tej umowy, jak i umowa przyrzeczona zmierzały do jednego celu ekonomicznego w postaci dostawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Świadczy o tym zachowanie stron tych czynności, podmioty w niej uczestniczące oraz przedmiot.

Strony jednoznacznie określiły, że cesja uprawnień z umowy przyrzeczonej jest konsekwencją późniejszego powstania spółki komandytowej. (...) Ponieważ zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT nie stosuje się przepisów tej ustawy do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ogół czynności związanych z tą transakcją, a więc również cesja uprawnień z umowy przyrzeczonej, nie podlega (...) VAT.

Możliwość zastosowania 8% stawki VAT potwierdza również IS w Poznaniu w interpretacji z 18.10.2016 (ILPP1-2/4512-1-46/16-3/NF): jeżeli czynność przewidziana w umowie przedwstępnej może być finalnie zakwalifikowana jako dostawa i stawka jest określona w wysokości przewidzianej dla tej czynności, to również cesja praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej powinna być kwalifikowana w ten sam sposób. Umowa przedwstępna i cesja dotyczy tej samej czynności, tj. dostawy lokali. O wysokości stawki zdecydować powinno kryterium ekonomiczne, że przedmiotem cesji jest sprzedaż prawa i przeniesienie obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej. Istotny jest efekt finalny, który sprowadza się do dostawy lokali tak w przypadku umowy przedwstępnej, jak i cesji.

W piśmie z 2.10.2018 (0113-KDIPT1-2.4012.489.2018.3.JS) KIS zajęła już jednak inne stanowisko. Powołała się na art. 509 Kc, zgodnie z którym wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Organ zauważył, że (...) przedmiotem cesji jest konkretna wierzytelność, czyli dające się precyzyjnie określić prawo majątkowe. (...) Sama instytucja cesji jako umowy prawa cywilnego dotyczy wyłącznie praw, a nie konkretnego towaru, nawet jeżeli dostawa tego towaru jest niejako „efektem końcowym” scedowanego zobowiązania.

Zatem przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej na rzecz innego podmiotu będzie świadczeniem, za które cedent (...) otrzyma wynagrodzenie ustalone przez strony transakcji. Pomiędzy wnioskodawcą a nabywcą (osobą trzecią) zaistnieje bowiem więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowić będzie świadczenie usług za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca podejmie bowiem określone działania, za które otrzyma wynagrodzenie. Z kolei nabywca stanie się niewątpliwie beneficjentem tej czynności – będzie bezpośrednim jej konsumentem, odbiorcą świadczenia odnoszącym korzyść o charakterze majątkowym.

W konsekwencji (...) należy stwierdzić, że przeniesienie przez wnioskodawcę na osobę trzecią praw i obowiązków z umowy przedwstępnej, wskutek zawarcia umowy stanowić będzie usługę świadczoną przez wnioskodawcę na rzecz osoby trzeciej, podlegającą (...) VAT.

W dalszej części tej interpretacji KIS wyjaśniła, że wnioskodawca, dokonując cesji praw wynikających z umowy przedwstępnej na osobę trzecią, świadczy usługę. Tym samym stawkę podatku dla ww. czynności należy rozpatrywać dla świadczenia usługi, nie natomiast – jak wskazał wnioskodawca – dla dostawy lokalu mieszkalnego.

(...) Ani przepisy ustawy, ani też rozporządzenia wykonawczego do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku czy też obniżonej stawki podatku dla czynności przeniesienia praw i obowiązków (cesji umowy). Tym samym uznać należy, że usługa ta podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Stawka jest zatem obecnie kwestią sporną.

Deweloper nie koryguje

Nie ma podstaw, aby w analizowanym przypadku deweloper wystawił fakturę korygującą dotyczącą zaliczki wpłaconej przez pana Kowalskiego na poczet lokalu, do którego scedował on prawo na stronę trzecią (a ściślej jej nierozliczonej części – 40 tys. zł).

Ustawa o VAT ściśle wskazuje sytuacje, w których powinny zostać wystawione takie faktury.

W razie wystawienia faktury zaliczkowej w praktyce występuje tylko jedna przyczyna (poza pomyłkami) wystawienia faktury korygującej – zwrot zaliczki. Korekta byłaby zatem zasadna, gdyby deweloper zwrócił zaliczkę panu Kowalskiemu, a następnie zostałaby ona wpłacona ponownie przez osobę, na którą dokonano cesji. Na takie rozwiązanie deweloper niemal na pewno się nie zgodzi. Nie powinien więc wystawiać faktur korygujących.

Powyższe potwierdza wyrok NSA z 29.08.2014 (I FSK 1240/13). Co prawda dotyczy on okresu, gdy szczegółowe zasady wystawiania faktur były uregulowane w rozporządzeniu MF, ale zachował aktualność (brzmienie przepisów nie uległo istotnej zmianie, ponadto sąd odwołuje się do orzecznictwa TSUE).

NSA stwierdził: Jedną z przesłanek wystawienia faktury korygującej jest zmniejszenie obrotu. W sytuacji bowiem, gdy zostanie wpłacona zaliczka z tytułu umowy przedwstępnej, a następnie nie dojdzie w ogóle do zawarcia transakcji, to zwrot zaliczki spowoduje konieczność weryfikacji wysokości obrotu.

