Jak obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Letnie miesiące to pora urlopów. Podpowiadamy, jak obliczyć wynagrodzenie za takie nieobecności pracowników, które składniki wliczać do podstawy wymiaru, a które pomijać oraz jak ustalać pensję urlopową ze składników godzinowych.

Zlikwidowane składniki nie zwiększają pensji urlopowej

Zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 1900 zł i zmienne premie miesięczne, wahające się od 5 do 25% stawki zasadniczej. Podczas jego pobytu na urlopie wypoczynkowym (od 6 do 17.07.2015 r.) w firmie weszła w życie (od 13.07.) zmiana regulaminu płac, likwidująca premie.

Jak obliczyć wynagrodzenie za ten urlop wypoczynkowy?

Premie wliczamy do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przypadający od 6 do 10.07.2015 r. Wyłączamy je z tej podstawy za czas urlopu od 13 do 17.07.2015 r., bo gdyby zatrudniony w tym czasie pracował, to i tak nie dotyczyłby go ten składnik płacy.

Składniki pensji ustalone w stałej stawce miesięcznej (tu - wynagrodzenie zasadnicze) nie wchodzą do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Za miesiąc, w którym pracownik przebywał na urlopie, wypłacamy je w kwocie należnej za ten okres, bez pomniejszania ich z tytułu tego urlopu.

 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • Kp – Kodeks pracy

Do podstawy tej nie wliczamy również składników płacy przysługujących za okresy dłuższe niż miesiąc (np. dodatki i premie kwartalne, półroczne i roczne). Wypłacamy je w przyjętych terminach wypłaty, okres urlopu wypoczynkowego traktując przy tym jak czas przepracowany (§ 7 i 12 rozporządzenia MPiPS z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy; DzU nr 2, poz. 14 ze zm.; dalej rozporządzenie urlopowe).

Podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy stanowią wyłącznie zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż miesiąc - w łącznej kwocie wypłaconej podczas 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, a jeśli ulegają znacznych wahaniom okres ten można wydłużyć do 12 wcześniejszych miesięcy (§ 8 rozporządzenia urlopowego). W razie zmian dotyczących takich składników, wprowadzonych w okresie, z którego ustalamy podstawę pensji za urlop, przed rozpoczęciem urlopu lub w miesiącu wykorzystywania urlopu, wskazaną podstawę przeliczamy od nowa z uwzględnieniem zmian (§ 10 rozporządzenia urlopowego). Kalkulując podstawę pensji urlopowej, zawsze pamiętamy o zasadzie, że za czas urlopu należy się takie wynagrodzenie, jakie zatrudniony otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 Kp).

Biorąc pod uwagę te reguły, opisanemu w pytaniu pracownikowi za lipiec 2015 r. przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w pełnej kwocie miesięcznej, niepomniejszone z powodu pobytu w tym miesiącu na urlopie wypoczynkowym. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przyjmujemy tylko premie, ale wyłącznie za czas urlopu od 6 do 10.07.2015 r.

Zakładając, że od kwietnia do czerwca 2015 r. pracownik dostał łącznie 420 zł premii zmiennych, obliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy od 6 do 10.07.2015 r. przedstawia się tak:

 • podstawę wymiaru (łączna kwota składników zmiennych za okresy nie dłuższe niż miesiąc wypłaconych w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu) dzielimy przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym okresie (np. 498 godzin), tj. 420 zł : 498 godz. = 0,84 zł,
 • wynik mnożymy przez liczbę godzin, jaką zatrudniony powinien przepracować podczas urlopu wypoczynkowego przypadającego od 6 do 10.07.2015 r. zgodnie z jego rozkładem czasu pracy: 0,84 zł × 40 godz. = 33,60 zł.

Za czas urlopu wypoczynkowego od 13 do 17.07.2015 r. nie ustalamy w ogóle wynagrodzenia ze składników zmiennych za okresy nie dłuższe niż miesiąc. Dzieje się tak, ponieważ premie zostały zlikwidowane i w konsekwencji, gdyby zatrudniony pracował podczas tego okresu urlopu, to i tak premii już by za niego nie pobrał.

