Jak rozliczyć świadczenia za ostatni miesiąc zatrudnienia

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Pracownik został po raz pierwszy w życiu zatrudniony od 1.02.2015 r., na 3/4 etatu. Otrzymywał 2200 zł brutto pensji zasadniczej i miesięczne premie regulaminowe w wysokości 10% stawki zasadniczej określonej w angażu. Strony 21.08.2015 r. rozwiązały umowę o pracę na mocy porozumienia. Pracownik nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego.
Za ile dni przysługuje mu ekwiwalent za urlop i jak go obliczyć? Jak ma wyglądać sierpniowa lista płac, jeśli przez 2 dni tego miesiąca przebywał na zasiłku opiekuńczym (z racji choroby dziecka, w wysokości 80% podstawy wymiaru)? Dodajmy, że we wcześniejszych miesiącach zatrudniony nie opuścił żadnego dnia pracy. Zgodnie z regulaminem płac zakład nie wypłaca premii obok świadczeń chorobowych, a wynagrodzenia wypłaca do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc bieżący.

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar tego urlopu wynosi zasadniczo 20 dni roboczych w roku kalendarzowym albo 26 dni roboczych, jeśli pracownik osiągnął co najmniej 10-letni staż pracy.

 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • Kp – Kodeks pracy

Roczny wymiar urlopu wypoczynkowego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do rozmiaru jego zatrudnienia, bazując na rocznym wymiarze wypoczynku pełnoetatowca (art. 152 i 154 Kp). W konsekwencji pracownikowi należało się 15 dni roboczych urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, co wynika z wyliczeń: 20 dni roboczych ×3/4 etatu = 15 dni roboczych.

Osobie po raz pierwszy podejmującej pracę w roku kalendarzowym rozpoczęcia pracy przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca zatrudnienia, w wysokości 1/12 rocznego wymiaru (art. 155 § 1 Kp). W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub części z powodu rozwiązania stosunku pracy bez zamiaru kontynuacji współpracy zwolniony nabywa prawo do pieniężnego ekwiwalentu za ten nieodebrany w naturze urlop (art. 171 § 1 Kp). Ekwiwalent trzeba wypłacić za tyle dni, ile dni urlopu nie zostało wykorzystanych. Pracownik jest zatem uprawniony do pieniężnego ekwiwalentu za 8 dni (64 godziny) niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego (art. 1542 § 2 Kp), co wynika z wyliczenia: 1/12 ×15 dni × 6 zakończonych miesięcy pierwszego zatrudnienia = 7,5 dnia (zaokrąglamy w górę do pełnego dnia).

Dodajmy, że nie uzyskał on w ogóle prawa do urlopu wypoczynkowego za sierpień 2015 r., bo nie przepracował go w całości.

Obliczenie wynagrodzenia za dni przepracowane

Wynagrodzenie za dni przepracowane w sierpniu 2015 r. liczymy zgodnie z § 11 i 12 rozporządzenia MPiPS z 29.05.2996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kp (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.), w następujący sposób:

 • sumę składników wynagrodzenia określonych w stałych stawkach miesięcznych dzielimy przez 30 i następnie przez nominał czasu pracy obowiązujący w sierpniu 2015 r. dla danego wymiaru czasu pracy:

(2200 zł + 220 zł) : 30 = 2420 zł : 30 = 80,67 zł,

2420 : 120 godz. = 20,17 zł;

 • uzyskaną stawkę dzienną mnożymy przez liczbę dni orzeczonej niezdolności do pracy w sierpniu 2015 r., a uzyskaną stawkę godzinową - przez liczbę godzin, jakie zatrudniony powinien przepracować zgodnie z rozkładem czasu pracy od 22.08.2015 do 31.08.2015 r. (załóżmy, że było to 36 godzin):

80,67 zł × 2 dni = 161,34 zł,

20,17 zł × 36 godz. = 726,12 zł;

 • otrzymane kwoty zmniejszenia odejmujemy od sumy stałych stawek miesięcznych:

2420 zł - 161,34 zł - 726,12 zł = 1532,54 zł.