W takim przypadku obrót stanowi otrzymana zaliczka pomniejszona o przypadającą od niej kwotę podatku. Wskazane części należności nie stanowią samodzielnej czynności ani zdarzenia podlegającego opodatkowaniu. Otrzymana kwota musi bowiem stanowić wynagrodzenie związane z wykonaniem czynności, za którą jest należna.

W przypadku zaś kiedy nie dochodzi do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, na poczet której zostały przekazane należności, zanika obligatoryjny związek z czynnością rodzącą obowiązek podatkowy. Nie ma zatem żadnego przedmiotu opodatkowania, od którego należny byłby podatek. W związku z tym należy dokonać odpowiedniej korekty podstawy opodatkowania.

Przekształcenie zaliczki w kwotę nienależną stanowi odrębną podstawę do zmniejszenia wysokości obrotu, które powinno nastąpić w terminie właściwym dla wystawienia faktury korygującej.

Potwierdzeniem dla takiego stanowiska może być orzeczenie ETS, które zostało wydane w odniesieniu do zadatku. Trybunał w wyroku z 18.07.2007 w sprawie C-277/05 (...) stwierdził, że jeżeli ostatecznie nie doszło do realizacji umowy przedwstępnej, to wówczas nie podlegają opodatkowaniu kwoty zapłacone tytułem zadatku na poczet należności wynikających z tejże umowy. Jeżeli bowiem nie została zrealizowana umowa przedwstępna, to wygasło zobowiązanie podatkowe z tytułu otrzymania zaliczki na poczet dostawy wynikającej z niezrealizowanej ostatecznie umowy.

ETS podkreślił też, że zatrzymane zadatki nie powinny być traktowane jako wynagrodzenie za usługi, ale jako rodzaj odszkodowania niepodlegającego opodatkowaniu VAT. Płatności otrzymywane w związku z niewykonaniem zobowiązania nie mogą być opodatkowane VAT.

Odmienna sytuacja następuje w przypadku, gdy umowa, z tytułu której została wpłacona zaliczka, zostanie wykonana, natomiast nastąpi zmiana stron umowy w wyniku cesji. (...) W wyniku dokonania cesji nie zmienia się wielkość obrotu, a jedynie strony umowy.

Identyczne stanowisko NSA zajął w wyroku z 16.07.2014 (I FSK 1227/13). Podziela je KIS w wydawanych obecnie interpretacjach. Przykładem jest pismo z 25.04.2018 (0114-KDIP1-3.4012.50.2018.3.KC). KIS wskazała, że w dniu otrzymania przez wnioskodawcę zaliczki od spółek istniał związek pomiędzy otrzymaniem owej zaliczki a czynnością opodatkowaną (przyszłą dostawą nieruchomości), zaś faktura dokumentująca ową zaliczkę nie została wystawiona w wyniku błędu lub pomyłki ani w innych okolicznościach, z którymi ustawa wiąże możliwość wystawienia faktury korygującej.

Z przepisów prawa wynika natomiast, że w wyniku cesji nie wygasa stosunek zobowiązaniowy, a dochodzi jedynie do zmian stron transakcji po stronie wierzyciela. Jedynie w przypadku faktycznego zwrotu zaliczki przez sprzedawcę powstaje obowiązek skorygowania faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki, natomiast w przypadku cesji przez nabywcę na podmiot trzeci nie dochodzi do zwrotu zaliczki na rzecz sprzedawcy. (...)

(...) Dokonanie cesji spowoduje wyłącznie zmianę osoby wierzyciela, czyli osoby uprawnionej do żądania spełnienia świadczenia przez SPV. Zatem stosunek zobowiązaniowy nie ulegnie zmianie, natomiast zmieni się osoba uczestnicząca w nim po stronie wierzyciela (I. zamiast P.).

Przepisy ustawy o VAT nie dają podstaw do skorygowania faktury z tytułu cesji w sytuacji, gdy zmianie nie ulegnie treść samego zobowiązania z umowy. Zatem wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia faktury korekty.

Podsumowując: (...) dokonana przez P. cesja praw i obowiązków nie spowoduje obowiązku wystawienia przez wnioskodawcę korekty faktur zaliczkowych dokumentujących wpłacone zaliczki przez P. na jego rzecz na poczet przyszłej dostawy nieruchomości (podobnie interpretacja KIS z 11.09.2018, 0114-KDIP4.4012.558.2018.1.MPE).

Jak fakturować zwolnienie pieniędzy z rachunku powierniczego

W analizowanej sytuacji w momencie cesji na koncie powierniczym pozostawała kwota 40 tys. zł. Została ona wpłacona przez pana Kowalskiego. Nie otrzymał on jednak faktury na tę część wpłaty, ponieważ – jak już o tym była mowa – obowiązek podatkowy u dewelopera z tytułu otrzymania zaliczki powstaje w momencie zwolnienia środków z rachunku powierniczego i przekazania ich na rachunek rozliczeniowy dewelopera. Rodzi to kolejne pytanie: na kogo deweloper powinien wystawić fakturę w momencie zwolnienia środków z rachunku powierniczego?