Niewypracowane premie wchodzą do podstawy jako zerowe

Na pensję pracownika zatrudnionego na pełnym etacie składają się: wynagrodzenie zasadnicze 1800 zł brutto miesięcznie oraz zmienne premie miesięczne za obecność w pracy (od 0 zł do 500 zł brutto miesięcznie). Jednym z warunków uzyskania premii jest brak w danym miesiącu spóźnień do pracy powyżej 15 minut. W czerwcu 2015 r. zanotowano dwa spóźnienia pracownika przekraczające 15 minut i w związku z tym nie dostał on premii. W lipcu 2015 r. przebywał przez 4 dni na urlopie wypoczynkowym.

Czy ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop w lipcu 2015 r., składniki zmienne za czerwiec 2015 r. przyjmujemy w kwocie 0 zł, czy też w zamian szukamy innego miesiąca, kiedy takie składniki przysługiwały?

Nieuzyskaną premię za czerwiec 2015 r. (w kwocie 0 zł) wliczamy do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wykorzystany w lipcu 2015 r.

W tych okolicznościach do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wchodzą wyłącznie składniki zmienne (ruchome premie miesięczne) w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi podczas 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeśli ulegają znacznym wahaniom, okres ten można rozciągnąć do 12 wcześniejszych miesięcy (§ 8 rozporządzenia urlopowego). Jeśli w którymś z miesięcy branych do tej podstawy zatrudnionemu w ogóle takie składniki nie przysługiwały (tzw. pusty miesiąc), zastępuje się go innym miesiącem, w którym takie składniki mu się należały (§ 11 ust. 1 rozporządzenia urlopowego). Jednak dotyczy to sytuacji, kiedy podwładnemu nie przysługiwały składniki zmienne za okresy nie dłuższe niż miesiąc z powodu nieobecności w pracy przez pełny miesiąc, np. trwający cały miesiąc kalendarzowy urlop bezpłatny czy wychowawczy. § 11 ust. 1 rozporządzenia urlopowego nie dotyczy natomiast miesiąca, w którym zatrudniony nie otrzymał premii, ponieważ nie spełnił wszystkich kryteriów ich przyznania. Taki miesiąc nie ma statusu "pustego", a do podstawy pensji urlopowej przyjmujemy go w kwocie 0 zł.

Zakładając, że łączna kwota premii wypłaconych pracownikowi w kwietniu i maju 2015 r. to 400 zł, obliczenie wynagrodzenia urlopowego wygląda tak:

 • podstawa wymiaru (suma zmiennych premii wypłaconych w kwietniu, maju i czerwcu 2015 r.), tj. 400 zł + 0 zł = 400 zł,
 • podstawę wymiaru dzielimy przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym okresie (np. 499 godzin): 400 zł : 499 godz. = 0,80 zł,
 • wynik mnożymy przez liczbę godzin, jaką zatrudniony powinien przepracować podczas urlopu wypoczynkowego zgodnie z jego rozkładem czasu pracy: 0,80 zł × 32 godz. = 25,60 zł.

Za lipiec 2015 r. pracownik powinien otrzymać pełne wynagrodzenie zasadnicze 1800 zł brutto (które zawiera w sobie też wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze składnika w stałej stawce miesięcznej), wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze składnika zmiennego za okres nie dłuższy niż miesiąc w kwocie 25,60 zł i zmienną premię w wysokości przyznanej przez pracodawcę za ten miesiąc, odpowiednio zmniejszoną za czas urlopu wypoczynkowego.

"Pusty" miesiąc zastępujemy innym

Pracownik zatrudniony w połowie wymiaru czasu pracy dostaje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie oraz zmienne dodatki motywacyjne miesięczne wynoszące do 30% stawki zasadniczej. W lipcu 2015 r. wykorzystał 10 dni urlopu (zgodnie z harmonogramem w tym czasie powinien przepracować 45 godzin). W kwietniu 2015 r. przez cały miesiąc przebywał na urlopie bezpłatnym. W czerwcu 2015 r. otrzymał 200 zł brutto dodatku motywacyjnego, w maju 2015 r. - 150 zł brutto, a w marcu 2015 r. - 220 zł brutto (łącznie w tym czasie przepracował 250 godzin).

