Jak rozliczyć świadczenia za ostatni miesiąc zatrudnienia

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Pracownik został po raz pierwszy w życiu zatrudniony od 1.02.2015 r., na 3/4 etatu. Otrzymywał 2200 zł brutto pensji zasadniczej i miesięczne premie regulaminowe w wysokości 10% stawki zasadniczej określonej w angażu. Strony 21.08.2015 r. rozwiązały umowę o pracę na mocy porozumienia. Pracownik nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego.
Za ile dni przysługuje mu ekwiwalent za urlop i jak go obliczyć? Jak ma wyglądać sierpniowa lista płac, jeśli przez 2 dni tego miesiąca przebywał na zasiłku opiekuńczym (z racji choroby dziecka, w wysokości 80% podstawy wymiaru)? Dodajmy, że we wcześniejszych miesiącach zatrudniony nie opuścił żadnego dnia pracy. Zgodnie z regulaminem płac zakład nie wypłaca premii obok świadczeń chorobowych, a wynagrodzenia wypłaca do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc bieżący.

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar tego urlopu wynosi zasadniczo 20 dni roboczych w roku kalendarzowym albo 26 dni roboczych, jeśli pracownik osiągnął co najmniej 10-letni staż pracy.

 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • Kp – Kodeks pracy

Roczny wymiar urlopu wypoczynkowego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do rozmiaru jego zatrudnienia, bazując na rocznym wymiarze wypoczynku pełnoetatowca (art. 152 i 154 Kp). W konsekwencji pracownikowi należało się 15 dni roboczych urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, co wynika z wyliczeń: 20 dni roboczych ×3/4 etatu = 15 dni roboczych.

Osobie po raz pierwszy podejmującej pracę w roku kalendarzowym rozpoczęcia pracy przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca zatrudnienia, w wysokości 1/12 rocznego wymiaru (art. 155 § 1 Kp). W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub części z powodu rozwiązania stosunku pracy bez zamiaru kontynuacji współpracy zwolniony nabywa prawo do pieniężnego ekwiwalentu za ten nieodebrany w naturze urlop (art. 171 § 1 Kp). Ekwiwalent trzeba wypłacić za tyle dni, ile dni urlopu nie zostało wykorzystanych. Pracownik jest zatem uprawniony do pieniężnego ekwiwalentu za 8 dni (64 godziny) niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego (art. 1542 § 2 Kp), co wynika z wyliczenia: 1/12 ×15 dni × 6 zakończonych miesięcy pierwszego zatrudnienia = 7,5 dnia (zaokrąglamy w górę do pełnego dnia).

Dodajmy, że nie uzyskał on w ogóle prawa do urlopu wypoczynkowego za sierpień 2015 r., bo nie przepracował go w całości.

Obliczenie wynagrodzenia za dni przepracowane

Wynagrodzenie za dni przepracowane w sierpniu 2015 r. liczymy zgodnie z § 11 i 12 rozporządzenia MPiPS z 29.05.2996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kp (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.), w następujący sposób:

 • sumę składników wynagrodzenia określonych w stałych stawkach miesięcznych dzielimy przez 30 i następnie przez nominał czasu pracy obowiązujący w sierpniu 2015 r. dla danego wymiaru czasu pracy:

(2200 zł + 220 zł) : 30 = 2420 zł : 30 = 80,67 zł,

2420 : 120 godz. = 20,17 zł;

 • uzyskaną stawkę dzienną mnożymy przez liczbę dni orzeczonej niezdolności do pracy w sierpniu 2015 r., a uzyskaną stawkę godzinową - przez liczbę godzin, jakie zatrudniony powinien przepracować zgodnie z rozkładem czasu pracy od 22.08.2015 do 31.08.2015 r. (załóżmy, że było to 36 godzin):

80,67 zł × 2 dni = 161,34 zł,

20,17 zł × 36 godz. = 726,12 zł;

 • otrzymane kwoty zmniejszenia odejmujemy od sumy stałych stawek miesięcznych:

2420 zł - 161,34 zł - 726,12 zł = 1532,54 zł.

Za czas przepracowany w sierpniu 2015 r. pracownik powinien otrzymać 1532,54 zł brutto wynagrodzenia.

Ustalenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Miesięczna premia regulaminowa, która w przepisach zakładowych (np. układ zbiorowy pracy, regulamin płacowy) albo w umowie o pracę została określona jako 10% miesięcznej pensji zasadniczej, ma formę składnika w stałej stawce miesięcznej. Wchodzi do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop, zsumowana z wynagrodzeniem zasadniczym w kwotach należnych w miesiącu ustania zatrudnienia, w świetle umowy o pracę (§ 15 rozporządzenia MPiPS z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop; DzU nr 2, poz. 14 ze zm.).