W mojej ocenie faktura ta powinna być wystawiona na pana Kowalskiego, czyli osobę, która wpłaciła zaliczkę. Literalna wykładnia przepisów nie daje tu jasnych wytycznych. Trzeba zatem sięgnąć po wykładnię celowościową. Zasada neutralności VAT będzie zachowana tylko i wyłącznie, gdy faktura zaliczkowa zostanie wystawiona na osobę, która wpłaciła zaliczkę.

Pan Kowalski ma bowiem prawo uwzględnić VAT naliczony z faktur otrzymanych od dewelopera w deklaracji VAT. Jest to bowiem VAT związany ze sprzedażą opodatkowaną (świadczeniem usługi, czyli cesją praw z umowy deweloperskiej). Powinno mu zatem przysługiwać prawo do odliczenia VAT od całej wpłaconej kwoty. Co istotne, prawo do odliczenia nie może zależeć od tego, jaka część zaliczki na moment cesji została zatrzymana na rachunku powierniczym, a jaka przekazana na rachunek bieżący dewelopera. Byłoby to bowiem w oczywisty sposób sprzeczne z podstawowymi zasadami podatku VAT.

Ponadto wystawienie faktury przez dewelopera na nabywcę praw z umowy developerskiej prowadziłoby do nieuprawnionego uprzywilejowania tej osoby. Otrzymałaby ona bowiem fakturę, która nie dokumentuje ani zakupionej przez nią usługi, ani dokonanej przez nią wpłaty (a w pewnych okolicznościach faktura ta dawałaby nabywcy prawo do odliczenia VAT – tak byłoby, gdyby np. lokal został zakupiony w celu świadczenia usług najmu krótkoterminowego).

Jeśli nabywca praw do lokalu będzie wpłacać kolejne zaliczki na mieszkanie, to faktury zaliczkowe oczywiście będą wystawiane już na niego. Na niego będzie również wystawiona faktura końcowa (z uwzględnieniem wpłat wniesionych przez pana Kowalskiego).

Najnowsze stanowisko fiskusa

W świetle opisanych powyżej wyroków i interpretacji wydawało się, że praktyka stosowania prawa została ujednolicona. Okazuje się jednak, że tak nie jest. Świadczy o tym interpretacja KIS z 11.01.2019 (0114-KDIP1-1.4012.635.2018.1.AO). Wynika z niej, że mimo braku zwrotu zaliczki – w przypadku cesji – sprzedający powinien wystawić fakturę korygującą do zera otrzymane przed cesją zaliczki.

W analizowanym przez KIS przypadku w dniu otrzymania zaliczkowych wpłat pomiędzy sprzedającym a klientem istniała umowa, na podstawie której klient zobowiązany był do dokonywania zaliczkowych wpłat na poczet przyszłej dostawy. Ponadto w dniu otrzymania przez sprzedającego zaliczki od pierwotnego klienta istniał związek pomiędzy jej otrzymaniem a czynnością opodatkowaną, która miała nastąpić w przyszłości. Otrzymanie zaliczki było związane z przyszłą dostawą towaru. Nie było zatem podstaw do stwierdzenia, że faktura dokumentująca zaliczkę została wystawiona w wyniku błędu lub pomyłki.

W przywołanej interpretacji KIS wskazała jednak, że cesja praw i obowiązków dokonała modyfikacji postanowień umownych (...) w zakresie identyfikacji jednej ze stron umowy (klienta wnioskodawcy). Od chwili zawarcia umowy cesji to cesjonariusz zobowiązany jest do wnoszenia kolejnych rat zgodnie z harmonogramem i na jego nazwisko wystawiane są faktury VAT z tytułu dokonanych wpłat. Przeniesienie „na nowego kupującego” przez „ustępującego klienta” praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej lub umowy realizatorskiej, za zgodą wnioskodawcy, oznacza zobowiązanie do zawarcia umowy przenoszącej własność z „nowym” kupującym. W związku z tym nie dojdzie ostatecznie do transakcji sprzedaży lokalu przez wnioskodawcę na rzecz pierwotnego klienta (nabywcy). Otrzymana zaliczka staje się wówczas kwotą nienależną, która co do zasady powinna zostać zwrócona „ustępującemu kupującemu”.

(...) Wnioskodawca wskazał, że (...) cesja praw i przejecie obowiązków nie jest związana z fizycznym przepływem środków uprzednio wpłaconych, a kolejne wpłaty są kontynuacją wypełniania postanowień tej samej umowy. W przypadku braku fizycznego zwrotu środków na rzecz pierwotnego klienta należy uznać, że wpłacona zaliczka „przechodzi” na poczet ostatecznego nabywcy. (...) Forma zwrotu zaliczki nie jest uregulowana przepisami ustawy o VAT, tym samym ustawodawca pozostawił to w gestii zainteresowanych stron. Należy więc przyjąć, że dopuszczalna jest taka sytuacja, że zwrot zaliczki nie następuje w formie fizycznego przepływu środków z rachunku wnioskodawcy na rzecz pierwotnego klienta, lecz następuje poprzez jej zaliczenie (przeksięgowanie), zgodnie z wolą stron, na należność od podmiotu, który na podstawie cesji praw i obowiązków z umowy przedwstępnej wstąpił w miejsce pierwotnego nabywcy.

