Jak rozliczyć stare straty podatkowe w zeznaniu za 2018

Edyta Głębicka doradca podatkowy

W 2018 w spółce pozostały nierozliczone straty podatkowe z lat poprzednich. Dotąd nie wykazywała ona bieżącego dochodu, ale niewykluczone, że dochód się pojawi, najpóźniej na etapie rozliczenia rocznego. Prawdopodobnie spółka wykaże też wynik podatkowy w 2 źródłach przychodów (zyski kapitałowe i inne źródła), choć nie wiadomo jeszcze jaki.
Jaka jest możliwość uwzględnienia straty podatkowej sprzed 2018, zależnie od różnych konfiguracji bieżącego wyniku podatkowego?

Obszernie nt. odliczania starych strat podatkowych wypowiedziała się KIS w interpretacji z 3.09.2018 (0114-KDIP2-2.4010.329.2018.1.AM).

  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Wnioskodawca zapytał, czy może odliczyć je od tzw. dochodu globalnego, czyli dochodu stanowiącego sumę dochodów wykazanych z poszczególnych źródeł przychodów w danym roku. Dokładniej zaś o to, czy może odliczyć stare straty od wykazanego w danym roku podatkowym dochodu globalnego, który będzie się równał kwocie dochodu wykazanego w jednym źródle przychodów bez pomniejszenia go o wartość straty wykazanej w drugim źródle przychodów, przy zastrzeżeniu, że odliczeniu może podlegać nie więcej niż 50% starej straty.

KIS uznała, że tak.

Dodatkowo wnioskodawca zapytał, czy gdy będzie posiadał zarówno stare, jak i nowe (wygenerowane od 2018) straty podatkowe, podlegające co do zasady odliczeniu od dochodów wykazywanych w rozliczeniu za dany rok podatkowy, może zdecydować, które straty i w jakiej kolejności będzie odliczał, a w szczególności zdecydować, że nie będzie odliczał nowych strat od dochodów z poszczególnych źródeł przychodów, a odliczy tylko starą stratę od dochodu globalnego.

Również na to pytanie KIS odpowiedziała twierdząco.

Przypomnijmy, że od 2018 w updop wprowadzony został podział na 2 źródła przychodów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód (dochód globalny) stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

W myśl zaś art. 7 ust. 3 pkt 2a updop przy ustalaniu dochodu globalnego, który stanowi sumę dochodów z poszczególnych źródeł, nie uwzględnia się straty poniesionej ze źródła przychodów.

Z kolei art. 7 ust. 5 updop wskazuje, że o wysokość straty poniesionej ze źródła przychodów w roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

Oznacza to, że zgodnie z przepisami updop obowiązującymi od 1.01.2018 podatnicy mogą wykazywać straty podatkowe wyłącznie w zakresie poszczególnych źródeł przychodów. Strata wykazana w ramach danego źródła przychodów może być rozliczona wyłącznie z dochodem wykazanym w przyszłych latach podatkowych z tego samego źródła. Tym samym straty podatkowe poniesione w ramach źródła przychodów z zysków kapitałowych nie mogą być rozliczane z dochodami z innych źródeł, a straty podatkowe poniesione w ramach innych źródeł przychodów nie mogą być rozliczane z dochodami z zysków kapitałowych.

Ponieważ na moment zmiany stanu prawnego podatnicy pozostali z nierozliczonymi jeszcze starymi stratami podatkowymi, w art. 6 ustawy nowelizującej wskazano, że straty poniesione za lata podatkowe poprzedzające rok podatkowy rozpoczęty po 31.12.2017 podlegają odliczeniu od dochodu liczonego po nowemu, ale na zasadach i w wysokości określonych w updop w brzmieniu dotychczasowym. Tym samym zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.01.2018 stare straty mogą być odliczane od nowego dochodu globalnego. Odliczenia można dokonać w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Updop ani ustawa nowelizująca nie zawierają żadnych regulacji, które określałyby kolejność, w jakiej podatnicy powinni odliczać straty podatkowe, w przypadku gdy posiadają straty podatkowe z różnych lat, w tym stare straty. Zatem to podatnikowi pozostawiono wybór, którą stratę odliczy w danym roku i w jakiej wysokości – przy zastrzeżeniu ograniczeń zawartych w updop, a w szczególności zasady, że jednorazowo nie można odliczyć więcej niż 50% danej straty. Jak zresztą wskazano w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej, po 31.12.2017 odliczenie strat z lat podatkowych rozpoczętych przed 1.01.2018 będzie zatem w dalszym ciągu możliwe od sumy wszystkich dochodów, niezależnie od źródła ich uzyskania, wg kolejności oraz proporcji wybranej przez podatnika.