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy szacujemy tak:

 • podstawa wymiaru ekwiwalentu: suma składników określonych w stałych stawkach miesięcznych - właśnie w stałych stawkach miesięcznych należnych wedle umowy o pracę, nawet jeśli zatrudniony nie przepracował pełnego miesiąca: 2420 zł;
 • dzienna stawka ekwiwalentu: podstawę wymiaru dzielimy przez współczynnik ekwiwalentu właściwy dla wymiaru czasu pracy zwolnionego (21 × 3/4 etatu = 15,75) : 2420 zł : 15,75 = 153,65 zł;
 • godzinowa stawka ekwiwalentu: dzienną stawkę ekwiwalentu dzielimy przez normę dobową czasu pracy właściwą dla pracownika (8 godzin) : 153,65 zł : 8 godzin = 19,21 zł;
 • finalna kwota ekwiwalentu: dzienną stawkę ekwiwalentu mnożymy przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego (64 godziny): 19,21 zł × 64 godziny = 1229,44 zł.

Ekwiwalent za urlop wynosi 1229,44 zł brutto.

Kalkulacja zasiłku opiekuńczego

Podstawę wymiary zasiłku opiekuńczego stanowi w tej sytuacji przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, poprzedzające miesiąc wystąpienia niedyspozycji, czyli za luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2015 r. Skoro - według pytania - miesięczne premie nie przysługują obok świadczeń chorobowych, wchodzą one do podstawy wymiaru zasiłku (art. 36 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Ustalamy zasiłek opiekuńczy za 2 dni sierpnia 2015 r.:

 • podstawa wymiaru zasiłku: przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia pomniejszone o 13,71%: 2420 zł - 13,71% = 2088,22 zł;
 • dzienna stawka zasiłku: podstawę wymiaru dzielimy przez 30 i mnożymy przez 80%: 2088,22 zł : 30 × 80% = 55,69 zł;
 • finalna kwota zasiłku: dzienną stawkę zasiłku mnożymy przez liczbę dni orzeczonej niezdolności do pracy (2 dni): 55,69 zł × 2 dni = 111,38 zł.

Zasiłek opiekuńczy za 2 dni zwolnienia lekarskiego w sierpniu 2015 r. wyniósł 111,38 zł brutto.

Rozliczenie na liście płac

Znając wysokość poszczególnych wynagrodzeń i świadczeń należnych pracownikowi w sierpniu 2015 r. i w tym miesiącu mu wypłaconych, można je ująć na liście płac. Pamiętajmy przy tym, że wypłacając w tym samym miesiącu odchodzącemu pracownikowi wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i zasiłek opiekuńczy, składki społeczne i zdrowotne pobieramy tylko od wynagrodzenia i ekwiwalentu. Zasiłek nie wchodzi do podstawy wymiaru żadnych składek. Zastosowanie mają tu pojedyncze pracownicze koszty uzyskania przychodów i jedna miesięczna kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy (46,33 zł) - pod warunkiem, że zatrudniony złożył PIT-2, a wypłata nie następuje po rozwiązaniu stosunku pracy.

W przykładowej liście płac przyjmujemy, że wskazany w pytaniu pracownik złożył PIT-2 i przysługują mu podstawowe, zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy (111,25 zł). Stosuje się do niego stawkę PIT 18%.

Lista płac za sierpień 2015 r.

Etapy obliczeń Rodzaj wynagrodzenia/świadczenia
wynagrodzenie za pracę 1532,54 zł brutto ekwiwalent za urlop 1229,44 zł brutto zasiłek opiekuńczy 111,38 zł brutto
Przychód razem 2761,98 zł brutto 111,38 zł brutto
Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika podstawa 2761,98 zł brutto
emerytalna 269,57 zł brutto
rentowe 41,43 zł brutto
chorobowa 67,67 zł brutto
razem 378,67 zł brutto
Składka zdrowotna podstawa wymiaru 2383,31 zł brutto
pełna składka zdrowotna 214,50 zł brutto
do odliczenia od podatku 184,71 zł brutto
Koszty uzyskania przychodu 111,25 zł brutto
Podatek dochodowy podstawa opodatkowania 2761,98 zł – 378,67 zł – 111,25 zł = 2272,06 zł, w zaokrągleniu 2272 zł 111,38 zł, w zaokrągleniu 111 zł
pełna zaliczka 2272 zł × 18% – 46,33 zł = 362,63 zł 111 zł × 18% = 19,98 zł, w zaokrągleniu 20 zł
zaliczka do US 362,63 zł – 184,71 zł = 177,92 zł, w zaokrągleniu 178 zł
Kwota do wypłaty 2761,98 zł – 378,67 zł – 214,50 zł – 178 zł = 1990,81 zł 111,38 zł – 20 zł = 91,38 zł