KIS dokonała zatem odmiennej oceny podatkowych skutków cesji niż w przedstawionych powyżej innych interpretacjach indywidualnych oraz wyrokach NSA. Uznała, że w momencie wygaśnięcia postanowień umowy zawartej przez wnioskodawcę z ustępującym klientem, tj. po cesji praw i obowiązków, wnioskodawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej do wcześniej wystawionej faktury dokumentującej otrzymaną od ustępującego klienta zaliczkę, ponieważ w związku z dokonaną cesją pomiędzy wnioskodawcą a ustępującym klientem nie doszło i nie dojdzie ostatecznie do żadnej transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. (...) Umowa przedwstępna zawarta pomiędzy wnioskodawcą a ustępującym klientem została rozwiązana. Faktury wystawione w związku z wpłatą zaliczki przez ustępującego kupującego pozostają z tą chwilą bez związku z dostawą towarów – podmiot, który wpłacił zaliczkę, scedował swoje prawa i obowiązki na nowego kupującego. Wpłacona pierwotnie kwota zaliczki stała się należna ustępującemu klientowi.

Co do zasady w takim przypadku kwota wpłaconej zaliczki powinna zostać zwrócona pierwotnemu nabywcy, jednakże w przypadku cesji zgodnie z wolą stron zostanie ona zaliczona na poczet dostawy, która zostanie dokonana na rzecz innego podmiotu, tj. cesjonariusza.

Środki pieniężne, które powinny zostać zwrócone klientowi, stały się zgodnie z wolą stron przedmiotem cesji, gdyby bowiem tak nie było, to dostawca żądałby tej kwoty od „nowego” nabywcy. Zaliczenie po cesji wpłaconych przez pierwotnego nabywcę środków pieniężnych na poczet zaliczki należnej od „nowego” nabywcy upraszcza sposób wzajemnych rozliczeń pomiędzy ww. podmiotami, tj. pomiędzy sprzedawcą a pierwotnym nabywcą (w tym przypadku rozliczenie zwrotu zaliczki) oraz pomiędzy sprzedawcą a „nowym nabywcą” (w tym przypadku przyjęcie zaliczki na poczet przyszłej dostawy).

Taki sposób rozliczenia nie przekreśla jednak konieczności wystawienia faktury korygującej z tytułu zwrotu pierwotnemu nabywcy zaliczki, pomimo braku faktycznego przekazania temu podmiotowi środków pieniężnych. (...) VAT nie powinien obciążać podmiotów, które nie są ostatecznymi odbiorcami towarów bądź usług, a jak wskazano wyżej, zawarcie umowy cesji przesądziło o tym, że to nie ustępujący klient, lecz „nowy” kupujący będzie stroną transakcji z wnioskodawcą (będzie nabywcą lokalu).

Dalej KIS wyjaśniła, że wobec cesji praw i obowiązków z umowy przedwstępnej pomiędzy ustępującym klientem a wstępującym w jego prawa kupującym, po zawarciu umowy o przeniesienie praw i obowiązków i uprzednim wystawieniu faktur korygujących na rzecz klienta ustępującego, wnioskodawca – w ramach udokumentowania zaliczki wynikającej z umowy cesji – zobowiązany będzie także do wystawienia faktury na rzecz ostatecznego kupującego, a więc podmiotu, który w rzeczywistości zostanie nabywcą lokalu i na rzecz którego nastąpi transakcja opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zatem w ramach rozliczenia zaliczki wynikającej z umowy cesji zasadnym będzie wystawienie faktury zaliczkowej na podmiot wchodzący w prawa z umowy przedwstępnej.

W ocenie KIS zasadność wystawienia faktury korygującej do faktury zaliczkowej wystawionej dla pierwotnego nabywcy wynika również z przepisów dotyczących wystawienia faktur końcowych. Art. 106f ust. 3 ustawy o VAT stanowi, że w sytuacji, gdy faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru sumę wartości towarów pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza o sumę kwot podatku wykazaną w fakturach zaliczkowych. Faktura końcowa powinna w myśl tego przepisu zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towarów.

W przypadku braku korekty faktury zaliczkowej i wobec niewystawienia takiej faktury na rzecz właściwego „nowego” nabywcy powstawałaby zatem sytuacja, w której faktura końcowa zostałaby wystawiona na inny podmiot niż faktura zaliczkowa dotycząca tej sprzedaży, co nie byłoby zgodne z ww. przepisami. W ocenie KIS takie postępowanie nie dokumentowałoby rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych.