Jak w tej sytuacji ustalić wynagrodzenie urlopowe?

Kwiecień 2015 r. jako "pusty" miesiąc wyłączamy z podstawy wymiaru pensji za urlop wypoczynkowy. W zamian uwzględniamy w niej dodatek wypłacony zatrudnionemu w marcu 2015 r., a wskazaną podstawę wymiaru dzielimy przez liczbę godzin faktycznie przez niego przepracowanych w marcu, maju i czerwcu 2015 r.

Generalnie w sytuacji opisanej w pytaniu do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przypadający w lipcu 2015 r. przyjmujemy składniki zmienne za okresy nie dłuższe niż miesiąc w łącznej kwocie wypłaconej podczas 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego (§ 8 rozporządzenia urlopowego). Jednak przez cały kwiecień 2015 r. pracownik pozostawał na urlopie bezpłatnym i dlatego w okresie tym nie przysługiwał mu dodatek motywacyjny (składnik zmienny za okres nie dłuższy niż miesiąc). Kwiecień 2015 r. uznajemy zatem za "pusty" w rozumieniu § 11 ust. 1 rozporządzenia urlopowego i w konsekwencji zastępujemy go innym najbliższym (poprzednim) miesiącem, w którym zatrudnionemu należał się dodatek motywacyjny (tu - marcem 2015 r.). Obliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wykorzystany w lipcu 2015 r. przedstawia się tak:

 • podstawa wymiaru (suma zmiennych dodatków wypłaconych w marcu, maju i czerwcu 2015 r.): 200 zł + 150 zł + 220 zł = 570 zł,
 • podstawę wymiaru dzielimy przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym okresie, tj. 570 zł : 250 godz. = 2,28 zł,
 • wynik mnożymy przez liczbę godzin, jaką zatrudniony powinien przepracować podczas urlopu wypoczynkowego zgodnie z jego rozkładem czasu pracy: 2,28 zł × 45 godz. = 102,60 zł.

Za lipiec 2015 r. pracownik powinien otrzymać pełne wynagrodzenie zasadnicze 1000 zł brutto (które zawiera w sobie też wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze składnika w stałej stawce miesięcznej), wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze składnika zmiennego za okres nie dłuższy niż miesiąc w kwocie 102,60 zł i zmienny dodatek motywacyjny za ten miesiąc w wysokości przyznanej przez pracodawcę, obniżony stosownie z tytułu urlopu wypoczynkowego.

Składniki zmienne uwzględniamy pojedynczo

Pracownik uzyskuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 12 zł za godzinę pracy oraz zmienne premie miesięczne, wahające się od 0 do 300 zł miesięcznie. Regulamin wynagradzania zastrzega, że premie przysługują również za czas urlopu. W lipcu 2015 r. pracownik był na urlopie wypoczynkowym przez 5 dni roboczych, podczas których - zgodnie z harmonogramem - powinien przepracować 40 godzin.

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop?

W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy uwzględniamy tylko stawki godzinowe. Mimo że należą one do składników zmiennych za okresy nie dłuższe niż miesiąc, do podstawy pensji urlopowej nie przyjmujemy ich w łącznej kwocie wypłaconej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego. Ze względu na ich specyficzny charakter uwzględniamy je w wysokości należnej w miesiącu korzystania z urlopu wypoczynkowego, hołdując zasadzie, że za czas urlopu wypoczynkowego przysługuje wynagrodzenie, jakie zatrudniony by dostał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (przypominamy - obliczone wyłącznie ze stawek godzinowych) wynosi zatem 480 zł brutto (40 godz. × 12 zł/godz.).