Za czas przepracowany w sierpniu 2015 r. pracownik powinien otrzymać 1532,54 zł brutto wynagrodzenia.

Ustalenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Miesięczna premia regulaminowa, która w przepisach zakładowych (np. układ zbiorowy pracy, regulamin płacowy) albo w umowie o pracę została określona jako 10% miesięcznej pensji zasadniczej, ma formę składnika w stałej stawce miesięcznej. Wchodzi do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop, zsumowana z wynagrodzeniem zasadniczym w kwotach należnych w miesiącu ustania zatrudnienia, w świetle umowy o pracę (§ 15 rozporządzenia MPiPS z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop; DzU nr 2, poz. 14 ze zm.).

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy szacujemy tak:

 • podstawa wymiaru ekwiwalentu: suma składników określonych w stałych stawkach miesięcznych - właśnie w stałych stawkach miesięcznych należnych wedle umowy o pracę, nawet jeśli zatrudniony nie przepracował pełnego miesiąca: 2420 zł;
 • dzienna stawka ekwiwalentu: podstawę wymiaru dzielimy przez współczynnik ekwiwalentu właściwy dla wymiaru czasu pracy zwolnionego (21 × 3/4 etatu = 15,75) : 2420 zł : 15,75 = 153,65 zł;
 • godzinowa stawka ekwiwalentu: dzienną stawkę ekwiwalentu dzielimy przez normę dobową czasu pracy właściwą dla pracownika (8 godzin) : 153,65 zł : 8 godzin = 19,21 zł;
 • finalna kwota ekwiwalentu: dzienną stawkę ekwiwalentu mnożymy przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego (64 godziny): 19,21 zł × 64 godziny = 1229,44 zł.

Ekwiwalent za urlop wynosi 1229,44 zł brutto.

Kalkulacja zasiłku opiekuńczego

Podstawę wymiary zasiłku opiekuńczego stanowi w tej sytuacji przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, poprzedzające miesiąc wystąpienia niedyspozycji, czyli za luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2015 r. Skoro - według pytania - miesięczne premie nie przysługują obok świadczeń chorobowych, wchodzą one do podstawy wymiaru zasiłku (art. 36 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Ustalamy zasiłek opiekuńczy za 2 dni sierpnia 2015 r.:

 • podstawa wymiaru zasiłku: przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia pomniejszone o 13,71%: 2420 zł - 13,71% = 2088,22 zł;
 • dzienna stawka zasiłku: podstawę wymiaru dzielimy przez 30 i mnożymy przez 80%: 2088,22 zł : 30 × 80% = 55,69 zł;
 • finalna kwota zasiłku: dzienną stawkę zasiłku mnożymy przez liczbę dni orzeczonej niezdolności do pracy (2 dni): 55,69 zł × 2 dni = 111,38 zł.

Zasiłek opiekuńczy za 2 dni zwolnienia lekarskiego w sierpniu 2015 r. wyniósł 111,38 zł brutto.

Rozliczenie na liście płac

Znając wysokość poszczególnych wynagrodzeń i świadczeń należnych pracownikowi w sierpniu 2015 r. i w tym miesiącu mu wypłaconych, można je ująć na liście płac. Pamiętajmy przy tym, że wypłacając w tym samym miesiącu odchodzącemu pracownikowi wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i zasiłek opiekuńczy, składki społeczne i zdrowotne pobieramy tylko od wynagrodzenia i ekwiwalentu. Zasiłek nie wchodzi do podstawy wymiaru żadnych składek. Zastosowanie mają tu pojedyncze pracownicze koszty uzyskania przychodów i jedna miesięczna kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy (46,33 zł) - pod warunkiem, że zatrudniony złożył PIT-2, a wypłata nie następuje po rozwiązaniu stosunku pracy.

W przykładowej liście płac przyjmujemy, że wskazany w pytaniu pracownik złożył PIT-2 i przysługują mu podstawowe, zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy (111,25 zł). Stosuje się do niego stawkę PIT 18%.