Podsumowanie

Z uwagi na praktykę obrotu gospodarczego nie jest najistotniejsze, który z opisanych modeli rozliczeń będzie stosowany. Oba zapewniają zachowanie zasady neutralności VAT. Problemem jest jednak brak jednolitej praktyki organów podatkowych. Strony opisanych transakcji mają zatem poważne problemy z uzgodnieniem takiego ich przebiegu, aby nie generował on ryzyka błędu w rozliczeniach. W konsekwencji celowe jest wydanie przez MF interpretacji ogólnej, która uporządkuje powstały chaos.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „VAT”
Koronawirus

Zapłata z góry za uczestnictwo w zagranicznych targach branżowych wraz z odsetkami za opóźnienie – skutki w VAT

Edyta Głębicka
W październiku 2019 r. nasza firma otrzymała od kontrahenta z Belgii, posługującego się holenderskim numerem VAT, dwie faktury za kompleksową usługę uczestnictwa w targach branżowych w Niemczech, obejmującą m.in. zakup powierzchni wystawienniczej, zapewnienie sprzętu, pakiet digital. Targi odbywały się od 24.01.2020 do 26.01.2020 r., promowaliśmy na nich nasze produkty. Organizator usługi wystawił faktury bez podatku z dopiskiem reverse charge i powołał się na art. 44 dyrektywy 2006/122/WE. Były to faktury na przedpłaty. Obowiązek podatkowy od zakupionej usługi wykazaliśmy zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, tj. w dacie zapłaty za usługę (odpowiednio 17.12.2019 i 19.12.2019 r.).
Firma belgijska wykazała dodatkowo na swojej fakturze opłatę należną wówczas, gdybyśmy dokonali płatności po wyznaczonym terminie (30 dni od daty wystawienia faktury). Tak się zdarzyło, więc uwzględniliśmy tę opłatę i przekazaliśmy płatność w wyższej, wskazanej na fakturze kwocie.
Czy prawidłowo rozliczyliśmy usługę zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT oraz czy w podstawie opodatkowania powinniśmy uwzględnić także opłatę za opóźnioną płatność?

Podatki 2020

Zmiany w podatkach w 2020 r. z perspektywy biur rachunkowych

Sebastian Goschorski
Rok 2020 przyniósł wiele zmian w podatkach oraz sposobie działania biur rachunkowych. Niektóre z nich – ze względu na złożoność i tempo ich wprowadzania – mogą być dla mniejszych biur, słabiej przygotowanych pod względem technologicznym i organizacyjnym, bardzo trudne do wdrożenia, a nawet mogą zakłócić ich działalność.

Podkreślić należy, że praktycznie każda zmiana przepisów, która weszła w życie z końcem 2019 i początkiem 2020 r., wprowadza lub zwiększa odpowiedzialność karną skarbową osób prowadzących księgi i rozliczenia podatkowe. Na skutek tego księgowi coraz bardziej odczuwają ryzyko wykonywania zawodu. Rośnie też stres związany z odpowiedzialnością materialną, która może ich dotknąć.


Podatki i prawo gospodarcze

Wyrównanie strat związanych z użyciem do produkcji gorszego surowca – skutki w VAT

Edyta Głębicka
Zakupiliśmy od naszej spółki powiązanej surowiec do produkcji zamówionego przez klienta towaru. Spółka powiązana kupiła surowiec od dostawcy zewnętrznego. W toku produkcji okazało się, że surowiec był niepełnowartościowy, co spowodowało wyprodukowanie przez nas towaru gorszej jakości.
Klient kupił go od nas, ale musieliśmy obniżyć cenę (zużyliśmy cały gorszy surowiec). Zamierzamy dochodzić rekompensaty, w wysokości różnicy wartości między ceną pełnowartościowego a ceną niepełnowartościowego surowca oraz z tytułu utraconych korzyści, wobec konieczności sprzedaży towarów po obniżonej cenie. W praktyce będzie to wyglądało tak, że nasza spółka powiązana wystąpi o rekompensatę do pierwotnego dostawcy, a później uzna nas żądaną kwotą. Dodam, że pierwotny dostawca sam zbadał swój surowiec i przyznał nam rację. Faktury sprzedaży zostały już dawno wystawione. W transakcji brały udział polskie firmy.
Jakie dokumenty powinniśmy teraz wystawić w celu rozliczenia reklamacji w aspekcie VAT?

Należałoby tu odróżnić dwa zdarzenia – zakup surowca gorszej jakości (co wyszło na jaw dopiero na etapie produkcji z tego surowca) i obniżenie z tego powodu ceny zakupu oraz zwrot utraconych korzyści ze sprzedaży towaru.


Podatki i prawo gospodarcze

Koszty postojowe z tytułu nieterminowego odbioru towaru – rozliczenie VAT

Edyta Głębicka
Sprzedajemy towary kontrahentowi unijnemu na warunkach DAP. Jest to dla nas WDT. Z uwagi na opóźnienia w odbiorze towaru w magazynie kontrahenta firma transportowa, którą wynajęliśmy, obciąża nas kosztami za przestój. Przewoźnik wystawia nam notę obciążeniową. Umowa z nim przewiduje, że w przypadku przestoju powyżej określonego czasu naliczane są kary i wystawiana jest z tego tytułu nota obciążeniowa. Aby odzyskać środki, którymi obciążył nas przewoźnik, wystawiamy na kontrahenta (odbiorcę towaru) notę debetową. Umowa z nim nie zawiera jednak żadnych zapisów przewidujących obciążanie go dodatkowymi kosztami, np. za nieterminowy odbiór towaru.
Czy postępujemy prawidłowo, wystawiając notę debetową? Może powinniśmy wystawić korektę do faktury za WDT i podwyższyć wartość towaru albo też wystawić fakturę na koszt usługi transportowej (świadczenie usług poza terytorium kraju, poz. 11 deklaracji VAT-7)?

