Jak rozliczyć stare straty podatkowe w zeznaniu za 2018

Edyta Głębicka doradca podatkowy

W 2018 w spółce pozostały nierozliczone straty podatkowe z lat poprzednich. Dotąd nie wykazywała ona bieżącego dochodu, ale niewykluczone, że dochód się pojawi, najpóźniej na etapie rozliczenia rocznego. Prawdopodobnie spółka wykaże też wynik podatkowy w 2 źródłach przychodów (zyski kapitałowe i inne źródła), choć nie wiadomo jeszcze jaki.
Jaka jest możliwość uwzględnienia straty podatkowej sprzed 2018, zależnie od różnych konfiguracji bieżącego wyniku podatkowego?

Obszernie nt. odliczania starych strat podatkowych wypowiedziała się KIS w interpretacji z 3.09.2018 (0114-KDIP2-2.4010.329.2018.1.AM).

  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Wnioskodawca zapytał, czy może odliczyć je od tzw. dochodu globalnego, czyli dochodu stanowiącego sumę dochodów wykazanych z poszczególnych źródeł przychodów w danym roku. Dokładniej zaś o to, czy może odliczyć stare straty od wykazanego w danym roku podatkowym dochodu globalnego, który będzie się równał kwocie dochodu wykazanego w jednym źródle przychodów bez pomniejszenia go o wartość straty wykazanej w drugim źródle przychodów, przy zastrzeżeniu, że odliczeniu może podlegać nie więcej niż 50% starej straty.

KIS uznała, że tak.

Dodatkowo wnioskodawca zapytał, czy gdy będzie posiadał zarówno stare, jak i nowe (wygenerowane od 2018) straty podatkowe, podlegające co do zasady odliczeniu od dochodów wykazywanych w rozliczeniu za dany rok podatkowy, może zdecydować, które straty i w jakiej kolejności będzie odliczał, a w szczególności zdecydować, że nie będzie odliczał nowych strat od dochodów z poszczególnych źródeł przychodów, a odliczy tylko starą stratę od dochodu globalnego.

Również na to pytanie KIS odpowiedziała twierdząco.

Przypomnijmy, że od 2018 w updop wprowadzony został podział na 2 źródła przychodów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód (dochód globalny) stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

W myśl zaś art. 7 ust. 3 pkt 2a updop przy ustalaniu dochodu globalnego, który stanowi sumę dochodów z poszczególnych źródeł, nie uwzględnia się straty poniesionej ze źródła przychodów.

Z kolei art. 7 ust. 5 updop wskazuje, że o wysokość straty poniesionej ze źródła przychodów w roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

Oznacza to, że zgodnie z przepisami updop obowiązującymi od 1.01.2018 podatnicy mogą wykazywać straty podatkowe wyłącznie w zakresie poszczególnych źródeł przychodów. Strata wykazana w ramach danego źródła przychodów może być rozliczona wyłącznie z dochodem wykazanym w przyszłych latach podatkowych z tego samego źródła. Tym samym straty podatkowe poniesione w ramach źródła przychodów z zysków kapitałowych nie mogą być rozliczane z dochodami z innych źródeł, a straty podatkowe poniesione w ramach innych źródeł przychodów nie mogą być rozliczane z dochodami z zysków kapitałowych.