Oprócz tego w lipcu 2015 r. zatrudniony powinien otrzymać wynagrodzenie zasadnicze 1728 zł (144 godz. × 12 zł/godz.) oraz premię za ten miesiąc w kwocie przyznanej przez pracodawcę, niepomniejszoną za czas urlopu wypoczynkowego.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Wynagrodzenia pracowników”
Koronawirus

Co się mieści w pojęciu „wynagrodzenia” objętego antykryzysowymi dopłatami z FP i FGŚP

Jadwiga Sztabińska
Jak ustalać wynagrodzenie pracownika przy ubieganiu się o dopłatę z FGŚP lub z FP, w przypadku gdy pracownicy są wynagradzani akordowo bądź prowizyjnie, otrzymują stałe dodatki lub premie regulaminowe, bądź nagrody i premie uznaniowe?

Pracodawca, którego sytuacja finansowa pogorszyła się z powodu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii koronawirusa, może wystąpić o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (osoby w stosunkach pracy, nakładcy, zleceniobiorcy i zatrudnieni na umowach o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jeżeli z tego tytułu obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym). Ma do wyboru złożenie wniosku o dopłatę ze środków:


Rachunkowość

Księgowa ewidencja wynagrodzeń

Wypłaty wynagrodzenia księgujemy na podstawie łącznego zestawienia listy płac. Zbiorcze kwoty są księgowane na poszczególne konta pomocnicze podbudowujące konto 23 „Rozrachunki z pracownikami”, a obejmujące zaliczkę na PIT, składki ZUS, składkę zdrowotną, rozrachunki z tytułu wynagrodzenia, pozostałe rozrachunki dotyczące potrąceń z wynagrodzenia.
Nie prowadzimy dla każdego pracownika imiennego konta księgowego, które zawierałoby m.in. informację o saldzie rozrachunków z pracownikiem. Natomiast w ramach programu płacowego prowadzimy dla każdego pracownika imienne karty wynagrodzenia z podziałem na każdy wypłacony mu składnik wynagrodzenia (stawka zasadnicza, godziny nocne, godziny nadliczbowe, za czas usprawiedliwionej nieobecności) oraz potrącenia z wynagrodzenia (m.in. składki ZUS, zaliczki na PIT).
Czy tego rodzaju ewidencja spełnia wymogi uor?

W myśl uor:

 • konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej; prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system kont, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodnionych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej (art. 16 ust. 1),

Wynagrodzenia

Jak w praktyce stosować nowe kwoty wolne od potrąceń, podwyższone o 25%

Izabela Nowacka
Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła zmiany w kwotach wolnych, stosowanych przy potrąceniach z wynagrodzenia na podstawie Kp. Kwoty te ulegają podwyższeniu, jeśli pracownik stracił na wynagrodzeniu z powodu koronawirusa albo członek jego rodziny został pozbawiony źródła dochodu. W konsekwencji w kieszeni dłużnika zostanie więcej pieniędzy kosztem wierzyciela.

Wynika to z art. 52 ustawy z 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się̨ wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875, tzw. tarcza 3.0).


Koronawirus

Dofinansowanie z FP lub z FGŚP do wynagrodzeń – czy wpływa na listę płac

Izabela Nowacka
Czy otrzymanie z FP lub z FGŚP dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS, na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej, ma wpływ na obliczanie pensji i sporządzanie list płac?

Nie. Należności z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy są wynagrodzeniami niezależnie od źródła pochodzenia środków na nie. Jak wynika choćby z załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy (z wyjątkami, o których mowa w rozdz. VIII), niezależnie od źródeł ich finansowania (ze środków własnych lub refundowanych) oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy uczestnika PPK

Renata Majewska
Spółka ma obowiązek tworzyć PPK (od lipca 2019 r.). Na początku maja 2020 r. dostała zajęcie wierzytelności z umowy zlecenia i zasiłków tytułem niespłaconego kredytu osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz jednocześnie przynależy do PPK. Pod koniec maja wypłacono jej 2900 zł brutto wynagrodzenia oraz 799 zł brutto zasiłku chorobowego za 9 dni niezdolności do pracy.
Jak należało dokonać w tym przypadku potrąceń? Czy kwotę wolną ustala się zleceniobiorcy identycznie jak pracownikowi? Zleceniobiorca został zatrudniony na okres od 1.10.2019 do 30.11.2020 r. za wynagrodzeniem 2900 zł brutto miesięcznie. Liczba godzin pracy wyznaczona w umowie to 100 godz./mies.; zgłosił się on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a spółka odprowadza do PPK – za siebie i zleceniobiorcę – tylko wpłaty podstawowe.