Zasady odliczania starych strat obrazują przykłady zawarte we wniosku o wydanie przywołanej na wstępie interpretacji, które nie zostały zakwestionowane przez KIS. Dotyczą co prawda roku 2020, ale analogicznie należy postąpić, rozliczając stratę w zeznaniu za 2018 (przykład 1) czy 2019 (przykłady 2–3).

W rozliczeniu za 2020 wykazano dochód z zysków kapitałowych (1 mln zł) oraz stratę z pozostałych źródeł przychodów (1 mln zł).

Istnieją dwie stare straty podatkowe w wysokości 300 tys. oraz 500 tys. zł, które można odliczyć w 2020 i które wcześniej nie były jeszcze rozliczane z dochodami.

W konsekwencji w rozliczeniu za 2020 podatnik wykaże dochód globalny 2 mln zł, który zostanie pomniejszony o 400 tys. zł (50% starych strat). Po odliczeniu starych strat dochód globalny wyniesie 600 tys. zł.

W rozliczeniu za 2020 wykazano dochód z zysków kapitałowych (250 tys. zł) oraz dochód z pozostałych źródeł przychodów (250 tys. zł).

Istnieją dwie stare straty podatkowe w wysokości 300 tys. oraz 500 tys. zł, które można odliczyć w 2020 i które wcześniej nie były jeszcze rozliczane z dochodami.

Istnieją dwie nowe straty podatkowe w wysokości 600 tys. oraz 1 mln zł, wykazane za lata poprzedzające 2020, które podatnik może odliczyć w 2020 i które wcześniej nie były jeszcze rozliczane z dochodami.

W konsekwencji w rozliczeniu za 2020 podatnik wykaże dochód globalny 500 tys. zł, który zostanie pomniejszony o 400 tys. zł (50% starych strat). Po odliczeniu starych strat dochód globalny wyniesie 100 tys. zł.

Alternatywnie można dokonać również następującego rozliczenia: pomniejszyć najpierw dochód uzyskany w ramach danego źródła przychodów o część nowej straty w wysokości 100 tys. zł. W konsekwencji pozostanie bieżący dochód globalny 400 tys. zł, który zostanie pomniejszony o 400 tys. zł (50% starych strat). Po odliczeniu starych strat bieżący dochód globalny wyniesie 0.

W rozliczeniu za 2020 wykazano dochód z zysków kapitałowych (250 tys. zł) oraz stratę z pozostałych źródeł przychodów (250 tys. zł).

Istnieją dwie stare straty podatkowe w wysokości 300 tys. oraz 500 tys. zł, które można odliczyć w 2020 i które wcześniej nie były jeszcze rozliczane z dochodami.

Istnieją dwie nowe straty podatkowe w wysokości 600 tys. oraz 1 mln zł, wykazane za lata poprzedzające 2020, które można odliczyć w 2020, które zostały wykazane w ramach źródła zyski kapitałowe i wcześniej nie były jeszcze rozliczane z dochodami z tego źródła.

W konsekwencji w rozliczeniu za 2020 podatnik wykaże bieżący dochód globalny 250 tys. zł. Może go pomniejszyć o 250 tys. zł (150 tys. zł z pierwszej starej straty i 100 tys. zł z drugiej starej straty). Po odliczeniu starych strat bieżący dochód globalny ostatecznie wyniesie 0.

Zmiana zasad rozliczania strat za 2019 i lata następne

Co się tyczy strat rozliczanych za lata podatkowe następujące po 2018 (tj. gdy rok podatkowy jest równy rokowi kalendarzowemu, najwcześniej straty za rok 2019 odliczanej w zeznaniu za rok 2020), należy nadmienić, że mocą ustawy z 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244) umożliwiono jednorazowe potrącenie straty w kwocie 5 mln zł.