Ponieważ na moment zmiany stanu prawnego podatnicy pozostali z nierozliczonymi jeszcze starymi stratami podatkowymi, w art. 6 ustawy nowelizującej wskazano, że straty poniesione za lata podatkowe poprzedzające rok podatkowy rozpoczęty po 31.12.2017 podlegają odliczeniu od dochodu liczonego po nowemu, ale na zasadach i w wysokości określonych w updop w brzmieniu dotychczasowym. Tym samym zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.01.2018 stare straty mogą być odliczane od nowego dochodu globalnego. Odliczenia można dokonać w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Updop ani ustawa nowelizująca nie zawierają żadnych regulacji, które określałyby kolejność, w jakiej podatnicy powinni odliczać straty podatkowe, w przypadku gdy posiadają straty podatkowe z różnych lat, w tym stare straty. Zatem to podatnikowi pozostawiono wybór, którą stratę odliczy w danym roku i w jakiej wysokości – przy zastrzeżeniu ograniczeń zawartych w updop, a w szczególności zasady, że jednorazowo nie można odliczyć więcej niż 50% danej straty. Jak zresztą wskazano w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej, po 31.12.2017 odliczenie strat z lat podatkowych rozpoczętych przed 1.01.2018 będzie zatem w dalszym ciągu możliwe od sumy wszystkich dochodów, niezależnie od źródła ich uzyskania, wg kolejności oraz proporcji wybranej przez podatnika.

Zasady odliczania starych strat obrazują przykłady zawarte we wniosku o wydanie przywołanej na wstępie interpretacji, które nie zostały zakwestionowane przez KIS. Dotyczą co prawda roku 2020, ale analogicznie należy postąpić, rozliczając stratę w zeznaniu za 2018 (przykład 1) czy 2019 (przykłady 2–3).

W rozliczeniu za 2020 wykazano dochód z zysków kapitałowych (1 mln zł) oraz stratę z pozostałych źródeł przychodów (1 mln zł).

Istnieją dwie stare straty podatkowe w wysokości 300 tys. oraz 500 tys. zł, które można odliczyć w 2020 i które wcześniej nie były jeszcze rozliczane z dochodami.

W konsekwencji w rozliczeniu za 2020 podatnik wykaże dochód globalny 2 mln zł, który zostanie pomniejszony o 400 tys. zł (50% starych strat). Po odliczeniu starych strat dochód globalny wyniesie 600 tys. zł.

W rozliczeniu za 2020 wykazano dochód z zysków kapitałowych (250 tys. zł) oraz dochód z pozostałych źródeł przychodów (250 tys. zł).

Istnieją dwie stare straty podatkowe w wysokości 300 tys. oraz 500 tys. zł, które można odliczyć w 2020 i które wcześniej nie były jeszcze rozliczane z dochodami.

Istnieją dwie nowe straty podatkowe w wysokości 600 tys. oraz 1 mln zł, wykazane za lata poprzedzające 2020, które podatnik może odliczyć w 2020 i które wcześniej nie były jeszcze rozliczane z dochodami.

W konsekwencji w rozliczeniu za 2020 podatnik wykaże dochód globalny 500 tys. zł, który zostanie pomniejszony o 400 tys. zł (50% starych strat). Po odliczeniu starych strat dochód globalny wyniesie 100 tys. zł.

Alternatywnie można dokonać również następującego rozliczenia: pomniejszyć najpierw dochód uzyskany w ramach danego źródła przychodów o część nowej straty w wysokości 100 tys. zł. W konsekwencji pozostanie bieżący dochód globalny 400 tys. zł, który zostanie pomniejszony o 400 tys. zł (50% starych strat). Po odliczeniu starych strat bieżący dochód globalny wyniesie 0.

W rozliczeniu za 2020 wykazano dochód z zysków kapitałowych (250 tys. zł) oraz stratę z pozostałych źródeł przychodów (250 tys. zł).

Istnieją dwie stare straty podatkowe w wysokości 300 tys. oraz 500 tys. zł, które można odliczyć w 2020 i które wcześniej nie były jeszcze rozliczane z dochodami.

Istnieją dwie nowe straty podatkowe w wysokości 600 tys. oraz 1 mln zł, wykazane za lata poprzedzające 2020, które można odliczyć w 2020, które zostały wykazane w ramach źródła zyski kapitałowe i wcześniej nie były jeszcze rozliczane z dochodami z tego źródła.