Lista płac za sierpień 2015 r.

Etapy obliczeń Rodzaj wynagrodzenia/świadczenia
wynagrodzenie za pracę 1532,54 zł brutto ekwiwalent za urlop 1229,44 zł brutto zasiłek opiekuńczy 111,38 zł brutto
Przychód razem 2761,98 zł brutto 111,38 zł brutto
Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika podstawa 2761,98 zł brutto
emerytalna 269,57 zł brutto
rentowe 41,43 zł brutto
chorobowa 67,67 zł brutto
razem 378,67 zł brutto
Składka zdrowotna podstawa wymiaru 2383,31 zł brutto
pełna składka zdrowotna 214,50 zł brutto
do odliczenia od podatku 184,71 zł brutto
Koszty uzyskania przychodu 111,25 zł brutto
Podatek dochodowy podstawa opodatkowania 2761,98 zł – 378,67 zł – 111,25 zł = 2272,06 zł, w zaokrągleniu 2272 zł 111,38 zł, w zaokrągleniu 111 zł
pełna zaliczka 2272 zł × 18% – 46,33 zł = 362,63 zł 111 zł × 18% = 19,98 zł, w zaokrągleniu 20 zł
zaliczka do US 362,63 zł – 184,71 zł = 177,92 zł, w zaokrągleniu 178 zł
Kwota do wypłaty 2761,98 zł – 378,67 zł – 214,50 zł – 178 zł = 1990,81 zł 111,38 zł – 20 zł = 91,38 zł

W sierpniu 2015 r. pracownik powinien dostać 1990,81 zł netto łącznie wynagrodzenia za pracę i ekwiwalentu za urlop oraz 91,38 zł netto zasiłku opiekuńczego.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Wynagrodzenia pracowników”
Koronawirus

Dofinansowanie z FP lub z FGŚP do wynagrodzeń – czy wpływa na listę płac

Izabela Nowacka
Czy otrzymanie z FP lub z FGŚP dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS, na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej, ma wpływ na obliczanie pensji i sporządzanie list płac?

Nie. Należności z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy są wynagrodzeniami niezależnie od źródła pochodzenia środków na nie. Jak wynika choćby z załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy (z wyjątkami, o których mowa w rozdz. VIII), niezależnie od źródeł ich finansowania (ze środków własnych lub refundowanych) oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy uczestnika PPK

Renata Majewska
Spółka ma obowiązek tworzyć PPK (od lipca 2019 r.). Na początku maja 2020 r. dostała zajęcie wierzytelności z umowy zlecenia i zasiłków tytułem niespłaconego kredytu osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz jednocześnie przynależy do PPK. Pod koniec maja wypłacono jej 2900 zł brutto wynagrodzenia oraz 799 zł brutto zasiłku chorobowego za 9 dni niezdolności do pracy.
Jak należało dokonać w tym przypadku potrąceń? Czy kwotę wolną ustala się zleceniobiorcy identycznie jak pracownikowi? Zleceniobiorca został zatrudniony na okres od 1.10.2019 do 30.11.2020 r. za wynagrodzeniem 2900 zł brutto miesięcznie. Liczba godzin pracy wyznaczona w umowie to 100 godz./mies.; zgłosił się on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a spółka odprowadza do PPK – za siebie i zleceniobiorcę – tylko wpłaty podstawowe.

Tarcza antykryzysowa 2.0

Antykryzysowe dopłaty do pensji zatrudnionych – z uwzględnieniem tarczy 2.0

Renata Majewska
Większa dostępność dopłat i zakaz zwalniania obowiązujący tylko przez 3 mies. – to najnowsze zmiany w systemie dofinansowań do pensji, oferowanych pracodawcom mierzącym się wskutek pandemii ze spadkiem obrotów.

Przewiduje je jedna z pozycji rządowej tarczy antykryzysowej – ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568; większość jej przepisów weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli 31.03.2020).


