Jak liczyć świadczenia za czas wydłużenia urlopu rodzicielskiego

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

W styczniu 2016 pracownica zatrudniona na 2/3 etatu złożyła „zwykły” wniosek o pierwszą część bezpośredniego urlopu rodzicielskiego (UR) na bliźniaki – w wymiarze 10 tyg. (70 dni), począwszy od 1.02.2016. Jednocześnie zgłosiła wniosek o udzielenie zgody na podjęcie pracy w obniżonym wymiarze 1/4 etatu przez ostatnie 6 tyg. (42 dni) z wnioskowanych 10 tyg. UR. Zadeklarowała też, że nie zamierza kontynuować pracy w obniżonym wymiarze podczas wydłużenia UR. W chwili przechodzenia na UR przysługiwały jej: wynagrodzenie 2300 zł brutto miesięcznie, podstawa wymiaru 100% zasiłku macierzyńskiego (ZM) 1984,67 zł, a jego stawka dzienna 66,16 zł.
Jak w tym przypadku wydłużyć UR i jakie świadczenia należy jej wypłacić? Pracodawca ją zatrudniający ma status płatnika zasiłków.
A co by było, gdyby kobieta zadeklarowała chęć kontynuowania pracy w obniżonym wymiarze podczas proporcjonalnego wydłużenia UR? Czy ma takie uprawnienie, a jeśli tak, to czy doprowadziłoby to do kolejnego „rozciągnięcia” UR? Jak w tym przypadku należałoby ustalić świadczenia?
 • Kp – Kodeks pracy

Od 2.01.2016 pracownik ma prawo podjąć w macierzystym zakładzie (tym, który udzielił UR) pracę w obniżonym wymiarze, maksymalnie do 1/2 pełnego etatu. Składa w tym celu pisemny wniosek na 21 dni naprzód. Pracodawca ma prawo odmówić, jeśli przeszkodą jest organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez zainteresowanego. Odrzucenie wniosku musi uzasadnić na piśmie.

Gdy pracodawca wyraża zgodę, zatrudniony pracuje w zredukowanym wymiarze czasu pracy podczas UR, a jednocześnie przez pozostałą część pierwotnego wymiaru czasu pracy przebywa na UR, pobierając odpowiednio zmniejszony ZM. Praca świadczona w tym trybie powoduje wydłużenie UR (art. 1821e i art. 1821f Kp).

Wydłużenia UR w wyniku pracy w obniżonym wymiarze dokonuje się maksymalnie do 2-krotności wymiarów (a więc do 64 lub 68 tyg.), na 2 sposoby.

Pierwszy proporcjonalny sposób stosujemy po złożeniu wniosku o podjęcie pracy w obniżonym wymiarze podczas UR, gdy pracownik nie deklaruje chęci kontynuacji pracy w obniżonym wymiarze podczas wydłużenia UR. Wówczas liczbę tyg. (bądź dni) UR, podczas których chce on pracować w obniżonym wymiarze, mnożymy przez pomniejszony wymiar czasu pracy. Przy czym:

 • wydłużenie UR wliczamy do bieżącej części UR, podczas której świadczona jest praca w obniżonym wymiarze,
 • gdy wydłużenie wynosi np. 1 tydzień 1 dzień i pół dnia, zaokrąglamy zawsze do dołu, odrzucając niepełną wartość dnia (wydłużenie UR wynosi więc 1 tydzień i 1 dzień).

W styczniu 2016 pracownik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, złożył wniosek o pierwszą część bezpośredniego UR (6 tyg.) i jednocześnie wniosek o świadczenie pracy w obniżonym wymiarze do 1/3 etatu przez cały ten czas. W tym drugim wniosku nie zadeklarował zamiaru wykonywania pracy w obniżonym wymiarze podczas wydłużenia UR. Wydłużenie UR obliczamy tak:

42 dni UR × 1/3 etatu = 14 dni

W wyniku wniosku o pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy pierwsza część UR wynosi 8 tyg., na co składają się:

 • 6 tyg. (42 dni) wnioskowanego UR, podczas których pracownik świadczy pracę na 0,33 etatu, a za pozostałą część wymiaru pozostaje na UR, otrzymując odpowiednio zmniejszony 100% ZM,
 • 2 tyg. (14 dni) wydłużenia UR, podczas których zatrudniony nie świadczy pracy w obniżonym wymiarze, a otrzymuje pełny 100% ZM.