W konsekwencji w rozliczeniu za 2020 podatnik wykaże bieżący dochód globalny 250 tys. zł. Może go pomniejszyć o 250 tys. zł (150 tys. zł z pierwszej starej straty i 100 tys. zł z drugiej starej straty). Po odliczeniu starych strat bieżący dochód globalny ostatecznie wyniesie 0.

Zmiana zasad rozliczania strat za 2019 i lata następne

Co się tyczy strat rozliczanych za lata podatkowe następujące po 2018 (tj. gdy rok podatkowy jest równy rokowi kalendarzowemu, najwcześniej straty za rok 2019 odliczanej w zeznaniu za rok 2020), należy nadmienić, że mocą ustawy z 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244) umożliwiono jednorazowe potrącenie straty w kwocie 5 mln zł.

W myśl art. 9 ust. 3 updof i art. 7 ust. 5 updop w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2019 o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących 5 lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 mln zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego 5-letniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

W przepisach przejściowych (art. 38 nowelizacji) wskazano, że zasady te mają zastosowanie do strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31.12.2018.

Więcej na temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Dokumentację cen transferowych za 2018 można sporządzić według nowych zasad

Krzysztof Hałub
Od 1.01.2019 znacząco zmieniły się zasady sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji między podmiotami powiązanymi. Nowe przepisy mogą (ale nie muszą) być stosowane także do transakcji z roku ubiegłego. Resort finansów wyjaśnił, jak wywiązać się z obowiązków sprawozdawczych w tym zakresie za 2018.

CIT i PIT

Opłata recyklingowa za 2018 kosztem w 2019

Krzysztof Hałub
Do 15.03.2019 przedsiębiorcy po raz pierwszy wpłacą do budżetu nałożoną w ubiegłym roku opłatę recyklingową (od toreb foliowych). Stanowiła ona ich przychód w 2018, ale koszt podatkowy z tego tytułu powinni wykazać w bieżącym roku.

Zeznanie roczne

Spóźniony PIT małżonków nie udaremni wspólnego rozliczenia

Krzysztof Hałub
Od 2019 zniknął jeden z warunków preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci – złożenie zeznania rocznego w ustawowym terminie (30 kwietnia).

CIT i PIT

Zwrot zaliczki – czy powstają podatkowe różnice kursowe

Anna Koleśnik
Spółka otrzymała od kontrahenta zaliczkę w euro na poczet przyszłej dostawy towarów. Niestety, dostawa z przyczyn obiektywnych nie mogła zostać zrealizowana i spółka zwróciła zaliczkę.
Zdarza się też, że spółka otrzymuje zwrot wpłaconych przez siebie zaliczek w walutach obcych na poczet przyszłych dostaw.
Czy w związku z tym powstają podatkowe różnice kursowe?

CIT

Koszty noclegów osób zatrudnionych na umowy zlecenia

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych na terenie całej Polski. Pracowników zatrudnia m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia). Pokrywa im koszty noclegów w obiektach hotelowych lub zakwaterowania w najmowanych mieszkaniach. Z umów zlecenia jednoznacznie wynika obowiązek pokrywania przez spółkę tych wydatków. Są one udokumentowane fakturami wystawianymi na spółkę lub zawartymi przez nią umowami najmu. Nie obciążają zleceniobiorców.
Czy stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów?

Rachunkowość

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania CIT a wynikiem brutto

Pozycja 2.6 dodatkowych informacji i objaśnień wg zał. nr 1 do uor „Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (od osób prawnych – przyp. red.) a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto” jest – jak wiadomo – jedynym elementem informacji dodatkowej, którego postać została ujednolicona (ustrukturyzowana).
Czy wszystkie jej pola wymagają wypełnienia?