Wynagrodzenia

Potrącenia z trzynastej pensji i wynagrodzenia w razie zbiegu różnych zajęć egzekucyjnych

Izabela Nowacka
Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i nie złożył oświadczenia PIT-2. Jego wynagrodzenie netto miesięcznie wynosi 1584,90 zł i jest płatne na koniec każdego miesiąca. 31 marca było wypłacane wynagrodzenie oraz trzynasta pensja za 2019. Pracownik nabył do niej prawo w wysokości 1228,90 zł netto. Ma zajęcie komornicze alimentacyjne na sumę 1085 zł (końcowa kwota zadłużenia) oraz zajęcie z tytułu niespłaconego kredytu – 15 000 zł.
W jaki sposób prawidłowo dokonać potrącenia z tzw. trzynastki i wynagrodzenia w razie zbiegu różnych zajęć egzekucyjnych?

Wynagrodzenia

Wyrównanie do płacy minimalnej pracownika otrzymującego wynagrodzenie akordowe

Izabela Nowacka
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne akordowe oraz dodatek stażowy 350 zł zmniejszany proporcjonalnie za okresy niezdolności do pracy. W marcu 2020 był 3 dni na urlopie wypoczynkowym (24 godz., kwota 370,08 zł) oraz 5 dni roboczych na zwolnieniu lekarskim (wynagrodzenie chorobowe 339,41 zł). Przez resztę miesiąca pracował, w tym 8 godz. w ramach godzin dobowych nadliczbowych (za pracę w tym czasie zarobił 164 zł).
Jak rozliczyć marzec, w tym wynagrodzenie za nadgodziny? Czy pracownikowi przysługuje wyrównanie do płacy minimalnej, jeżeli za czas przepracowany zarobił 1691,20 zł?

Koronawirus

Jak w dobie pandemii sporządzać listę płac

Renata Majewska
Abolicja składkowa dla firm zatrudniających poniżej 10 osób, zwiększenie limitów zwolnień z podatku dla świadczeń socjalnych i przesunięcie terminu zapłaty PIT za pracowników to rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej, na które powinny zwrócić uwagę służby kadrowo-płacowe firm.

Wprowadziła je nowelizacja z 31.03.2020 r. wielu ustaw, w tym tzw. specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która w przeważającej mierze weszła w życie z tą datą.


Wskaźniki i świadczenia

Refundacje i minimalna płaca młodocianych poszły w górę

Renata Majewska
Od 1.03.2020 pracodawcy otrzymują większe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wzrosło również minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

To konsekwencje podniesienia o prawie 267 zł przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2019 – do 5198,58 zł (komunikat Prezesa GUS z 11.02.2020, MP poz. 171) w porównaniu do analogicznego wskaźnika z III kwartału 2019 (4931,59 zł). Zyskają m.in. pracodawcy otrzymujący maksymalne refundacje przewidziane w tzw. ustawie antykryzysowej (art. 20 ust. 2 ustawy z 11.10.2013 o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, DzU z 2019 poz. 669).


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Potrącenia egzekucyjne z pensji pracownika uczestnika PPK

Renata Majewska
Od grudnia 2019 r. nasza spółka zatrudniająca ponad 250 osób odprowadza za nie składki (tylko podstawowe) do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Na początku stycznia 2020 r. otrzymaliśmy z US zajęcie wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych wierzytelności pracownika, który należy do PPK – tytułem zaległych składek społecznych na kwotę 32 tys. zł.
Jak w tym przypadku ustalić podstawę dokonania potrącenia i kwotę wolną od potrąceń?

Podstawę dokonania potrącenia (PDP) należy pomniejszyć dodatkowo o kwotę zaliczki na PIT pochodzącej z wpłaty podstawowej finansowanej przez pracodawcę oraz o kwotę całej wpłaty podstawowej pokrywanej przez pracownika. Kwota wolna (minimalne wynagrodzenie netto) również podlega zmniejszeniu o te kwoty, ale naliczone od płacy minimalnej.