Pracownik, który pracował w obniżonym wymiarze podczas wnioskowanego UR, może podjąć pracę w obniżonym wymiarze (maksymalnie 1/2 etatu) również podczas wydłużonego UR. Spowoduje to oczywiście kolejne wydłużenie UR. Jeśli pracownik ma taki zamiar, to musi go zadeklarować już we wniosku o zgodę na pracę w obniżonym wymiarze podczas wnioskowanego UR. Wtedy całość wydłużenia UR ustala się na drugi sposób - nieproporcjonalny - tak, że wymiar całego proporcjonalnego wydłużenia UR dzieli się przez różnicę liczby 1 i obniżonego wymiaru czasu pracy podczas wydłużenia UR.

Praca w obniżonym wymiarze jest dozwolona tylko podczas całego proporcjonalnego wydłużenia UR. Nie jest dopuszczalne ograniczenie się do pewnego odcinka wydłużenia UR.

Jeśli więc proporcjonalne wydłużenie UR wynosi 2 tyg., to zainteresowany może zadeklarować chęć świadczenia pracy w obniżonym wymiarze przez całe 2 tyg. Nie musi to być jednak identyczny wymiar jak podczas wnioskowanego UR. Gdy więc zatrudniony zgłosił wniosek o udzielenie zgody na pracę w obniżonym wymiarze 1/2 etatu podczas wnioskowanego UR, to pracę podczas wydłużenia UR ma prawo zadeklarować w odmiennym zmniejszonym wymiarze (np. na 1/3 czy 1/4 etatu).

W styczniu 2016 pracownik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, złożył wniosek o pierwszą część bezpośredniego UR (6 tyg.) i jednocześnie wniosek o świadczenie pracy w obniżonym wymiarze do 1/3 etatu przez cały ten czas. W tym drugim wniosku zadeklarował zamiar wykonywania pracy w obniżonym wymiarze do 1/2 etatu podczas wydłużenia UR. Wydłużenie UR obliczamy tak:

42 dni UR × 1/3 etatu = 14 dni,

14 dni : (1 - 1/2 etatu) = 14 dni : 1/2 = 28 dni.

W wyniku wniosku o pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy pierwsza część UR wynosi 10 tyg., na co składają się:

 • 6 tyg. (42 dni) wnioskowanego UR, podczas których pracownik świadczył pracę na 1/3 etatu, a przez pozostałą część wymiaru pozostawał na UR, otrzymując odpowiednio zmniejszony 100% ZM,
 • 4 tyg. (28 dni) wydłużenia UR, podczas których zatrudniony świadczył pracę w obniżonym wymiarze 1/2 etatu i otrzymywał odpowiednio zmniejszony 100% ZM.

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego z powodu pracy podczas wnioskowanego UR

Obliczenie świadczeń należnych pracownikowi z tytułu łączenia pracy w obniżonym wymiarze z UR przedstawiamy na przykładzie.

Pracownica zatrudniona na 2/3 etatu złożyła wniosek o pierwszą część bezpośredniego UR w wymiarze 10 tyg., z powodu urodzenia bliźniaków. Następnie zgłosiła wniosek o zgodę na pracę w obniżonym wymiarze 1/4 etatu przez ostatnie 6 tyg. z 10 tyg. wnioskowanego bezpośredniego UR. Pobiera wynagrodzenie 2300 zł brutto miesięcznie, podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego w momencie przejścia na UR wynosi 1984,67 zł, a stawka dzienna zasiłku macierzyńskiego 100% - 66,16 zł. Z tytułu urodzenia bliźniaków kobiecie przysługują 34 tyg. UR (art. 1821a § 1 pkt 2 Kp), a za ten czas ZM w wysokości: 100% podstawy wymiaru za pierwsze 8 tyg. UR oraz 60% podstawy za resztę UR (art. 31 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Należne jej za ten czas świadczenia wylicza się następująco:

1. świadczenie za pierwsze 4 tyg. wnioskowanego UR - tylko pełny 100% ZM, w kwocie 1852,48 zł (66,16 zł × 28 dni), gdyż w tym okresie pracownica nie świadczyła pracy w obniżonym wymiarze;

2. świadczenia za kolejne 4 tyg. wnioskowanego UR:

W tym okresie zatrudniona świadczy pracę w obniżonym wymiarze do 1/4 etatu i jednocześnie za resztę wymiaru pozostaje na UR, otrzymując odpowiednio pomniejszony do wymiaru zatrudnienia ZM 100% (art. 31 ust. 4a ustawy zasiłkowej).

 • wynagrodzenie za pracę: 862,50 zł brutto miesięcznie (2300 zł × 1/4 : 2/3),
 • zmniejszony 100% ZM:
  • wskaźnik zmniejszenia ZM:
   1/4 etatu : 2/3 etatu = 3/8,
  • dzienna kwota zmniejszenia ZM:
   66,16 zł × 3/8 = 24,81 zł,
  • dzienna stawka zmniejszonego ZM:
   66,16 zł - 24,81 zł = 41,35 zł,
  • finalna kwota zmniejszonego ZM za kolejne 4 tyg. UR:
   41,35 zł × 28 dni = 1157,80 zł;

3. świadczenia należne za ostatnie 2 tyg. wnioskowanego UR:

 • wynagrodzenie pozostaje na takim samym poziomie: 862,50 zł brutto miesięcznie,
 • zmniejszony 60% ZM:
  • wskaźnik zmniejszenia ZM: 3/8 (jw.),
  • dzienna stawka 60% ZM:
   66,16 zł × 60% = 39,70 zł,
  • dzienna kwota zmniejszenia ZM:
   39,70 zł × 3/8 = 14,89 zł,
  • dzienna stawka zmniejszonego ZM: 39,70 zł - 14,89 zł = 24,81 zł,
  • finalna kwota zmniejszonego ZM za ostatnie 2 tyg. wnioskowanego UR:
   24,81 zł × 14 dni = 347,34 zł;

4. wydłużenie UR z powodu pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy:

Ustala się je osobno dla łączonego z pracą w obniżonym rozmiarze odcinka UR opłacanego ZM w wysokości 100% podstawy (28 dni) i osobno dla odcinka UR opłacanego ZM w kwocie 60% podstawy (14 dni).

 • wydłużenie dla 100% ZM:
  28 dni × 1/4 etatu = 7 dni,
 • wydłużenie dla 60% ZM:
  14 dni × 1/4 etatu = 3,5 dnia,
 • łączne wydłużenie UR:

7 dni + 3,5 dnia = 10,5 dnia, po zaokrągleniu 10 dni;

5. ZM za czas wydłużenia UR

Kalkulujemy go również oddzielnie dla wydłużenia wynikającego z pracy łączonej z odpowiednio pomniejszonym 100% ZM (7 dni) i oddzielnie dla wydłużenia wynikającego z pracy łączonej ze zmniejszonym 60% ZM (3 dni).

 • ZM za pierwsze 7 dni wydłużenia UR: 66,16 zł × 7 dni = 463,12 zł,
 • ZM za ostatnie 3 dni wydłużenia UR:
  39,70 zł × 3 dni = 119,10 zł,
 • łącznie ZM za czas wydłużenia UR:
  463,12 zł + 119,10 zł = 582,22 zł.