Nie. Tę pozycję dodatkowych informacji i objaśnień wypełniają tylko podatnicy CIT. Jak obrazuje tabela, pola:

  • „Rok bieżący – wartość z zysków kapitałowych” i „Rok bieżący – wartość z innych źródeł przychodów”,
  • „Rok poprzedni”,

mają charakter opcjonalny, czyli nie są obowiązkowe. Od decyzji jednostki zależy, czy wypełni te pozycje, czy nie. Obowiązkowe jest tylko wypełnienie pól „Rok bieżący – wartość łączna” oraz „Rok bieżący – podstawa prawna”, jeśli dotyczą przychodów lub kosztów roku bieżącego opiewających na kwotę 20 tys. zł lub więcej. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania dotyczące sporządzania e-sprawozdań finansowych, zamieszczonych na stronie internetowej www.mf.gov.pl.


Rachunkowość

Rozliczenie przez jednostki małe różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto

Jesteśmy spółką z o.o. zaliczoną do małych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS. Sporządzamy sprawozdanie finansowe (sf) zgodnie z zał. nr 5 do uor. Wykaz dodatkowych informacji i objaśnień zawartych w tym załączniku nie zobowiązuje nas do rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto. Natomiast dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów struktura logiczna sf, a ściślej dodatkowych informacji i objaśnień, przewiduje w odniesieniu do jednostek małych przedstawianie w ustrukturyzowanej formie rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto.
Czy mamy zatem obowiązek przedstawiania tej informacji, a jeżeli tak – jaka jest tego podstawa prawna?

Istotnie, struktura logiczna sf sporządzanego zgodnie z zał. nr 5 do uor, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, przewiduje możliwość przedstawienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto. Obowiązek taki dotyczy jednak tylko jednostek sporządzających sf zgodnie z zakresem informacyjnym określonym w zał. nr 1 do uor (poz. 2.6).


Podatki i prawo gospodarcze

Jak ustalić przychód z częściowo wynajmowanego budynku

Piotr Kaim
Spółka z o.o., której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jest właścicielem budynku biurowego o wartości początkowej 14,7 mln zł, który wynajmuje w 80%. Nabyła go przed 2018 r. Od 2018 r. ma obowiązek obliczania tzw. podatku minimalnego z tytułu własności budynku (po zmianach, które weszły w życie od 1.01.2019 r. – podatku od przychodów z budynków).
Jak obliczyć przychód będący podstawą opodatkowania tym podatkiem, w przypadku gdy budynek jest wynajmowany w części? Na ile zasady obowiązujące w 2019 r. różnią się od tych, które obowiązywały w 2018 r.?

Podatek od przychodów z budynków (takiej nazwy będziemy używać niezależnie od różnic terminologicznych, wynikających ze zmian stanu prawnego) – zarówno w 2018, jak i w 2019 r. – to podatek miesięczny uiszczany w wysokości 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc (art. 24b ust. 1 updop). Podstawę tę stanowi przychód przypisany podatnikowi, ustalony wg wartości początkowej budynków, stanowiących środki trwałe.

Stan prawny obowiązujący w 2019 r. został uchwalony ustawą z 15.06.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej nowelizacja), przy czym niektóre jej przepisy weszły w życie z mocą wsteczną i dotyczą całego 2018 r. Zmiany objęły m.in. zakres przedmiotowy i sposób obliczania podatku. Jednak w odniesieniu do tej pierwszej kwestii nie są istotne dla spółki, bo wynajmowany budynek biurowy był od 1.01.2018 r. i nadal jest objęty podatkiem od przychodów z budynków, niezależnie od późniejszych zmian stanu prawnego.


Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na organizację spotkań działowych jako koszty uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. organizuje po godzinach pracy spotkania pracowników poszczególnych działów (tzw. spotkania działowe). Wiążą się z tym wydatki na posiłki, alkohol i dodatkowe atrakcje (np. kręgielnia). Celem spotkań jest zwiększenie motywacji do pracy, integracja pracowników, poprawa atmosfery pracy i komunikacji interpersonalnej, a przez to zwiększenie efektywności pracy i zaangażowania pracowników, co powinno się przełożyć na wzrost przychodów spółki.
Czy tego typu wydatki są kosztami uzyskania przychodów?