Grudzień 2019 r. i styczeń 2020 r. to pierwsze miesiące dokonywania wpłat do PPK przez największe podmioty zatrudniające (250+) z sektora prywatnego. Wpłaty te dzielą się na:

 • obligatoryjne (podstawowe) – finansowane przez podmiot zatrudniający – w wysokości 1,5% podstawy, i przez uczestnika – 2% podstawy,
 • dobrowolne (dodatkowe) – odpowiednio do 2,5 i 2% podstawy.

Wynagrodzenia

Jak sporządzić listę płac za pracowników w 2020

Renata Majewska
Przedstawiamy schemat rozliczania na liście płac pracowników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zmiany podatkowe wpływające na sposób sporządzania listy płac obowiązują już od 2019 („zerowy PIT” od sierpnia, a wyższe koszty pracownicze i niższa stawka PIT od października). Jednak od 2020 obowiązki pracodawców uległy pewnej modyfikacji. Przykładowo zwolnienie podatkowe dla osób do 26. roku życia płatnik od 1.01.2020 stosuje „z automatu” do przychodów młodego pracownika, bez konieczności składania przez niego pisemnego oświadczenia, a pracownik nie może już wnioskować o objęcie go stawką PIT 17,75%. Inaczej też nalicza się zaliczkę na PIT w miesiącu, w którym dochody zatrudnionego przekroczyły 85 528 zł. Poniżej przedstawiamy obowiązujące zasady.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak ustalić ekwiwalent urlopowy przy wypłatach wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca i przy długiej chorobie pracownika

Jadwiga Sztabińska
W związku z rozwiązaniem umowy o pracę 10.02.2020 r., spółka musi wypłacić pracownikowi ekwiwalent za 8 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Jest on zatrudniony na cały etat, a jego wynagrodzenie obejmuje płacę zasadniczą 2500 zł oraz prowizje.
Z których miesięcy należy przyjąć do podstawy ekwiwalentu prowizje, jeśli pracownik choruje od początku października, a wypłaty są dokonywane do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni?

Wynagrodzenia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2020 – skutki dla pracodawców

Od nowego roku pensja minimalna brutto wzrosła aż o 350 zł. Powoduje to podwyżkę wielu świadczeń ze stosunku pracy i wskaźników potrzebnych do sporządzenia listy płac.

W 2020 minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2600 zł brutto (rozporządzenie RM z 11.09.2019 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020, DzU poz. 1778). Za pracę w grudniu 2019 osoby zatrudnione na pełnym etacie, opłacane według najniższej stawki, powinny jednak otrzymać „starą” kwotę, czyli przynajmniej 2250 zł brutto – nawet jeśli pobory za grudzień otrzymały w styczniu.


Wynagrodzenia

Kwoty wolne od potrąceń z pensji w 2020

Renata Majewska
W wyniku wzrostu minimalnej pensji (do 2600 zł) w 2020 wzrosły także kwoty wolne od obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Są one różne w zależności od tego, czy pracownik-dłużnik płaci PIT, korzysta ze zwolnienia „zerowy PIT”, czy uczestniczy w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Kwoty wolne to minimum, jakie pracodawca musi zostawić pracownikowi, z którego poborów dokonuje potrąceń. Stanowią one odpowiedni odsetek płacy minimalnej netto, wynosząc z tytułu potrąceń obowiązkowych:

 • świadczeń niealimentacyjnych – 100% tej płacy,
 • zaliczek pieniężnych – 75% tej płacy,
 • kar pieniężnych – 90% tej płacy.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dodatek za staż poza płacą minimalną

Renata Majewska
Od 2020 r. pracownicy otrzymujący dodatek stażowy do pensji muszą oprócz niego dostać co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2600 zł brutto).