Reasumując: w konsekwencji wniosku o zgodę na podjęcie pracy w obniżonym wymiarze, bez deklaracji zamiaru jej kontynuacji podczas wydłużenia UR, pierwsza część UR wynosi 11 tyg. i 3 dni, na co składają się:

 • pierwsze 4 tyg. wnioskowanego UR, niepołączone z pracą w obniżonym wymiarze, za które kobiecie należał się pełny 100% ZM w kwocie 1852,48 zł brutto,
 • kolejne 4 tyg. wnioskowanego UR połączone z pracą w obniżonym wymiarze 1/4 etatu, za które przysługiwało jej wynagrodzenie za pracę 862,50 zł brutto miesięcznie oraz zmniejszony 100% ZM, w kwocie 1157,80 zł brutto,
 • ostatnie 2 tyg. wnioskowanego UR połączone z pracą w obniżonym rozmiarze 1/4 etatu, za które powinna dostać wynagrodzenie za pracę 862,50 zł brutto miesięcznie oraz zmniejszony 60% ZM, w kwocie 347,34 zł brutto,
 • pierwsze 7 dni wydłużenia UR niepołączone z pracą w obniżonym rozmiarze, za które przysługiwał jej pełny 100% ZM w kwocie 463,12 zł brutto,
 • ostatnie 3 dni wydłużenia UR niepołączone z pracą w obniżonym rozmiarze, za które należał się jej pełny 60% ZM w kwocie 119,10 zł brutto.

Praca podczas wydłużenia UR

Jak już o tym była mowa, pracownik może podjąć pracę także podczas wydłużonego UR, powodując kolejne jego wydłużenie (nieproporcjonalne).

Gdyby opisana w poprzednim przykładzie pracownica zadeklarowała chęć podjęcia pracy w obniżonym wymiarze (do 1/2 etatu) również podczas wydłużenia UR, to należne jej świadczenia wylicza się następująco:

1. świadczenia za pierwsze 4 tyg. (28 dni) wnioskowanego UR - jw.,

2. świadczenia za kolejne 4 tyg. (28 dni) wnioskowanego UR - jw.,

3. świadczenia należne za ostatnie 2 tyg. wnioskowanego UR - jw.,

4. wydłużenie UR - osobno dla łączonego z pracą odcinka wnioskowanego UR opłacanego ZM w wysokości 100% podstawy (28 dni) i osobno dla odcinka wnioskowanego UR opłacanego ZM w wysokości 60% podstawy (14 dni):

 • wydłużenie dla ZM 100%:
  28 dni × 1/4 etatu = 7 dni,
  7 dni : (1 - 1/2 etatu) = 7 : 1/2 = 14 dni,
 • wydłużenie dla ZM 60%:
  14 dni × 1/4 etatu = 3,5 dnia,

3,5 dnia : (1 - 1/2 etatu) = 3,5 : 1/2 = 7 dni,

 • łączne wydłużenia UR:
  14 dni + 7 dni = 21 dni;

5. świadczenia za pierwsze 14 dni wydłużenia UR

 • wynagrodzenie: 1150 zł brutto miesięcznie,
 • odpowiednio zmniejszony ZM 100%:
  • wskaźnik zmniejszenia ZM:
   1/2 etatu : 2/3 etatu = 3/4,
  • dzienna kwota zmniejszenia ZM:
   66,16 zł × 3/4 = 49,62 zł,
  • dzienna stawka zmniejszonego ZM: 66,16 zł - 49,62 zł = 16,54 zł,
  • finalna kwota ZM za pierwsze 14 dni wydłużenia UR:
   16,54 zł × 14 dni = 231,56 zł;

6. świadczenia za ostatnie 7 dni wydłużenia UR

 • wynagrodzenie: 1150 zł brutto miesięcznie
 • odpowiednio zmniejszony ZM 60%:
  • dzienna stawka 60% ZM:
   66,16 zł × 60% = 39,70 zł,
  • wskaźnik zmniejszenia ZM: 3/4 (jw.),
  • dzienna kwota zmniejszenia ZM:
   39,70 zł × 3/4 = 29,78 zł,
  • dzienna stawka zmniejszonego ZM:
   39,70 zł - 29,78 zł = 9,92 zł,
  • finalna kwota ZM za ostatnie 7 dni wydłużenia UR:
   9,92 zł × 7 dni = 69,44 zł.