Moim zdaniem postępowanie firmy jest prawidłowe. Z jej punktu widzenia bowiem koszt, którym obciążany jest kontrahent (nabywca towaru), nie stanowi ani elementu wynagrodzenia za WDT, ani wynagrodzenia za usługę (nie mamy tu do czynienia z refakturowaniem kosztu usługi transportowej).


VAT

Odliczenie VAT z faktur VAT RR w przypadku potrąceń z należności przekazanej rolnikowi

Aneta Szwęch
Skupujemy produkty rolne od rolników ryczałtowych i jako czynny podatnik VAT mamy z tego tytułu obowiązek wystawiania faktur VAT RR. Regulując należność przysługującą rolnikowi, dokonujemy różnego rodzaju potrąceń z tytułu jego zobowiązań.
Które potrącenia nie powodują utraty prawa do pełnego odliczenia VAT z wystawionej faktury VAT RR, a które to prawo ograniczają?

Mechanizm zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych (o którym mowa w art. 115–118 ustawy o VAT) polega z jednej strony na obciążeniu nabywcy produktów rolnych, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, obowiązkiem naliczenia i wypłaty kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku według stawki 7%, a z drugiej na przyznaniu mu prawa do odliczenia wypłaconej kwoty podatku. Z założenia więc mechanizm rozliczenia VAT – stworzony w ramach procedury szczególnej przewidzianej dla rolników ryczałtowych – jest neutralny dla podatnika, będącego nabywcą towarów i usług dostarczonych przez rolnika ryczałtowego.


Dowody księgowe

Wystawianie faktury do paragonu dokumentującego sprzedaż na rzecz rolnika ryczałtowego

Aneta Szwęch
Firma sprzedaje towary m.in. na rzecz rolników ryczałtowych. Sprzedaż ta zasadniczo musi być potwierdzona paragonem fiskalnym, który jednak nie zawiera NIP rolnika.
Czy można wystawiać faktury do paragonu bez NIP nabywcy – „na żądanie” lub bez żądania rolnika ryczałtowego – czy też w ten sposób firma naraża się na sankcję w VAT?

Dostawa towarów oraz świadczenie usług na rzecz:

  • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz
  • rolników ryczałtowych

VAT

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu zaliczki na usługi zakwaterowania

Marcin Szymankiewicz
Spółka świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania w lokalach, opodatkowane 8% stawką VAT. Według PKWiU są to „usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania” (PKWiU 55.2). Często na ich poczet spółka otrzymuje zaliczki.
Czy powoduje to powstanie obowiązku podatkowego w VAT?

VAT

Zapłata faktury pro forma z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”

Tomasz Krywan
Firma otrzymała od kontrahenta pro formę dotyczącą zakupu towarów z zał. nr 15 do ustawy o VAT z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności”.
Czy trzeba ją opłacić w ten sposób?

VAT

Jak dla celów opodatkowania VAT obliczyć marżę przy sprzedaży używanego samochodu

Mateusz Kaczmarek
Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu używanymi samochodami, nabywanymi m.in. na aukcjach internetowych. Z VAT rozlicza się na zasadach VAT marża (zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, nie korzystając z przewidzianej w art. 120 ust. 14 ustawy o VAT możliwości stosowania zasad ogólnych).
Aukcje prowadzone są przez ściśle ze sobą powiązane dwie spółki z o.o. – X i Y – przy czym pierwsza jest 100% udziałowcem drugiej. Obie występują na rynku pod wspólną marką. Wygrywający daną aukcję klient, taki jak spółka, otrzymuje fakturę pro forma wystawioną przez Y, dokumentującą całą kwotę należną, tj. cenę samochodu, opłatę aukcyjną i inne opłaty ściśle związane z zakupem. Zgodnie z informacją na pro formie może uregulować należność na konto którejkolwiek ze spółek (X lub Y).
Następnie otrzymuje fakturę wystawioną przez Y za samochód (wystawioną w systemie VAT marża) oraz odrębną fakturę od X za udział w aukcji i inne usługi związane z zakupem (wystawioną na ogólnych zasadach). Udział w aukcji oraz nabycie pozostałych usług to warunek konieczny nabycia samochodu.
Czy przy odsprzedaży tak nabytego samochodu spółka może ustalić podstawę opodatkowania VAT jako różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży samochodu a kwotą jego nabycia, obejmującą samochód, opłatę aukcyjną i inne usługi z tym nabyciem związane?

CIT i PIT

Kwota rocznej korekty VAT od zakupów związanych z samochodem osobowym a koszty podatkowe

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzący działalność „mieszaną” (zwolnioną z VAT i opodatkowaną) używa samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy. Rozlicza się kwartalnie, więc roczną korektę VAT wykaże dopiero w deklaracji składanej w kwietniu 2020. Wiadomo już, że proporcja rzeczywista za 2019 będzie niższa od stosowanej w trakcie tego roku, a więc w ramach korekty rocznej zmniejszy się kwota odliczonego VAT.
Czy w części dotyczącej zakupów związanych z samochodem, zaliczając kwotę korekty do kosztów uzyskania przychodów, należy stosować ograniczenie kosztów do 75%?