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Pobór zaliczki na PIT od wynagrodzeń za pracę wykonywaną we Włoszech

Marcin Szymankiewicz
Spółka jest firmą produkcyjną z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym. Od lipca 2019 r. jej pracownicy odbywają podróże służbowe do Włoch, do firmy powiązanej kapitałowo.
Spółka nie prowadzi działalności na terytorium Włoch, nie ma tam zakładu ani stałej placówki. Pracownicy spędzają w tym kraju mniej niż 183 dni w roku kalendarzowym, pozostając pod nadzorem i kontrolą spółki, która ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z wynikami ich pracy, a także zapewnia im niezbędne narzędzia i materiały. Włoski kontrahent zapewnia jedynie miejsce wykonywania pracy. Pracownicy są rezydentami podatkowymi w Polsce.
Czy spółka jako płatnik powinna pobierać zaliczkę na PIT od ich wynagrodzeń z tytułu pracy wykonywanej we Włoszech?

Dokumentacja pracownicza

Minimalna pensja w 2020

Najniższe wynagrodzenie za pracę osoby zatrudnionej na pełnym etacie wyniesie w przyszłym roku 2600 zł, czyli o 350 zł więcej niż w 2019. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa osób świadczących pracę na umowy cywilnoprawne – z 14,70 do 17 zł.


Temat miesiąca

Koszty pracownicze w górę, stawka PIT w dół

Renata Majewska
Od 1.10.2019 przy obliczaniu zaliczek na PIT od osób zatrudnionych trzeba uwzględnić zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją updof. Kolejne modyfikacje listy płac nastąpią od 1.01.2020, po zakończeniu 3-miesięcznego okresu przejściowego obowiązującego do końca 2019.

Wynikają one z ustawy z 30.08.2019 nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU poz. 1835, dalej nowelizacja).

Docelowo (począwszy od dochodów uzyskanych od 1.01.2020) zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego oraz pracy nakładczej wzrastają do (zmieniony art. 22 ust. 2 updof):


Podatki i prawo gospodarcze

Ulga socjalna z tytułu „wczasów pod gruszą” a limit „zerowego PIT”

Renata Majewska
Firma zatrudnia ponad 80 osób, prowadzi zfśs. W połowie sierpnia pracownik i zleceniobiorca (ten ostatni nie ma statusu ucznia ani studenta), obaj poniżej 26 lat i otrzymujący wynagrodzenie 2500 brutto miesięcznie, złożyli oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca 2019 r. (firma uwzględnia je od września). We wrześniu oprócz wynagrodzenia obaj dostali „wczasy pod gruszą” z zfśs, w kwocie po 1500 zł brutto. Świadczenie to uszczupli limit „zerowego PIT” pracownika o 500 zł.
Co z limitem tego zwolnienia przypisanym do zleceniobiorcy? Czy trzeba go pomniejszyć? Jak należało sporządzić za obu zatrudnionych listę płac za wrzesień? Pensje są wypłacane do 28. dnia miesiąca, a żaden z nich w 2019 r. nie uzyskał jeszcze od firmy wsparcia socjalnego.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Bony i talony pomniejszają limit „zerowego PIT”

Renata Majewska
Firma zatrudnia ponad 120 pracowników, posiada zfśs. Regulamin funduszu pozwala zleceniobiorcom na występowanie o pomoc z tego źródła. We wrześniu komisja socjalna przyznała kilkudziesięciu pracownikom i zleceniobiorcom (wśród tych ostatnich nie ma uczniów ani studentów) bony do supermarketu – po 500 zł. Niektórzy beneficjenci mają poniżej 26 lat i złożyli w sierpniu oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca roku.
Czy wartość bonów pomniejsza limit tego zwolnienia?

Zamówienia publiczne

Skutki wyłączenia dodatku za staż z minimalnej pensji

Renata Majewska
W konsekwencji wyłączenia od 1.01.2020 dodatku stażowego z minimalnej płacy wykonawcy zamówienia publicznego lub innej umowy mogą – już od września 2019 – wnioskować o podniesie zapłaty za usługi.

Prawo pracy

Kwoty wolne od potrąceń przy „zerowym PIT”

Renata Majewska
Pracownikom korzystającym z nowego zwolnienia podatkowego w trakcie 2019 ustala się inne kwoty wolne od potrąceń z ich pensji.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....