Tarcza antykryzysowa 2.0

Antykryzysowe dopłaty do pensji zatrudnionych – z uwzględnieniem tarczy 2.0

Renata Majewska
Większa dostępność dopłat i zakaz zwalniania obowiązujący tylko przez 3 mies. – to najnowsze zmiany w systemie dofinansowań do pensji, oferowanych pracodawcom mierzącym się wskutek pandemii ze spadkiem obrotów.

Przewiduje je jedna z pozycji rządowej tarczy antykryzysowej – ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568; większość jej przepisów weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli 31.03.2020).


Wynagrodzenia

Potrącenia z trzynastej pensji i wynagrodzenia w razie zbiegu różnych zajęć egzekucyjnych

Izabela Nowacka
Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i nie złożył oświadczenia PIT-2. Jego wynagrodzenie netto miesięcznie wynosi 1584,90 zł i jest płatne na koniec każdego miesiąca. 31 marca było wypłacane wynagrodzenie oraz trzynasta pensja za 2019. Pracownik nabył do niej prawo w wysokości 1228,90 zł netto. Ma zajęcie komornicze alimentacyjne na sumę 1085 zł (końcowa kwota zadłużenia) oraz zajęcie z tytułu niespłaconego kredytu – 15 000 zł.
W jaki sposób prawidłowo dokonać potrącenia z tzw. trzynastki i wynagrodzenia w razie zbiegu różnych zajęć egzekucyjnych?

Wynagrodzenia

Wyrównanie do płacy minimalnej pracownika otrzymującego wynagrodzenie akordowe

Izabela Nowacka
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne akordowe oraz dodatek stażowy 350 zł zmniejszany proporcjonalnie za okresy niezdolności do pracy. W marcu 2020 był 3 dni na urlopie wypoczynkowym (24 godz., kwota 370,08 zł) oraz 5 dni roboczych na zwolnieniu lekarskim (wynagrodzenie chorobowe 339,41 zł). Przez resztę miesiąca pracował, w tym 8 godz. w ramach godzin dobowych nadliczbowych (za pracę w tym czasie zarobił 164 zł).
Jak rozliczyć marzec, w tym wynagrodzenie za nadgodziny? Czy pracownikowi przysługuje wyrównanie do płacy minimalnej, jeżeli za czas przepracowany zarobił 1691,20 zł?

Koronawirus

Jak w dobie pandemii sporządzać listę płac

Renata Majewska
Abolicja składkowa dla firm zatrudniających poniżej 10 osób, zwiększenie limitów zwolnień z podatku dla świadczeń socjalnych i przesunięcie terminu zapłaty PIT za pracowników to rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej, na które powinny zwrócić uwagę służby kadrowo-płacowe firm.

Wprowadziła je nowelizacja z 31.03.2020 r. wielu ustaw, w tym tzw. specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która w przeważającej mierze weszła w życie z tą datą.


Wskaźniki i świadczenia

Refundacje i minimalna płaca młodocianych poszły w górę

Renata Majewska
Od 1.06.2020 pracodawcy otrzymują większe dopłaty do szkoleń pracowników podczas kryzysu oraz za zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wzrosło również minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

To konsekwencje podniesienia o prawie 267 zł przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2019 – do 5198,58 zł (komunikat Prezesa GUS z 11.02.2020, MP poz. 171) w porównaniu do analogicznego wskaźnika z III kwartału 2019 (4931,59 zł). Zyskają m.in. pracodawcy otrzymujący maksymalne refundacje przewidziane w tzw. ustawie antykryzysowej (art. 20 ust. 2 ustawy z 11.10.2013 o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, DzU z 2019 poz. 669).