Preferencje w CIT i PIT

Nowe odliczenia od dochodu do opodatkowania

Aleksander Woźniak
W podatkach dochodowych pojawiły się nowe możliwości odliczeń od podstawy opodatkowania. Jedna z nich dotyczy darowizn rzeczowych na szkoły zawodowe, druga – kosztów przyłączenia aptek i punktów aptecznych do e-systemu.

Z drugiej ulgi można korzystać tylko w rozliczeniu za 2018, z pierwszej – począwszy od rozliczenia za 2019. Obie preferencje przewidziano zarówno dla podatników PIT, jak i CIT.

Darowizny dla publicznych placówek kształcenia zawodowego: Prawo do odliczania darowizn dla publicznych placówek prowadzących kształcenie zawodowe wprowadziła ustawa z 22.11.2018 o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2245).


Zwolnienia

Odszkodowania za zniszczenie składnika majątku firmy bez PIT i CIT

Anna Koleśnik
Wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkody w niebędącym samochodem osobowym środku trwałym od 1.01.2019 są przychodem wolnym od podatku, o ile zostaną przeznaczone na remont lub zastąpienie utraconego składnika nowym.

Zmianę taką wprowadziła nowelizacja updof i updop z 9.11.2018 (DzU poz. 2244).

Zwolnienie ma zastosowanie do odszkodowań za szkody powstałe po 31.12.2018, również w odniesieniu do podatników CIT, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym (art. 39 ustawy nowelizującej). A zatem odszkodowania wypłacone w 2019 za szkody powstałe w 2018 nie są nim objęte.


PKWiU 2008 wciąż obowiązuje w podatkach

Do końca 2019 wydłużono stosowanie „starej” PKWiU 2008 do celów opodatkowania: VAT, PIT, CIT, zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.


Exit tax

Więcej czasu na zapłatę podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków

Termin złożenia deklaracji na tzw. exit tax należny za miesiące od stycznia do maja 2019 został przedłużony do 7.07.2019. Najpóźniej tego dnia trzeba też będzie zapłacić podatek (PIT lub CIT) za te okresy.

Tak wynika z rozporządzenia MF z 31.01.2019 w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (DzU poz. 197).


CIT i PIT

Użyczenie nieruchomości spółce jawnej przez wspólnika – czy powstaje przychód

Anna Koleśnik
Wspólnikami spółki jawnej są dwie spokrewnione ze sobą osoby (ojciec i syn).
Jakie skutki w PIT będzie miało użyczenie spółce nieruchomości (lokal użytkowy) stanowiącej prywatną własność ojca?
Czy po stronie wspólników powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń do opodatkowania?

Do przychodów podatkowych zalicza się – na mocy art. 14 ust. 2 pkt 8 updof – wartość otrzymanych przez podatników PIT rzeczy lub praw, a także innych świadczeń:

  • w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie,
  • nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych.

Wycenia się je zgodnie z art. 11 ust. 2 i 2a updof.


PIT

Wynagrodzenie byłego wspólnika z tytułu zakazu konkurencji jako koszt podatkowy

Marcin Sądej
Wypłaty dla byłej wspólniczki na podstawie umowy o zakazie konkurencji to koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów.

Taki wniosek wynika z interpretacji KIS z 8.05.2018 (0114-KDIP3-1.4011.71.2018.1.KS1).

Podatnik podpisał umowę o zakazie konkurencji z byłą wspólniczką, w której zobowiązała się ona – przez 11 lat – nie prowadzić na terenie powiatu działalności konkurencyjnej, w tym nie świadczyć żadnych usług konkurencyjnych, oraz nie pełnić żadnych funkcji w konkurencyjnych przedsiębiorstwach. Nabrał wątpliwości, czy wynagrodzenie wypłacane byłej wspólniczce w ramach tej umowy może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....