Reasumując: w konsekwencji wniosku o zgodę na pracę w obniżonym wymiarze podczas 6 tyg. wnioskowanego UR połączonego z deklaracją zamiaru jej kontynuacji podczas wydłużenia UR pierwsza część UR wynosi 91 dni (13 tyg.), na co składają się:

  • pierwsze 4 tyg. wnioskowanego UR niepołączone z pracą w obniżonym wymiarze, za które kobiecie należał się pełny 100% ZM w kwocie 1852,48 zł brutto,
  • kolejne 4 tyg. wnioskowanego UR połączone z pracą w obniżonym rozmiarze 1/4 etatu, za które przysługiwało jej wynagrodzenie za pracę 862,50 zł brutto miesięcznie oraz zmniejszony 100% ZM w kwocie 1157,80 zł brutto,
  • ostatnie 2 tyg. wnioskowanego UR połączone z pracą w obniżonym wymiarze 1/4 etatu, za które powinna dostać: wynagrodzenie za pracę 862,50 zł brutto miesięcznie oraz zmniejszony 60% ZM w kwocie 348,46 zł brutto,
  • pierwsze 14 dni wydłużenia UR połączone z pracą w obniżonym wymiarze 1/2 etatu, za które przysługiwało jej wynagrodzenie 1150 zł brutto miesięcznie oraz zmniejszony 100% ZM w kwocie 231,56 zł brutto,
  • ostatnie 7 dni wydłużenia UR połączone z pracą w obniżonym wymiarze 1/4 etatu, za które należy się jej wynagrodzenie 1150 zł brutto miesięcznie oraz zmniejszony 60% ZM w kwocie 69,44 zł brutto.
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Zasiłki dla pracowników”
Zasiłki

Czy składnik roczny pensji wypłacony po ustaleniu prawa do zasiłku uwzględnia się w podstawie jego wymiaru

Renata Tonder
Z powodu przejściowych kłopotów finansowych firmy dopiero we wrześniu 2019 pracownikom została wypłacona nagroda roczna za 2018. Jej wypłata następowała zawsze najpóźniej do końca stycznia danego roku za rok poprzedni.
Jakie są tego konsekwencje dla obliczania podstawy wymiaru zasiłków pracowników?

Prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy rodzice dziecka do 8 lat pracują w systemie zmianowym

Renata Tonder
Pracownica sprawowała opiekę nad zdrowym 6-letnim synem przez 9 dni w listopadzie 2019. Jego ojciec nie mógł się nim zajmować, gdyż w tym czasie był w szpitalu. Opiekę nad dzieckiem rodzice sprawują zamiennie, pracując w systemie pracy zmianowej, na różnych zmianach.
Czy w tym przypadku pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego nad zdrowym synem?

Zasiłki

Okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe

Renata Tonder
Pracownik w wieku 22 lat, zatrudniony od 1.09.2019, jest na zwolnieniu lekarskim od 25.09.2019 do 14.10.2019. W chwili powstania niezdolności do pracy z powodu choroby nie miał 30-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego.
Od kiedy należy mu wypłacić wynagrodzenie z tytułu choroby i jak liczyć limit wypłaty tego wynagrodzenia w 2019?

Pracownik, jako ubezpieczony podlegający ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej). Okres pierwszych 30 dni trwania tego ubezpieczenia, w którym pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego, nazywa się okresem wyczekiwania. Zasadę dotyczącą tego okresu stosuje się także do wynagrodzenia za czas choroby (art. 92 Kp).