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Potrącenia egzekucyjne z pensji pracownika uczestnika PPK

Renata Majewska
Od grudnia 2019 r. nasza spółka zatrudniająca ponad 250 osób odprowadza za nie składki (tylko podstawowe) do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Na początku stycznia 2020 r. otrzymaliśmy z US zajęcie wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych wierzytelności pracownika, który należy do PPK – tytułem zaległych składek społecznych na kwotę 32 tys. zł.
Jak w tym przypadku ustalić podstawę dokonania potrącenia i kwotę wolną od potrąceń?

Podstawę dokonania potrącenia (PDP) należy pomniejszyć dodatkowo o kwotę zaliczki na PIT pochodzącej z wpłaty podstawowej finansowanej przez pracodawcę oraz o kwotę całej wpłaty podstawowej pokrywanej przez pracownika. Kwota wolna (minimalne wynagrodzenie netto) również podlega zmniejszeniu o te kwoty, ale naliczone od płacy minimalnej.

Grudzień 2019 r. i styczeń 2020 r. to pierwsze miesiące dokonywania wpłat do PPK przez największe podmioty zatrudniające (250+) z sektora prywatnego. Wpłaty te dzielą się na:

 • obligatoryjne (podstawowe) – finansowane przez podmiot zatrudniający – w wysokości 1,5% podstawy, i przez uczestnika – 2% podstawy,
 • dobrowolne (dodatkowe) – odpowiednio do 2,5 i 2% podstawy.

Wynagrodzenia

Jak sporządzić listę płac za pracowników w 2020

Renata Majewska
Przedstawiamy schemat rozliczania na liście płac pracowników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zmiany podatkowe wpływające na sposób sporządzania listy płac obowiązują już od 2019 („zerowy PIT” od sierpnia, a wyższe koszty pracownicze i niższa stawka PIT od października). Jednak od 2020 obowiązki pracodawców uległy pewnej modyfikacji. Przykładowo zwolnienie podatkowe dla osób do 26. roku życia płatnik od 1.01.2020 stosuje „z automatu” do przychodów młodego pracownika, bez konieczności składania przez niego pisemnego oświadczenia, a pracownik nie może już wnioskować o objęcie go stawką PIT 17,75%. Inaczej też nalicza się zaliczkę na PIT w miesiącu, w którym dochody zatrudnionego przekroczyły 85 528 zł. Poniżej przedstawiamy obowiązujące zasady.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak ustalić ekwiwalent urlopowy przy wypłatach wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca i przy długiej chorobie pracownika

Jadwiga Sztabińska
W związku z rozwiązaniem umowy o pracę 10.02.2020 r., spółka musi wypłacić pracownikowi ekwiwalent za 8 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Jest on zatrudniony na cały etat, a jego wynagrodzenie obejmuje płacę zasadniczą 2500 zł oraz prowizje.
Z których miesięcy należy przyjąć do podstawy ekwiwalentu prowizje, jeśli pracownik choruje od początku października, a wypłaty są dokonywane do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni?

Wynagrodzenia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2020 – skutki dla pracodawców

Od nowego roku pensja minimalna brutto wzrosła aż o 350 zł. Powoduje to podwyżkę wielu świadczeń ze stosunku pracy i wskaźników potrzebnych do sporządzenia listy płac.

W 2020 minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2600 zł brutto (rozporządzenie RM z 11.09.2019 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020, DzU poz. 1778). Za pracę w grudniu 2019 osoby zatrudnione na pełnym etacie, opłacane według najniższej stawki, powinny jednak otrzymać „starą” kwotę, czyli przynajmniej 2250 zł brutto – nawet jeśli pobory za grudzień otrzymały w styczniu.