W myśl art. 9 ust. 3 updof i art. 7 ust. 5 updop w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2019 o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących 5 lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 mln zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego 5-letniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

W przepisach przejściowych (art. 38 nowelizacji) wskazano, że zasady te mają zastosowanie do strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31.12.2018.

Więcej na temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
PIT

Świadczenie przez lekarza usług na rzecz szpitala-pracodawcy a podatek liniowy

Iwona Czauderna
Lekarz zatrudniony na stanowisku starszego asystenta oddziału w szpitalu specjalistycznym świadczy w tym samym szpitalu, w ramach działalności gospodarczej, usługi polegające na sprawowaniu dyżurów lekarskich kontraktowych.
Czy może opodatkowywać swoją działalność podatkiem liniowym?

PIT

Koszty wynagrodzenia dyrektora przedszkola pokryte dotacją

Ryszard Kubacki
Osoba fizyczna prowadzi (jako właściciel i dyrektor) niepubliczne przedszkole, którego działalność jest finansowana z opłat czesnego oraz dotacji z budżetu miasta.
Skoro jej wynagrodzenie jest pokryte z dotacji, to czy stanowi koszt podatkowy?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na naprawę drogi stanowiącej własność gminy – moment potrącenia kosztu

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zajmuje się wydobywaniem kruszyw. Na mocy porozumienia z gminą rozpoczęła remont odcinka drogi gminnej łączącego się z wewnętrzną drogą na wyrobisku (kopalni), które eksploatuje. Remont polega na utwardzeniu nawierzchni materiałem kamiennym. Remontowana droga stanowi jedyny dojazd do kopalni. Jest dostępna także dla pozostałych użytkowników, a spółka nie ma żadnego tytułu prawnego na jej użytkowanie. Koszty remontu są – dla celów rachunkowych – rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, przez okres otrzymanej koncesji na wydobycie, tj. do 2029 r.
Czy dla celów podatkowych będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy użyczając nieruchomości, uczelnia jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków

Piotr Kaim
Uczelnia publiczna (uniwersytet medyczny) jest właścicielem budynków, które wykorzystuje przede wszystkim na własne potrzeby, czyli na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej. Jednocześnie udostępnia te budynki nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – szpitalom klinicznym (dla których jest organem założycielskim) do działalności leczniczej. Studenci uczelni odbywają w nich praktyki.
Czy od tych budynków uczelnia powinna uiszczać podatek, o którym mowa w art. 24b updop (od przychodów z budynków)?

Zeznanie roczne

Dłuższy termin na złożenie CIT-8 dla podatników ze skróconym rokiem podatkowym

Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się i zakończył w I połowie br., mają czas na złożenie zeznania rocznego (CIT-8 lub CIT-8AB) do końca października 2019.

CIT i PIT

Wierzytelność otrzymana w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki osobowej – czy jest przychodem

Ryszard Kubacki
Czy otrzymanie wierzytelności, w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki jawnej, będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego u byłego wspólnika (osoby fizycznej)? Może przychód ten powstanie w momencie spłaty wierzytelności?

CIT i PIT

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje w razie budowy budynku

Krzysztof Hałub
Tylko już istniejące, a nie dopiero wznoszone budynki mieszkalne objęte są ulgą termomodernizacyjną.

CIT i PIT

Odliczenie wydatków na termomodernizację, finansowanych pożyczką z WFOŚiGW

W ramach programu „Czyste Powietrze” osoba fizyczna otrzymała od wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska dotację oraz pożyczkę na wydatki związane z termomodernizacją, niepokryte dotacją.
Czy wydatki sfinansowane z pożyczki mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Podatki i prawo gospodarcze

Likwidacja nie w pełni umorzonych wartości niematerialnych i prawnych

Piotr Kaim
Pod koniec 2018 r. spółka z o.o. zakończyła prace rozwojowe, mające na celu produkcję i wprowadzenie na rynek nowego rodzaju zabawek dla dzieci. Uznała, że prace zakończyły się sukcesem, więc wydatki na ten cel zaliczono do wartości niematerialnych i prawnych (wnip). Już po uruchomieniu produkcji nowych zabawek spółka uznała, że ten projekt nie przyniesie spodziewanych korzyści, i postanowiła go zamknąć. W konsekwencji wykreśliła koszty prac rozwojowych z ewidencji środków trwałych i wnip.
Czy dopuszczalne jest zaliczenie niezamortyzowanej części kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych?