Podatki i prawo gospodarcze

Miesięczny zbiorczy przelew z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tylko za miesiąc kalendarzowy

Tomasz Krywan
Czy zbiorczych przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) można dokonywać za miesiące inne niż kalendarzowe (np. za okres od 20 lutego do 19 marca)? Czy też konieczne jest dokonywanie takich przelewów za miesiące kalendarzowe?

Podatki i prawo gospodarcze

Zakup i odsprzedaż usługi wstępu na zagraniczną konferencję – opodatkowanie VAT

Edyta Głębicka
Nasza firma kupiła bilety wstępu na konferencję branżową od francuskiego organizatora – konferencja odbyła się we Francji. Otrzymaliśmy fakturę z naliczonym francuskim VAT, za uczestnictwo 5 osób. Dwie z nich nie są pracownikami naszymi, ale spółek powiązanych, działających w tej samej branży. Spółki te mają siedziby poza Polską.
Będziemy chcieli odzyskać koszty szkolenia pracowników innych spółek, zastanawiamy się jednak, jak to poprawnie uczynić.
Uzyskaliśmy od organizatora informację, że z uczestnictwem w konferencji nie będą się wiązały żadne dodatkowe usługi, np. reklamowe czy związane z najmem powierzchni.

Podatki i prawo gospodarcze

Wartość sprzedaży SPZOZ uwzględniana przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT

Tomasz Krywan
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego jest SPZOZ wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W 2019 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych w kwocie 19 395 954,42 zł, podlegające zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.
W grudniu 2019 r. przychody z pozostałej sprzedaży przekroczyły 200 000 zł i wyniosły ogółem za 2019 r. 223 696,05 zł, w tym:
- kursy i szkolenia dla osób fizycznych – 84 930 zł,
- odpłatne szkolenia dla SPZOZ (usługi kształcenia zawodowego finansowane ze środków publicznych, objęte zwolnieniem od VAT z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT; stosowne oświadczenia złożyły wszystkie podmioty) – 54 000 zł,
- usługi najmu, dzierżawy, reklamy – 84 766,05 zł.
Czy w grudniu 2019 r. mieliśmy obowiązek dokonać zgłoszenia rejestracyjnego wynikającego z art. 96 ustawy o VAT? Czy musimy tworzyć pliki JPK?

Deklaracje

Po wznowieniu zawieszonej działalności nadal można rozliczać VAT kwartalnie

Anna Koleśnik
Podatnik, który po okresie zawieszenia działalności gospodarczej został przywrócony do rejestru czynnych podatników VAT, wciąż może składać deklaracje VAT-7K, jeśli miał do nich prawo przed wykreśleniem z tego rejestru i nadal spełnia ustawowe warunki.

Przypomnijmy, że zawieszenie działalności na okres ponad 6 mies. powoduje – co do zasady – automatyczne (z urzędu) wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru czynnych podatników VAT (art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT). Gdy taki przedsiębiorca wznawia działalność, zostaje ponownie zarejestrowany – bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego – jako podatnik VAT z dniem wznowienia, ze statusem, jaki posiadał przed zawieszeniem wykonywania działalności. Tak stanowi art. 96 ust. 9g ustawy o VAT.


VAT

Zapłata za faktury na usługi budowlane wystawione przez podatnika zwolnionego od VAT

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą świadczy usługi szklarskie (PKD 23.12.Z i 43.34.Z) i korzysta ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT. Na potrzeby działalności używa konta osobistego (do którego nie ma wyodrębnionego rachunku VAT). Podpisał umowę z deweloperem na montaż szklanych kabin prysznicowych, a całkowita wartość usługi przekracza 15 tys. zł. Zlecone prace wykazane są w zał. nr 15 do ustawy o VAT (poz. 132). Przed rozpoczęciem prac przedsiębiorca wystawił fakturę pro forma na 50% ceny. Na wystawionych fakturach powinna być informacja o metodzie podzielonej płatności, ale odbiorca nie może jej zastosować, ponieważ wystawiający nie ma rachunku VAT i nie figuruje na „białej liście”.
Jak właściwie postąpić w tym przypadku?

Opisany przedsiębiorca na podstawie art. 108e ustawy o VAT ma obowiązek posiadać rachunek rozliczeniowy (firmowy), do którego prowadzony jest rachunek VAT. Obowiązek ten ciąży na wszystkich podatnikach, którzy dokonują dostaw towarów lub świadczą usługi, o których mowa w zał. nr 15 do ustawy o VAT, oraz nabywających te towary lub usługi – również korzystających ze zwolnienia od VAT. Jego niedopełnienie nie jest jednak w żaden sposób sankcjonowane. W konsekwencji – mimo że przedsiębiorca nie posiada rachunku firmowego – nie grożą mu z tego tytułu żadne negatywne konsekwencje podatkowe.