Wynagrodzenia

Kwoty wolne od potrąceń z pensji w 2020

Renata Majewska
W wyniku wzrostu minimalnej pensji (do 2600 zł) w 2020 wzrosły także kwoty wolne od obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Są one różne w zależności od tego, czy pracownik-dłużnik płaci PIT, korzysta ze zwolnienia „zerowy PIT”, czy uczestniczy w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Kwoty wolne to minimum, jakie pracodawca musi zostawić pracownikowi, z którego poborów dokonuje potrąceń. Stanowią one odpowiedni odsetek płacy minimalnej netto, wynosząc z tytułu potrąceń obowiązkowych:

 • świadczeń niealimentacyjnych – 100% tej płacy,
 • zaliczek pieniężnych – 75% tej płacy,
 • kar pieniężnych – 90% tej płacy.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dodatek za staż poza płacą minimalną

Renata Majewska
Od 2020 r. pracownicy otrzymujący dodatek stażowy do pensji muszą oprócz niego dostać co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2600 zł brutto).

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Pobór zaliczki na PIT od wynagrodzeń za pracę wykonywaną we Włoszech

Marcin Szymankiewicz
Spółka jest firmą produkcyjną z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym. Od lipca 2019 r. jej pracownicy odbywają podróże służbowe do Włoch, do firmy powiązanej kapitałowo.
Spółka nie prowadzi działalności na terytorium Włoch, nie ma tam zakładu ani stałej placówki. Pracownicy spędzają w tym kraju mniej niż 183 dni w roku kalendarzowym, pozostając pod nadzorem i kontrolą spółki, która ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z wynikami ich pracy, a także zapewnia im niezbędne narzędzia i materiały. Włoski kontrahent zapewnia jedynie miejsce wykonywania pracy. Pracownicy są rezydentami podatkowymi w Polsce.
Czy spółka jako płatnik powinna pobierać zaliczkę na PIT od ich wynagrodzeń z tytułu pracy wykonywanej we Włoszech?

Dokumentacja pracownicza

Minimalna pensja w 2020

Najniższe wynagrodzenie za pracę osoby zatrudnionej na pełnym etacie wyniesie w przyszłym roku 2600 zł, czyli o 350 zł więcej niż w 2019. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa osób świadczących pracę na umowy cywilnoprawne – z 14,70 do 17 zł.


Temat miesiąca

Koszty pracownicze w górę, stawka PIT w dół

Renata Majewska
Od 1.10.2019 przy obliczaniu zaliczek na PIT od osób zatrudnionych trzeba uwzględnić zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją updof. Kolejne modyfikacje listy płac nastąpią od 1.01.2020, po zakończeniu 3-miesięcznego okresu przejściowego obowiązującego do końca 2019.

Wynikają one z ustawy z 30.08.2019 nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU poz. 1835, dalej nowelizacja).

Docelowo (począwszy od dochodów uzyskanych od 1.01.2020) zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego oraz pracy nakładczej wzrastają do (zmieniony art. 22 ust. 2 updof):


Podatki i prawo gospodarcze

Ulga socjalna z tytułu „wczasów pod gruszą” a limit „zerowego PIT”

Renata Majewska
Firma zatrudnia ponad 80 osób, prowadzi zfśs. W połowie sierpnia pracownik i zleceniobiorca (ten ostatni nie ma statusu ucznia ani studenta), obaj poniżej 26 lat i otrzymujący wynagrodzenie 2500 brutto miesięcznie, złożyli oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca 2019 r. (firma uwzględnia je od września). We wrześniu oprócz wynagrodzenia obaj dostali „wczasy pod gruszą” z zfśs, w kwocie po 1500 zł brutto. Świadczenie to uszczupli limit „zerowego PIT” pracownika o 500 zł.
Co z limitem tego zwolnienia przypisanym do zleceniobiorcy? Czy trzeba go pomniejszyć? Jak należało sporządzić za obu zatrudnionych listę płac za wrzesień? Pensje są wypłacane do 28. dnia miesiąca, a żaden z nich w 2019 r. nie uzyskał jeszcze od firmy wsparcia socjalnego.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....