W sierpniu 2015 r. pracownik powinien dostać 1990,81 zł netto łącznie wynagrodzenia za pracę i ekwiwalentu za urlop oraz 91,38 zł netto zasiłku opiekuńczego.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Wynagrodzenia pracowników”
Dokumentacja pracownicza

Minimalna pensja w 2020

Najniższe wynagrodzenie za pracę osoby zatrudnionej na pełnym etacie wyniesie w przyszłym roku 2600 zł, czyli o 350 zł więcej niż w 2019. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa osób świadczących pracę na umowy cywilnoprawne – z 14,70 do 17 zł.


Temat miesiąca

Koszty pracownicze w górę, stawka PIT w dół

Renata Majewska
Od 1.10.2019 przy obliczaniu zaliczek na PIT od osób zatrudnionych trzeba uwzględnić zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją updof. Kolejne modyfikacje listy płac nastąpią od 1.01.2020, po zakończeniu 3-miesięcznego okresu przejściowego obowiązującego do końca 2019.

Wynikają one z ustawy z 30.08.2019 nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU poz. 1835, dalej nowelizacja).

Docelowo (począwszy od dochodów uzyskanych od 1.01.2020) zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego oraz pracy nakładczej wzrastają do (zmieniony art. 22 ust. 2 updof):


Podatki i prawo gospodarcze

Ulga socjalna z tytułu „wczasów pod gruszą” a limit „zerowego PIT”

Renata Majewska
Firma zatrudnia ponad 80 osób, prowadzi zfśs. W połowie sierpnia pracownik i zleceniobiorca (ten ostatni nie ma statusu ucznia ani studenta), obaj poniżej 26 lat i otrzymujący wynagrodzenie 2500 brutto miesięcznie, złożyli oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca 2019 r. (firma uwzględnia je od września). We wrześniu oprócz wynagrodzenia obaj dostali „wczasy pod gruszą” z zfśs, w kwocie po 1500 zł brutto. Świadczenie to uszczupli limit „zerowego PIT” pracownika o 500 zł.
Co z limitem tego zwolnienia przypisanym do zleceniobiorcy? Czy trzeba go pomniejszyć? Jak należało sporządzić za obu zatrudnionych listę płac za wrzesień? Pensje są wypłacane do 28. dnia miesiąca, a żaden z nich w 2019 r. nie uzyskał jeszcze od firmy wsparcia socjalnego.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Bony i talony pomniejszają limit „zerowego PIT”

Renata Majewska
Firma zatrudnia ponad 120 pracowników, posiada zfśs. Regulamin funduszu pozwala zleceniobiorcom na występowanie o pomoc z tego źródła. We wrześniu komisja socjalna przyznała kilkudziesięciu pracownikom i zleceniobiorcom (wśród tych ostatnich nie ma uczniów ani studentów) bony do supermarketu – po 500 zł. Niektórzy beneficjenci mają poniżej 26 lat i złożyli w sierpniu oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca roku.
Czy wartość bonów pomniejsza limit tego zwolnienia?

Zamówienia publiczne

Skutki wyłączenia dodatku za staż z minimalnej pensji

Renata Majewska
W konsekwencji wyłączenia od 1.01.2020 dodatku stażowego z minimalnej płacy wykonawcy zamówienia publicznego lub innej umowy mogą – już od września 2019 – wnioskować o podniesie zapłaty za usługi.

Prawo pracy

Kwoty wolne od potrąceń przy „zerowym PIT”

Renata Majewska
Pracownikom korzystającym z nowego zwolnienia podatkowego w trakcie 2019 ustala się inne kwoty wolne od potrąceń z ich pensji.

Zatrudnienie

Wyższe stawki i refundacje minimalnych wynagrodzeń młodocianych

Renata Majewska
Od 1.09.2019 zakłady pracy muszą więcej płacić młodocianym pracownikom, ale też zyskały – już od 1.08.2019 – możliwość podwyższania, co kwartał, refundacji z tytułu ich zatrudniania.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odszkodowanie pieniężne wypłacone pracownikowi w ramach zwolnienia z tytułu restrukturyzacji – czy jest opodatkowane PIT

Marcin Szymankiewicz
1.07.2019 r. spółka zawarła i podpisała ze związkami zawodowymi porozumienie zbiorowe (o którym mowa w art. 9 § 1 Kp) w sprawie restrukturyzacji spółki w okresie od 1.08.2019 do 31.12.2019 r. Restrukturyzacja będzie skutkowała zwolnieniami grupowymi. Zwalnianym pracownikom – z powodu likwidacji stanowiska – zgodnie z porozumieniem zbiorowym spółka wypłaca odprawę (o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników[1]) oraz dodatkowe odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę.
Czy należy pobrać podatek dochodowy od tego dodatkowego odszkodowania wypłaconego z tytułu zwolnienia w ramach restrukturyzacji?