Zasiłki

Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia z przesuniętym terminem płatności

Renata Tonder
Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzymuje również premię miesięczną, która zgodnie z regulaminem premiowania przysługuje jedynie za czas efektywnie przepracowany. Wynagrodzenie jest mu wypłacane za dany miesiąc do końca tego miesiąca, natomiast premia – do 10. dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje.
Jak prawidłowo wliczać ją do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku, premię miesięczną należy doliczać do wynagrodzenia za miesiąc, za który przysługuje, bez względu na datę jej wypłaty.

W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za 12 mies. poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Wynagrodzenie pracownika to jego przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, pomniejszony o kwotę potrąconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowanych z jego środków, wynoszących w sumie 13,71% podstawy wymiaru składek (art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej).


Zasiłki

Uzupełnienie wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru zasiłków w razie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

Renata Tonder
Pracownik zatrudniony od 3 lat we wrześniu 2019 sprawował opiekę nad chorą żoną. Otrzymuje wynagrodzenie zmienne. W maju 2019 miał obowiązek przepracować 21 dni, a przepracował 18, bo przez 2 dni był na urlopie wypoczynkowym, a 1 dzień miał nieobecność nieusprawiedliwioną. Jego przychód z tytułu zatrudnienia za maj 2019 łącznie z wynagrodzeniem za urlop wypoczynkowy wyniósł 2648 zł.
W jakiej kwocie należało przyjąć wynagrodzenie za maj 2019 w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego pracownikowi we wrześniu 2019?

Wynagrodzenie za maj 2019 należy uzupełnić do kwoty, którą pracownik otrzymałby, gdyby przepracował pełny miesiąc, z pomniejszeniem o wynagrodzenie za dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.


Zasiłki

Okres wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego w przypadku pracownika na dwóch etatach

Renata Tonder
Czy pracownikowi zatrudnionemu w spółce na umowę o pracę od 8.07.2019 słusznie wypłacono wynagrodzenie za czas choroby za okres od 22.07.2019 do 31.07.2019, jeżeli jest on zatrudniony jednocześnie w drugim zakładzie pracy i korzysta tam z urlopu bezpłatnego w 2019? Czy z tytułu zatrudnienia w spółce należało zastosować okres wyczekiwania?

Chory członek zarządu nie powinien pracować, nawet nieodpłatnie, bo traci prawo do zasiłku

Magdalena Januszewska
Nieodpłatne wykonywanie czynności członka zarządu spółdzielni w czasie zasiłku chorobowego należnego z tytułu zatrudnienia to wykonywanie „pracy zarobkowej”, co oznacza utratę prawa do zasiłku.

Czy okres pobierania zasiłku opiekuńczego jest wliczany do okresu zasiłkowego

Renata Tonder
Pracownica sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem od 12.08.2019 do 23.08.2019 (12 dni). Do 11 sierpnia pobierała wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy nieprzerwanie od 1.03.2019 (164 dni).
Czy okres pobierania zasiłku opiekuńczego wlicza się do 182-dniowego okresu zasiłkowego?

Zasiłki

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, gdy pracownik przebywał wcześniej na urlopie wychowawczym

Renata Tonder
Nasza pracownica chorowała w lipcu 2019. W okresie 12 mies. poprzedzających chorobę przebywała na urlopie bezpłatnym przez 5 mies.
Czy w tym przypadku przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należało przyjąć wynagrodzenie określone w umowie o pracę, czy średnią z ostatnich 12 mies.? Jak podzielić sumę wynagrodzenia (przez 12 czy przez 7 – z uwagi na korzystanie z urlopu bezpłatnego)?

Zasiłki

Czy emeryt-zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego

Renata Tonder
10.06.2019 zatrudniliśmy na umowę zlecenia emeryta. Z tytułu zatrudnienia w naszej firmie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i chorował od 8 do 12 lipca 2019.
Czy powinniśmy mu wypłacić zasiłek chorobowy?

