Jak rozliczyć stare straty podatkowe w zeznaniu za 2018

Edyta Głębicka doradca podatkowy

W 2018 w spółce pozostały nierozliczone straty podatkowe z lat poprzednich. Dotąd nie wykazywała ona bieżącego dochodu, ale niewykluczone, że dochód się pojawi, najpóźniej na etapie rozliczenia rocznego. Prawdopodobnie spółka wykaże też wynik podatkowy w 2 źródłach przychodów (zyski kapitałowe i inne źródła), choć nie wiadomo jeszcze jaki.
Jaka jest możliwość uwzględnienia straty podatkowej sprzed 2018, zależnie od różnych konfiguracji bieżącego wyniku podatkowego?

Obszernie nt. odliczania starych strat podatkowych wypowiedziała się KIS w interpretacji z 3.09.2018 (0114-KDIP2-2.4010.329.2018.1.AM).

  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Wnioskodawca zapytał, czy może odliczyć je od tzw. dochodu globalnego, czyli dochodu stanowiącego sumę dochodów wykazanych z poszczególnych źródeł przychodów w danym roku. Dokładniej zaś o to, czy może odliczyć stare straty od wykazanego w danym roku podatkowym dochodu globalnego, który będzie się równał kwocie dochodu wykazanego w jednym źródle przychodów bez pomniejszenia go o wartość straty wykazanej w drugim źródle przychodów, przy zastrzeżeniu, że odliczeniu może podlegać nie więcej niż 50% starej straty.

KIS uznała, że tak.

Dodatkowo wnioskodawca zapytał, czy gdy będzie posiadał zarówno stare, jak i nowe (wygenerowane od 2018) straty podatkowe, podlegające co do zasady odliczeniu od dochodów wykazywanych w rozliczeniu za dany rok podatkowy, może zdecydować, które straty i w jakiej kolejności będzie odliczał, a w szczególności zdecydować, że nie będzie odliczał nowych strat od dochodów z poszczególnych źródeł przychodów, a odliczy tylko starą stratę od dochodu globalnego.

Również na to pytanie KIS odpowiedziała twierdząco.

Przypomnijmy, że od 2018 w updop wprowadzony został podział na 2 źródła przychodów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód (dochód globalny) stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

W myśl zaś art. 7 ust. 3 pkt 2a updop przy ustalaniu dochodu globalnego, który stanowi sumę dochodów z poszczególnych źródeł, nie uwzględnia się straty poniesionej ze źródła przychodów.

Z kolei art. 7 ust. 5 updop wskazuje, że o wysokość straty poniesionej ze źródła przychodów w roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

Oznacza to, że zgodnie z przepisami updop obowiązującymi od 1.01.2018 podatnicy mogą wykazywać straty podatkowe wyłącznie w zakresie poszczególnych źródeł przychodów. Strata wykazana w ramach danego źródła przychodów może być rozliczona wyłącznie z dochodem wykazanym w przyszłych latach podatkowych z tego samego źródła. Tym samym straty podatkowe poniesione w ramach źródła przychodów z zysków kapitałowych nie mogą być rozliczane z dochodami z innych źródeł, a straty podatkowe poniesione w ramach innych źródeł przychodów nie mogą być rozliczane z dochodami z zysków kapitałowych.

Ponieważ na moment zmiany stanu prawnego podatnicy pozostali z nierozliczonymi jeszcze starymi stratami podatkowymi, w art. 6 ustawy nowelizującej wskazano, że straty poniesione za lata podatkowe poprzedzające rok podatkowy rozpoczęty po 31.12.2017 podlegają odliczeniu od dochodu liczonego po nowemu, ale na zasadach i w wysokości określonych w updop w brzmieniu dotychczasowym. Tym samym zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.01.2018 stare straty mogą być odliczane od nowego dochodu globalnego. Odliczenia można dokonać w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Updop ani ustawa nowelizująca nie zawierają żadnych regulacji, które określałyby kolejność, w jakiej podatnicy powinni odliczać straty podatkowe, w przypadku gdy posiadają straty podatkowe z różnych lat, w tym stare straty. Zatem to podatnikowi pozostawiono wybór, którą stratę odliczy w danym roku i w jakiej wysokości – przy zastrzeżeniu ograniczeń zawartych w updop, a w szczególności zasady, że jednorazowo nie można odliczyć więcej niż 50% danej straty. Jak zresztą wskazano w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej, po 31.12.2017 odliczenie strat z lat podatkowych rozpoczętych przed 1.01.2018 będzie zatem w dalszym ciągu możliwe od sumy wszystkich dochodów, niezależnie od źródła ich uzyskania, wg kolejności oraz proporcji wybranej przez podatnika.