Temat miesiąca

Jak stosować kryteria „zerowego PIT” dla osób do 26. roku życia

Renata Majewska
Nowe zwolnienie podatkowe (wprowadzone od 1.08.2019) przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia limitów – wiekowego i kwotowego. Obowiązki płatników z tym związane są inne w ostatnich 5 mies. 2019 i inne w 2020.

Ulga nazywana „zerowym PIT” (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i umowy zlecenia uzyskane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia i do kwoty 85 528 zł (w 2019 wyjątkowo 35 636,67 zł). Jeśli chodzi o umowę zlecenia, to zwolnieniu podlegają przychody z racji wykonywania usług na podstawie takiej umowy otrzymane wyłącznie od:


Ulga w podatku dochodowym

Dochód podatników do 26. roku życia wolny od PIT

Aleksander Woźniak Krzysztof Hałub
Od 1.08.2019 osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, nie zapłacą podatku dochodowego od przychodów z pracy i umów zlecenia mieszczących się w ustawowym rocznym limicie. Po jego przekroczeniu podatek jest pobierany tylko od nadwyżki przychodów, pomniejszonej o koszty uzyskania.

Wynagrodzenia

Koszty pracownicze przy dwóch listach płac

Renata Majewska
Pracodawca chce, aby co miesiąc dla pracownika sporządzać dwie listy płac – z rozliczeniem wynagrodzenia zasadniczego oraz premii za dobre wyniki.
Czy na obu listach należy odliczyć koszty uzyskania przychodów w wysokości 139,06 zł i ulgę miesięczną 46,33 zł? A co z zatrudnionym na dwóch umowach o pracę, w dwóch różnych firmach – czy obaj pracodawcy mogą stosować zryczałtowane koszty i ulgę miesięczną?

W ramach jednego stosunku pracy można potrącać zryczałtowane koszty ze stosunku pracy do miesięcznego limitu. Zatrudnionemu na podstawie dwóch umów o pracę – bez względu na to, czy u tego samego pracodawcy, czy u różnych  – potrącane są podwójne koszty. Tzw. ulgę miesięczną stosuje ten pracodawca, któremu pracownik złożył oświadczenie PIT-2.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich

Anna Koleśnik
Czy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należy stosować preferencyjne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%?

Wynagrodzenia

W jaki sposób potwierdzać liczbę godzin pracy zleconej

Renata Majewska
Mam wątpliwości co do obowiązującego od stycznia 2017 wymogu potwierdzania godzin wykonywania zleconych czynności na potrzeby minimalnej stawki godzinowej.
Czy wystarczy oświadczenie zleceniobiorcy, że w danym miesiącu przepracował 15 godz. (bez rozbicia na poszczególne dni), czy jednak trzeba sporządzać tzw. listy obecności, na których wykonawca na bieżąco wpisuje liczbę godzin? Czy dobrym rozwiązaniem jest zastrzeżenie w treści umowy zlecenia, że zleceniobiorca zobowiązuje się realizować zadania (np. sprzątanie pomieszczeń handlowych) przez 15 godz. w miesiącu?

Wynagrodzenia

Czy należy się pensja, gdy chory nie przepracował ani dnia, a „chorobowe” dostał tylko za część miesiąca

Renata Majewska
Nowo zatrudnionemu pracownikowi (w pełnym wymiarze czasu pracy), wynagradzanemu wyłącznie minimalną stawką zasadniczą (2250 zł brutto), 1.02.2019 i 2.02.2019 przypadły ostatnie dni tzw. okresu wyczekiwania, a za okres od 3.02.2019 do 28.02.2019 pobierał on wynagrodzenie chorobowe (80% pensji).
Czy przysługuje mu wynagrodzenie za pracę w lutym? Program kadrowy wyliczył ponad 70 zł.

Wynagrodzenia

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop przy długiej chorobie

Renata Majewska
Pracownik zatrudniony na pełnym etacie 1.02.2019 był na urlopie wypoczynkowym, a od 2.02.2019 do 28.02.2019 – na zwolnieniu lekarskim (pobierał wynagrodzenie chorobowe). Otrzymuje tylko pensję zasadniczą w stałej stawce miesięcznej 3200 brutto. Program płacowy obliczył, że za jeden dzień urlopu w lutym należy mu się ponad 300 zł. To chyba pomyłka?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....