Zasiłki

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika zatrudnionego również na umowy zlecenia

Renata Tonder
Z pracownicą zatrudnioną od 3 lat zawieramy dodatkowo umowy zlecenia na określony czas. Umowy takie były zawierane od 1.01.2018 do 31.03.2018 (600 zł), od 1.09.2018 do 31.10.2018 (400 zł), od 1.01.2019 do 28.02.2019 (500 zł) oraz od 1.04.2019 do 30.06.2019 (750 zł). Pracownica choruje w lipcu 2019.
W jaki sposób w podstawie wymiaru przysługującego jej wynagrodzenia za czas choroby uwzględnić wynagrodzenie z umowy zlecenia?

Zasiłki

Zasiłek opiekuńczy na dziecko w szpitalu

Renata Tonder
Wpłynęło do nas zwolnienie lekarskie pracownicy w związku opieką nad dzieckiem. Jest wystawione przez szpital (dziecko było w szpitalu, a pracownica tam się nim opiekowała). Kilka lat temu kontrola z ZUS zakwestionowała nam wypłatę zasiłku opiekuńczego w podobnym przypadku, argumentując, że 4-letnie dziecko ma w szpitalu zapewnioną opiekę, więc matce nie należał się zasiłek opiekuńczy. Obecne zwolnienie jest na dziecko w wieku 1,5 roku.
Czy matce dziecka do 2 lat należy się zasiłek opiekuńczy z powodu opieki nad nim w szpitalu?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Przedawnioną odprawę emerytalną wypłaca nowy pracodawca

Renata Majewska
Emeryt, zatrudniony w naszej spółce od 2008 r. na umowę o pracę, zapowiedział odejście z pracy w lipcu 2019 r. na mocy porozumienia stron, w związku z przejściem na emeryturę. Poinformował, że w 2000 r. stracił posadę na skutek likwidacji zakładu pracy, potem przez pół roku chorował i następnie od 2001 r. pobierał emeryturę bez względu na wiek, z tytułu opieki nad dzieckiem specjalnej troski. Zapowiedział, że będzie się u nas starał o odprawę emerytalną, bo wcześniej jej nie otrzymał.
Czy spółka ma obowiązek wypłacić odprawę, skoro rozpoczął u nas pracę już jako emeryt? Czy nie powinien się o nią ubiegać u poprzedniego pracodawcy, który go zwolnił w 2000 r.? Co z zasadą jednorazowości odprawy?

Pracownik, który nabył prawo do odprawy emerytalnej w poprzednim miejscu pracy, ale jej nie dostał, i prawo to uległo przedawnieniu, może się ubiegać o wypłatę świadczenia u kolejnego pracodawcy, przechodząc na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na jedno z tych świadczeń, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli już wcześniej ją uzyskał, nie może ponownie nabyć do niej prawa (art. 921 Kp).


Księgi rachunkowe

Zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę – rozliczenie PIT i ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Na 30.11.2018 stan zatrudnienia w spółce z o.o. przekroczył 20 pracowników, więc w 2019 stała się ona płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego. W maju spółka będzie po raz pierwszy wypłacać zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą chorobą jednego z zatrudnionych.
Jakie obowiązki ciążą na niej jako płatniku i jak ujmować wypłaty zasiłków w księgach rachunkowych?

Na 30.11.2018 stan zatrudnienia w spółce z o.o. przekroczył 20 pracowników, więc w 2019 stała się ona płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego. W maju spółka będzie po raz pierwszy wypłacać zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą chorobą jednego z zatrudnionych.

Jakie obowiązki ciążą na niej jako płatniku i jak ujmować wypłaty zasiłków w księgach rachunkowych?

Podstawę wymiaru zasiłków przysługujących pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 mies. kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 oraz art. 47 ustawy zasiłkowej).

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, wypłacanych z ubezpieczenia wypadkowego, stanowi kwota będąca podstawą wymiaru składek na to ubezpieczenie (art. 9 ust. 2 ustawy wypadkowej).


Zasiłki

Zasiłek opiekuńczy – jak liczyć limity

Krzysztof Tandecki
Licznik dni, za które przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego, zaczyna biec na nowo od stycznia każdego roku. Obecnie jest on inny w przypadku rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....