Zasady odliczania starych strat obrazują przykłady zawarte we wniosku o wydanie przywołanej na wstępie interpretacji, które nie zostały zakwestionowane przez KIS. Dotyczą co prawda roku 2020, ale analogicznie należy postąpić, rozliczając stratę w zeznaniu za 2018 (przykład 1) czy 2019 (przykłady 2–3).

W rozliczeniu za 2020 wykazano dochód z zysków kapitałowych (1 mln zł) oraz stratę z pozostałych źródeł przychodów (1 mln zł).

Istnieją dwie stare straty podatkowe w wysokości 300 tys. oraz 500 tys. zł, które można odliczyć w 2020 i które wcześniej nie były jeszcze rozliczane z dochodami.

W konsekwencji w rozliczeniu za 2020 podatnik wykaże dochód globalny 2 mln zł, który zostanie pomniejszony o 400 tys. zł (50% starych strat). Po odliczeniu starych strat dochód globalny wyniesie 600 tys. zł.

W rozliczeniu za 2020 wykazano dochód z zysków kapitałowych (250 tys. zł) oraz dochód z pozostałych źródeł przychodów (250 tys. zł).

Istnieją dwie stare straty podatkowe w wysokości 300 tys. oraz 500 tys. zł, które można odliczyć w 2020 i które wcześniej nie były jeszcze rozliczane z dochodami.

Istnieją dwie nowe straty podatkowe w wysokości 600 tys. oraz 1 mln zł, wykazane za lata poprzedzające 2020, które podatnik może odliczyć w 2020 i które wcześniej nie były jeszcze rozliczane z dochodami.

W konsekwencji w rozliczeniu za 2020 podatnik wykaże dochód globalny 500 tys. zł, który zostanie pomniejszony o 400 tys. zł (50% starych strat). Po odliczeniu starych strat dochód globalny wyniesie 100 tys. zł.

Alternatywnie można dokonać również następującego rozliczenia: pomniejszyć najpierw dochód uzyskany w ramach danego źródła przychodów o część nowej straty w wysokości 100 tys. zł. W konsekwencji pozostanie bieżący dochód globalny 400 tys. zł, który zostanie pomniejszony o 400 tys. zł (50% starych strat). Po odliczeniu starych strat bieżący dochód globalny wyniesie 0.

W rozliczeniu za 2020 wykazano dochód z zysków kapitałowych (250 tys. zł) oraz stratę z pozostałych źródeł przychodów (250 tys. zł).

Istnieją dwie stare straty podatkowe w wysokości 300 tys. oraz 500 tys. zł, które można odliczyć w 2020 i które wcześniej nie były jeszcze rozliczane z dochodami.

Istnieją dwie nowe straty podatkowe w wysokości 600 tys. oraz 1 mln zł, wykazane za lata poprzedzające 2020, które można odliczyć w 2020, które zostały wykazane w ramach źródła zyski kapitałowe i wcześniej nie były jeszcze rozliczane z dochodami z tego źródła.

W konsekwencji w rozliczeniu za 2020 podatnik wykaże bieżący dochód globalny 250 tys. zł. Może go pomniejszyć o 250 tys. zł (150 tys. zł z pierwszej starej straty i 100 tys. zł z drugiej starej straty). Po odliczeniu starych strat bieżący dochód globalny ostatecznie wyniesie 0.

Zmiana zasad rozliczania strat za 2019 i lata następne

Co się tyczy strat rozliczanych za lata podatkowe następujące po 2018 (tj. gdy rok podatkowy jest równy rokowi kalendarzowemu, najwcześniej straty za rok 2019 odliczanej w zeznaniu za rok 2020), należy nadmienić, że mocą ustawy z 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244) umożliwiono jednorazowe potrącenie straty w kwocie 5 mln zł.

W myśl art. 9 ust. 3 updof i art. 7 ust. 5 updop w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2019 o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących 5 lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 mln zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego 5-letniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

W przepisach przejściowych (art. 38 nowelizacji) wskazano, że zasady te mają zastosowanie do strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31.12.2018.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....