VAT

Zawieszenie działalności gospodarczej przez podatnika wynajmującego „prywatnie” lokale na cele mieszkalne

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą oraz wynajmuje „prywatnie” dwa mieszkania będące jej własnością. Zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej od 1.04.2020.
Jak wobec tego będzie wyglądać jej sytuacja jako podatnika VAT? Czy o zawieszeniu działalności powinna zawiadomić US?

Definicję działalności gospodarczej na potrzeby VAT zawiera art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Jest ona szersza od definicji tego pojęcia obowiązujących na gruncie innych przepisów i obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wnip w sposób ciągły, dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). Powoduje to, że działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT jest również wynajmowanie i wydzierżawianie przez osoby fizyczne składników prywatnego majątku, czyli tzw. prywatny wynajem (zob. np. interpretacje KIS z 29.09.2017, 0111-KDIB3-1.4012.536.2017.2.AB, oraz 9.11.2017, 0112-KDIL2-3.4012.397.2017.2.ZD).


VAT

Składanie deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło połączenie spółek

Krzysztof Hałub
W lutym 2020 połączyły się dwie spółki z o.o. Połączenie nastąpiło przez przejęcie (art. 492 § 1 pkt 1 Ksh) i zostało 13.02.2020, tj. w dniu połączenia, wpisa‑ ne do KRS.
Jak powinna w tym przypadku wyglądać deklaracja VAT-7 za luty? Czy składa ją tylko spółka przejmująca, ale uwzględnia w niej wszystkie zdarzenia w zakresie VAT, jakie wystąpiły u spółki przejmowanej? Co z fakturami wystawionymi przez kontrahentów na spółkę przejmowaną, które wpłynęły już po połączeniu spółek?

Połączenie spółek przez przejęcie skutkuje tym, że na spółkę przejmującą przechodzą wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, w tym w ustawie o VAT.

Dochodzi bowiem do tzw. generalnej (uniwersalnej) sukcesji podatkowej, o której mowa w art. 93 § 1 i 2 Op. Przywołane regulacje stanowią, że osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1) osób prawnych,

2) osobowych spółek handlowych,

3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych


Księgi rachunkowe

Zakup i używanie motocykla – rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe

Aneta Szwęch
Spółka chce dla swoich pracowników kupić motocykle, które będą wykorzystywane do celów służbowych. Ze względu na krótki czas przejazdu, niskie koszty eksploatacji oraz łatwość parkowania dojazd pracowników spółki do klientów będzie bardziej ekonomiczny niż jazda samochodem.
Jak taki zakup rozliczyć podatkowo i bilansowo?

Dla celów podatkowych motocykl jest uznawany za pojazd samochodowy (samochód osobowy), co powoduje, że wydatki z nim związane mogą być objęte limitami określonymi w ustawie o VAT oraz w updof i updop.

Jeżeli wydatki poniesione na zakup oraz późniejsze używanie motocykla służą wykonywanym przez przedsiębiorcę czynnościom opodatkowanym, to zasadniczo przysługuje mu pełne prawo do odliczenia VAT. Dla celów VAT motocykl jest jednak uznawany za pojazd samochodowy, o którym mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT (patrz ramka), co powoduje, że w odniesieniu do wydatków z nim związanych stosuje się ograniczenie w odliczeniu VAT do wysokości 50% kwoty podatku.


Podatki 2020

Ograniczanie zatorów płatniczych (cz. II) – porównanie rozwiązań przyjętych w podatku dochodowym i VAT oraz ewidencja księgowa

Aneta Szwęch
Uldze w podatku dochodowym dla wierzycieli i sankcji dla dłużników nieregulujących zobowiązań odpowiada analogicz‑ na ulga i sankcja w VAT. Niekoniecznie oznacza to jednak, że do korekty rozliczeń z tytułu obu podatków dojdzie w tym samym momencie. Różne będzie też ujęcie tych korekt w ewidencji księgowej.

Od 1.01.2020 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, które na potrzeby podatku dochodowego (CIT oraz PIT) wprowadziły nowy mechanizm rozliczenia należności nieopłaconej przez nabywcę w określonym terminie. Regulacje te – dotyczące zarówno wierzyciela, jak i dłużnika – nie są jednak nowością, ponieważ rozwiązania przyjęte w ustawach o podatku dochodowym w dużej mierze zostały oparte na tzw. uldze na złe długi, znanej czynnym podatnikom VAT od 1.06.2005 r.

W sposobie rozliczenia „złego” długu na potrzeby obu podatków oprócz wielu podobieństw można zaobserwować istotne różnice.


Podatki i prawo gospodarcze

Prawo do korekty „pustej” faktury

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. w grudniu 2019 r. pomyłkowo wystawiła fakturę sprzedażową za usługę marketingową, niedokumentującą faktycznych zdarzeń gospodarczych, tj. odpłatnego świadczenia usług. Spółka nie otrzymała nigdy zapłaty za tę usługę i nie wykazała faktury w złożonej deklaracji VAT-7.
Czy ma obowiązek uregulowania VAT wynikającego z tej faktury? Czy może złożyć jej korektę, wykazując w niej zerową kwotę należności za usługę?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....