Tak. Przypomnijmy, że koszty prac rozwojowych to koszty działań zmierzających do stworzenia nowych produktów lub technologii. Tego typu koszty są zaliczane do wnip, o ile odnoszą się do prac zakończonych pozytywnym wynikiem. Szczegółowe warunki uznania ich za składniki wnip wskazano w art. 16b ust. 2 pkt 3 updop. Przyjmujemy, że spółka je spełniła.


Podatki i prawo gospodarcze

Sprzęt komputerowy wynajmowany od niemieckiej spółki – czy jest urządzeniem przemysłowym

Iwona Czauderna
Polska spółka wynajmuje od spółki niemieckiej sprzęt komputerowy, który służy do pracy biurowej.
Czy mamy tu do czynienia z urządzeniem przemysłowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop w zw. z art. 12 ust. 3 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (upo), a w konsekwencji czy polska spółka powinna pobrać od wynagrodzenia za najem podatek u źródła?

CIT i PIT

Opłata recyklingowa za 2018 kosztem w 2019

Krzysztof Hałub
Do 15.03.2019 przedsiębiorcy po raz pierwszy wpłacą do budżetu nałożoną w ubiegłym roku opłatę recyklingową (od toreb foliowych). Stanowiła ona ich przychód w 2018, ale koszt podatkowy z tego tytułu powinni wykazać w bieżącym roku.

Zeznanie roczne

Spóźniony PIT małżonków nie udaremni wspólnego rozliczenia

Krzysztof Hałub
Od 2019 zniknął jeden z warunków preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci – złożenie zeznania rocznego w ustawowym terminie (30 kwietnia).

CIT

Koszty noclegów osób zatrudnionych na umowy zlecenia

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych na terenie całej Polski. Pracowników zatrudnia m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia). Pokrywa im koszty noclegów w obiektach hotelowych lub zakwaterowania w najmowanych mieszkaniach. Z umów zlecenia jednoznacznie wynika obowiązek pokrywania przez spółkę tych wydatków. Są one udokumentowane fakturami wystawianymi na spółkę lub zawartymi przez nią umowami najmu. Nie obciążają zleceniobiorców.
Czy stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów?

CIT i PIT

Czy PCC pobrany przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową jest kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
W lutym podjęto uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową na podstawie art. 551 § 1 w zw. z art. 563 oraz art. 581 Ksh. Zawarto także umowę spółki komandytowej będącej następcą prawnym przekształcanej spółki. Wspólnikami będą te same osoby – osoba fizyczna (przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe) i spółka z o.o. Notariusz pobrał PCC, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f w zw. z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o PCC od wartości wkładów (rozumianych jako aktywa spółki) do spółki przekształconej, w części, która nie była uprzednio opodatkowana PCC. Podatek ten został wpłacony z rachunku spółki jawnej.
Czy stanowi on dla wspólników (proporcjonalnie do udziałów w zyskach spółki jawnej) koszt uzyskania przychodu?

Rachunkowość

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania CIT a wynikiem brutto

Pozycja 2.6 dodatkowych informacji i objaśnień wg zał. nr 1 do uor „Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (od osób prawnych – przyp. red.) a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto” jest – jak wiadomo – jedynym elementem informacji dodatkowej, którego postać została ujednolicona (ustrukturyzowana).
Czy wszystkie jej pola wymagają wypełnienia?

Nie. Tę pozycję dodatkowych informacji i objaśnień wypełniają tylko podatnicy CIT. Jak obrazuje tabela, pola:

  • „Rok bieżący – wartość z zysków kapitałowych” i „Rok bieżący – wartość z innych źródeł przychodów”,
  • „Rok poprzedni”,

mają charakter opcjonalny, czyli nie są obowiązkowe. Od decyzji jednostki zależy, czy wypełni te pozycje, czy nie. Obowiązkowe jest tylko wypełnienie pól „Rok bieżący – wartość łączna” oraz „Rok bieżący – podstawa prawna”, jeśli dotyczą przychodów lub kosztów roku bieżącego opiewających na kwotę 20 tys. zł lub więcej. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania dotyczące sporządzania e-sprawozdań finansowych, zamieszczonych na stronie internetowej www.mf.gov.pl.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....